31991R1538

Uredba Komisije (EGS) št. 1538/91 z dne 5. junija 1991 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino

Uradni list L 143 , 07/06/1991 str. 0011 - 0022
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0214
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0214
CS.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
ET.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
HU.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
LT.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
LV.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
MT.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
PL.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
SK.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284
SL.ES poglavje 03 zvezek 11 str. 272 - 284


Uredba Komisije (EGS) št. 1538/91

z dne 5. junija 1991

o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1906/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih za perutnino [1], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je Uredba Komisije (EGS) št. 1906/90 sprejela določene tržne standarde za perutnino, uporaba katerih zahteva sprejem določb, zlasti glede seznama tistih perutninskih trupov, njihovih kosov in drobovine, za katere se navedena uredba uporablja, glede razvrščanja po konformaciji, videzu in masi, vrst obdelave, označevanja imena, pod katerim naj se zadevne izdelke prodaja, neobveznega označevanja postopkov hlajenja in načina prireje, pogojev za skladiščenje in transport nekaterih vrst perutninskega mesa in nadzora teh določb, da bi zagotovili njihovo enotno uporabo v vsej Skupnosti;

da bi predvideli trženje različnih razredov perutnine glede na konformacijo in videz, je potrebno določiti opredelitve za vrste, starost in obdelavo trupov ter anatomsko konformacijo in vsebnost za perutninske kose; ker je za izdelek, poznan pod imenom "Foie gras" zaradi visoke cene in posledične nevarnosti goljufij treba določiti še posebno natančne minimalne tržne standarde;

ker ni potrebno, da bi se ti standardi uporabljali za določene izdelke in načine obdelave, ki so lokalnega ali drugače omejenega pomena; vendar naj bi imena, pod katerimi se taki izdelki prodajajo, ne bila taka, da bi porabnika zavajala do tolikšne mere, da bi te izdelke zamenjal z izdelki, za katere te določbe veljajo; podobno naj bi te določbe veljale tudi za dodatne opisne izraze, ki se uporabljajo za razvrstitev imen takih izdelkov;

ker je temperatura skladiščenja in temperatura obdelave odločilnega pomena za vzdrževanje visokih standardov kakovosti; ker je zato primerno določiti minimalno temperaturo, pri kateri se hranijo zamrznjeni izdelki iz perutninskega mesa;

ker se morajo določbe te uredbe in zlasti tiste v zvezi z nadzorom in izvrševanjem uporabljati enotno v vsej Skupnosti; ker morajo biti enotna tudi podrobna pravila, sprejeta v te namene; ker je zato potrebno določiti skupne ukrepe glede postopkov jemanja vzorcev in dovoljenih odstopanj;

ker je zato, da se porabniku zagotovi zadostne, nedvoumne in objektivne informacije glede takih izdelkov, ki so dani naprodaj, in zato, da se zagotovi prost pretok takih izdelkov po vsej Skupnosti, potrebno zagotoviti, da tržni standardi za perutninsko meso, kolikor je to možno, upoštevajo določbe Direktive Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na maso ali prostornino [2], kakor je bila spremenjena z Direktivo 78/891/EGS [3];

ker so med označbami, ki se jih neobvezno lahko navede na etiketi, tiste v zvezi s postopkom hlajenja in posebnimi načini reje; ker je treba rabo slednje, v interesu zaščite potrošnika, podrediti upoštevanju natančno opredeljenih kriterijev glede pogojev reje in velikostnih mej za navajanje določenih kriterijev, kot so starost ob zakolu ali dolžina obdobja krmljenja in vsebnost določenih sestavin;

ker je primerno, da Komisija izvaja stalni nadzor skladnosti z zakonodajo Skupnosti, vključno s tržnimi standardi, zlasti kakršnih koli nacionalnih ukrepov, sprejetih na podlagi teh določb; ker naj bi bilo pripravljeno vse potrebno za registracijo in redno inšpekcijo podjetij, pooblaščenih za uporabo določil, ki se nanašajo na določen način reje; ker morajo biti zato taka podjetja dolžna v ta namen voditi redno in podrobno evidenco;

ker lahko pristojni organi zadevne države članice, ob upoštevanju ustreznega nadzora in varnostnih ukrepov, zaradi specializirane narave teh inšpekcij odgovornost za te inšpekcije prenesejo na ustrezno usposobljene zunanje organe, ki izpolnjujejo pravne pogoje;

ker izvajalci v tretjih državah mogoče želijo uporabiti prostovoljne označbe v zvezi s postopki hlajenja in načini reje; ker naj bi ob upoštevanju ustreznega certificiranja s strani pristojnega organa zadevne tretje države zanje pripravili vse potrebno, da to storijo. Ta pristojni organ je na seznamu, ki ga je oblikovala Komisija;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, skladni z mnenjem Upravljalnega odbora za perutnino in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdelki, navedeni v odstavku 2. člena 1 Uredbe (EGS) št. 1906/90, so tukaj opredeljeni sledeče:

1. Perutninski trupi

(a) KOKOŠ I (Gallus domesticus)

- piščanec, brojler: perutnina, pri kateri je vrh grodnice upogljiv (ni okostenel),

- petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje: perutnina, pri kateri je vrh grodnice otrdel (okostenel),

- kopun: samec perutnine, kastriran pred spolno zrelostjo,

- mlad piščanec, mlad petelin: piščanec, čigar trup tehta manj kot 750 g (brez drobovine, glave in spodnjega dela nog);

(b) PURE (Meleagris gallopavo dom.)

