31991R3330Úradný vestník L 316 , 16/11/1991 S. 0001 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 19 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 19 S. 0003


Nariadenie Rady (EHS) č. 3330/91

zo 7. novembra 1991

o štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže zrušenie fyzických prekážok medzi členskými štátmi je potrebné na dokončenie vnútorného trhu; keďže uspokojivá úroveň informácií o obchode s tovarom medzi členskými štátmi by sa mala zabezpečiť prostriedkami inými ako sú tie, ktoré zahrňujú kontroly, dokonca aj nepriame, na vnútorných hraniciach;

keďže analýza situácie spoločenstva a členských štátov po roku 1992 ukazuje, že množstvo špecifických požiadaviek na informácie o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi bude existovať;

keďže tieto požiadavky nie sú makroekonomickej povahy na rozdiel od tých, ktoré sa týkajú napríklad národných účtov alebo platobnej bilancie, a mnohé z nich nie je možné uspokojiť iba prostredníctvom veľmi agregovaných údajov; keďže také záležitosti ako sú obchodná politika, sektorové analýzy, pravidlá hospodárskej súťaže, riadenie a vedenie poľnohospodárstva a rybárstva, regionálny rozvoj, energetické plánovanie a organizácia dopravy musia byť naopak založené na štatistickej dokumentácii, ktorá poskytuje najaktuálnejší, presný a podrobný pohľad na vnútorný trh;

keďže práve informácie o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi prispejú k vyhodnoteniu vývoja vnútorného trhu, čím sa urýchli jeho dokončenie a konsolidácia na zdravom základe; keďže tento druh informácií by sa mohol ukázať ako jeden z prostriedkov posúdenia vývoja hospodárskej a sociálnej súdržnosti;

keďže až do konca roku 1992 bude štatistika obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi využívať formality, dokumentáciu a kontroly, ktoré pre svoje vlastné potreby alebo pre potreby iných orgánov colné orgány predpisujú odosielateľom a prijímateľom tovaru, ktorý je v obehu medzi členskými štátmi, ktoré však zmiznú v dôsledku odstránenia fyzických hraníc a daňových prekážok;

keďže následne bude potrebné priamo od odosielateľov a prijímateľov zbierať údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, pričom sa použijú metódy a techniky, ktoré zabezpečia, že údaje budú úplné, spoľahlivé a aktuálne bez toho, aby spôsobili dotknutým stranám, najmä malým a stredným podnikom, záťaž neprimeranú k výsledkom, ktoré užívatelia uvedených štatistík môžu oprávnene očakávať;

keďže príslušná legislatíva musí naďalej platiť na celú štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, vrátane tých štatistík, ktoré spoločenstvo nebude harmonizovať ani definovať ako povinné pred rokom 1993;

keďže štatistika obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi je funkciou pohybu daného tovaru; keďže môže zahrňovať údaje o doprave, ktoré sa môžu zbierať súčasne s údajmi špecifickými pre jednotlivé kategórie štatistiky, a tak znížiť celkovú štatistickú záťaž;

keďže súkromné osoby budú mať nepochybne výhody z vnútorného trhu; keďže je potrebné zabezpečiť, aby tieto výhody neboli zmenšené v ich očiach požiadavkami na štatistické informácie; keďže poskytovanie takýchto informácií by nepochybne predstavovalo povinnosť, ktorú by súkromné osoby mohli považovať prinajmenšom za nepríjemnú, a ktorú by nebolo možné skontrolovať bez zavedenia rozsiahlych opatrení; keďže je preto primerané súkromné osoby nepovažovať za zodpovedné za poskytovanie takýchto informácií, okrem primeraných pravidelných zisťovaní;

keďže nový systém zberu, ktorý sa má zaviesť, má platiť na celú štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi; keďže sa preto najprv musí definovať všeobecný kontext ktorý zahrňuje nové chápanie, najmä pokiaľ ide o rozsah, spravodajskú jednotku a prenos údajov;

keďže aktuálne chápanie systému spočíva v používaní príbuzných administratívnych sietí, a najmä sietí orgánov pre daň z pridanej hodnoty (DPH), aby sa zabezpečili štatistické služby s minimálnym stupňom nepriameho overovania bez toho, aby sa týmto zvýšilo zaťaženie daňových poplatníkov; keďže je jednako potrebné vyhnúť sa nejasnostiam medzi štatistickými a daňovými povinnosťami spravodajských jednotiek, ku ktorým dôjde v ich mysliach;

keďže je veľmi dôležité, aby sa v každom členskom štáte na vypracovanie dokumentácie o odosielateľoch a príjemcoch tovaru, na ktorých sa vzťahuje štatistika obchodu medzi členskými štátmi, používali existujúce zdroje, aby sa s ich pomocou, v príprave na rok 1992, identifikovali hlavné dotknuté strany a vyvinuli moderné dátové prenosové systémy;

keďže samotná implementácia odhalí diery alebo slabé miesta v novom systéme zberu; keďže zlepšenia a zjednodušenia by sa mali zaviesť v primeranom čase, aby sa zabránilo nedostatkom, ktoré majú negatívny dopad na obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi;

