31991R3085Official Journal L 291 , 23/10/1991 P. 0012 - 0012
Finnish special edition: Chapter 2 Volume 8 P. 0093
Swedish special edition: Chapter 2 Volume 8 P. 0093


UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 3085/91

z dne 21. oktobra 1991

o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2275/88 z dne 25. julija 1988 v zvezi z uvrstitvijo določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/871 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 2857/912, in zlasti člena 9 Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 2275/883 določa ukrepe v zvezi z uvrstitvijo med drugim proizvoda, znanega kot "mecadeck", v kombinirano nomenklaturo;

ker je Skupnost podpisnica Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga, znanem kot harmonizirani sistem;

ker je Svet za carinsko sodelovanje na podlagi pooblastil, ki mu jih daje zgoraj omenjena konvencija, izrekel mnenje o uvrstitvi proizvoda, znanega kot "mecadeck", v harmonizirani sistem;

ker kombinirana nomenklatura temelji na harmoniziranem sistemu; ker bi bilo treba zaradi tega upoštevati to mnenje o uvrstitvi na ravni Skupnosti,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tabeli, priloženi k Uredbi (EGS) št. 2275/88, se vpis, ki se nanaša na postavko 9, črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 1991

Za Komisijo

Christiane SCRIVENER

Članica Komisije

1 UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

2 UL L 259, 16.9.1991, str. 1.

3 UL L 200, 26.7.1988, str. 10.