- (mlada) pura: pura, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel),

- pura: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel);

(c) RACE (Anas platyrhynchos dom., cairina muschata)

- (mlada) raca ali račka, (mlada) muškatna raca: perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel),

- raca, muškatna raca: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel);

(d) GOSI (Anser anser dom.)

- (mlada) gos ali goska: perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel). Sloj maščobe preko celotnega trupa je tanek ali zmeren; maščoba mlade gosi je lahko barve, ki kaže na posebno prehrano,

- gos: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel); zmeren do debel sloj maščobe je po vsem trupu;

(e) PEGATKE (Numida meleagris domesticus)

- (mlada) pegatka: perutnina, ki ima vrh grodnice upogljiv (neokostenel),

- pegatka: perutnina, ki ima vrh grodnice otrdel (okostenel); zmeren do debel sloj maščobe je po vsem trupu.

Za namene te uredbe se različice zgornjih izrazov v zvezi s spolom razlagajo kot enakovredne.

2. Perutninski kosi

(a) Polovica: polovica trupa, dobljena z rezom vzdolž prsnice in hrbtenice.

(b) Četrt: polovica, razdeljena s prečnim rezom na četrt z nogo in četrt prsi.

(c) Neločene četrti nog: obe četrti nog skupaj z delom hrbta z ali brez trtice.

(d) Prsa: prsnica in rebra, ali njuni deli, razdeljeni na obeh delih, skupaj z mišicami, ki ju obdajajo. Prsa so lahko cela ali kot polovici.

(e) Bedro: stegnenica, golenica in mečnica skupaj z mišicami, ki jih obdajajo. Dva reza se naredita pri sklepih.

(f) Bedro z delom hrbta, pri čemer masa hrbta ne presega 25 % mase kosa.

(g) Stegno: stegnenica skupaj z mišičjem, ki ga obdaja. Dva reza se naredita pri sklepih.

(h) Krača: golenica in mečnica skupaj z mišičjem, ki ju obdaja. Dva reza se naredita pri sklepih.

(i) Perut: nadlahtnica, koželjnica in podlahtnica, skupaj z mišičjem, ki jih obdaja. Pri perutih pure sta nadlahtnica ali koželjnica/podlahtnica skupaj z obdajajočim mišičjem lahko ločeni. Konica, vključno z zapestnimi kostmi, je lahko odstranjena ali pa ne. Rezi se naredijo pri sklepih.

(j) Neločene peruti: obe peruti skupaj z delom hrbta, pri čemer masa hrbta ne presega 45 % mase celega kosa.

(k) Prsni file: cele prsi ali polovica izkoščenih prsi, t.j, brez prsnice in reber. Pri prsih pure sme file vsebovati samo globinsko prsno mišico.

l) Prsni file s prsno kostjo: prsni file brez kože, s ključnico in hrustančastim vrhom prsnice, masa ključnice in hrustanca ne presega 3 % mase kosa.

Do decembra 1991 sta pri izdelkih, navedenih pod (e), (g) in (h), lahko narejena dva reza v bližini sklepov.

Izdelki, navedeni od (d) do (k) so lahko s kožo ali brez nje. Skladno s točko (a) odstavka člena 1 Direktive Sveta 79/112/EGS [4] se pri izdelkih, navedenih od (d) do (j), na označbi navede, da so brez kože, in pri izdelkih, navedenih pod (k), da imajo kožo.

3. Jetra pitanih gosi ali rac (foie gras)

Jetra gosi ali rac vrst cairina muschata ali c.m. x Anas platyrachos, ki so bile krmljene na način, da so jim jetra hipertrofirala.

Perutnini, ki se ji taka jetra odstrani, se kri v celoti izpusti in jetra so enakomerne barve.

Jetra tehtajo:

- račja: najmanj neto 250 g,

- gosja: najmanj neto 400 g.

Člen 2

1. Da se perutninske trupe trži v skladu s to uredbo, so za prodajo obdelani na enega od sledečih načinov:

- delno eviscerirani (črevesjeodstranjeno),

- eviscerirani, z drobovino,

- eviscerirani, brez drobovine.

2. Delno eviscerirani trupi so trupi, iz katerih srce, jetra, pljuča, mišičast želodec, golša in ledvica niso bili odstranjeni.