keďže zo zrejmých dôvodov závažnosti a kontinuity musí mať štatistika obchodu medzi členskými štátmi prioritu medzi štatistikami obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi; keďže sa však musia vykonať v týchto štatistikách podstatné úpravy, aby sa zohľadnili nové podmienky vnútorného trhu po roku 1992; keďže bude potrebné preskúmať medzi iným definíciu ich obsahu, tovarovú klasifikáciu, ktorá sa na ne vťahuje, a zoznam údajov, ktoré sa majú zozbierať na ich zostavenie; keďže je potrebné, aby sa okamžite prijali princípy, podľa ktorých budú pôsobiť štatistické prahy, aby sa vyhlo tomu, že malým a stredným podnikom vzniknú výdavky, ktoré budú neprimerané k ich režijným nákladom;

keďže Komisii by mal pomáhať výbor, aby sa zabezpečila pravidelná spolupráca členských štátov, najmä pri riešení problémov, ktoré pravdepodobne vzniknú v súvislosti s informáciami o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi po mnohých inováciách zavedených novým systémom zberu;

keďže príslušná legislatíva spoločenstva by sa mala systematicky dopĺňať ustanoveniami prijatými buď Radou alebo Komisiou;

keďže niektoré z ustanovení tohto nariadenia musia nadobudnúť účinnosť bezodkladne, aby sa spoločenstvo a jeho členské štáty mohli pripraviť na praktické dôsledky, ktoré vzniknú od 1. januára 1993;

keďže jedným z dôsledkov je, že sa musí zrušiť nariadenie Rady (EHS) č. 2954/85 z 22. októbra 1985, ktoré ustanovuje určité opatrenia pre normalizáciu a zjednodušenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi [4], a nariadenie Rady (EHS) č. 1736/75 z 24. júna 1975 o štatistike vonkajšieho obchodu spoločenstva a štatistike obchodu medzi členskými štátmi [5], naposledy zmenené a doplnené v nariadení (EHS) č. 1629/88 [6] nebude viac platiť pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločenstvo a jeho členské štáty musia zostavovať štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi v súlade s pravidlami stanovenými týmto nariadením počas prechodného obdobia, ktoré začne 1. januára 1993 a skončí v deň prechodu na zjednotený systém zdaňovania v členskom štáte pôvodu.

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 2

Na účely tohto nariadenia a bez toho, aby boli dotknuté jednotlivé ustanovenia:

a) "obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi" je každý pohyb tovaru z jedného členského štátu do iného;

b) "tovar" je hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie;

c) "tovar spoločenstva" je tovar:

- výlučne získaný na colnom území spoločenstva, bez pridania tovaru z nečlenských krajín alebo území, ktoré nie sú časťou colného územia spoločenstva,

- z krajín alebo území netvoriacich časť colného územia spoločenstva, ktorý bol prepustený do voľného obehu v členskom štáte,

- získaný na colnom území spoločenstva buď z tovaru uvedeného výhradne v druhej zarážke alebo z tovaru uvedeného v prvej a druhej zarážke;

d) "tovar bez štatútu spoločenstva" je tovar iný ako tovar, ktorý je uvedený v c). Bez toho, aby boli dotknuté dohody uzavreté s nečlenskými krajinami na zavedenie dohovorov o tranzite spoločenstva, tovar, ktorý spĺňa podmienky uvedené v c) a ktorý opätovne vstúpil na colné územie spoločenstva po vývoze z neho, sa tiež považuje za tovar bez štatútu spoločenstva;

e) "členský štát", keď sa tento výraz používa v geografickom zmysle, je jeho štatistické územie;

f) "štatistické územie členského štátu" je územie, ktoré zaberá daný členský štát v rámci štatistického územia spoločenstva, ako je definované v článku 3 nariadenia (EHS) č. 1736/75;

g) "tovar vo voľnom pohybe na vnútornom trhu spoločenstva" je tovar, ktorý sa môže podľa smernice 77/388/EHS [7] pohybovať z jedného členského štátu do iného bez predchádzajúcich formalít alebo formalít spojených s prekročením vnútorných hraníc;

h) "súkromná osoba" je každá fyzická osoba, na ktorú sa nevzťahuje DPH v súvislosti s daným pohybom tovaru.

Článok 3

1. Všetok tovar, ktorý sa pohybuje z jedného členského štátu do iného, podlieha štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

Okrem tovaru, ktorý sa pohybuje v rámci štatistického územia spoločenstva, aj tovar, ktorý pri pohybe z jedného členského štátu do iného členského štátu prekročí vonkajšie hranice spoločenstva, sa považuje za tovar, ktorý sa pohybuje z jedného členského štátu do iného bez ohľadu na to, či následne vstúpi na územie nečlenského štátu alebo nie.

2. Odsek 1 sa vzťahuje na tovar spoločenstva aj na tovar bez štatútu spoločenstva, bez ohľadu na to, či je predmetom obchodnej transakcie alebo nie.

