31991R0440Uradni list L 052 , 27/02/1991 str. 0007 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0005
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0005


Uredba Komisije (EGS) št. 440/91

z dne 25. februarja 1991

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 53/91 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in, ker se ta pravila uporabljajo tudi vse druge nomenklature, ki na njej temeljijo delno ali v celoti ali ji dodajajo dodatne pododdelke in, ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 1991

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 7, 10.1.1991, str. 14.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Uvrstitev v oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Globoko zamrznjeno, pripravljeno testo, na osnovi pšenične moke, z dodatkom margarine, maščobe, vode, kvasa, jajc ter polnjeno z marcipanom, sladkorjem, koruznim škrobom, vodo in margarino.Po odtajanju je izdelek v tej obliki že primeren za peko. | 19012020 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1901 in 19012000 (glej tudi pojasnjevalne opombe k oznaki KN 19012000 in oznaki KN 1905). |

2.Izdelek v obliki prahu, sestavljen iz natrijevega kazeinata 30 %, posnetega mleka 69 % in hidroliziranega rastlinskega olja 1 %, z naslednjimi analitičnimi rezultati (v masnih odstotkih): | 19019090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 1901, 190190 in 19019090. |

beljakovine … | 50,5 |

laktoza … | 34,6 |

sir "Cendre" … | 7,4 |

mlečne maščobe … | 1,5 |

hidrolizirano rastlinsko olje … | 1,0 |

vsebnost vlage … | 5 |

| | | Poglavje 4 je treba izvzeti zaradi prisotnosti hidroliziranega rastlinskega olja in natrijevega kazeinata. |

3. Pripravek v obliki želatinastih kapsul, pakiranjih za prodajo na drobno. Vsaka kapsula vsebuje 1222 mg lecitina in 28 mg glicerina.

| 21069091 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1a k Poglavju 30 in besedilo oznak KN 2106, 210690 in 21069091. Izdelek, ki ni pripravljen ne za terapevtske niti za profilaktične namene, se šteje kot dopolnilo k prehrani, kot navajajo pojasnjevalne opombe k harmoniziranemu sistemu, oznaka 2106. |

--------------------------------------------------