3. Pri vseh obdelavah trupa, pri katerem glava ni odstranjena, lahko sapnik in požiralnik ostaneta v trupu.

4. Drobovina zajema samo sledeče:

Srce, vrat, mišičast želodec in jetra ter vse ostale dele, ki na tržišču, na katerem je izdelek namenjen za končno porabo, veljajo za užitne. Jetra so brez žolčnikov. Mišičast želodec je brez roženastega dela in vsebina želodca je odstranjena. Srce ima lahko osrčnik ali pa ne. Če ostane vrat na trupu, ne velja za drobovino.

Če eden od teh štirih organov običajno ni vsebovan v trupu, ki je naprodaj, se to navede na označbi.

Člen 3

1. Skladno s točko (1) odstavka 1 člena 3 Direktive 79/112/EGS, so v členu 1 našteta imena, pod katerimi se prodajajo izdelki, ki jih zajema ta uredba, v Prilogi I pa so navedeni ustrezni izrazi v drugih jezikih Skupnosti za:

- cele klavne trupe, glede na enega od načinov obdelave, določenih v odstavku 1 člena 2,

- perutninske kose, glede na zadevne vrste.

2. Imena, opredeljena v odstavkih 1 in 2 člena 1, se lahko nadomestijo z drugimi izrazi pod pogojem, da ti izrazi porabnika ne zavajajo v veliki meri in zlasti ne toliko, da bi jih zamenjal z drugimi izdelki, navedenimi v odstavkih 1 in 2 člena 1 ali z označbami, predvidenimi v členu 10.

Člen 4

Druge izdelke, kot so tisti, ki so opredeljeni v členu 1, se lahko trži v Skupnosti samo pod imeni, ki porabnika ne zavajajo toliko, da bi jih zamenjal z imeni, navedenimi v členu 1, ali z označbami, predvidenimi v členu 10.

Člen 5

Sledeče dodatne določbe se uporabljajo za zamrznjeno perutninsko meso, opredeljeno v odstavku 6 člena 2 Uredbe (EGS) št. 1906/90:

Temperatura zamrznjenega perutninskega mesa, ki ga zadeva ta uredba, mora biti v celotnem izdelku stalna in vzdrževana na — 12 oC ali še nižja, z možnimi kratkimi gibanji navzgor za ne več kot 3 °C. Te tolerance temperature izdelka so dovoljene glede na prakso dobrega skladiščenja in distribucije med lokalno distribucijo in v maloprodajnih razstavnih omarah.

Člen 6

1. Za uvrstitev v razreda A in B perutninski klavni trupi in kosi, ki jih zajema ta uredba, izpolnjujejo naslednje minimalne zahteve:

- so nepoškodovani, upoštevaje obdelavo,

- so čisti, brez vidne tuje snovi, umazanije ali krvi,

- so brez tujega vonja,

- so brez vidnih krvnih madežev, z izjemo majhnih in nemotečih,

- so brez štrlečih zlomljenih kosti,

- nimajo hujših zmečkanin.

Pri sveži perutnini ni sledov prejšnjega zamrzovanja.

2. Za uvrstitev v razred A perutninski klavni trupi in kosi poleg tega izpolnjujejo sledeče kriterije:

- imajo dobro konformacijo. Mesnati; prsa dobro razvita, široka, dolga in mesnata; bedra so mesnata. Pri piščancih, mladih racah ali račkah in purah je tanek enakomeren sloj maščobe po prsih, hrbtu in stegnih. Pri petelinih, kokoših, racah in mladih goseh je dopusten debelejši sloj maščobe. Gosi imajo zmeren do debel sloj maščobe preko vsega trupa,

- nekaj majhnih peres, tulcev in puha je lahko po prsih, nogah, škofiji, sklepih na spodnjem delu nog in konicah peruti. Pri kokoših, racah, purah in goseh za kuhanje jih je lahko nekaj tudi na drugih delih,

- nekaj poškodb, zmečkanin in razbarvanj je dovoljenih pod pogojem, da so majhna in nemoteča in da niso na prsih ali bedrih. Konice peruti lahko manjkajo. Rahla rdečica je dovoljena na konicah peruti in v foliklih,

pri zamrznjeni in globoko zamrznjeni perutnini ni sledov ožganin od zamrzovanja [5], razen tistih, ki so naključne, nemoteče in niso na prsih ali bedrih.

Člen 7

1. Odločbe zaradi neizpolnjevanja členov 1 in 6 se lahko sprejme samo za celo serijo, ki je bila pregledana v skladu z določbami tega člena.

2. Serija je vse perutninsko meso iste vrste, istega razreda in istega proizvodnega cikla, ali je iz iste klavnice ali razsekovalnice, ki se nahaja na istem kraju, kot se vrši inšpekcija.

3. Vzorec, sestavljen iz naslednjega števila posameznih izdelkov, kot so določeni v členu 1, se sestavi naključno iz vsake serije, ki jo je treba pregledati v klavnicah, razsekovalnicah, skladiščih za prodajo na debelo ali na drobno ali v času carinjenja ob uvozih iz tretjih držav.

