31991L0675Úradný vestník L 374 , 31/12/1991 S. 0032 - 0033
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0115
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0115


Smernica Rady

z 19. decembra 1991,

ktorou sa zriaďuje Výbor pre poistenie

(91/675/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na tretiu vetu článku 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže Rada udelí Komisii právomoci na vykonanie predpisov, ktoré Rada ustanoví;

keďže vykonávanie opatrení je potrebné na uplatnenie smerníc Rady o neživotnom poistení a životnom poistení; keďže najmä pri technických úpravách môže byť potrebné z času na čas počítať s rozvojom v sektore poisťovníctva; keďže je vhodné, aby sa prijali tieto opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 2, postup III, variant b), rozhodnutia Rady 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon výkonných právomocí udelených Komisii [4];

keďže je potrebné na tento účel zriadiť Výbor pre poistenie;

keďže zriadenie Výboru pre poistenie neruší ostatné formy spolupráce orgánov, ktoré dozerajú na zakladanie a vykonávanie činností poisťovní, a najmä spoluprácu v rámci konferencie o poisťovacích dozorných orgánoch, ktorá je kompetentná najmä navrhovať protokoly na zavedenie smernice spoločenstva; keďže úzka spolupráca výboru a konferencie by bola obzvlášť výhodná;

keďže vyšetrovanie problémov vzniknutých pri neživotnom a životnom poistení činí žiaducou spoluprácu príslušných orgánov a Komisie; keďže je vhodné, aby sa udelila táto úloha poistnému výboru; keďže by sa navyše mala zaistiť hladká spolupráca činností tohto výboru s činnosťami iných výborov podobného charakteru zriadených aktmi spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Komisii pomáha výbor, nazývaný "Výbor pre poistenie", ďalej len "výbor", zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Výbor prijme vlastný rokovací poriadok.

Článok 2

1. Tam, kde Rada v aktoch, ktoré prijme v oblasti priameho neživotného a priameho životného poistenia, udelí Komisii právomoci na vykonávanie predpisov, ktoré Rada prijme, platí postup stanovený v odseku 2.

2. Predstaviteľ Komisie predloží Komisii návrh opatrení na prijatie. Komisia oznámi svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže ustanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko prijme väčšina ustanovená v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov sa v rámci výboru posúdia spôsobom stanoveným v tom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme predpokladané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je oznámené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré treba prijať. Rada koná kvalifikovanou väčšinou.

Ak po uplynutí trojmesačnej lehoty odo dňa požiadania Rady o súhlas Rada nekonala, Komisia prijme navrhované opatrenia, až na prípady, keď Komisia rozhodla jednoduchou väčšinou proti uvedeným opatreniam.

Článok 3

1. Výbor prešetrí všetky otázky vzťahujúce sa na uplatňovanie predpisov spoločenstva týkajúcich sa odvetvia poisťovníctva, najmä smernice o priamom poistení.

Komisia sa tiež môže poradiť s výborom o nových návrhoch, ktoré zamýšľa predložiť Rade, pokiaľ ide o ďalšiu koordináciu v oblasti priameho životného a priameho neživotného poistenia.

2. Výbor neposudzuje osobitné problémy vzťahujúce sa na jednotlivé poisťovne.

Článok 4

Výbor začne vykonávať svoje funkcie 1. januára 1992.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 1991

Za Radu

predseda

P. Dankert

[1] Ú. v. ES C 230, 15.9.1990, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 240, 16.9.1991, s. 117 a Ú. v. ES C 305, 25.11.1991.

[3] Ú. v. ES C 102, 18.4.1991, s. 11.

[4] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

--------------------------------------------------