31991L0493Uradni list L 268 , 24/09/1991 str. 0015 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0192
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 3 str. 0192


Direktiva Sveta

z dne 22. julija 1991

o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov

(91/493/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predlogov Komisije [1],

ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenj Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je za vzpostavljanje notranjega trga in zlasti za zagotavljanje nemotenega delovanja skupne ureditve trga za ribiške proizvode, določene z Uredbo (EGS) št. 3796/81 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2886/89 [5], nujno, da trženja rib in ribiških proizvodov ne ovirajo več neskladja v državah članicah v zvezi z zahtevami glede zdravstvene ustreznosti; ker bo to omogočilo bolj usklajeno proizvodnjo in dajanje na trg ter zagotovilo enakovredno konkurenco, potrošnikom pa bo zagotovilo kakovostne proizvode;

ker je Evropski parlament v zakonodajni resoluciji z dne 17. marca 1989 [6] zahteval, naj Komisija predloži celovite predloge za higiensko proizvodnjo in dajanje ribiških proizvodov na trg, skupaj z rešitvami težave z nematodi;

ker sveže ulovljeni ribiški proizvodi načeloma niso kontaminirani z mikroorganizmi; ker pa lahko kontaminacija in kasnejši razkroj nastopita, če z njimi ravnajo in jih obdelujejo nehigiensko;

ker je torej treba določiti osnovne zahteve za pravilno higiensko obdelavo svežih in predelanih ribiških proizvodov na vseh stopnjah proizvodnje ter med skladiščenjem in prevozom;

ker je ustrezno, da se po analogiji uporabljajo nekateri tržni standardi, določeni v skladu s členom 2 Uredbe (EGS) št. 3796/81, da bi določili zdravstveno ustreznost teh proizvodov;

ker mora zlasti ribiška industrija zagotoviti, da ribiški proizvodi izpolnjujejo zahteve glede zdravstvene ustreznosti iz te direktive;

ker morajo pristojni organi držav članic z izvajanjem pregledov in inšpekcijskega nadzora zagotoviti, da proizvajalci in predelovalci izpolnjujejo navedene zahteve;

ker je treba uvesti nadzorne ukrepe Skupnosti, ki bodo zagotavljali enotno uporabo standardov iz te direktive v vseh državah članicah;

ker se morajo za nemoteno delovanje notranjega trga ukrepi uporabljati na enak način za trgovino znotraj držav članic in med njimi;

ker se za ribiške proizvode v trgovini med državami članicami Skupnosti uporabljajo pravila, določena v Direktivi Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini med državami članicami Skupnosti zaradi vzpostavitve notranjega trga [7], kakor je bila spremenjena z Direktivo 90/675/EGS [8];

ker se za ribiške proizvode iz tretjih držav, namenjene dajanju na trg v Skupnosti, ne smejo uporabljati ugodnejše določbe od tistih, ki se uporabljajo v Skupnosti; ker je torej treba urediti postopek Skupnosti za pregled pogojev v tretjih državah za proizvodnjo in dajanje na trg, da bi omogočili uporabo skupnega sistema uvoza, ki bo temeljil na pogojih ekvivalentnosti;

ker se morajo za obravnavane proizvode uporabljati pravila o pregledih in zaščitni ukrepi, določeni v Direktivi Sveta 90/675/EGS z dne 10. decembra 1990 o načelih za organizacijo veterinarskih pregledov za proizvode, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav;

ker je treba zato, da bo mogoče upoštevati posebne okoliščine, priznati odstopanja za nekatere obrate, ki že obratujejo pred 1. januarjem 1993, da bi jim omogočili, da se prilagodijo vsem zahtevam iz te direktive;

ker bi se Skupnosti morala poveriti naloga, da sprejme nekatere ukrepe za izvajanje te direktive; ker je v ta namen treba določiti postopke za tesno in učinkovito sodelovanje med Komisijo in državami članicami v okviru Stalnega veterinarskega odbora;

ker je morda treba osnovne zahteve iz te direktive podrobneje opisati,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

Splošne določbe

Člen 1

Ta direktiva določa zdravstvene pogoje za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov za prehrano ljudi.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednji izrazi:

1. "ribiški proizvodi" so vse morske ali sladkovodne živali ali njihovi deli, vključno z njihovimi ikrami, razen vodnih sesalcev, žab in vodnih živali, ki so urejeni v drugih pravnih aktih Skupnosti;

2. "proizvodi iz ribogojstva" so vsi ribiški proizvodi, vzrejeni v nadzorovanih pogojih, dokler niso dani na trg kot živilo. Morske ali sladkovodne ribe ali raki, ulovljeni v naravnem okolju kot mladiči in nato vzrejeni do želene komercialne velikosti za prehrano ljudi, se tudi štejejo kot proizvodi iz ribogojstva. Ribe in raki komercialne velikosti, ulovljeni v naravnem okolju in nato ohranjeni živi za kasnejšo prodajo, se ne štejejo za proizvode iz ribogojstva, če se samo ohranjajo pri življenju, ne da bi jim poskušali povečati velikost ali težo;

3. "ohlajevanje" je ohlajanje ribiških proizvodov na temperaturo, ki je blizu temperaturi talečega se ledu;

4. "sveži proizvodi" so vsi ribiški proizvodi, celi ali pripravljeni, vključno z vakuumsko pakiranimi proizvodi ali v spremenjeni atmosferi, ki niso bili konzervirani drugače kakor z ohlajevanjem;

5. "pripravljeni proizvodi" so vsi ribiški proizvodi, obdelani s postopkom, ki je posegel v njihovo anatomsko celovitost, kot je odstranjevanje drobovja, glave, rezanje, predelava v fileje, sekljanje, itd.;

6. "predelani proizvodi" so vsi ribiški proizvodi, obdelani s kemičnim ali fizikalnim postopkom, kot je segrevanje, prekajevanje, soljenje, sušenje ali mariniranje, itd., ali ohlajeni ali zamrznjeni proizvodi, združeni z drugimi živilskimi izdelki ali ne, ali obdelani s kombinacijo različnih navedenih postopkov;

7. "konzervirati" pomeni postopek, pri katerem se proizvodi hermetično pakirajo in toplotno obdelajo, pri čemer se uničijo ali inaktivirajo morebitni mikroorganizmi, ki bi se lahko razmnoževali, ne glede na temperaturo, pri kateri naj se proizvod shranjuje;

8. "zamrznjeni proizvodi" so kateri koli ribiški proizvodi, zamrznjeni tako, da dosežejo po stabilizaciji v središču proizvoda temperaturo –18 °C ali nižjo;

9. "pakiranje" je postopek za zaščito ribiških proizvodov z ovojem, posodo ali z drugo primerno embalažo;

10. "serija" je količina ribiških proizvodov, pridobljena v praktično popolnoma enakih okoliščinah;

11. "pošiljka" je količina ribiških proizvodov, namenjena enemu ali več odjemalcem v namembni državi, ki se prevaža z enim samim prevoznim sredstvom;

12. "prevozna sredstva" so tisti deli, v avtomobilih, železniških vagonih in na letalih, ki so namenjeni blagu, skladišča plovil in kontejnerji za prevoz po kopnem, morju ali zraku;

13. "pristojni organ" je glavni organ države članice, pristojen za izvajanje veterinarskih pregledov, ali drugi organ, kateremu je država članica dodelila to pristojnost;

14. "obrat" je vsak prostor, kjer se ribiški proizvodi pripravljajo, predelujejo, ohlajajo, zamrzujejo, pakirajo ali skladiščijo. Avkcijski in grosistični trgi, na katerih se odvija samo razstavljanje in prodaja na debelo, se ne štejejo za obrate;

15. "dajanje na trg". je skladiščenje ali razstavljanje z namenom prodaje, ponudba naprodaj, prodaja, dostava ali kateri koli drugi način dajanja na trg v Skupnosti, razen trgovine na drobno in majhnih količin, ki jih obalni ribiči neposredno dostavijo na lokalni trg trgovcem na drobno ali končnim porabnikom, pri čemer morajo biti opravljeni zdravstveni pregledi, določeni v nacionalnih pravilih za nadzor trgovine na drobno;

16. "uvoz" je vnos ribiških proizvodov na ozemlje Skupnosti iz tretjih držav;

17. "čista morska voda" je morska voda ali slana voda, ki ni mikrobiološko kontaminirana, ne vsebuje škodljivih snovi in/ali toksičnega morskega planktona v količinah, ki bi lahko ogrozile zdravstveno ustreznost ribiških proizvodov, in ki se uporablja pod pogoji iz te direktive;

18. "predelovalno plovilo". je vsako plovilo, na katerem se ribiške proizvode obdela z enim ali več naslednjimi postopki, ki jim sledi pakiranje: predelava v fileje, rezanje, odstranjevanje kože, mletje, zamrzovanje ali predelovanje.