Velikost serije | Velikost vzorca | Dovoljeno število enot z napako |

100 do 500 | 30 | 5 |

501 do 3200 | 50 | 7 |

> 3200 | 80 | 10 |

4. Pri pregledu serije perutninskega mesa razreda A je dovoljeno število enot z napako, navedenih v odstavku 3, dovoljeno za:

(a) kose, ki niso odrezani pri sklepih v primeru beder, stegen, krač in peruti;

(b) prisotnost hrustanca (upogljiv vrh grodnice) pri prsnem fileju, če hrustanca ni več kot za 2 % mase;

(c) prisotnost majhne in nemoteče poškodbe, zmečkanine, razbarvanja ali sledi ožganin od zamrzovanja na prsih in nogah.

5. Pri preverjanju serije perutninskega mesa razreda B je dovoljeno dvojno število neustreznih kosov pri izdelkih, navedenih v točkah (a) in (b) odstavka 4.

6. Kadar pregledana serija ni ocenjena za ustrezno, nadzorna agencija prepove njeno trženje ali uvoz, če serija prihaja iz tretje države, če in dokler ni pripravljen dokaz, da serija ustreza členom 1 in 6.

Člen 8

1. Predpakirano zamrznjeno ali globoko zamrznjeno perutninsko meso se v skladu odstavkom 3 člena 3 Uredbe (EGS) št. 1906/90 lahko v predpakiranju, v smislu člena 2 Direktive 76/211/EGS, razvrsti po masi.

Ta predpakiranja so lahko:

- predpakiranja, ki vsebujejo en perutninski trup, ali

- predpakiranja, ki vsebujejo en ali več perutninskih kosov istega tipa in vrste perutnine,

kot je to opredeljeno v členu 1.

2. V skladu odstavkoma 3 in 4 mora biti na vseh predpakiranjih označena zahtevana masa izdelka, poznana kot "nazivna količina".

3. Predpakiranja zamrznjenega ali globoko zamrznjenega perutninskega mesa se lahko razvršča v kategorije po nazivni količini, kot sledi:

- trupi < 1100 g: razredi po 50 g (1100 - 1050 - 1000 itd.),

- trupi > 1100 g: razredi po 100 g (1100 - 1200 - 1300 itd.),

- kosi: 250 g - 500 g - 750 g - 1000 g - 1500 g - 2000 g - 2500 g - 3000 g - 5000 g.

4. Predpakiranja, navedena v odstavku 1, so narejena tako, da zadoščajo naslednjim zahtevam:

- dejanska vsebina v povprečju ni manjša od nazivne količine,

- delež predpakiranj z negativno napako, večjo od še dovoljene negativne napake, določene v odstavkih 9 in 10, je pri serijah predpakiranj dovolj majhen, da zadošča zahtevam testov, ki so natančno določeni v odstavku 11,

- predpakiranj z negativno napako, ki je dvakrat večja od še dovoljene negativne napake, navedene v odstavkih 9 in 10, se ne trži.

Za to Uredbo se uporabljajo definicije nazivne količine, dejanske vsebine in negativne napake, določene v Prilogi I k Direktivi 76/211/EGS.

5. V zvezi z odgovornostjo embalerja ali uvoznika zamrznjenega ali globoko zamrznjenega perutninskega mesa in pregledov, ki jih opravijo pristojne oblasti, se točke 4, 5 in 6 Priloge I k Direktivi 76/211/EGS smiselno uporabljajo.

6. Pregled predpakiranj se izvaja z vzorčenjem in je v dveh delih:

- pregled, ki zajema dejansko vsebino vsakega predpakiranja v vzorcu,

- pregled povprečne dejanske vsebine predpakiranj v vzorcu.

Serija predpakiranj velja za sprejemljivo, če rezultati obeh teh pregledov zadoščajo kriterijem sprejemljivosti, navedenim v odstavkih 11 in 12.

7. Serija predpakiranj, ki se jih pregleda, je sestavljena iz predpakiranj, ki imajo vsa isto nazivno količino, so iste vrste in iste proizvodne serije ter so pakirana na istem mestu.

Velikost serije je omejena na spodaj določene količine:

- ko se predpakiranja pregleduje na koncu pakirne linije, je število v vsaki seriji enako maksimalni urni zmogljivosti proizvodne pakirne linije, brez kakršnih koli omejitev glede velikosti serije,

- v drugih primerih je velikost serije omejena na 10000.

8. Vzorec, ki ga sestavlja sledeče število predpakiranj, je sestavljen naključno, tako da se iz vsake serije pregleda:

Število enot v seriji | Število vzorcev |

100 do 500 | 30 |

501 do 3200 | 50 |

> 3201 | 80 |

Za serije, manjše od 100 predpakiranj, se izvaja nedestruktivni test v smislu Priloge II k Direktivi 76/211/EGS, opravi se na vseh vzorcih 100 %.

