31991L0692Úradný vestník L 377 , 31/12/1991 S. 0048 - 0054
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 10 S. 0208
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 10 S. 0208


Smernica Rady

z 23. decembra 1991,

ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím

(91/692/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 130s,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže niektoré smernice spoločenstva, ktoré súvisia so životným prostredím, požadujú, aby členské štáty vypracovali správu o opatreniach prijatých na ich vykonávanie; keďže Komisia vypracúva úplné znenie správy; keďže iné smernice spoločenstva súvisiace so životným prostredím nevyžadujú také správy;

keďže existujúce ustanovenia o vypracovaní správ stanovujú rôzne intervaly medzi správami a kladú rôzne požiadavky na ich obsah;

keďže by sa mala zaviesť povinnosť umožniť členským štátom a podobne aj Komisii posúdiť pokrok, ktorý nastal pri vykonávaní smerníc na celom území spoločenstva, a zároveň poskytnúť všeobecnej verejnosti informácie o tomto predmete;

keďže existujúce ustanovenia by sa mali z toho dôvodu zosúladiť, aby boli dôslednejšie a úplnejšie v rámci sektora;

keďže intervaly, v ktorých by členské štáty mali predkladať tieto správy, by sa mali určiť na tri roky, s jednoročným intervalom medzi sektormi; keďže správy sa majú koncipovať na základe dotazníka vypracovaného Komisiou s pomocou výboru a poslať členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, na ktoré sa správa vzťahuje; keďže Komisia musí uverejniť úplné znenie správy o dotknutom sektore do deviatich mesiacov po predložení príslušných správ členskými štátmi;

keďže najmä správa o vykonávaní smernice Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie [4], ako to bolo naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1985, by sa mala uverejniť každoročne a dostatočne zavčasu, aby informovala verejnosť o kvalite vody na kúpanie za úplne posledné obdobie;

keďže opatrenia, ktoré členské štáty musia uskutočniť, neukladajú prijatie právnych alebo správnych predpisov, pretože vypracovanie správ o vykonávaní smerníc spoločenstva v súčasnosti nevyžaduje prijatie takých ustanovení členskými štátmi,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účelom tejto smernice je v rámci sektora racionalizovať a zlepšiť ustanovenia o prenose informácií a uverejňovaní správ týkajúcich sa určitých smerníc spoločenstva o ochrane životného prostredia, a to bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia prvej zarážky článku 155 zmluvy.

Článok 2

1. Ustanovenia vymenované v prílohe I sa nahradia nasledovne:

"Členské štáty v trojročných intervaloch zasielajú Komisii informácie o vykonávaní smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá zahŕňa aj iné príslušné smernice spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS [5]. Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Prvá správa zahrnie obdobie od roku 1993 do roku 1995 vrátane.

Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov od obdržania správ od členských štátov."

2. Text uvedený v odseku 1 sa vloží do smerníc vymenovaných v prílohe II, ako je tam naznačené.

Článok 3

Článok 13 smernice 76/160 EHS sa nahradí nasledovne:

"Článok 13

Členské štáty každoročne a po prvýkrát k 31. decembru 1993, zašlú správu Komisii o vykonávaní smerníc v prebiehajúcom roku. Správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré vypracuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 smernice 91/692/EHS [6]. Dotazník alebo osnova sa pošle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktoré má byť v správe obsiahnuté. Správa sa predloží Komisii do konca príslušného roka.

Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do štyroch mesiacov od obdržania správ od členských štátov."

Článok 4

1. Ustanovenia vymenované v prílohe III sa nahradia nasledovne:

"Členské štáty v trojročných intervaloch zasielajú Komisii informácie o vykonávaní smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá obsahuje aj príslušné smernice spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré vypracuje Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 smernice 91/692/EHS [7]. Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktoré má byť v správe obsiahnuté. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, ktoré je v nej obsiahnuté.

Prvá správa zahrnie obdobie od 1994 do 1996 vrátane.

Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov po obdržaní správ z členských štátov."

2. Text uvedený v odseku 1 sa vloží do smerníc vymenovaných v prílohe IV, ako je tam naznačené.

3. Nasledujúci text sa vloží do smerníc vymenovaných v prílohe V, ako je tam naznačené:

"Komisia každý rok oznámi členským štátom informácie, ktoré obdržala na základe tohto článku."

Článok 5

Ustanovenia vymenované v prílohe VI sa nahradia takto:

"Členské štáty predkladajú v trojročných intervaloch Komisii informácie o vykonávaní smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá zahrnie aj iné príslušné smernice spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 smernice 91/692/EHS [8]. Dotazník alebo osnova sa zasiela členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predkladá Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Prvá správa zahrnie obdobie od roku 1995 do roku 1997 vrátane.

