31991R1288Uradni list L 122 , 17/05/1991 str. 0011 - 0012
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0019
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0019


Uredba Komisije (EGS) št. 1288/91

z dne 14. maja 1991

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1056/91 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je treba zaradi zagotovitve enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene navedeni uredbi, sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature, ta pravila pa se uporabljajo tudi za kakršno koli drugo nomenklaturo, ki na njej temelji delno ali v celoti ali ki ji dodaja kakršenkoli dodaten pododdelek, in ki je vzpostavljena s posebnimi določbami Skupnosti z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker je treba blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstitvi pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago iz stolpca 1 preglednice v Prilogi se uvrsti v okviru kombinirane nomenklature pod oznake KN, navedene v stolpcu 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. maja 1991

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 107, 27.4.1991, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Oznaka KN uvrstitve | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Majhna plošča za izmenljivo orodje, ki sestoji iz kompaktne plasti sintetičnega diamanta, trajno pritrjene na podlago iz karbidne trdine. | 82079010 | Uvrstitev, določena na podlagi splošnih pravil 1, 2(a) in 6 kombinirane nomenklature ter besedila oznak KN 8207, 820790 in 82079010. Ker imajo delovno površino iz sintetičnega diamanta, teh proizvodov ni mogoče uvrsti v tarifno številko 8209. |

2.Barvni monitor, ki lahko sprejema signal le iz centralne procesne enote naprave za avtomatsko obdelavo podatkov. Monitor ne more prikazati barvne slike sestavljenega video signala. | 84719290 | Uvrstitev, določena na podlagi splošnih pravil 1 do 6 kombinirane nomenklature, opombe 5 B k poglavju 84 ter besedila oznak KN 8471 ,847192 in 84719290. |

3.Tipkovnica za avtomatsko napravo za obdelavo podatkov, v lastnem ohišju. Ta enota nima lastnega napajanja z električno energijo in da deluje, mora biti s priključnim kablom povezana s centralno procesno enoto avtomatske naprave za obdelavo podatkov. | 84719290 | Uvrstitev, določena na podlagi splošnih pravil 1 do 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombe 5 B k poglavju 84 ter besedila oznak KN 8471, 847192 in 84719290. (Glej tudi pojasnila HS za tarifno številko 84.71). |

4.Ogrevni trakovi za samoregulacijo temperature tekočin, ki sestojijo iz bakrenih vodnikov s prečnim prerezom 1,9 mm2, samoregulacijske prevodne nitke, izolacijske zaščite iz fluoropolimera, pokositrene bakrene pletenice s prečnim prerezom 2,8 mm2 in zunanje izolacijske zaščite iz fluoropolimera, ki pokriva pletenico. Ti ogrevni trakovi regulirajo moč ogrevanja na vseh točkah tokokroga, s katerimi so povezani, odvisno od temperature, na katero naletijo. Na splošno so namenjeni temu, da se jih ovije okrog cevi. | 85168090 | Uvrstitev, določena na podlagi splošnih pravil 1 do 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedila oznak KN 8516, 851680 in 85168090. |

5.Glave za optično branje za CD predvajalnike, ki sestojijo iz laserske diode in fotodiode v kovinskem ohišju z ne več kot 10 priključnimi zatiči. | 85229091 | Uvrstitev, določena na podlagi splošnih pravil 1 do 6 kombinirane nomenklature ter besedila oznak KN 8522, 852290 in 85229091. Te glave za optično branje so sklopi diod in jih zaradi tega ni mogoče uvrstiti v oznako KN 8541. |

6.Fotoaparat za enkratno uporabo, ki sestoji iz plastičnega ohišja velikosti 98 × 58 × 35 mm, ki obdaja fotografski svetlobno občutljiv film širine 35 mm za 24 posnetkov, in ima lečo, zaslonko, iskalo, prikazovalnik števila posnetkov in vzvod za navijanje filma. Ohišja po odprtju ni več mogoče uporabiti. | 90065300 | Uvrstitev, določena na podlogi splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedil oznak KN 9006 in 90065300. |

7.Aparat, označen kot "kromatski sprejemnik", z naslednjimi karakteristikami: Možnost različnih načinov nastavitve sprejemanja in dve transpozijski funkciji, kar omogoča prilagoditev različnim glasbenim instrumentom; vključuje mikrofon, kvarčni oscilator, kazalnik frekvence, diode, ki oddajajo svetlobo, lahko pa vključuje tudi zvočnik; 7-oktavno polje nastavitve (od 32,7 do 395,1 Hz). | 92091000 | Uvrstitev, določena na podlogi splošnih pravil 1, 4 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedil oznak KN 9209 in 92091000. |

--------------------------------------------------