31991R2380Uradni list L 219 , 07/08/1991 str. 0001 - 0001


Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2380/91

z dne 29. julija 1991

o prilagoditvi ponderjev za prejemke iz dela in pokojnine uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti v nekaterih državah članicah

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih v Uredbi (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 3736/90 [2], in zlasti členov 63, 64, 65 in 82 Kadrovskih predpisov ter prvega pododstavka člena 20 in člena 64 Pogojev za zaposlitev,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 81/1061/Euratom, ESPJ, EGS z dne 15. decembra 1981 o spremembah načina prilagajanja prejemkov iz dela uradnikov in drugih uslužbencev Skupnosti [3],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je prišlo do znatnega povišanja življenjskih stroškov v nekaterih državah članicah, v katerih so bili zaposleni uradniki in drugi uslužbenci Evropskih skupnosti v drugi polovici leta 1990; ker je treba prilagoditi ponderiranje prejemkov iz dela in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev v skladu z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 3736/90 s 1. januarjem 1991 ali, v državah, kjer je bilo povišanje življenjskih stroškov posebno veliko, s 16. novembrom 1990,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Za prejemke iz dela uradnikov in drugih uslužbencev, zaposlenih v spodaj navedenih državah, se z učinkom od 16. novembra 1990 uporabljata naslednja ponderja:

Grčija: | 88,3 |

Portugalska: | 90,3. |

2. Za prejemke iz dela uradnikov in drugih uslužbencev, zaposlenih v spodaj navedenih državah oz. krajih, se z učinkom od 1. januarja 1990 uporabljajo naslednji ponderji:

Združeno kraljestvo (razen Culhama): | 106,5 |

Culham: | 96,8 |

Španija: | 114,0 |

Varese: | 109,6. |

3. Ponderji, ki se uporabljajo za pokojnine, se določijo v skladu s členom 82(1) Kadrovskih predpisov.

Še naprej se uporabljajo členi 3 do 10 Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2175/88 [4].

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. julija 1991

Za Svet

Predsednik

H. Van Den Broek

[1] UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

[2] UL L 360, 22.12.1990, str. 1.

[3] UL L 386, 31.12.1981, str. 6.

[4] UL L 191, 22.7.1988, str. 1.

--------------------------------------------------