Článok 4

1. O tovare uvedenom v článku 3:

a) sa zostaví štatistika tranzitu toho tovaru, ktorý sa dopravuje, tiež s preložením, cez členský štát bez toho, aby sa tam uskladnil z dôvodov iných ako tých, ktoré súvisia s jeho dopravou;

b) sa zostaví štatistika skladovania tovaru uvedeného v článku 2 (2) nariadenia (EHS) č. 1736/75 rovnako ako tovaru, ktorý vstupuje alebo opúšťa skladovacie zariadenia určené Komisiou v súlade s článkom 30 tohto nariadenia;

c) štatistika obchodu medzi členskými štátmi sa zostaví o tom tovare, ktorý nespĺňa podmienky a) a b), alebo ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok a je výslovne určený týmto nariadením alebo Komisiou podľa článku 30;

d) Rada na návrh Komisie určí tovar, ktorý podlieha inej štatistike obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Komisie o štatistických výkazoch o preprave tovaru, údaje o pohybe tovaru, ktorý podlieha štatistike uvedenej v odseku 1, sa zahrnú podľa potreby do zoznamu údajov, ktorý sa vzťahuje na každú kategóriu štatistiky za podmienok určených týmto nariadením alebo Komisiou podľa článku 30.

Článok 5

Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, súkromné osoby sú oslobodené od povinností, ktoré vyplývajú z prípravy štatistík uvedených v článku 4.

Toto oslobodenie platí tiež na spravodajskú jednotku, ktorá podlieha DPH, a ktorá sa v členskom štáte, kde je zodpovedná za poskytovanie informácií, kvalifikuje pre jednu z osobitných úprav stanovených článkami 24 a 25 smernice 77/388/EHS. Toto ustanovenie sa rozširuje mutatis mutandis na inštitucionálne strany, ktoré nepodliehajú DPH a na strany oslobodené od DPH, ktoré podľa článku 28 (7) vyššie uvedenej smernice nie sú povinné predkladať daňové priznanie.

KAPITOLA II

Štatistický systém zberu

Intrastat

Článok 6

V súvislosti so zostavovaním štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi sa ustanoví štatistický systém zberu, ďalej len "systém Intrastat".

Článok 7

1. Systém Instrastat sa uplatní v členských štátoch vždy, keď sú považované za partnerské krajiny v obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi na základe odseku 4.

2. Systém Intrastat sa používa na tovar uvedený v článku 3:

a) ktorý je vo voľnom pohybe na vnútornom trhu spoločenstva;

b) ktorý, pretože sa môže pohybovať na vnútornom trhu spoločenstva iba po ukončení formalít predpísaných legislatívou spoločenstva pre obeh tovaru, je výslovne určený týmto nariadením alebo Komisiou podľa článku 30.

3. Zber údajov o tovare uvedenom v článku 3, na ktorý sa nevzťahuje systém Intrastat, bude riadiť Komisia podľa článku 30 v rámci formalít uvedených v odseku 2 b).

4. Systém Intrastat sa používa na:

a) štatistiku obchodu medzi členskými štátmi podľa článku 17 až 28;

b) štatistiku tranzitu a skladovania v súlade s ustanoveniami stanovenými Radou na návrh Komisie podľa článku 31.

5. Pokiaľ Rada na návrh Komisie, najmä podľa článku 31, nerozhodne inak, národné ustanovenia o štatistikách uvedených v odseku 4 tohto článku, pokiaľ sa týkajú zberu údajov, prestanú platiť po 31. decembri 1992.

Článok 8

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5, povinnosťou všetkých fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, je poskytovať informácie požadované systémom Intrastat.

Spomedzi tých, ktorým vzniká táto povinnosť, sa príslušnými špecifickými ustanoveniami určí spravodajská jednotka pre každú štatistickú kategóriu, na ktorú sa vzťahuje systém Intrastat.

Článok 9

1. Spravodajská jednotka stanovená systémom Intrastat môže previesť úlohu poskytovania informácií na tretiu stranu, ktorá sídli v členskom štáte, ale takýto prevod nesmie v žiadnom prípade znížiť zodpovednosť dotknutej strany.

Spravodajská jednotka musí takejto tretej strane poskytnúť všetky informácie potrebné na splnenie jej povinností ako zodpovednej strany.

2. Spravodajská jednotka môže byť požiadaná na základe výslovnej žiadosti orgánov zodpovedných za zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, aby im oznámila, že počas daného referenčného obdobia,

- všetky informácie, ktoré sú predmetom periodického hlásenia uvedeného v článku 13 (1), boli poskytnuté samotnou spravodajskou jednotkou alebo treťou stranou,

- previedla úlohu poskytovania informácií požadovaných systémom Intrastat na tretiu stranu, ktorú identifikuje.

3. Odsek 1 neplatí:

a) v prípadoch, keď platí článok 28 (4);

b) v členských štátoch, kde sa periodické hlásenie uvedené v článku 13 (1) nerozlišuje od periodického hlásenia požadovaného pre daňové účely, a pokiaľ platné daňové pravidlá, ktoré sa týkajú povinností hlásiť zabraňujú prevodu uvedenému vo vyššie uvedenom odseku 1.

4. Komisia v súlade s článkom 30 určí implementačné pravidlá pre odseky 1, 2 a 3.

Článok 10

1. Členské štáty musia prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich orgány, ktoré sú zodpovedné za zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, budú mať pred 1. januárom 1993 k dispozícii register subjektov, ktoré uskutočňujú transakcie v rámci spoločenstva.

