31991L0498Uradni list L 268 , 24/09/1991 str. 0105 - 0106
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 39 str. 0091
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 39 str. 0091


Direktiva Sveta

z dne 29. julija 1991

o pogojih za odobritev začasnih in omejenih odstopanj od posebnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za proizvodnjo in trženje svežega mesa

(91/498/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je sveže meso vključeno na seznam proizvodov v Prilogi II k Pogodbi; ker njihovo trženje predstavlja vir dohodka velikemu delu kmetijskega prebivalstva;

ker so bili zaradi zagotovitve racionalnega razvoja tega sektorja, povečanja produktivnosti in postopne vzpostavitve pogojev za razvoj notranjega trga z Direktivo 64/433/EGS [4], kakor je bila spremenjena in kodificirana z Direktivo 91/497/EGS [5], sprejeti zdravstveni predpisi na ravni Skupnosti, ki se uporabljajo za proizvodnjo in trženje;

ker je možno, da nekateri obrati zaradi posebnih okoliščin do 1. januarja 1993 ne bodo mogli zadostiti vsem sprejetim posebnim predpisom; ker je zaradi upoštevanja lokalnih razmer in preprečitve nenadnega zaprtja obratov treba uvesti omejena in začasna odstopanja za obrate, ki so delovali že pred 1. januarjem 1992;

ker odobritev odstopanj od posebnih zdravstvenih predpisov Skupnosti za nekatere obrate ne vpliva na zahtevo, da morajo vse proizvodne in tržne dejavnosti ustrezati higienskim predpisom, določenim z Direktivo 64/433/EGS;

ker mora zaradi preprečitve tveganja zlorabe Komisija ta odstopanja strogo nadzorovati; ker mora v ta namen obstajati postopek za tesno in učinkovito sodelovanje med Komisijo in državami članicami v Stalnem veterinarskem odboru,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice zagotovijo, da od 1. januarja 1996:

- vsi obrati izpolnjujejo zahteve Direktive 64/433/EGS,

- ima meso iz takšnih obratov oznako zdravstvene ustreznosti, določeno v Poglavju X Priloge I k Direktivi 64/433/EGS, oziroma, v primeru obratov iz člena 4 navedene direktive, oznako zdravstvene ustreznosti, določeno v odstavku 3 navedenega člena.

Člen 2

1. Države članice lahko do 31. decembra 1995 obratom, ki na dan uradnega obvestila o tej direktivi niso ocenjeni kot ustrezni v smislu izpolnjevanja zahtev za njihovo odobritev iz Direktive 64/433/EGS, dovolijo odstopanje od nekaterih od zahtev, določenih v točkah 1 do 13 Priloge I k Direktivi 64/433/EGS, če ima meso iz takšnih obratov nacionalno oznako.

2. Odstopanja iz odstavka 1 se lahko odobrijo le obratom, ki pri pristojnem nacionalnem organu do 1. aprila 1992 vložijo zahtevek za odobritev odstopanja.

Zahtevku mora biti priložen delovni načrt in program, iz katerega je razvidno, v kakšnem času bo obrat lahko izpolnil zahteve iz odstavka 1.

Pri vlogah za finančno pomoč Skupnosti se lahko sprejmejo le vloge za projekte, ki izpolnjujejo zahteve Direktive 64/433/EGS.

Države članice Komisiji do 1. julija 1992 predložijo seznam obratov, za katere je predlagana odobritev odstopanja. V tem seznamu se za vsak posamezni obrat navede vrsta in trajanje predvidenega odstopanja, vrsta veterinarskih pregledov mesa ki izvira iz zadevnega obrata, in osebje, odgovorno za izvajanje teh veterinarskih pregledov.

Nacionalne odobritve, izdane s strani posameznih držav članic obratom, ki do datuma, navedenega v prvem pododstavku, niso vložili zahtevkov za odobritev odstopanja, ali katerih zahtevki so bili s strani zadevne države članice zavrnjeni, se prekličejo do 1. januarja 1993.

Komisija v dveh mesecih od prejema seznama iz četrtega odstavka, ki ga predloži država članica, seznam preuči in ga nato, če je potrebno z ustreznimi spremembami, pošlje Stalnemu veterinarskemu odboru, ki odloči v skladu s postopkom iz člena 6.

3. Komisija objavi seznam obratov, ki jim je bilo odobreno odstopanje.

Člen 3

S 1. julijem 1992 se člen 2 Direktive Sveta 88/409/EGS z dne 15. junija 1988 o določitvi zdravstvenih predpisov, ki se nanašajo na meso, namenjeno notranjemu trgu, in višini pristojbin, ki se v skladu z Direktivo 85/73/EGS zaračunava za preglede tega mesa [6], nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 2

Države članice s 1. januarjem 1996 sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se vse sveže meso, proizvedeno in namenjeno prodaji na njihovem ozemlju, pridobiva v odobrenih obratih v skladu z določbami Direktive 64/433/EGS."

Člen 4

Helenski republiki se do 31. decembra 1997 na redko poseljenih območjih z omejenimi možnostmi, priznanih v skladu s postopkom iz člena 6, dovoli zakol ovac in koz, ki se od 15. februarja do 15. maja opravlja v prostorih, ki ne izpolnjujejo zahtev prilog I in II k Direktivi 64/433/EGS, ter odstopanje od zahteve po vroči vodi iz določb točke 2(a) Priloge II k navedeni direktivi.

Helenska republika zagotovi, da se meso, pridobljeno na podlagi tega odstopanja, lahko daje v promet le v Grčiji in le potem, ko je uradni veterinar opravil postopek pregleda "post-mortem" in je meso dobilo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je določeno v členu 4A(3) Direktive 64/433/EGS.

Svet na podlagi poročila Komisije in morebitnih predlogov, o katerih bo odločil s kvalificirano večino, ponovno preuči ta člen.

Člen 5

Zvezna republika Nemčija lahko v skladu s postopkom iz člena 6 v okviru tekočih načrtov za prestrukturiranje pridobi nadaljnje obdobje za obrate v deželah nekdanje Nemške demokratične republike.

Člen 6

Pri sklicevanju na postopek iz tega člena se uporabljajo pravila, navedena v členu 16 Direktive 64/433/EGS.

Člen 7

Države članice 1. januarja 1992 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členom 2(2), 1. januarja 1993 pa zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev z drugimi določbami te direktive. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. julija 1991

Za Svet

Predsednik

H. Van Den Broek

[1] UL C 84, 2.4.1990, str. 100.

[2] UL C 183, 15.7.1991.

[3] UL C 332, 31.12.1990, str. 62.

[4] UL L 121, 29.7.1964, str. 2012/64.

[5] UL L 268, 24.9.1991, str. 69.

[6] UL L 194, 22.7.1988, str. 28.

--------------------------------------------------