31991L0672Úradný vestník L 373 , 31/12/1991 S. 0029 - 0032
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0060
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0060


Smernica Rady

zo 16. decembra 1991

o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi

(91/672/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je účelné vypracovať spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na plavbu vnútrozemských plavidiel na vnútrozemských vodných cestách spoločenstva;

keďže je vhodné ako prvé opatrenie, vzhľadom na podporu slobodnej plavby na vnútrozemských vodných cestách, dosiahnuť vzájomné uznávanie národných kapitánskych osvedčení na prepravu tovaru a osôb vnútrozemskou vodnou dopravou;

keďže je možné uspokojiť doplnkové požiadavky vzťahujúce sa k znalostiam o miestnej situácii na určitých vnútrozemských vodných cestách,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice sa vnútroštátne kapitánske osvedčenia pre nákladnú a osobnú dopravu na vnútrozemských vodných cestách podľa prílohy I delia nasledovne:

Skupina A: | kapitánske osvedčenia platné pre vodné cesty námorného charakteru uvedené v prílohe II, |

Skupina B: | kapitánske osvedčenia platné pre ostatné vodné cesty spoločenstva s výnimkou Rýna, Lekya Waalu. |

Článok 2

S ohľadom na ustanovenia článku 3 ods. 5 platia kapitánske osvedčenia pre plavbu na Rýne vydávané v súlade s revidovaným Dohovorom o plavbe na Rýne pre všetky vodné cesty spoločenstva.

Článok 3

1. Platné kapitánske osvedčenia, ktoré sú uvedené v skupine A v prílohe I, uznajú všetky členské štáty ako platné pre vodné cesty námorného charakteru uvedené v prílohe II, ako keby boli tieto osvedčenia vydané nimi samými.

2. Členské štáty recipročne uznajú platné kapitánske osvedčenia, uvedené v skupine B prílohy I, ako platné pre plavby na svojich vnútrozemských vodných cestách okrem tých, pre ktoré požadujú osvedčenie pre plavbu na Rýne, alebo ktoré sú uvedené v prílohe II, ako keby boli tieto osvedčenia vydané nimi samými.

3. Uznanie kapitánskych osvedčení členskými štátmi, uvedených v skupine A alebo B prílohy I, môže byť podmienené splnením požiadavky rovnakého minimálneho veku, aký stanovuje príslušný členský štát pre vydanie kapitánskych osvedčení pre tú istú skupinu.

4. Uznávanie kapitánskych osvedčení členským štátom môže byť obmedzené na tie kategórie plavidiel, pre ktoré je toto osvedčenie platné v členskom štáte, ktorý ho vydal.

5. Po porade s Komisiou a členskými štátmi môže členský štát na účely plavby na niektorých vodných cestách, s výnimkou ciest námorného charakteru podľa prílohy II požadovať, aby kapitáni z iných členských štátov spĺňali dodatočné podmienky, vzťahujúce sa k potrebným vedomostiam o miestnej situácii, ktoré sú rovnocenné vedomostiam, požadovaných od kapitánov, ktorí majú jeho štátnu príslušnosť.

6. Táto smernica nebráni členskému štátu vyžadovať dodatočné vedomosti od kapitánov lodí prepravujúcich nebezpečné látky na svojom území.

Členské štáty uznajú osvedčenia vydané v súlade s číslom 10170 ADNR ako doklad o potrebných vedomostiach.

Článok 4

V prípade nutnosti podnikne Komisia nevyhnutné opatrenia na úpravu zoznamu osvedčení podľa prílohy I v súlade s postupom podľa článku 7.

Článok 5

Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou najneskôr do 31. decembra 1994 o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa plavby vnútrozemských nákladných a osobných plavidiel na základe návrhu Komisie, predloženého najneskôr do 31. decembra 1993.

Článok 6

Členské štáty najneskôr do 1. januára 1993 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 7

1. Na účely článku 4 pomáha Komisii výbor, zložený zo zástupcov členských štátov, ktorého predsedom je zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh na zmenu a doplnenie prílohy I. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa prijme na základe väčšiny stanovenej v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy členských štátov vo výbore sa vážia podľa vyššie uvedeného článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme zmeny a doplnenia k prílohe I, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak navrhované zmeny a doplnenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak sa výbor nevyjadrí, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada o ňom rozhodne na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak sa v priebehu troch mesiacov od predloženia návrhu Rade, Rada nevyjadrí, navrhované zmeny a doplnenia prijme Komisia.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 1991

Za Radu

predsedníčka

H. Maij-weggen

[1] Ú. v. ES C 120, 7.5.1988, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 12, 16.1.1989, s. 41.

[3] Ú. v. ES C 318, 12.12.1988, s. 18.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM KAPITÁNSKYCH OSVEDČENÍ PRE NÁKLADNÚ A OSOBNÚ DOPRAVU PO VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH PODĽA ČLÁNKU 1 SMERNICE

Skupina A: | Kapitánske osvedčenia pre vodné cesty námorného charakteru uvedené v prílohe IIBelgické kráľovstvo"Brevet de conduite A (arrêté royal no … du …)"/"Vaarbevet A (Koninklijk Besluit nr.…van…)".Spolková republika Nemecko"Schifferspatent" s dodatočnou platnosťou pre "Seeschiffahrtsstraβen" (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).Francúzska republikaCertificat général de capacité de catégorie "A" s odtlačkom pečiatky označujúcim platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (plavebná zóna 2 na účely smernice 82/714/EHS) [1] (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),"Certificats spéciaux de capacité" s odtlačkom pečiatky označujúcim platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (plavebná zóna 2 na účely smernice 82/714/EHS) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).Holandské kráľovstvo"Groot Vaarbewijs II" (Binnebschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678). |

Skupina B: | Kapitánske osvedčenia pre ostatné vodné cesty spoločenstva s výnimkou Rýna, Leku a WaaluBelgické kráľovstvo"Brevet de conduite B (arrêté royal no …du…)"/"Vaarbrevet B (Koninklijk Besluit nr.…van…)".Spolková republika Nemecko"Schifferpatent" (Binnenschifferpatentverordnung 7. 12. 1981).Francúzska republikaCertificat général de capacité de catégorie "A", bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (plavebná zóna 2 na účely smernice 82/714/EHS) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),"Certificats spéciaux de capacité" bez odtlačku pečiatky označujúceho platnosť osvedčenia pre vodné cesty skupiny A (plavebná zóna 2 pre účely smernice 82/714/EHS) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).Holandské kráľovstvo"Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678). |

[1] Ú. v. ES L 301, 28.10.1982, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM VODNÝCH CIEST NÁMORNÉHO CHARAKTERU UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 SMERNICE

Belgické kráľovstvo

Maritime Scheldt.

Spolková republika Nemecko

Zóna 1 a zóna 2 prílohy I k smernici 82/714/EHS.

Holandské kráľovstvo

Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Východný a Západný Scheldt.

--------------------------------------------------