9. Pri posameznih predpakiranih trupih so dovoljene naslednje negativne napake:

(V G) |

Nazivna količina | Dovoljena negativna napaka |

manj kot 1100 | 25 |

1100 in več | 50 |

10. Pri predpakiranih perutninskih kosih so dovoljene naslednje negativne napake:

Nazivna količina (v g) | Dovoljena negativna napaka |

(v g) | (v %) |

250 | 9 | |

500 | 15 | |

750 | 15 | |

1000 | | 1,5 |

1500 | | 1,5 |

2000 | | 1,5 |

2500 | | 1,5 |

3000 | | 1,5 |

5000 | | 1,5 |

11. Pri pregledu dejanske količine vsakega predpakiranja v vzorcu se minimalna sprejemljiva količina izračuna tako, da se dovoljeno negativno napako zadevne vsebine odšteje od nazivne količine predpakiranja.

Predpakiranja v vzorcu, katerih dejanska količina je manjša od minimalne sprejemljive količine, veljajo za neustrezna.

Serija pregledanih predpakiranj se šteje za sprejemljivo ali za zavrnjeno, če je število vzorcev z napako, manjše od kriterija sprejemljivosti ali enako kriteriju sprejemljivosti ali enako ali večje od spodaj prikazanega kriterija zavrnitve:

Število enot v vzorcu | Število vzorcev z napako |

Sprejemljivo | Za izvržek |

30 | 2 | 3 |

50 | 3 | 4 |

80 | 5 | 6 |

12. Pri pregledu povprečne vsebnosti pakiranja serija predpakiranj velja za sprejemljivo, če je povprečna vsebnost pakiranja predpakiranja, ki tvori vzorec, večja od spodaj prikazanega kriterija sprejemljivosti:

Velikost vzorca | Kriterij sprejemljivosti za povprečne dejanske vsebine |

30 | x-Qn – 0,503s |

50 | x-Qn – 0,379s |

80 | x-Qn – 0,295s |

x = povprečna dejanska masa predpakiranj,

Qn = neto masa predpakiranja,

s = standardni odklon mase predpakiranja v seriji.

Standardni odklon se oceni tako, kot je določeno v točki 2.3.2.2 Priloge II k Direktivi 76/211/EGS.

13. Uporabljajo se določbe odstavka 4 člena 4 Direktive 76/211/EGS.

Člen 9

V smislu člena 1(3)(a) Direktive 79/112/EGS je lahko na označbi naveden eden od postopkov hlajenja, ki je naveden v nadaljnjem besedilu, ter ustrezni izrazi v drugih jezikih Skupnosti, navedeni v Prilogi II:

—zračno hlajenje: | hlajenje perutninskih trupov na mrzlem zraku, |

—hlajenje s pršenjem: | hlajenje perutninskih trupov na mrzlem zraku, z vmesnim pršenjem megle ali vode, |

—hlajenje s potapljanjem: | hlajenje perutninskih trupov v bazenih z vodo ali ledom in vodo, v skladu s postopkom nasprotnega toka, predpisanim v točki 28 (a) in (b) Poglavja V Priloge I k Direktivi 71/118/EGS. [6] |

Člen 10

1. Zato da se označi način reje, razen ekološkega ali biološkega kmetovanja, se lahko na etiketi navede samo izraze, ki so določeni v nadaljnjem tekstu, in ustrezne izraze v drugih jezikih Skupnosti, ki so navedeni v Prilogi III, v smislu člena 1(3)(a) Direktive 79/112/EGS, če so izpolnjeni ustrezni pogoji, določeni v Prilogi IV:

(a) "Krmljen z… %…";

(b) "Ekstenzivna zaprta reja" ("Reja v hlevu");

(c) "Prosta reja";

(d) "Tradicionalna prosta reja";

(e) "Prosta reja - neomejen izpust".

Ti izrazi se lahko nadomestijo z označbami, ki se nanašajo na določene značilnosti ustreznih načinov reje.

2. Označba starosti ob zakolu ali trajanja krmljenja je dovoljena le, kadar se uporabi enega od izrazov, navedenih v odstavku 1 in za starost, ki ni nižja od starosti, navedene v točkah (b), (c) ali (d) Priloge IV. Vendar se ta določba za mlade piščance (kokelete) ne uporablja.

3. Te določbe se uporabljajo ne glede na nacionalne tehnične ukrepe, ki segajo preko minimalnih zahtev navedenih v Prilogi IV, ki se jih uporablja samo za proizvajalce zadevnih držav članic, pod pogojem, da so skladni z zakonodajo Skupnosti in da so v skladu s skupnimi tržnimi standardi za perutninsko meso.

4. Komisijo se obvesti o nacionalnih ukrepih, navedenih v odstavku 3.

5. Kadar koli in na zahtevo Komisije države članice nudijo vse podatke, potrebne za oceno združljivosti ukrepov, navedenih v tem členu, z zakonodajo Skupnosti in njihove skladnosti s skupnimi tržnimi standardi za perutninsko meso.

