31991R3499Uradni list L 331 , 03/12/1991 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 4 str. 0019
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 4 str. 0019


Uredba Sveta (EGS) št. 3499/91

z dne 28. novembra 1991

o opredelitvi okvirnih pogojev Skupnosti za študije in pilotske projekte, ki se nanašajo na ohranjanje in upravljanje ribiških virov v Sredozemlju

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 170/83 z dne 25. januarja 1983 o uvedbi sistema Skupnosti za ohranjanje in upravljanje ribiških virov [1], kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu Španije in Portugalske, zlasti člena 11,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker mora Svet v skladu s členom 2 Uredbe (EGS) št. 170/83 glede na razpoložljive znanstvene nasvete pripraviti ohranjevalne ukrepe, potrebne za doseganje ciljev, ki so opredeljeni v členu 1 te uredbe;

ker postaja izvajanje politike ohranjanja in upravljanja ribiških virov na območju Sredozemlja vse pomembnejše, če naj se ohrani ribiški dobiček in s pridom uporablja predvsem v korist obalnih populacij;

ker je treba v začetni fazi uvajanja skupnega sistema izvesti študije in pilotske projekte, da bi identificirali točke, kjer je za ukrepe Skupnosti verjetno, da bodo rešili specifične, še posebno pereče probleme;

ker mora Komisija ob pomoči Stalnega odbora za ribiško industrijo v ta namen sprejeti podrobna pravila za izvajanje takih ukrepov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kot del postopnega uvajanja skupnega sistema za gospodarjenje in ohranjanje ribiških virov v Sredozemlju se lahko odobri finančni prispevek Skupnosti za študije in pilotske projekte pod pogoji, ki jih določi Komisija.

Člen 2

Študije in pilotski projekti, omenjeni v členu 1, pokrivajo naslednja prednostna področja:

- strukturo tradicionalnega ribištva,

- razvoj posebnih oblik ribolova, kakršno je nabiranje spužev, koral, morskih ježkov in morskih alg,

- nadzor nad ribolovnimi dejavnostmi,

- razvoj statistične mreže,

- usklajevanje raziskovanj in uporabe znanstvenih podatkov.

Člen 3

Komisija odloča o študijah in pilotskih projektih, navedenih v členu 1, po posvetu s Stalnim odborom za ribiško industrijo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 1991

Za Svet

Predsednik

J. Pronk

[1] UL L 24, 27.1.1983, str. 1.

--------------------------------------------------