31991R1134Uradni list L 112 , 04/05/1991 str. 0001 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 17 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 17 str. 0003


Uredba Sveta (EGS) št. 1134/91

z dne 29. aprila 1991

o tarifnem režimu, ki se uporablja pri uvozu izdelkov s poreklom iz zasedenih ozemelj v Skupnost in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 3363/86

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker izdelki s poreklom iz Zahodnega brega reke Jordanije ali območja Gaze, ki jih je zasedel Izrael (v nadaljevanju "zasedena ozemlja"), uživajo preferencialno obravnavo v zvezi z dostopom do trga Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3363/86 z dne 27. oktobra 1986 o tarifnem režimu, ki velja za uvoz izdelkov s poreklom iz zasedenih ozemelj v Skupnost [1];

ker preferencialni režim predvideva prost dostop do trga Skupnosti za industrijske izdelke kakor tudi preferencialno tarifno obravnavo za nekatere kmetijske proizvode;

ker je treba sprejeti ukrepe za hitro izboljšanje pogojev dostopa kmetijskih proizvodov s poreklom iz zasedenih ozemelj do trga Skupnosti; ker je za dosego tega cilja treba Uredbo (EGS) št. 3363/86 nadomestiti z novo uredbo,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Izdelki, razen izdelkov, ki so navedeni v Prilogi II k Pogodbi, s poreklom iz zasedenih ozemelj se uvažajo v Skupnost brez količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom ter prosto carin in dajatev z enakim učinkom.

2. Za blago, navedeno v Prilogi k Uredbi Sveta (EGS) št. 3033/80 z dne 11. novembra 1980 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov [2], katerih seznam je določen v Prilogi I k tej uredbi, velja odstavek 1 samo za nespremenljivi del dajatve, uvedene pri uvozu takšnega blaga v Skupnost.

Člen 2

Carine pri uvozu kmetijskih proizvodov iz Priloge II k tej uredbi in s poreklom iz zasedenih ozemelj v Skupnost se odpravijo v dveh enakih delih 1. januarja 1992 in 1. januarja 1993 ter v rokih, navedenih za vsak proizvod.

Člen 3

1. Člen 2 se uporablja v okviru tarifne kvote Skupnosti v višini 1200 ton jagod iz tarifne številke KN 08101090.

2. Za nekatere izdelke je v Prilogi II k tej uredbi določena referenčna količina.

Kadar uvoz katerega koli od teh izdelkov preseže referenčno količino, se za zadevni izdelek lahko uvede tarifna kvota Skupnosti v obsegu, ki je enakovreden referenčni količini, če bi uvožene količine utegnile povzročiti težave na trgu Skupnosti.

3. V primeru izdelkov, navedenih v Prilogi II, razen izdelkov navedenih v odstavkih 1 in 2, se lahko določijo referenčne količine, če bi uvožene količine utegnile povzročiti težave na trgu Skupnosti.

Ti izdelki so lahko naknadno podvrženi tarifnim kvotam pod enakimi pogoji, kot so določeni v odstavku 2.

4. Stopnje tarifnega znižanja, določene v Prilogi II, veljajo za uvožene količine, ki presegajo kvote.

5. Od trenutka, ko carine v skladu z uporabo člena 2 dosežejo stopnjo 2 % ali manj, se njihovo pobiranje v celoti opusti.

Člen 4

Pravila o poreklu izdelkov, ki jih je treba uporabiti, so pravila, določena v Uredbi Komisije (EGS) št. 4129/86 [3].

Člen 5

Uredba (EGS) št. 3363/86 se razveljavi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 1991

Za Svet

Predsednik

R. Goebbels

[1] UL L 306, 1.11.1986, str. 103.

[2] UL L 323, 29.11.1980, str. 1.

