31991L0689Úradný vestník L 377 , 31/12/1991 S. 0020 - 0027
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 10 S. 0199
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 10 S. 0199


Smernica Rady

z 12. decembra 1991

o nebezpečnom odpade

(91/689/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 103s,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernicou Rady 78/319/EHS z 20. marca 1978 o jedovatom a nebezpečnom odpade [4] boli v spoločenstve zavedené pravidlá zneškodňovania nebezpečného odpadu, pričom v záujme zužitkovania skúseností získaných pri uplatňovaní uvedenej smernice členskými štátmi je potrebné tieto pravidlá dopĺňať a smernicu 78/319/EHS nahradiť touto smernicou;

keďže rezolúcia Rady zo 7. mája 1990 o odpadovej politike [5] a akčný program Európskeho spoločenstva pre životné prostredie, ktorý bol predmetom rezolúcie Rady Európskych spoločenstiev a predstaviteľov vlád členských štátov na ich zasadnutí v rámci Rady 19. októbra, kde rokovali o pokračovaní a uplatňovaní politiky a akčného programu Európskeho spoločenstva pre životné prostredie (1987 až 1992) [6], predpokladajú opatrenia spoločenstva na zdokonalenie podmienok, za ktorých sa nebezpečné odpady zneškodňujú a ďalej sa s nimi nakladá;

keďže všeobecné predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva, stanovené smernicou Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [7] a zmenené a doplnené smernicou 91/156/EHS [8], sa vzťahujú tiež na nakladanie s nebezpečným odpadom;

keďže správne nakladanie s nebezpečným odpadom vyžaduje ďalšie, prísnejšie pravidlá, prihliadajúce na zvláštnu povahu tohto odpadu;

keďže v záujme zvýšenia účinnosti hospodárenia s nebezpečným odpadom v spoločenstve je potrebné zaviesť presnú a jednotnú definíciu nebezpečného odpadu, vychádzajúcu zo skúseností;

keďže je potrebné zaistiť, aby sa zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečného odpadu monitorovalo v najväčšej možnej miere;

keďže musí byť umožnené, aby sa ustanovenia tejto smernice rýchlo prispôsobovali vedecko-technickému pokroku, pričom výbor, ktorý bol zriadený smernicou 75/442/EHS, musí byť tiež splnomocnený na prispôsobovanie tejto smernice tomuto pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Cieľom tejto smernice, vypracovanej na základe článku 2 ods. 2 smernice 75/442/EHS, je aproximovať právne predpisy členských štátov o riadení nakladania s nebezpečnými odpadmi.

2. Na základe tejto smernice sa budú ustanovenia smernice 75/442/EHS vzťahovať na nebezpečné odpady.

3. Definícia "odpadu" a ďalších pojmov používaných v tejto smernici je tá istá ako v smernici 75/442/EHS.

4. Na účely tejto smernice sa pod pojmom "nebezpečný odpad" rozumejú:

- odpady uvedené v zozname, ktorý bude vypracovaný v súlade s postupom stanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS, na základe príloh I a II k tejto smernici, a to najneskôr do šiestich mesiacov pred dátumom vykonania tejto smernice. Tieto odpady musia mať jednu alebo niekoľko vlastností, ktoré sú uvedené v prílohe III. Zoznam bude prihliadať na pôvod a zloženie odpadu a tam, kde to bude potrebné, na limitné hodnoty koncentrácie. Zoznam sa bude pravidelne revidovať a v prípade potreby sa bude rovnakým postupom upravovať,

- akýkoľvek iný odpad, ktorý podľa názoru členského štátu vykazuje niektorú z vlastností uvedených v prílohe III. Takéto prípady sa budú oznamovať Komisii a posudzovať v súlade s postupom, ktorý je ustanovený v článku 18 smernice 75/442/EHS, so zreteľom na prispôsobenie uvedeného zoznamu.