2. Na účely uplatenia odseku 1 sa vytvorí zoznam odosielateľov pri odoslaní, zoznam prijímateľov pri prijatí, a ak je potrebné, zoznam deklarantov v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2792/86 [8], ktorí sa obchodu medzi členskými štátmi zúčastňujú od 1. januára 1991 do 31. decembra 1992.

3. Odsek 2 neplatí v tých členských štátoch, ktoré prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby ich daňové orgány mali najneskôr od 1. januára 1993 register:

a) obsahujúci zoznam osôb, ktoré podliehajú DPH, ktoré sa počas 12 mesiacov pred týmto dátumom zúčastňovali obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi ako odosielatelia pri odoslaní a ako prijímatelia pri prijatí;

b) zamýšľaný ako zoznam inštitucionálnych strán, ktoré nepodliehajú DPH a strán oslobodených od DPH, ktoré od tohto dátumu vykonávajú vlastné nadobudnutia v zmysle smernice 77/388/EHS v súlade s článkom 28 (7) tejto smernice.

V týchto členských štátoch vyššie spomenuté daňové úrady okrem identifikačného čísla uvedeného v odseku 6 poskytnú štatistickým úradom uvedeným v odseku 1 informácie obsiahnuté v tomto registri, ktoré sa používajú na identifikovanie týchto subjektov, ktoré uskutočňujú transakcie v rámci spoločenstva, za podmienok požadovaných pre uplatňovanie tohto nariadenia.

4. Zoznam minimálnych údajov, ktoré sa musia zaznamenávať v registri subjektov, ktoré uskutočňujú transakcie v rámci spoločenstva navyše k identifikačnému číslu uvedenému v odseku 6, určí Komisia podľa článku 30.

5. Od 1. januára 1993 register subjektov, ktoré uskutočňujú transakcie v rámci spoločenstva budú v členských štátoch spravovať a aktualizovať príslušné orgány na základe hlásení uvedených v článku 13 (1) alebo zoznamov uvedených v článku 11 (1) alebo iných administratívnych zdrojov.

Ak to bude potrebné, Komisia vypracuje v súlade s článkom 30 ďalšie pravidlá, ktoré sa týkajú spravovania a aktualizovania registra subjektov, ktoré uskutočňujú transakcie v rámci spoločenstva, ktoré budú príslušné orgány uplatňovať.

6. Príslušné štatistické úrady, okrem výnimiek, ktoré sa spravodajským jednotkám odôvodnia, používajú vo vzťahu s týmito jednotkami a najmä vzhľadom na uplatňovanie článku 13 (1) identifikačné číslo, ktoré týmto jednotkám priradia zodpovedné daňové úrady.

Článok 11

1. Zodpovedné daňové úrady v každom členskom štáte musia aspoň raz za tri mesiace poskytnúť úradom v danom členskom štáte zodpovedným za zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi zoznamy subjektov, ktoré podliehajú DPH, ktoré hlásili, že počas daného obdobia uskutočnili nadobudnutia v ostatných členských štátoch alebo dodávky do ostatných členských štátov.

2. Zoznamy uvedené v odseku 1 musia tiež obsahovať:

a) osoby, na ktoré sa vzťahuje DPH, ktoré hlásili, že počas daného obdobia uskutočnili obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi, ktorý, i keď nie je výsledkom nadobudnutí ani dodávok, musí podliehať periodickému daňovému priznaniu;

b) inštitucionálne strany, ktoré nepodliehajú DPH a strany oslobodené od DPH, ktoré hlásili, že počas toho istého obdobia uskutočnili obchodovanie s tovarom medzi členskými štátmi, ktorý musí podliehať periodickému daňovému priznaniu.

3. Tieto zoznamy uvádzajú pre všetky subjekty zo zoznamu hodnotu obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, ktorý subjekt uviedol vo svojom periodickom daňovom priznaní v súlade s článkom 28 (7) smernice 77/388/EHS.

4. Za obmedzujúcich podmienok, ktoré určí Komisia podľa článku 30, daňové úrady každého členského štátu poskytnú orgánom daného členského štátu zodpovedným za zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť takéhoto orgánu, všetky informácie, ktoré môžu zlepšiť kvalitu štatistiky, ktoré subjekty, ktoré podliehajú DPH zvyčajne predkladajú príslušným daňovým orgánom, aby vyhoveli daňovým požiadavkám.

S informáciami, ktoré poskytne štatistický úrad v súlade s prvým pododsekom budú štatistické úrady narábať vzhľadom k tretím stranám v súlade s pravidlami, ktoré na nich uplatňujú daňové úrady.

5. Bez ohľadu na administratívnu štruktúru členského štátu, spravodajská jednotka nemôže byť prinútená dokazovať informácie, ktoré poskytuje, v porovnaní s údajmi, ktoré oznamuje príslušným daňovým orgánom, inak ako v rámci obmedzení stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 a ustanoveniami určenými v odseku 4.

6. Príslušné daňové úrady v ich vzťahu s osobami, ktoré podliehajú DPH, pokiaľ ide o periodické hlásenie, ktoré takéto osoby musia predkladať pre daňové účely, upozornia na povinnosti, ktoré im môžu vzniknúť ako stranám zodpovedným za poskytovanie informácií potrebných pre systém Intrastat.