Naslednja plovila niso "predelovalna plovila":

- ribiška plovila, na katerih se kuhajo samo kozice in mehkužci;

- ribiška plovila, na katerih se opravlja samo zamrzovanje.

Člen 3

1. Za dajanje na trg ribiških proizvodov, ulovljenih v njihovem naravnem okolju, veljajo naslednji pogoji:

(a) morajo biti:

(i) ulovljeni in, če je to primerno, obdelani z izkrvavitvijo, odstranjevanjem glav, drobovja in plavuti, ohlajeni ali zamrznjeni na ladjah v skladu s higienskimi pravili, ki jih na predlog Komisije določi Svet s kvalificirano večino. Komisija v ta namen poda predloge do 1. oktobra 1992;

(ii) če je to primerno, obdelani na predelovalnih plovilih, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 7 in v skladu z zahtevami poglavja I v Prilogi.

Kuhanje kozic in mehkužcev na krovu mora biti skladno z določbami iz oddelka I(5) poglavja III ali oddelka IV(7) poglavja IV Priloge. Pristojni organi takšna plovila posebej registrirajo;

(b) med iztovarjanjem in po njem se z njimi ravna v skladu s poglavjem II Priloge;

(c) z njimi je treba ravnati in, če je to primerno, jih pakirati, pripravljati, predelovati, zamrzovati, odmrzovati ali higiensko skladiščiti v obratih, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 7, z upoštevanjem zahtev iz poglavij III in IV Priloge.

Ne glede na oddelek 2 poglavja II Priloge lahko pristojni organ dovoli prenos ribiških proizvodov iz pristanišča v zabojnike za takojšno dostavo v odobren obrat ali na registriran avkcijski ali gorsistični trg, kjer bodo pregledani;

(d) opravljeni morajo biti zdravstveni pregledi proizvodov v skladu s poglavjem V Priloge;

(e) proizvodi morajo biti primerno pakirani v skladu s poglavjem VI Priloge;

(f) označeni morajo biti z identifikacijskimi oznakami v skladu s poglavjem VII Priloge;

(g) skladiščiti in prevažati se morajo v ustreznih higienskih pogojih v skladu s poglavjem VIII Priloge;

2. Če je odstranjevanje drobovja mogoče s tehničnega in komercialnega stališča, mora biti opravljeno čimprej po ulovu ali iztovarjanju proizvodov.

3. Za dajanje proizvodov iz ribogojstva na trg se uporabljajo naslednji pogoji:

(a) zakol mora biti opravljen v primernih higienskih razmerah. Proizvodi ne smejo biti umazani od zemlje, sluzi ali fekalij. Če se ne predelajo takoj po zakolu, jih je treba ohlajevati;

(b) poleg tega morajo izpolnjevati zahteve iz 1(c) do (g).

4. (a) Za dajanje živih školjk na trg se uporabljajo zahteve iz Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje živih školjk na trg [9].

(b) Po predelavi morajo školjke poleg zahtev iz točke (a) izpolnjevati še zahteve iz odstavka 1(c) do (g).

Člen 4

Ribiški proizvodi, ki se dajejo na trg živi, morajo imeti ves čas najprimernejše pogoje za preživetje.

Člen 5

Prepovedano je dajanje na trg naslednjih proizvodov:

- strupenih rib naslednjih družin: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae,

- ribiških proizvodov, ki vsebujejo biotoksine, kot so toksin ciguatera ali toksini, ki paralizirajo mišice.

Natančne zahteve za vrste iz tega člena in za analizne metode se določijo v skladu s postopkom iz člena 15.

Člen 6

1. Države članice zagotovijo, da osebe, odgovorne za obrate, sprejmejo vse potrebne ukrepe, da so na vseh stopnjah proizvodnje ribiških proizvodov izpolnjene zahteve te direktive.