[3] UL L 381, 31.12.1986, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Oznaka KN | Poimenovanje |

ex0403 | Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom: |

04031051 do04031099 | – jogurt, aromatiziran ali z dodatkom sadja ali kakava |

04039071 do04039099 | – drugo, aromatizirano ali z dodatkom sadja ali kakava |

07104000 | Sladka koruza (nekuhana ali kuhana v pari ali vreli vodi), zamrznjena |

07119030 | Sladka koruza, začasno konzervirana (na primer z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v tem stanju neprimerna za takojšnjo prehrano |

ex1517 | Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz številke1516: |

15171010 | –margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. %, do vključno 15 mas. % mlečnih maščob |

15179010 | – drugo, ki vsebuje več kot 10 mas. %, do vključno 15 mas. % mlečnih maščob |

17025000 | Kemično čista fruktoza |

ex1704 | Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado) brez kakava; razen ekstrakta sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas. % saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov, iz podštevilke 17049010 |

1806 | Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav |

1901 | Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta brez dodanega kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 50 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz proizvodov iz številk 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 10 mas. %, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu |

ex1902 | Testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene, razen polnjenih testenin iz podštevilk 19022010 in 19022030 |

1903 | Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle ali v podobnih oblikah |

1904 | Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu, predkuhana ali drugače pripravljena |

1905 | Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske izdelke, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki |

20019030 | Sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana v kisu ali ocetni kislini |

20019040 | Jam, sladki krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas. % škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini |

20049010 | Sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini; zamrznjena |

20058000 | Sladka koruza (Zea mays var. saccharata), pripravljena ali konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini; nezamrznjena |

20089985 | Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata), drugače pripravljena ali konzervirana, brez dodatka alkohola ali sladkorja |

20089991 | Jam, sladki krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, drugače pripravljeni ali konzervirani brez dodatka alkohola ali sladkorja |

21013019 | Praženi kavni nadomestki, razen pražene cikorije |

21013099 | Ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov, razen pražene cikorije |

21021031 do21021039 | Pekovski kvas |

2105 | Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava |

ex2106 | Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, razen tistih iz podštevilk 21061010 in 21069091ter razen aromatiziranih ali obarvanih sladkornih sirupov |

220290912202909522029099 | Brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov iz številke 2009, ki vsebujejo proizvode iz številk 0401 do 0404 alimaščobe, pridobljene iz proizvodov iz številk 0401 do 0404 |

290543 | Manitol |

290544 | D-glucitol (sorbitol) |

ex3501 | Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati |

ex350510 | Dekstrini in drugi modificirani škrobi, razen esterificiranih ali eterificiranih škrobov iz podštevilke 35051050 |

350520 | Lepila na osnovi škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov |

380910 | Pripravljena sredstva za loščenje in sredstva za apreturo na osnovi škrobnih snovi |

382360 | Sorbitol, razen sorbitola iz podštevilke 290544 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Oznaka KN | Poimenovanje | Stopnja znižanja carine (%) |

ex07020010 | Paradižnik, svež ali ohlajen, | |

od 1. decembra do 31. marca | 60 % |

ex070310 | Čebula, sveža ali ohlajena, | |

od 15. februarja do 15. maja | 60 % |

ex07093000 | Jajčevec, svež ali ohlajen, | |

od 15. januarja do 30. aprila | 60 % |

ex070960 | Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, sveži ali ohlajeni: | |

07096010 | sladka paprika ali piment | 40 % |

07096099 | drugo | 80 % |

ex07099070 | Bučke, sveže ali ohlajene, | |

od 1. decembra do konca februarja | 60 % |

ex07099090 | Druge vrtnine, sveže ali ohlajene | |

Divja čebula vrste Muscari comosum, | |

od 15. februarja do 15. maja | 60 % |

ex071080 | Druge vrtnine, termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjene: | |

07108059 | plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen sladkih paprik ali pimenta | 80 % |

07109010 | plodovi iz rodu Capsicum ali iz rodu Pimenta, razen sladkih paprik ali pimenta, začasno konzervirani, vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano | 80 % |

ex080510 | Pomaranče, sveže | 60 % |

ex080520 | Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži | 60 % |

ex080530 | Limone (Citrus limon, Citrus limonum), sveže | 40 % |

08054000 | Grenivka in pomelo | 80 % |

ex08071090 | Melone, sveže, | |

od 1. novembra do 31. maja | 50 % |

ex08101090 | Jagode, sveže, | |

od 1. novembra do 31. marca | 0 % |

ex08129020 | Pomaranče, zmlete, začasno konzervirane, vendar v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo prehrano | 80 % |

09042039 | Paprika, razen sladke paprike ali pimenta, suha, nezdrobljena in nezmleta | 80 % |

20019020 | Plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini | 80 % |

20059010 | Plodovi iz rodu Capsicum, razen sladkih paprik ali pimenta, pripravljeni ali konzervirani drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjeni | 80 % |

--------------------------------------------------