31991R1180

Komission asetus (ETY) N:o 1180/91, annettu 6 päivänä toukokuuta 1991, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1014/90 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 115 , 08/05/1991 s. 0005 - 0007
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 37 s. 0122
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 37 s. 0122


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1180/91,

annettu 6 päivänä toukokuuta 1991,

tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1014/90 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89(1), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

24 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1014/90(2) annetaan tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännökset täytäntöönpanosta; vilpilliseltä kilpailulta suojautumiseksi tiettyjä ilmaisuja on lisätty monien perinteisillä menetelmillä valmistettujen tislattujen alkoholijuomien myyntinimityksiin, näiden ilmaisujen käyttö olisi rajattava koskemaan sellaisia tislattuja alkoholijuomia, jotka määritellään tämän asetuksen liitteessä, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tislattuja alkoholijuomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (ETY) N:o 1014/90 uusi 7 a artikla:

"7 a artikla

Liitteessä esitetyt ilmaisut, jotka lisätään myyntinimityksiin, varataan liitteessä määritellyille tuotteille.

Tislattuja alkoholijuomia, jotka eivät täytä liitteessä määriteltyjä tuotevaatimuksia, ei saa nimittää siinä määriteltyihin tuotteisiin viittaavin ilmaisuin."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä toukokuuta 1991.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 160, 12.6.1989, s. 1

(2) EYVL N:o L 105, 25.4.1990, s. 9

LIITE

1. "Vruchtenjenever" tai "Jenever met vruchten": likööri tai muu tislattu alkoholijuoma,

- joka on valmistettu maustamalla "jenever" hedelmillä, kasveilla tai näiden osilla tai lisäämällä hedelmämehua, hedelmästä tai kasveista uutetun aromiaineen väkevöityä tislettä, tai muita tisleitä,

- jota voidaan lisäksi maustaa luontaisilla tai luontaisen kaltaisilla aromiaineilla,

- jota voidaan makeuttaa,

- jolla on kyseisen hedelmän aistivaraiset ominaispiirteet,

- jonka alkoholipitoisuus on vähintään 20 tilavuusprosenttia.

Kyseessä olevan hedelmän nimi voidaan korvata ilmaisulla "vruchten".

2. "Berenburg" tai "Beerenburg": tislattu alkoholijuoma,

- joka valmistetaan käyttäen maatalousperäistä etyylialkoholia,

- joka on valmistettu maseroimalla hedelmiä tai kasveja ja/tai näiden osia,

- jonka ominainen aromi on peräisin gentianjuuren (Gentiana lutea L.), katajanmarjan (Juniperus communis L.) ja laakerinlehden (Laurus nobilis L.) tisleestä,

- jonka väri vaihtelee vaaleasta tummanruskeaan,

- jota voidaan makeuttaa enintään määrällä, joka vastaa 20 grammaa inverttisokeria litrassa,

- jonka alkoholipitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia.

3. "Guignolet":

likööri, joka valmistetaan maseroimalla kirsikoita maatalousperäisessä etyylialkoholissa.

4. "Punch au rhum":

likööri, jonka alkoholipitoisuus on aikaansaatu yksinomaan rommilla.

5. "Pastis de Marseille":

pastis, joka sisältää anetolia 2 grammaa litrassa ja jonka alkoholipitoisuus on 45 tilavuusprosenttia.

6. "Sloe gin":

likööri, joka valmistetaan maseroimalla mustaseljaa ginissä ja johon mahdollisesti on lisätty mustaseljamehua,

- valmistetaan käyttämällä ainoastaan luontaisia aromiaineita,

- jonka alkoholipitoisuus on vähintään 25 tilavuusprosenttia.

7. "Topinambur":

tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan ainoastaan Jerusalemin artisokkamukuloita (Heliantbus tuberosus L.) fermentoimalla ja jonka alkoholipitoisuus on vähintään 38 tilavuusprosenttia.

8. "Hefebrand":

tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan viinin valmistuksessa tai hedelmien fermentoinnissa syntyvästä pohjasakasta ja jonka alkoholipitoisuus on vähintään 38 tilavuusprosenttia.

Ilmaisua "Hefebrand" voidaan täydentää käytetyn perusaineen nimellä.

9. "Sambuca":

väritön aniksen siemenellä maustettu likööri,

- joka sisältää aniksen (Pimpinella anisum L.) ja/tai tähtianiksen (Illicium verum L.) ja muun aromisen yrtin tisleitä,

- jonka alkoholipitoisuus on vähintään 38 tilavuusprosenttia,

- jonka sokeripitoisuus vastaa vähintään 350 grammaa inverttisokeria litrassa,

- jonka luontaisen anetolin pitoisuus on vähintään 1 gramma, mutta enintään 2 grammaa litrassa.

10. "Mistrà":

väritön likööri, joka on maustettu aniksen siemenillä tai luontaisella anetolilla,

- jonka luontaisen anetolin pitoisuus on vähintään 1 gramma ja enintään 2 grammaa litrassa,

- joka voi sisältää myös aromisten yrttien tislettä,

- jonka alkoholipitoisuus on vähintään 40 tilavuusprosenttia ja enintään 47 tilavuusprosenttia,

- joka ei sisällä lisättyä sokeria.

11. "Maraschino" tai "Marrasquino":

väritön likööri, jonka aromi on saatu aikaan pääasiassa imeläkirsikan tisleellä tai imeläkirsikkaa tai kirsikan osia alkoholissa maseroimalla valmistetun tuotteen tisleellä,

- jonka alkoholipitoisuus on vähintään 24 tilavuusprosenttia,

- jonka sokeripitoisuus vastaa vähintään 250 grammaa inverttisokeria litrassa.

12. "Nocino":

likööri, jonka aromi on pääasiassa saatu aikaan maseroimalla ja/tai tislaamalla kokonaisia vihreitä saksanpähkinän sydämiä (Jugians regia L.),

- jonka alkoholipitoisuus on vähintään 30 tilavuusprosenttia,

- jonka sokeripitoisuus vastaa vähintään 100 grammaa inverttisokeria litrassa.