Člen 11

1. Za klavnice, pooblaščene za uporabo izrazov, navedenih v Členu 10, velja posebna registracija. Glede na način reje, klavnice vodijo ločeno evidenco:

- imen in naslovov rejcev take perutnine, registriranih po inšpekciji, ki jo opravi pristojni organ države članice,

- na zahtevo tega pristojnega organa, število perutnine, ki jo v turnusu redi vsak proizvajalec.

2. Pri navedenih rejcih se potem redno opravljajo pregledi. Rejci vodijo ažurno evidenco o številu perutnine glede na način reje, z navedbo števila prodane perutnine in imen kupcev.

3. Glede skladnosti s členoma 10 in 11 se izvajajo redne inšpekcije

- na kmetiji: najmanj enkrat v proizvodnem ciklusu,

- v mešalnici krme: najmanj enkrat na uporabljano recepturo krmne mešanice in v vsakem primeru najmanj enkrat letno,

- v klavnici; najmanj štirikrat letno,

- v valilnici: najmanj enkrat letno za načine reje, navedene v točki 1. (d) in (e) člena 10.

4. Vsaka država članica drugim državam članicam in Komisiji pred 1. julijem 1991 preskrbi seznam pooblaščenih klavnic, registriranih v skladu odstavkom 1, z navedbo imena in naslova in številke, dodeljenih vsaki od njih. Kakršne koli spremembe tega seznama se v začetku vsakega četrtletja sporoči drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 12

Za nadzor označbe izvedenega načina reje, kot je navedeno v drugem odstavku šeste točke člena 5 Uredbe (EGS) št. 1906/90, organi, ki jih imenujejo države članice, ustrezajo kriterijem, določenim v Evropskem standardu št. En/45011 z dne 26. junija 1989, in jih kot take pooblastijo in nadzorujejo odgovorni organi zadevnih držav članic.

Člen 13

Perutninsko meso, uvoženo iz tretjih držav, ima lahko eno ali več poljubnih označb, predvidenih v členih 9 in 10, če ima spremni certifikat, ki ga izda pristojni organ države porekla, ki potrjuje, da so zadevni izdelki v skladu z ustreznimi določbami te uredbe.

Komisija pripravi seznam takih organov na zahtevo, ki ji jo predloži tretja država.

Člen 14

Imena izdelkov in drugi izrazi, predvideni v tej uredbi, se navedejo najmanj v jeziku ali jezikih države članice, v kateri se vrši prodaja na drobno ali druga raba.

Člen 15

Ta uredba začne veljati 20. junija 1991. Uporablja se od 1. julija 1991. Vendar lahko izdelke, ki jih zajema ta uredba, izvajalci pakirajo v pakirni material, ki ima označbe, predvidene v veljavni zakonodaji Skupnosti ali veljavni nacionalni zakonodaji pred začetkom veljavnosti te uredbe. Te izdelke se lahko potem trži do 31. decembra 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. junija 1991

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 173, 6.7.1990, str. 1.

[2] UL L 46, 21.2.1976, str. 1.

[3] UL L 311, 4.11.1978, str. 21.

[4] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

[5] Ožganina od zamrzovanja: (v smislu znižanja kakovosti) je nepopravljiva izsušitev kože in/ali mesa na mestih ali na območjih, ki se kaže kot sprememba:

- originalne barve (večinoma postane bolj bleda), in/ali

- arome in vonja (je brez arome ali je neprijetnega vonja), in/ali

- čvrstosti (suho, gobasto).

[6] UL L 55, 8.3.1971, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

ARTICLE 1 (1) — NAMES OF POULTRY CARCASES

| SL | F | D | DK | ESP | GR | I | NL | P |

ODSTAVEK 2 ČLENA 1 — IMENA PERUTNINSKIH KOSOV

| SL | F | D | DK | ESP | GR | I | NL | P |

(a) | Polovica | Demi ou moitié | Hälfte oder Halbes | Halvt | Medio | Μισά | Metà | Helft | Metade |

(b) | Četrt | Quart | (Vorder-, Hinter-) Viertel | Kvart | Cuarto | Τεταρτημόριο | Quarto | Kwart | Quarto |

(c) | Neločene zadnje četrti | Quarts postérieurs non séparés | Hinterviertel am Stück | Sammenhængende lårstykker | Cuartos traseros unidos | Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών | Cosciotto | Niet-gescheiden achterkwarten | Quartos de coxa não separados |

(d) | Prsa | Poitrine, blanc ou filet sur os | Brust, halbe Brust, halbierte Brust | Bryst | Pechuga | Στήθος | Petto con osso | Borst | Peito |

(e) | Bedra | Cuisse | Schenkel, Keule | Helt lår | Muslo y contramuslo | Πόδι | Coscia | Hele poot, hele dij | Perna inteira |