5. Ustanovenia tejto smernice sa nevzťahujú na odpady z domácností. Rada stanoví na návrh Komisie špecifické pravidlá, ktoré budú prihliadať na zvláštnu povahu odpadu z domácností, a to najneskôr do konca roka 1992.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, vyžadujúce, aby sa v každej lokalite, kam sa nebezpečné odpady ukladajú (vypúšťajú), tento odpad zaznamenával a identifikoval.

2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, vyžadujúce, aby každé zariadenie alebo podnik, ktoré nebezpečný odpad zneškodňujú, zhodnocujú, zhromažďujú a/alebo prepravujú, nemiešali rôzne druhy nebezpečného odpadu navzájom alebo nemiešali nebezpečný odpad s odpadom, ktorý nie je nebezpečný.

3. Odchylne od odseku 2 môže byť zmiešanie nebezpečného odpadu s iným nebezpečným odpadom alebo s inými odpadmi, látkami či materiálmi povolené len vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 4 smernice 75/442/EHS, a najmä ak je účelom zvýšenie bezpečnosti počas zneškodňovania alebo zhodnocovania. Takáto činnosť podlieha povoľovaciemu konaniu podľa článkov 9, 10 a 11 smernice 75/442/EHS.

4. V prípade, ak už bol odpad zmiešaný s inými odpadmi, látkami či materiálmi, musí sa vykonať ich triedenie, pokiaľ je technicky a ekonomicky uskutočniteľné a pokiaľ je nevyhnutné, aby sa vyhovelo ustanoveniam článku 4 smernice 75/442/EHS.

Článok 3

1. Odchýlka uvedená v článku 11 ods. 1 bode a) smernice 75/442/EHS z požiadavky povolenia pre zariadenia alebo podniky, ktoré zneškodňujú vlastný odpad, neplatí pre nebezpečný odpad, na ktorý sa vzťahuje táto smernica.

2. V súlade s článkom 11 ods. 1 bodom b) smernice 75/442/EHS členský štát nemusí uplatniť článok 10 smernice na zariadenia a podniky, ktoré zhodnocujú odpad, na ktorý sa vzťahuje táto smernica:

- ak členský štát prijme všeobecne pravidlá, v ktorých budú uvedené druhy a množstvo odpadu a stanovené špecifické podmienky (limitné hodnoty obsahu nebezpečných látok v odpade, emisné limitné hodnoty, druhy činnosti) a ďalšie potrebné požiadavky na vykonávanie rôznych druhov zhodnocovania, a

- ak druhy alebo množstvo odpadu a metódy zhodnocovania budú spĺňať podmienky stanovené v článku 4 smernice 75/442/EHS.

3. Zariadenia a podniky uvedené v odseku 2 musia byť zaregistrované príslušnými orgánmi.

4. Pokiaľ členský štát zamýšľa využiť ustanovenia odseku 2, musia byť uvedené predpisy zaslané Komisii najneskôr do troch mesiacov pred ich vstupom do platnosti. Komisia uskutoční s týmto členským štátom konzultáciu. Podľa výsledkov týchto konzultácií Komisia navrhne, aby uvedené predpisy boli s konečnou platnosťou schválené v súlade s postupom stanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS.

Článok 4

1. Článok 13 smernice 75/442/EHS sa vzťahuje aj na pôvodcov nebezpečného odpadu.

2. Článok 14 smernice 75/442/EHS sa vzťahuje aj na pôvodcov nebezpečného odpadu a na všetky zariadenia a podniky, ktoré nebezpečný odpad prepravujú.

3. Záznamy uvedené v článku 14 smernice 75/442/EHS sa musia uchovávať počas obdobia najmenej troch rokov s výnimkou zariadení a podnikov, ktoré nebezpečný odpad prepravujú a ktoré musia tieto záznamy uchovávať počas obdobia najmenej 12 mesiacov. Evidencia dokladov o tom, že sa uskutočnili činnosti nakladania, musí byť na požiadanie predložená príslušným orgánom alebo predchádzajúcemu držiteľovi odpadu.