7. Na účely uplatňovania odsekov 4 a 6 "strany, ktoré podliehajú DPH" sú tiež inštitucionálne strany, ktoré nepodliehajú DPH a strany oslobodené od DPH, ktoré vykonávajú nadobudnutia v zmysle článku 28 (7) smernice 77/388/EHS.

8. Administratívnu spoluprácu medzi národnými orgánmi rozličných členských štátov zodpovednými za zostavenie štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi podľa potreby riadi Komisia podľa článku 30.

Článok 12

1. Komisia ustanoví štatistické deklarácie požadované systémom Intrastat podľa článku 30 vzhľadom na každú kategóriu štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi.

2. Aby sa zohľadnili jednotlivé administratívne usporiadania, členské štáty môžu ustanoviť deklarácie iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, ak si spravodajské jednotky môžu vybrať, ktoré z týchto deklarácií budú používať.

Členské štáty, ktoré uplatnia túto možnosť informujú o tomto aj Komisiu.

3. Odseky 1 a 2 neplatia:

a) v prípadoch, keď platí článok 28 (4);

b) v členských štátoch, kde sa periodické hlásenie uvedené v článku 13 (1) neodlišuje od periodického hlásenia požadovaného pre daňové účely a pokiaľ platné daňové pravidlá, ktorá sa týkajú povinností hlásiť zabránia takémuto uplatňovaniu.

Článok 13

1. Štatistické informácie požadované systémom Intrastat sú predmetom periodických hlásení, ktoré zasiela spravodajská jednotka príslušným národným orgánom, do termínu a za podmienok, ktoré stanoví Komisia podľa článku 30.

2. Komisia určí podľa článku 30:

- ak nie je stanovené týmto nariadením, referenčné obdobie platné pre jednotlivé kategórie štatistík obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi,

- postupy na prenos informácií, najmä s úmyslom sprístupniť spravodajským jednotkám siete regionálnych úradov zberu údajov.

3. Periodické hlásenia uvedené v odseku 1 ale, v každom prípade informácie, ktoré obsahujú, členské štáty uchovávajú počas obdobia minimálne dvoch rokov po konci kalendárneho roka referenčného obdobia, ku ktorému sa tieto hlásenia vzťahujú.

Článok 14

Ak spravodajské jednotky nesplnia svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, podliehajú pokutám, ktoré členské štáty stanovia v súlade s ich národnými ustanoveniami.

Článok 15

Podľa článku 30 sa môžu organizovať periodické zisťovania o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi súkromnými osobami a o pohybe tovaru alebo subjektoch, ktoré uskutočňujú transakcie v rámci spoločenstva, ktorí sú vyňatí zo zisťovania, pričom využívajú opatrenia zjednodušenia za určitých špecifických ustanovení o rozličných štatistikách obchodovania s tovarom.

Článok 16

Komisia vo vhodnom čase predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pôsobení systému Intrastat pre jednotlivé kategórie štatistík obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje systém Intrastat, z hľadiska možnej úpravy systému ku koncu prechodného obdobia uvedeného v článku 1.

KAPITOLA III

Štatistika obchodu medzi členskými štátmi

Článok 17

Štatistika obchodu medzi členskými štátmi na jednej strane zahrňuje pohyb tovaru, ktorý opúšťa členský štát odoslania, a na druhej strane pohyb tovaru, ktorý vstupuje do členského štátu prijatia.

Článok 18

1. Členský štát odoslania je členský štát, v ktorom je tovar, ktorý opúšťa tento členský štát predmetom odoslania.

"Odoslanie" je preprava tovaru uvedeného v odseku 2 do miesta určenia v inom členskom štáte.

2. V danom členskom štáte predmetom odoslania môže byť:

a) tovar spoločenstva, ktorý v danom členskom štáte:

- nie je v priamom ani prerušenom tranzite,

- je v priamom alebo prerušenom tranzite, ale po vstupe do tohto členského štátu ako tovar bez štatútu spoločenstva bol v tomto členskom štáte následne prepustený do voľného obehu;

b) tovar bez štatútu spoločenstva, ktorý je umiestnený a podstupuje údržbu alebo sa získava v tomto členskom štáte v colnom režime aktívny zošľachťovací styk alebo v režime prepracovanie pod colným dohľadom.

Článok 19

Členský štát prijatia je členský štát, v ktorom tovar, ktoré vstupujú do tohto členského štátu:

a) ako tovar spoločenstva:

- nie je v priamom ani prerušenom tranzite v tomto členskom štáte,

- je v priamom alebo prerušenom tranzite v tomto členskom štáte, ale opúšťa ho po formalitách pre vývoz zo štatistického územia spoločenstva;

b) ako tovar bez štatútu spoločenstva uvedený v článku 18 (2) b):

1. je prepustený do voľného obehu;

2. podstupuje údržbu v colnom režime aktívny zošľachťovací styk alebo v režime prepracovanie pod colným dohľadom alebo je opäť prepustený do týchto režimov.