V ta namen morajo navedene osebe izvajati lastne preglede po naslednjih načelih;

- ugotavljanje kritičnih točk v obratu glede na proizvodni proces, ki se uporablja;

- določitev in izvajanje metod za spremljanje in preverjanje takšnih kritičnih točk;

- pristojni organ jemlje vzorce za analizo v pooblaščenem laboratoriju za preverjanje učinkovitosti metod čiščenja in razkuževanja ter za preverjanje skladnosti s standardi, ki jih določa ta direktiva;

- vodenje neizbrisne pisne evidence ali dokumentacije o zgoraj navedenih točkah, da se lahko predloži pristojnemu organu. Zlasti rezultati različnih pregledov in preskusov se hranijo vsaj dve leti.

2. Če rezultati lastnih pregledov ali podatki, ki so na voljo odgovornim osebam iz odstavka 1, odkrijejo nevarnost zdravstvenega tveganja ali kažejo, da bi takšno tveganje lahko obstajalo, in brez poseganja v ukrepe iz četrtega pododstavka člena 3(1) Direktive 89/662/EGS, se sprejmejo ustrezni ukrepi pod uradnim nadzorom.

3. Pravila za izvajanje drugega pododstavka odstavka 1 se določijo v skladu s postopkom iz člena 15.

Člen 7

1. Pristojni organi obratom izdajo dovoljenje, potem ko so preverili, ali takšni obrati izpolnjujejo zahteve iz te direktive glede na naravo dejavnosti, ki jih opravljajo. Dovoljenje je treba obnoviti, če obrat sklene, da bo opravljal druge dejavnosti poleg tistih, za katere mu je bilo izdano dovoljenje.

Pristojni organi sprejmejo potrebne ukrepe, če zahteve niso več izpolnjene. V ta namen upoštevajo zlasti rezultate pregledov, opravljenih v skladu s členom 8.

Pristojni organ registrira tiste avkcijske in grosistične trge, za katere se ne zahteva dovoljenje, ko preveri, ali takšni objekti in naprave izpolnjujejo določbe te direktive.

2. Ob upoštevanju izrecnih pogojev, da morajo proizvodi iz predelovalnih plovil in obratov, avkcijskih in grosističnih trgov izpolnjevati higienske standarde iz te direktive, pa lahko države članice za zahteve glede opreme in objektov iz poglavij I do IV Priloge, predelovalnim plovilom in obratom ter avkcijskim in grosističnim trgom odobriti nadaljnji rok do 31. decembra 1995, v katerem morajo izpolniti pogoje za izdajo dovoljenja iz poglavja IX. Takšna odstopanja se lahko odobrijo le predelovalnim plovilom in obratom ter avkcijskim in grosističnim trgom, ki že obratujejo 31. decembra 1991 in ki so pred 1. julijem 1992 oddala pristojnemu državnemu organu ustrezno utemeljeno vlogo za odstopanje. Takšno vlogo mora spremljati delovni načrt in program, ki navaja obdobje, v katerem bodo lahko začeli izpolnjevati zadevne zahteve. Če se od Skupnosti zahteva finančna pomoč, se lahko sprejmejo le vloge za projekte, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive.

3. Pristojni organi sestavijo seznam pooblaščenih obratov ter vsakemu dodelijo uradno številko.

Države članice Komisiji pošljejo seznam odobrenih obratov z dovoljenjem in vse kasnejše spremembe seznama. Komisija te podatke posreduje drugim državam članicam.

4. Pregledi in spremljanje obratov se opravljajo redno in so v pristojnosti pristojnega organa, ki ima vedno prost dostop do vseh delov obratov, da se lahko zagotovi skladnost z določbami iz te direktive.

Če se na podlagi takih pregledov in spremljanja ugotovi, da zahteve iz te direktive niso izpolnjene, pristojni organ ustrezno ukrepa.

5. Odstavki 1, 3 in 4 se uporabljajo tudi za predelovalna plovila.

6. Odstavka 3 in 4 se uporabljata tudi za grosistične in avkcijske trge.

Člen 8

1. Strokovnjaki iz Komisije lahko v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic opravljajo preglede na kraju samem, če so potrebni za zagotavljanje enotne uporabe te direktive. Zlasti lahko preverjajo, ali obrati dejansko izpolnjujejo zahteve iz te direktive. Država članica, na katere ozemlju se izvaja pregled, nudi strokovnjakom pri opravljanju njihovih dolžnosti vso potrebno pomoč. Komisija obvesti države članice o rezultatih preiskav.