Článok 5

1. Členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že v priebehu zhromažďovania, prepravy a dočasného skladovania bude odpad správne zabalený a označený v súlade s platnými medzinárodnými normami a normami spoločenstva.

2. V prípade nebezpečného odpadu sa musia kontroly nad zberom a prepravou, vykonávané na základe článku 13 smernice 75/442/EHS, podrobnejšie zameriavať na pôvod a určenie takéhoto odpadu.

3. Pri preprave nebezpečného odpadu musí ho sprevádzať identifikačný doklad obsahujúci podrobnosti, ktoré sú stanovené v časti A prílohy I k smernici Rady 84/631/EHS zo 6. decembra 1984, riadenia a kontroly prepravy nebezpečného odpadu cez hranice štátov vnútri Európskeho spoločenstva [9], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 86/279/EHS [10].

Článok 6

1. Tak ako je ustanovené v článku 7 smernice 75/442/EHS, príslušné orgány vypracujú buď oddelene, alebo v rámci svojich plánov odpadového hospodárstva plány pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi a zverejnia ich.

2. Komisia porovná tieto programy, najmä čo sa týka metód zneškodňovania a zhodnocovania. Na požiadanie poskytne informácie príslušným orgánom členských štátov.

Článok 7

V prípade núdze alebo vážneho nebezpečenstva prijmú členské štáty všetky potrebné opatrenia, vrátane prípadnej dočasnej odchýlky od tejto smernice, aby zaistili, že sa bude s nebezpečným odpadom nakladať tak, aby nedošlo k ohrozeniu obyvateľstva ani životného prostredia. O každej takejto odchýlke členský štát informuje Komisiu.

Článok 8

1. V súvislosti so správou uvedenou v článku 16 ods. 1 smernice 75/442/EHS a na základe dotazníka vypracovaného v súlade s uvedeným článkom budú členské štáty predkladať Komisii správy o uplatňovaní tejto smernice.

2. Okrem súhrnnej správy uvedenej v článku 16 ods. 2 smernice 75/442/EHS bude Komisia každé tri roky predkladať Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice.

3. Okrem toho členské štáty do 12. decembra 1994 predložia Komisii za každé zariadenie alebo podnik, ktoré vykonávajú zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečného odpadu najmä za tretie strany a ktoré by mohli tvoriť súčasť jednotnej siete, ktorá je uvedená v článku 5 smernice 75/442/EHS, tieto údaje:

- meno a adresu,

- metódu používanú na úpravu odpadu,

- druhy a množstvo odpadu, ktoré sú schopné upraviť.

Raz do roka budú členské štáty informovať Komisiu o akýchkoľvek zmenách v týchto informáciách.

Komisia bude tieto údaje na požiadanie poskytovať príslušným orgánom členských štátov.

Úprava, v akej sa budú tieto údaje predkladať Komisii, sa dohodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS.

Článok 9

Doplnky potrebné na prispôsobenie príloh k tejto smernici vedecko-technickému pokroku a na revíziu zoznamu odpadov, uvedeného v článku 1 ods. 4, sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS.

Článok 10

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, do 12. decembra 1993. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 11

S účinnosťou od 12. decembra 1993 sa smernica 78/319/EHS týmto zrušuje.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 12. decembra 1991

Za Radu

predseda

J. G. M. Alders

[1] Ú. v. ES C 295, 19.11.1988, s. 8, aÚ. v. ES C 42, 22.2.1990, s. 19.

[2] Ú. v. ES C 158, 26.6.1989, s. 238.

[3] Ú. v. ES C 56, 6.3.1989, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 84, 31.3.1978, s. 43.

[5] Ú. v. ES C 122, 18.5.1990, s. 2.

[6] Ú. v. ES C 328, 7.12.1987, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.

[8] Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32.

[9] Ú. v. ES L 326, 13.12.1984, s. 31.

