31991R0441Uradni list L 052 , 27/02/1991 str. 0009 - 0010


Uredba Komisije (EGS) št. 441/91

z dne 25. februarja 1991

o uvrstitvi določenega blaga v oznake 17041019, 17041099 in 95021010 kombinirane nomenklature in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1287/83

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 53/91 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene k navedeni uredbi, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge te uredbe;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, opisano v stolpcu 1 preglednice v Prilogi te uredbe, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN iz stolpca 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker ta uredba zadeva tudi izdelke iz Uredbe Komisije (EGS) št. 1278/83 [3]; ker bi morali slednjo zato razveljaviti;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN, navedene v stolpcu 2 preglednice.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 1287/83 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 1991

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 7, 10.1.1991, str. 14.

[3] UL L 137, 26.5.1983, str. 11.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

| |

(1) | (2) | (3) |

Plastične lutke z gibljivimi udi, velikosti 140 mm, s prozornim plastičnim prsnim delom, napolnjene s približno 10 grami majhnih sladkarij (žvečilnih gumijev), ki vsebujejo saharozo in se lahko vzamejo iz lutke skozi odprtino pod njeno pasno zaponko. | 17041019 | žvečilni gumi | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1, 5b in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 1704, 170410, 17041019, 17041099 (odvisno od vsebnosti saharoze), 9502, 950210 in 95021010. Te lutke niso običajen način pakiranja žvečilnih gumijev, zato morajo biti uvrščene posebej. |

17041099 |

95021010 | lutke |

--------------------------------------------------