Článok 20

Vzhľadom na zbieranie údajov požadovaných pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi sa ustanovenia kapitoly II doplnia takto:

1. bez toho, aby bol dotknutý článok 34, systém Intrastat sa vzťahuje na tovar uvedený v článkoch 18 (2) a) a 19 a);

2. partnerskými krajinami v obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi v zmysle článku 7 (1) sú členský štát odoslania a členský štát prijatia;

3. v rámci systému Intrastat sa členský štát odoslania definuje ako členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do iného členského štátu za podmienok článku 18 (2) a), prvá zarážka a pokiaľ naňho platia ustanovenia článku 28 (7) smernice 77/388/EHS, druhá zarážka;

4. v rámci systému Intrastat sa členský štát prijatia definuje ako členský štát, do ktorého vstúpi tovar z iného členského štátu a za podmienok článku 19 a), prvá zarážka a pokiaľ sa naňho vzťahujú ustanovenia článku 28 (7) smernice 77/388/EHS, druhá zarážka;

5. spravodajskou jednotkou uvedenou v článku 8 je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) má sídlo v členskom štáte odoslania:

- a uzavrela zmluvu, s výnimkou dopravných zmlúv, ktorá vedie k odoslaniu tovaru, alebo ak to nie je možné,

- odosiela alebo zabezpečuje odoslanie tovaru, alebo ak to nie je možné,

- má v držbe tovar, ktorý je predmetom odoslania.

b) má sídlo v členskom štáte prijatia:

- a uzavrela zmluvu, s výnimkou dopravných zmlúv, ktorá vedie k doručeniu tovaru, alebo ak to nie je možné,

- ujala sa držby tovaru alebo zabezpečuje prebratie držby tovaru, alebo ak to nie je možné,

- má v držbe tovar, ktorý je predmetom doručenia;

6. Komisia v pravý čas prijme ustanovenia určené v článku 7 (3);

7. bez toho, aby bol dotknutý článok 33, sa pod referenčným obdobím uvedeným v prvej zarážke článku 13 (2) rozumie kalendárny mesiac, počas ktorého sa začal, respektíve ukončil pohyb tovaru, ktorý sa má podľa tohto článku zaznamenávať.

Článok 21

Na štatistickej deklarácii, ktorá sa má odovzdáva príslušným orgánom:

- bez toho, aby bol dotknutý článok 34, sa tovar označí takým spôsobom, aby umožňoval ľahké a presné zaradenie do príslušnej podpoložky na najnižšej úrovni kombinovanej nomenklatúry platnej v danom čase;

- pre každý typ tovaru sa tiež uvedie osemmiestny číselný kód zodpovedajúcej podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

Článok 22

1. Na štatistickej deklarácii sú členské štáty označené alfabetickými alebo číselnými kódmi, ktoré Komisia stanoví podľa článku 30.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré prijala Komisia podľa článku 30, spravodajské jednotky plnia, na účely odseku 1, inštrukcie, ktoré vydajú kompetentné národné orgány o zostavovaní štatistiky obchodu medzi členskými štátmi.

Článok 23

1. Na štatistickej deklarácii, ktorá sa odovzdáva príslušným orgánom, sa musia uviesť tieto údaje:

a) v členskom štáte prijatia, členský štát zaslania tovaru v zmysle článku 24 (1);

b) v členskom štáte odoslania, členský štát určenia tovaru, v zmysle článku 24 (2);

c) množstvo tovaru, v čistej hmotnosti a dodatkových merných jednotkách;

d) hodnota tovaru;

e) druh obchodu;

f) dodacie podmienky;

g) predpokladaný druh dopravy.

2. Členské štáty nesmú predpísať, že na štatistickej deklarácii budú poskytnuté údaje iné ako uvedené na zozname v odseku 1 s výnimkou:

a) v členskom štáte prijatia, krajinu pôvodu; avšak túto položku možno požadovať iba do tej miery, ako to povoľuje právo spoločenstva;

b) v členskom štáte odoslania, región pôvodu; v členskom štáte prijatia, región určenia;

c) v členskom štáte odoslania, prístav alebo letisko naloženia; v členskom štáte prijatia, prístav alebo letisko vyloženia;

d) v členskom štáte odoslania a v členskom štáte prijatia, predpokladaný prístav alebo letisko preloženia nákladu umiestnené v inom členskom štáte, ak takýto iný členský štát zostavuje štatistiku tranzitu;

e) ak je tak vhodné, pre štatistický režim.

3. Pokiaľ nie je tak určené v tomto nariadení, údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 a pravidlá, ktoré riadia ich zahrnutie do štatistickej deklarácie, stanoví Komisia podľa článku 30.

Článok 24

1. Ak pred dosiahnutím členského štátu prijatia tovar v tranzite vstúpil do jednej alebo viacerých krajín a podrobil sa v týchto krajinách prerušeniu alebo právnym úkonom nesúvisiacim s dopravou, za členský štát zaslania sa bude považovať posledný členský štát, kde k takýmto prerušeniam alebo právnym úkonom došlo. V iných prípadoch členský štát zaslania je ten istý ako členský štát odoslania.

2. "Členský štát určenia" znamená poslednú krajinu, o ktorej sa v čase odoslania vie, že tovar sa má do nej odoslať.

3. Bez ohľadu na článok 23 (1) a) spravodajská jednotka v členskom štáte prijatia môže v tomto poradí:

- ak nepozná členský štát zaslania, uviesť členský štát odoslania;

- ak nepozná členský štát odoslania, uviesť členský štát nákupu v zmysle odseku 4.