[10] Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 13.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

SKUPINY JEDNOTLIVÝCH DRUHOV NEBEZPEČNÝCH ODPADOV, ROZDELENÉ PODĽA ICH POVAHY ALEBO ČINNOSTI, PRI KTOREJ VZNIKLI [1] (PODĽA FORMY MÔŽU BYŤ ODPADY KVAPALNÉ, KALOVÉ ALEBO PEVNÉ)

[1] Opakovanie niektorých položiek v prílohe II je zámerné.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZLOŽKY ODPADOV UVEDENÝCH V PRÍLOHE I. B, KTORÉ ICH ROBIA NEBEZPEČNÝMI, AK MAJÚ VLASTNOSTI OPÍSANÉ V PRÍLOHE III [1]

Odpady, ktorých zložkami sú:

C1 berýlium, zlúčeniny berýlia;

C2 zlúčeniny vanádu;

C3 zlúčeniny šesťmocného chrómu;

C4 zlúčeniny kobaltu;

C5 zlúčeniny niklu;

C6 zlúčeniny medi;

C7 zlúčeniny zinku;

C8 arzén, zlúčeniny arzénu;

C9 selén, zlúčeniny selénu;

C10 zlúčeniny striebra;

C11 kadmium, zlúčeniny kadmia;

C12 zlúčeniny cínu;

C13 antimón, zlúčeniny antimónu;

C14 telúr, zlúčeniny telúru;

C15 zlúčeniny bária okrem sulfátu bária;

C16 ortuť, zlúčeniny ortuti;

C17 tálium, zlúčeniny tália;

C18 olovo, zlúčeniny olova;

C19 anorganické sulfidy;

C20 anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého;

C21 anorganické kyanidy;

C22 alkalické kovy a kovy alkalických zemín: lítium, sodík, draslík, vápnik, horčík, ktorý nie je vo forme komplexu;

C23 kyslé roztoky a kyseliny v tuhej forme;

C24 zásadité roztoky a zásady v tuhej forme;

C25 azbest (prach a vlákna);

C26 fosfor, zlúčeniny fosforu okrem minerálnych fosfátov;

C27 karbonyly kovov;

C28 peroxidy;

C29 chlorečnany;

C30 perchloridy;

C31 azidy;

C32 PCB a/alebo PCT;

C33 liečivá a veterinárne prípravky;

C34 biocídy a fytofarmaceutiká (napr. pesticídy atď.);

C35 infekčné látky;

C36 kreozoty;

C37 izokyanáty, tiokyanáty;

C38 organické kyanidy (napr. nitrily atď.);

C39 fenol, zlúčeniny fenolu;

C40 halogenované rozpúšťadlá;

C41 organické rozpúšťadlá okrem halogenovaných;

C42 organohalogenované zlúčeniny okrem inertných polymerizovaných materiálov a iných zlúčenín uvedených v tejto prílohe;

C43 aromatické zlúčeniny, polycyklické a heterocycklické organické zlúčeniny;

C44 alifatické amíny;

C45 aromatické amíny;

C46 étery;

C47 látky explozívneho charakteru okrem látok uvedených na inom mieste tejto prílohy;

C48 organické zlúčeniny síry;

C49 všetky kongenéry polychlórovaných dibenzofuránov;

C50 všetky kongenéry polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov;

C51 uhľovodíky a ich zlúčeniny s kyslíkom, dusíkom alebo sírou, neuvedené v tejto prílohe

[1] Opakovanie niektorých generických druhov nebezpečného odpadu, už uvedených v prílohe I, je zámerné.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VLASTNOSTI ODPADOV, KTORÉ ICH TVORIA NEBEZPEČNÝMI

H1 "Výbušné": látky a prípravky, ktoré účinkom plameňa môžu explodovať alebo ktoré sú citlivejšie na náraz či trenie ako dinitrobenzén.

H2 "Oxidujúce": látky a prípravky, ktoré sa v styku s inými, najmä horľavými, prejavujú silnou exotermickou reakciou.