Komisia uverejní správu spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov od obdržania správy od členských štátov."

Článok 6

Komisii pomáha výbor zložený so zástupcov členských štátov a predsedajú mu zástupcovia Komisie.

Zástupcovia Komisie predložia výboru návrh opatrení, ktoré sa majú uskutočniť. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v rámci obdobia, ktoré môže určiť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa doručí na základe väčšiny, ako je uvedené v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov sa vážia podľa spôsobu ustanoveného v tom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme opatrenia, ktoré platia bezprostredne. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade s názorom výboru, Komisia ich neodkladne odošle Rade. V takom prípade:

- Komisia môže pripustiť uplatnenie opatrení, o ktorých rozhodla na obdobie nie dlhšie ako jeden mesiac od dátumu takého oznámenia,

- Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať iné rozhodnutie v rámci obdobia, ktoré je uvedené v prvej zarážke.

Článok 7

1. Členské štáty prijmú také opatrenia, ktoré sú potrebné na splnenie ustanovení:

- článkov 2 a 3 najneskôr k 1. januáru 1993,

- článku 4 najneskôr k 1. januáru 1994,

- článku 5 najneskôr k 1. januáru 1995.

Komisii ihneď oznámia prijaté opatrenia.

2. Existujúce ustanovenia rôznych smerníc, ktoré sa zmenili a doplnili novými ustanoveniami, zostanú v platnosti až do dátumu uvedeného v prvom pododseku 1.

3. Keď členské štáty prijmú opatrenia, ako je uvedené v odseku 1, majú obsahovať odkaz sa na túto smernicu, alebo bude taký odkaz priložený pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metódy vykonania takých odkazov stanovia členské štáty.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 23. decembra 1991

Za Radu

predseda

V. Van Rooy

[1] Ú. v. ES C 214, 29.8.1990, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 19, 28.1.1991, s. 587.

[3] Ú. v. ES C 60, 8.3.1991, s. 15.

[4] Ú. v. ES L 31, 5.2.1976. s. 1.

[5] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991. s. 48.

[6] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

[7] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

[8] Ú. v. L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 2 ods. 1 tejto smernice

a) Článok 13 ods. 1 smernice Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva [1].

b) Článok 14 smernice Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpade pri výrobe oxidu titaničitého [2], ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 83/29/EHS [3].

c) Článok 16 smernice Rady 78/659/EHS z 18. júla 1978 o kvalite sladkých vôd, ktoré potrebujú ochranu alebo zlepšenie, aby sa podporil život rýb [4], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1985.

d) Článok 8 smernice Rady 79/869/EHS z 9. októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch [5], ktorá bola naposledy zmenená smernicou 81/855/EHS [6].

e) Článok 14 smernice Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vody pre mäkkýše [7].

f) Článok 16 ods. 1 smernice Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane spodných vôd pred znečistením spôsobeným určitými nebezpečnými látkami [8].

g) Článok 5 ods. 1 a ods. 2 (1), prvý pododsek smernice Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu [9].

h) Článok 5 ods. 1 a ods. 2 smernice Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia [10].

i) Článok 6 ods. 1 smernice Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu [11].

j) Článok 5 ods. 1 a ods. 2 smernice Rady 84/491/EHS z 9. októbra 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlorcyclohexanu [12].

k) Článok 6 ods. 1 a 2 smernice Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname 1 prílohy k smernici 76/464/EHS [13], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/415/EHS [14].

[1] Ú. v. ES L 129, 18.5.1976, s. 23.

[2] Ú. v. ES L 54, 25.2.1978, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 32, 3.2.1983, s. 28.

[4] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44.

[6] Ú. v. ES L 319, 7.11.1981, s. 16.

[7] Ú. v. ES L 281, 10.11.1979, s. 47.

[8] Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43.

[9] Ú. v. ES L 81, 27.3.1982, s. 29.

[10] Ú. v. ES L 291, 24.10.1983, s. 2.

[11] Ú. v. ES L 74, 17.3.1984, s. 49.

[12] Ú. v. ES L 274, 17.10.1984, s. 11.

[13] Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 16.

[14] Ú. v. ES L 219, 14.8.1990, s. 49

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Smernice doplnené v súlade s článkom 2 ods. 2 tejto smernice

a) Smernica Rady 75/440/EHS z 16. júna 1975 o požadovanej kvalite povrchovej vody určenej na výrobu pitnej vody v členských štátoch [1], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 79/869/EHS [2].