4. "Členský štát nákupu" je členský štát sídla zmluvného partnera právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá uzavrela zmluvu s výnimkou dopravných zmlúv, ktorá vedie k doručeniu tovaru v členskom štáte prijatia.

Článok 25

1. Spoločenstvo a členské štáty zostavujú štatistiku obchodu medzi členskými štátmi na základe údajov, ktoré sú uvedené v článku 23 (1).

2. Členské štáty, ktoré nezostavujú štatistiku obchodu medzi členskými štátmi na základe údajov, ktoré sú uvedené v článku 23 (1), nenariadia zber takýchto údajov.

3. Spoločenstvo a členské štáty zostavujú štatistiku obchodu medzi členskými štátmi so zreteľom na ustanovenia, ktoré Komisia môže prijať podľa článku 30 o všeobecných a špecifických oslobodeniach a štatistických prahoch.

4. Akékoľvek ustanovenie, ktorého účinkom je vyňatie tovaru uvedeného v článkoch 18 a 19 zo zostavovania štatistiky obchodu medzi členskými štátmi, oslobodí od povinnosti poskytovať štatistické informácie o tovare takto vyňatom.

Článok 26

1. Členské štáty odovzdajú Komisii mesačné štatistiky obchodu medzi členskými štátmi. Tieto štatistiky musia obsahovať údaje uvedené v článku 23 (1).

2. Ak bude potrebné, Komisia podľa článku 30 stanoví postup pre takéto odovzdávanie.

3. Údaje, ktoré členské štáty vyhlásia za dôverné za podmienok uvedených v článku 32, sa Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev odovzdajú v súlade s nariadením (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose údajov, ktoré podliehajú štatistickej dôvernosti [9].

Článok 27

Rada na návrh Komisie prijme ustanovenia o zjednodušení štatistických informácií.

Článok 28

1. Na účely tejto kapitoly sa štatistické prahy definujú ako limity vyjadrené v hodnotách, na úrovni ktorých sa povinnosti spravodajských jednotiek zrušia alebo znížia.

Tieto prahy sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15.

2. Štatistické prahy sú známe ako prah vyňatia, asimilačný prah alebo prah zjednodušenia.

3. Prahy vyňatia sa vzťahujú na spravodajské jednotky uvedené v druhom pododseku článku 5.

Platia vo všetkých členských štátoch a určia ich jednotlivé členské štáty v súlade s národnými daňovými ustanoveniami prijatými podľa smernice 77/388/EHS.

4. Asimilačné prahy oslobodzujú spravodajské jednotky od poskytovania deklarácií uvedených v článku 13 (1); periodické daňové priznanie, ktoré robia ako osoby, na ktoré sa vzťahuje DPH, vrátane strán v zmysle článku 11 (7), sa považuje za štatistické hlásenie.

Asimilačné prahy platia vo všetkých členských štátoch a stanovia ich jednotlivé členské štáty na úrovniach vyšších ako sú prahy vyňatia.

5. Prahy zjednodušenia oslobodzujú spravodajské jednotky od úplného použitia ustanovení článku 23; na deklarácie uvedené v článku 13 (1) sa pre každý typ tovaru okrem číselného kódu uvedeného v druhej zarážke článku 21 uvádza iba členský štát zaslania alebo určenia a hodnota tovaru.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek odseku 9, sa prahy zjednodušenia uplatňujú na úrovniach určených odsekom 8 v členských štátoch, ktorých asimilačné prahy sú nižšie ako tieto úrovne.

V členských štátoch, ktorých asimilačné prahy sú stanovené na úrovniach rovnakých alebo podľa prvého pododseku odseku 9 vyšších ako tie úrovne, ktoré sú určené v odseku 8, sú prahy zjednodušenia voliteľné.

6. Asimilačné prahy a prahy zjednodušenia sa vyjadrujú v ročných hodnotách obchodných transakcií uskutočnených v rámci spoločenstva.

Sú určené pre tok odoslania alebo príchodu.

Uplatňujú sa oddelene na subjekty, ktoré uskutočňujú odoslania v rámci spoločenstva a na subjekty, ktoré uskutočňujú prijatia v rámci spoločenstva. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 10, tie členské štáty, ktoré sa rozhodnú používať možnosť uvedenú v prvom pododseku odseku 9, môžu však určiť povinnosti spravodajských jednotiek pre odoslania aj prijatia v súlade s tým tokom, pre ktorý je ročná hodnota ich operácií v rámci spoločenstva najvyššia.

Asimilačné prahy a prahy zjednodušenia sa v jednotlivých členských štátoch môžu líšiť v závislosti od skupiny výrobkov a obdobia.

7. Pokiaľ ide o uplatňovanie asimilačných prahov a prahov zjednodušenia členskými štátmi, Komisia určí podľa článku 30 kvalitatívne požiadavky, ktoré musia spĺňať štatistiky zostavované členskými štátmi podľa článku 25 (1).

8. Prahy zjednodušenia sa stanovia na 100000 ECU pre odoslanie a 100000 ECU pre prijatie.

Podľa článku 30 Komisia môže zvýšiť úrovne prahov, ak sú splnené kvalitatívne požiadavky uvedené v odseku 7 hore.