H3-A - kvapalné látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 21 oC (vrátane extrémne zápalných kvapalín), alebo

- látky a prípravky, ktoré sa v styku so vzduchom pri normálnej teplote a bez dodania energie zahrievajú a následne zapaľujú, alebo

- tuhé látky a prípravky, ktoré po krátkom styku so zdrojom zápalu ľahko vzplanú a po odstránení zdroja zápalu horia ďalej alebo dochádza k ich zničeniu, alebo

- plynné látky a prípravky, ktoré za normálneho tlaku môžu vzplanúť, alebo

- látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou alebo vlhkým vzduchom uvoľňujú vysokozápalné plyny v nebezpečnom množstve.

H3-B "Zápalné": látky a prípravky, ktorých bod vzplanutia sa rovná alebo je vyšší ako 21 oC a je nižší alebo sa rovná 55 oC.

H4 "Dráždivé": neleptavé látky a odpady, ktoré pri bezprostrednom dlhotrvajúcom alebo opakovanom styku s pokožkou alebo sliznicou spôsobujú zápalovú reakciu.

H5 "Škodlivé": látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť ohrozenie zdravia s čiastočnými následkami.

H6 "Jedovaté": látky a prípravky (vrátane veľmi jedovatých), ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť závažné akútne či chronické ohrozenie zdravia alebo smrť.

H7 "Karcinogénne": látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť rakovinu alebo zvýšiť jej výskyt.

H8 "Leptavé": látky a prípravky, ktoré môžu pri styku so živým tkanivom spôsobiť jeho rozrušenie.

H9 "Infekčné": látky, ktoré obsahujú životaschopné organizmy alebo toxíny nimi produkované, o ktorých je známe alebo je dôvodné podozrenie, že spôsobujú ochorenie človeka alebo iných živých organizmov.

H10 "Teratogénne": látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť nededičné poškodenia (kongenitálne malformáty) alebo zvýšiť ich výskyt.

H11 "Mutagénne": látky a prípravky, ktoré po vdýchnutí, požití alebo prieniku pokožkou môžu spôsobiť genetické poškodenia alebo zvýšiť ich výskyt.

H12 Látky a prípravky, ktoré pri styku s vodou, vzduchom alebo kyselinou uvoľňujú jedovaté alebo veľmi jedovaté plyny.

H13 Látky a prípravky, ktoré akýmkoľvek spôsobom po odstránení spôsobujú uvoľnenie inej látky, napr. výluhu, ktorá má alebo môže mať niektorú z vyššie uvedených charakteristík.

H14 Látky a prípravky, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať okamžité alebo oneskorené ohrozenie pre jednu alebo viac zložiek životného prostredia.

Poznámky

1. Nebezpečné vlastnosti "jedovaté" (i "veľmi jedovaté"), "škodlivé", "korozívne" a "dráždivé" sa prisudzujú na základe kritérií stanovených v prílohe VI, časti I A a časti II B, k smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sa týkajú klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok [1], doplnenej a zmenenej smernicou Rady 79/831/EHS [2].

2. Ďalšie kritériá, týkajúce sa prisudzovaniu vlastností "karcinogénne", "teratogénne" a "mutagénne" a rešpektujúce posledné poznatky, sú obsiahnuté v pokynoch pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok a prípravkov v prílohe VI (časť II D) k smernici 67/548/EHS, doplnenej a zmenenej smernicou Komisie 83/467/EHS [3].

Skúšobné metódy

Skúšobné metódy slúžia na overovanie špecifických vlastností v zmysle definícií uvedených v prílohe III.

Metódy, ktoré treba používať, sú opísané v prílohe V k smernici 67/548/EHS, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 84/449/EHS [4] alebo neskoršími smernicami Komisie, ktoré berú do úvahy práce a odporúčania príslušných medzinárodných organizácií, najmä OECD.

[1] Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 259, 15.10.1979, s. 10.

[3] Ú. v. ES L 257, 16.9.1983, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 251, 19.9.1984, s. 1.

--------------------------------------------------