(f) | Piščančja bedra z delom hrbta | Cuisse de poulet avec une portion du dos | Hähnchenschenkel mit Rückenstück | Kyllingelår med en del af ryggen | Cuarto trasero de pollo | Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης | Coscetta | Poot/dij met rugdeel (bout) | Perna inteira de frango com uma porção do dorso |

(g) | Stegno | Haut de cuisse | Oberschenkel, Oberkeule | Overlår | Contramuslo | Μηρός (μπούτι) | Sovraccoscia | Bovenpoot, bovendij | Coxa |

(h) | Krača | Pilon | Unterschenkel, Unterkeule | Underlår | Muslo | Κνήμη | Fuso | Onderpoot, onderdij (Drumstick) | Perna |

(i) | Perut | Aile | Flügel | Vinge | Ala | Φτερούγα | Ala | Vleugel | Asa |

(j) | Neločene peruti | Ailes non séparées | Beide Flügel, ungetrennt | Sammenhængende vinger | Alas unidas | Αδιαχώριστες φτερούγες | Ali non separate | Niet-gescheiden vleugels | Asas não separadas |

(k) | Prsni file | Filet de poitrine, blanc, filet, noix | Brustfilet, Filet aus der Brust | Brystfilet | Filete de pechuga | Φιλέτο στήθους | Filetto, fesa (tacchino) | Borstfilet | Carne de peito |

(l) | Prsni file s prsnico | Filet de poitrine avec clavicule | Brustfilet mit Schlüsselbein | Brystfilet med ønskeben | Filete de pechuga con clavícula | Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο | Petto (con forcella), fesa (con forcella) | Borstfilet met vorkbeen | Carne de peito com fúrcula |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

ČLEN 9 — POSTOPKI HLAJENJA

| SL | F | D | DK | ESP | GR | I | NL | P |

1. | Zračno hlajenje | Refroidissement à l'air | Luftkühlung | Luftkøling | Refrigeración por aire | Ψύξη με αέρα | Raffreddamento ad aria | Luchtkoeling | Refrigeração por ventilação |

2. | Hlajenje s pršenjem | Refroidissement par aspersion ventilée | Luft-Sprüh-Kühlung | Luftspraykøling | Refrigeración por aspersión ventilada | Ψύξη με ψεκασμό | Raffreddamento per aspersione e ventilazione | Lucht-sproeikoeling | Refrigeração por aspersão e ventilação |

3. | Hlajenje s potapljanjem | Refroidissement par immersion | Gegenstrom-Tauchkühlung | Neddypningskøling | Refrigeración por immersión | Ψύξη με βύθιση | Raffreddamento per immersione | Dompelkoeling | Refrigeração por imersão |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

ODSTAVEK 1 ČLENA 10 — VRSTE PRIREJE

| SL | F | D | DK | ESP | GR | I | NL | P |

(a) | Krmljen s … % … Gos, krmljena z ovsom | Alimenté avec … % de … Oie nourrie à l'avoine | Mast mit … % … Hafermastgans | Fodret med … % … Havrefodret gås | Alimentado con … % Oca engordada con avena | Έχει τραφεί με … % … Χήνα που παχαίνεται με βρώμη | Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena | Gevoed met … % … Met haver vetgemeste gans | Alimentado com … % de … Ganso engordado com aveia |

(b) | Ekstenzivna zaprta reja (Reja v hlevu) | Élevé à l'intérieur : système extensif | Extensive Bodenhaltung | Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) | Sistema extensivo en gallinero | Εκτατικής εκτροφής | Estensivo al coperto | Scharrel … | Produção extensiva em interior |

(c) | Prosta reja | Sortant à l'extérieur | Auslaufhaltung | Fritgående | Gallinero con salida libre | Ελεύθερης βοσκής | All'aperto | Scharrel … met uitloop | Produção em semiliberdade |

(d) | Tradicionalna prosta reja | Fermier-élevé en plein air | Bäuerliche Auslaufhaltung | Frilands … | Granja al aire libre | Πτηνοτροφείο περιορισμένης βοσκής | Rurale all'aperto | Boerderij … met uitloop Hoeve … met uitloop | Produção ao ar livre |

(e) | Prosta reja — popolna svoboda | Fermier-élevé en liberté | Bäuerliche Freilandhaltung | Frilands … opdrættet i fuld frihed | Granja de cría en libertad | Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής | Rurale in libertà | Boerderij … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop | Produção em liberdade |

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

(a) Krmni obrok

Spodaj navedene sestavine krme se lahko navajajo le v primeru:

- žit, ko te znašajo najmanj 65 % delež sestave krmnega obroka, dajanega v večjem delu obdobja pitanja, ki ne sme vključevati več kot 15 % stranskih proizvodov žit; vendar če je navedeno eno določeno žito, ta znaša najmanj 35 % delež sestave krmnega obroka, ter v primeru koruze najmanj 50 %,

- stročnic in zelene rastlinske krme, te znašajo najmanj 5 % delež sestave krmne mešanice, ki se jo daje večino obdobja pitanja,

- mlečnih izdelkov, ti znašajo najmanj 5 % delež sestave krmne mešanice, ki se jo daje v zaključni fazi.