2. Izvedbeni predpisi za izvajanje odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15.

Člen 9

1. Za ribiške proizvode, namenjene prehrani ljudi se uporabljajo pravila iz Direktive 89/662/EGS, zlasti glede organizacije pregledov in ukrepov, ki jih je treba sprejeti po pregledih, ki jih opravljajo namembne države članice, ter zaščitnih ukrepov, ki jih je treba izvajati.

2. Direktiva 89/662/EGE se spremeni:

(a) V Prilogi A se doda naslednja alinea:

"— Direktiva Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdrsavstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje ribiških proizvodov na trg, (UL L 268, 24.9.1991, str. 15.);"

(b) V Prilogi B se izbriše naslednja alinea:

"— ribiški proizvodi, namenjeni prehrani ljudi".

POGLAVJE II

Uvoz iz tretjih držav

Člen 10

Določbe, ki se uporabljajo za uvoz ribiških proizvodov iz tretjih držav, so vsaj enakovredne tistim, ki urejajo proizvodnjo in dajanje proizvodov Skupnosti na trg.

Ribiški proizvodi, ulovljeni v naravnem okolju z ribiškimi plovili, ki plujejo pod zastavo tretje države, morajo opraviti preglede iz člena 18(3) Direktive 90/675/EGS.

Člen 11

1. Za tretje države ali skupine tretjih držav morajo ribiški proizvodi izpolnjevati posebne uvozne pogoje, določene v skladu s postopkom iz člena 15 glede na zdravstvene razmere v zadevni tretji državi.

2. Da bi lahko določili uvozne pogoje in da bil lahko preverjali proizvodne pogoje, skladiščenje in odpremo ribiških proizvodov za dostavo v Skupnost, morajo strokovnjaki Komisije in držav članic izvajati preglede na kraju samem.

Strokovnjake držav članic, ki jim bodo takšni pregledi zaupani, določi Komisija na predlog držav članic.

Takšni pregledi se opravljajo v imenu Skupnosti, ki krije vse nastale stroške.

Postopek za preglede in njihova pogostost se določita v skladu s postopkom iz člena 15.

3. Pri določanju uvoznih pogojev za ribiške proizvode iz odstavka 1 je treba upoštevati zlasti:

(a) zakonodajo tretje države;

(b) organizacijo pristojnega organa v tretji državi in njegovih inšpekcijskih služb, pooblastila takšnih služb in nadzor nad njimi, kakor tudi njihovo opremo za učinkovito preverjanje izvajanja veljavne zakonodaje;

(c) dejanski zdravstveni pogoji med proizvodnjo, skladiščenjem in odpremo ribiških proizvodov, namenjenih v Skupnost;

(d) zagotovila, ki jih lahko da tretja država v zvezi z izpolnjevanjem standardov iz poglavja V Priloge.

4. Uvozni pogoji iz odstavka 1 vključujejo:

(a) postopek za pridobivanje zdravstvenih spričeval, ki morajo spremljati pošiljke, kadar so poslane v Skupnost;

(b) nameščanje oznak za ugotavljanje identitete ribiških proizvodov, zlasti s številko dovoljenja izvornega obrata, razen v primeru zamrznjenih ribiških proizvodov, ki so takoj iztovorjeni za konzerviranje in imajo spričevalo iz (a);

(c) pripravo seznama obratov z dovoljenjem ter avkcijskih in grosističnih trgov, ki jih je registrirala in odobrila Komisija v skladu s postopkom iz člena 15;

V ta namen se sestavi eden ali več seznamov takšnih obratov na podlagi sporočila pristojnih organov tretje države Komisiji. Obrat ne sme biti na seznamu, če nima uradnega dovoljenja pristojnega organa tretje države, ki izvaža v Skupnost. Za izdajo dovoljenja se upoštevajo naslednje zahteve:

- skladnost z zahtevami, enakovrednih tistim, ki so določene v tej direktivi,

- spremljanje, ki ga izvaja uradna inšpekcijska služba tretje države.