Text článku 2 ods. 1 tejto smernice je začlenený ako článok 9a.

b) Smernica Rady 80/778/EHS z 15. júla 1980 o kvalite vôd pre ľudskú spotrebu [3], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 81/858/EHS [4].

Text článku 2 ods. 1 tejto smernice je začlenený ako článok 17a.

[1] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 26.

[2] Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44.

[3] Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 319, 7.11.1981, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 4 ods. 1 tejto smernice

a) Článok 8 smernice Rady 80/779/EHS z 15. júla 1980 o limitných hodnotách pre kvalitu ovzdušia a smerných hodnotách oxidu siričitého a rozptýlených častíc [1], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/427/EHS [2].

b) Článok 18 smernice Rady 82/501/EHS z 24. júna 1982 o nebezpečenstvách veľkých havárií pri určitých priemyselných činnostiach [3], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/610/EHS [4].

c) Článok 6 smernice Rady 82/884/EHS z 3. decembra 1982 o limitnej hodnote olova v ovzduší [5].

d) Článok 8 smernice Rady 85/203/EHS zo 7. marca 1985 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý [6], ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 85/580/EHS [7].

e) Článok 13 ods. 1 smernice Rady 87/217/EHS z 19. marca 1987 o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom [8].

[1] Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 30.

[2] Ú. v. ES L 201, 14.7.1989, s. 53.

[3] Ú. v. ES L 230, 5.8.1982, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 336, 7.12.1988, s. 14.

[5] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 15.

[6] Ú. v. ES L 87, 27.3.1985, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 36.

[8] Ú. v. ES L 85, 28.3.1987, s. 40.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 4 ods. 2 tejto smernice

a) Smernica Rady 75/716/EHS z 24. novembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa obsahu síry v určitých kvapalných palivách [1], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou 87/219/EHS [2].

Text článku 4 ods. 2 tejto smernice je začlenený ako článok 7a.

b) Smernica Rady 84/360/EHS z 28. júna 1984 o boji proti znečisťovaniu ovzdušia priemyselnými podnikmi [3].

Text článku 4 ods. 2 tejto smernice je začlenený ako článok 15a.

[1] Ú. v. ES L 307, 27.11.1975, s. 22.

[2] Ú. v. ES L 91, 3.4.1987, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 20.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Smernice Rady zmenené a doplnené v súlade s článkom 4 ods. 3 tejto smernice

a) Smernica Rady 80/779/EHS z 15. júla 1980 o limitných hodnotách pre kvalitu ovzdušia a smerných hodnotách oxidu siričitého a rozptýlených častíc, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 89/427/EHS.

Text článku 4 ods. 3 tejto smernice je začlenený ako článok 7 ods. 4.

b) Smernica Rady 82/884/EHS z 3. decembra 1982 o limitnej hodnote olova v ovzduší.

Text článku 4 ods. 3 tejto smernice je začlenený ako článok 5 ods. 4.

c) Smernica Rady 85/203/EHS zo 7. marca 1985 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 85/580/EHS.

Text článku 4 ods. 3 tejto smernice je začlenený ako článok 7 ods. 4.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

Smernice zmenené a doplnené v súlade s článkom 5 tejto smernice

a) Článok 18 smernice Rady 74/439/EHS zo 16. júna 1975 o likvidovaní odpadových olejov [1], ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 87/101/EHS [2].

b) Článok 12 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [3], ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 91/156/EHS [4].

c) Článok 10 smernice Rady 76/403/EHS zo 6. apríla 1976 o likvidovaní polychlórových bifenylov a polychlórových trifenylov [5].

d) Článok 16 smernice Rady 78/319/EHS z 20. marca 1978 o toxickom a nebezpečnom odpade [6], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená aktom o pripojení z roku 1985.

e) Článok 13 smernice Rady 84/631/EHS zo 6. decembra 1984 o dozore nad medzinárodnou prepravou nebezpečného odpadu v rámci Európskeho spoločenstva a o jej kontrole [7], ktorá bola naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 87/112/EHS [8].

f) Článok 6 smernice Rady 85/339/EHS z 27. júna 1985 o nádržiach s kvapalinami určenými na ľudskú spotrebu [9].

g) Článok 17 smernice Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve [10].

[1] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23.

[2] Ú. v. ES L 42, 12.2.1987, s. 43.

[3] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.

[4] Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32.

[5] Ú. v. ES L 108, 26.4.1976, s. 41.

[6] Ú. v. ES L 84, 31.3.1978, s. 43.

[7] Ú. v. ES L 236, 13.12.1984, s. 31.

[8] Ú. v. ES L 48, 17.2.1987, s. 31.

[9] Ú. v. ES L 176, 6.7.1985, s. 18.

[10] Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6.

--------------------------------------------------