31991R1605Uradni list L 149 , 14/06/1991 str. 0014 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0255
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0255


Uredba Sveta (EGS) št. 1605/91

z dne 10. junija 1991

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1784/77 o certificiranju hmelja

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3577/90 [2], in zlasti člena 2(4) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker Uredba (EGS) št. 1784/77 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2039/85 [4], določa okoliščine, v katerih je mogoče hmelj predelati v hmeljne proizvode;

ker se v praksi zaradi tehničnega razvoja pri izdelavi proizvodov, pripravljenih iz hmelja, ne uporablja samo hmelja v storžkih, temveč tudi hmeljni proizvodi; ker bi bilo treba, da bi upoštevali tehnični razvoj in upravljavsko prakso, spremeniti priporočila za predelavo hmelja v Uredbi (EGS) št. 1784/77, da bi za nadaljnjo predelavo lahko uporabljali hmeljeve proizvode,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1784/77 se spremeni:

1. V členu 7 se izraz "hmelj, certificiran v Skupnosti" zamenja z izrazom "hmelj, certificiran v Skupnosti, certificirani hmeljni proizvodi, pripravljeni iz takega hmelja".

2. Člen 8(3) se zamenja z naslednjim:

"3. Vendar se certificiran hmelj s poreklom iz Skupnosti in certificirani hmeljni proizvodi, pripravljeni iz takega hmelja, ki so iz istega spravila pridelka, a različnih sort in različnih območij proizvodnje, lahko mešajo pri proizvodnji prahu in ekstraktov, pod pogojem, da certifikat, ki spremlja proizvod, navaja:

(a) uporabljene sorte, območja proizvodnje in leto spravila pridelka;

(b) odstotno težo vsake sorte, uporabljene v mešanici; če so bili za proizvodnjo hmeljevih proizvodov uporabljeni hmeljni proizvodi v kombinaciji s hmeljem v storžkih ali pa, če so bili uporabljeni različni hmeljni proizvodi, odstotno težo vsake sorte na osnovi količine storžkov hmelja, uporabljene za pripravo vhodnih proizvodov;

(c) referenčne številke certifikatov, izdanih za uporabljeni hmelj in hmeljne proizvode."

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 10. junija 1991

Za Svet

Predsednik

J.-C. Juncker

[1] UL L 175, 4.8.1971, str. 1.

[2] UL L 353, 17.12.1990, str. 23.

[3] UL L 200, 8.8.1977, str. 1.

[4] UL L 193, 25.7.1985, str. 1.

--------------------------------------------------