Vendar se lahko izraz "gos, krmljena z ovsom" uporabi, kadar so gosi v zaključni fazi treh tednov krmljene z najmanj 500 g ovsa na dan.

(b) "Ekstenzivna zaprta reja" ("Reja v hlevih"):

Ta izraz se lahko uporablja samo če:

- gostota naselitve živali na kvadratni meter površine tal ne presega za:

- piščance: 12 živali, vendar ne več kot 25 kg telesne mase,

- race, pegatke, pure: 25 kg telesne mase,

- gosi: 15 kg telesne mase,

- perutnino se zakolje:

- piščance pri starosti 56 dni ali kasneje,

- pure pri starosti 70 dni ali kasneje,

- gosi pri starosti 112 dni ali kasneje,

- pekinške race: pri starosti 49 dni ali kasneje,

muškatne race: | samice pri starosti 77 dni ali kasneje, |

samce pri starosti 84 dni ali kasneje, |

- pegatke: pri starosti 82 dni ali kasneje.

(c) Prosta reja:

Ta izraz se lahko uporablja samo če:

- sta gostota naselitve v hlevu in starost ob zakolu v skladu z mejami, določenimi pod (b), razen za piščance, pri katerih se lahko gostota dvigne na 13, vendar ne več kot na 27,5 kg telesne mase na m2,

- je perutnina imela najmanj polovico svojega življenjskega obdobja podnevi stalen dostop do izpusta na prostem, ki zajema površino, v glavnem pokrito z vegetacijo z najmanj:

- 1 m2 na piščanca ali pegatko,

- 2 m2 na raco,

- 4 m2 na puro ali gos,

- krmni obrok, uporabljan v fazi pitanja, vsebuje najmanj 70 % žit,

- ima hlev odprtine, katerih skupna dolžina je enaka ali večja od daljše strani hleva.

(d) Tradicionalna prosta reja:

Ta izraz se lahko uporablja samo kadar:

- gostota naselitve na m2 v hlevu ne presega za:

- piščance: 12, vendar ne več kot 25 kg telesne mase; vendar v primeru premičnih hlevov ne presega 150 m2 tal in ki ponoči ostanejo odprti, se lahko gostota naselitve poveča na 20, vendar ne več kot na 40 kg telesne mase na m2,

- 2, kopune: 6,25 (do starosti 81 dni: 12), vendar ne več kot 25 kg telesne mase,

muškatne race: | 8 samcev, vendar ne več kot 28 kg telesne mase, |

10 samic, vendar ne več kot 20 kg telesne mase, |

- pegatke: 13, vendar ne več kot 20 kg telesne mase,

- pure: šest (do starosti sedmih tednov: 10), vendar ne več kot 25 kg telesne mase,

- gosi: tri, če so zaprte v zadnjih treh tednih pitanja (do starosti sedmih tednov: 10), vendar ne več kot 15 kg telesne mase,

- celotna uporabna površina perutninskega hleva pri kateri koli posamezni proizvodnji ne presega 1600 m2,

- v vsakem hlevu ni več kot:

- 4800 piščancev,

- 5200 pegatk v hlevu z izpustom ali 2000 pri reji na gredeh,

- 4000 samic muškatnih rac ali 3200 samcev muškatnih rac,

- 2500 kopunov, gosi in pur,

- je stalen dnevni izpust najmanj od starosti:

- šestih tednov pri piščancih in kopunih,

- osmih tednov pri racah, goseh, pegatkah in purah,

- imajo izpusti površino, v glavnem pokrito z vegetacijo, ki znaša najmanj:

- 2 m2 na piščanca ali raco ali pegatko,

- 4 m2 na kopuna,

- 6 m2 na puro,

- 10 m2na gos.

Pri pegatkah se lahko izpusti nadomestijo z gredmi, ki imajo površino tal najmanj dvakrat tolikšno, kot je površina hleva, in višino najmanj 2 m, z gredmi dolžine najmanj 10 cm na žival,

- je pitana perutnina vrste, za katero je značilna počasnejša rast,

- krmni obrok, uporabljan v fazi pitanja, vsebuje najmanj 70 % žit,

- je najmanjša starost ob zakolu:

- 81 dni za piščance,

- 150 dni za kopuna,

- 77 dni za samice muškatnih rac,

- 84 dni za samce muškatnih rac,

- 94 dni za pegatke,

- 140 dni za pure in gosi za peko,

- 102 dneva za gosi, namenjene proizvodnji foie gras in "magret".

e) Prosta reja — popolna prostost:

Raba tega izraza zahteva skladnost s kriteriji, določenimi pod (d), z izjemo, da ima perutnina stalen dnevni izpust z neomejenim območjem.

--------------------------------------------------