9. Členské štáty môžu stanoviť svoje asimilačné prahy a prahy zjednodušenia na úrovne vyššie, ako sú uvedené v odseku 8, ak sú splnené požiadavky uvedené v odseku 7. Informujú o tomto Komisiu.

Členské štáty, aby vyhoveli požiadavkám uvedeným v odseku 7, sa môžu v potrebnej miere odchýliť od požiadaviek druhého pododseku odseku 5. Informujú o tomto Komisiu.

Komisia môže požiadať členské štáty, aby zdôvodnili opatrenia, ktoré prijali, poskytnutím všetkých príslušných informácií.

10. Ak uplatňovanie asimilačných prahov a prahov zjednodušenia členskými štátmi ovplyvňuje kvalitu štatistiky obchodu v rámci spoločenstva, majúc na mysli údaje poskytované členskými štátmi, alebo zvyšuje zaťaženie spravodajských jednotiek, tak, že ciele tohto nariadenia sú ohrozené, Komisia prijme podľa článku 30 ustanovenia, ktoré obnovia podmienky potrebné na zabezpečenie požadovanej kvality alebo na zníženie zaťaženia.

KAPITOLA IV

Výbor pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi

Článok 29

1. Týmto sa ustanovuje Výbor pre štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, ďalej iba ako "výbor". Skladá sa zo zástupcov členských štátov a predsedá mu zástupca Komisie.

2. Výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.

3. Výbor môže preskúmať akúkoľvek otázku o implementácii tohto nariadenia, ktorú vznesie jeho predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

Článok 30

1. Ustanovenia potrebné na implementovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 a 3.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú určí predseda v závislosti od naliehavosti záležitosti. Stanovisko je vyjadrené väčšinou určenou v článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada má prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sa vážia spôsobom, ktorý je stanovený v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijíma opatrenia, ktoré sa okamžite uplatňujú. Ak tieto opatrenia však nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade.

V takomto prípade Komisia môže odložiť uplatnenie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie nie dlhšie ako jeden mesiac od dátumu takéhoto oznámenia.

Rada, ktorá koná na základe kvalifikovanej väčšiny, môže prijať odlišné rozhodnutie v rámci lehoty uvedenej v druhom pododseku.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 31

Na návrh Komisie prijme Rada ustanovenia, ktoré umožňujú, aby spoločenstvo alebo jeho členské štáty mohli zostavovať štatistiku inú ako štatistiku obchodu medzi členskými štátmi uvedenú v článku 4.

Článok 32

1. Rada na návrh Komisie rozhodne o podmienkach, za ktorých členské štáty môžu vyhlásiť údaje zostavené v súlade s týmto nariadením alebo nariadeniami uvedenými v tomto nariadení, za dôverné.

2. Kým nie sú stanovené podmienky uvedené v odseku 1, platia pre tieto záležitosti ustanovenia členských štátov.

Článok 33

Komisia môže na základe postupu uvedeného v článku 30 upraviť podľa potreby ustanovenia tohto nariadenia:

- kvôli dôsledkom zmien smernice 77/388/EHS;

- kvôli špecifickým pohybom tovaru v zmysle štatistických nariadení spoločenstva.

Článok 34

1. Pokiaľ ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje systém Intrastat, a aj iný tovar, Komisia môže spravodajským jednotkám stanoviť v súlade s článkom 30 zjednodušené postupy zberu údajov a najmä vytvoriť podmienky pre zvýšené používanie automatizovaného spracovania údajov a elektronického prenosu údajov, aby im uľahčila ich úlohu.

2. Aby sa zohľadnili individuálne administratívne usporiadania, členské štáty môžu stanoviť zjednodušené postupy iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, za predpokladu, že spravodajské jednotky si môžu vybrať postupy, ktoré budú používať.

Členské štáty, ktoré využívajú túto možnosť, informujú o tomto taktiež Komisiu.

Článok 35

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

S výnimkou prípadu, keď nasledujúce články vyžadujú, aby Rada alebo Komisia prijali ustanovenia implementujúce toto rozhodnutie pred týmto dátumom, články 1 až 9, 11, 13 (1) a 14 až 27 platia od dátumu implementácie nariadenia Rady (EHS) č. 2726/90 zo 17. septembra 1990 o tranzite spoločenstva [10].

K dátumu, ktorý je uvedený v druhom pododseku, sa nariadenie (EHS) č. 2954/85 ruší a nariadenie (EHS) č. 1736/75 sa prestáva uplatňovať na štatistiku obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, na ktorú sa uplatňovalo.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 1991

Za Radu

predseda

P. Dankert

[1] Ú. v. ES C 254, 9.10.1990, s. 7, aÚ. v. ES C 47, 23.2.1991, s. 10.

[2] Ú. v. ES C 324, 24.12.1990, s. 268, aÚ. v. ES C 280, 28.10.1991.

[3] Ú. v. ES C 332, 31.12.1990, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 183, 14.7.1975, s. 3.

[6] Ú. v. ES L 147, 14.6.1988, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 263, 15.9.1986, s. 59.

[9] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 262, 26.9.1990, s. 1.

--------------------------------------------------