5. Pogoji iz odstavka 4(a) in (b) se lahko spremenijo v skladu s postopkom iz člena 15.

Komisija lahko spremeni seznam iz odstavka 4(c) v skladu s pravili iz Direktive Komisije 90/13/EGS [10].

6. Za ravnanje v posebnih razmerah in v skladu s postopkom iz člena 15, se lahko odobri uvoz neposredno iz obrata ali predelovalnega plovila tretje države, če slednja ne more zagotoviti jamstev iz odstavka 3, pod pogojem, da je zadevni obrat ali predelovalno plovilo prejelo posebno dovoljenje po opravljenem pregledu v skladu z odstavkom (2). S sklepom o odobritvi so določeni posebni uvozni pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za proizvode, ki prihajajo iz navedenega obrata ali predelovalnega plovila.

7. Do določitve uvoznih pogojev iz odstavka 1, države članice zagotovijo, da se za uvoz ribiških proizvodov iz tretjih držav uporabljajo pogoji, ki so vsaj enakovredni tistim, ki urejajo proizvodnjo in dajanje proizvodov Skupnosti na trg.

Člen 12

1. Pravila in načela iz Direktive 90/675/EGS se uporabljajo zlasti za organizacijo in spremljanje pregledov, ki jih izvajajo države članice.

2. Ne glede na izpolnjevanje pravil in načel iz odstavka 1 tega člena ter do začetka izvajanja sklepov iz člena 8(3) in člena 30 Direktive 90/675/EGS, ter člena 11 te direktive, se še naprej uporabljajo ustrezni nacionalni predpisi za uporabo člena 8(1) in (2) navedene direktive.

POGLAVJE III

Končne določbe

Člen 13

Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino spremeni priloge.

Člen 14

Komisija po posvetu z državami članicami do 1. julija 1992 Svetu odda poročilo o minimalnih zahtevah za objekte in opremo, ki jih morajo izpolnjevati mali obrati, ki oskrbujejo lokalne trge in ki se nahajajo v regijah, za katere se uporabljajo posebne omejitve oskrbe, skupaj z morebitnimi predlogi, o katerih Svet do 31. decembra 1992 odloči po glasovalnem postopku iz člena 43 Pogodbe.

Člen 15

1. Če je treba slediti postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo države članice zadevo predloži Stalnemu veterinarskemu odboru, ustanovljenemu na podlagi Sklepa 68/361/EGS [11], v nadaljnjem besedilu imenovanemu odbor.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. V primeru sklepov, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije, se mnenje sprejema z večino iz člena 148(2) Pogodbe. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predlagane ukrepe, če so skladni z mnenjem odbora.

(b) Če predlagani ukrepi niso skladni z mnenjem odbora ali če mnenje ni podano, Komisija nemudoma predloži Svetu predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Svet ukrepa s kvalificirano večino.

Če po izteku roka treh mesecev od datuma, ko so mu bili predloženi ukrepi, Svet ne ukrepa, Komisija sprejme predlagane ukrepe, razen če je Svet omenjene ukrepe zavrnil z navadno večino.

Člen 16

Da bi se upoštevala možnost, da se do 1. januarja 1993 ne sprejme sklep o natančnih pravilih za uporabo te direktive, se lahko za obdobje dveh let sprejmejo potrebni prehodni ukrepi v skladu s postopkom iz člena 15.

Člen 17

Svet na predlog Komisije do 1. januarja 1998 ponovno preuči določbe te direktive glede na pridobljene izkušnje.

Člen 18

Države članice do 1. januarja 1993 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 19

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. julija 1991

Za Svet

Predsednik

P. Dankert

[1] UL C 66, 11.3.1988, str. 2; UL C 282, 8.11.1989, str. 7 in UL C 84, 2.4.1990, str. 56.

[2] UL C 96, 17.4.1989, .str 29 in UL C 183, 15.7.1991.

[3] UL C 134, 24.5.1988, str. 31 in UL C 332, 31.12.1990, str. 59.

[4] UL L 379, 31.12.1981, str. 1.

[5] UL L 282, 2.10.1989, str. 1.

[6] UL C 96, 17.4.1989, str. 199.

[7] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[8] UL L 373, 31.12.1990, str. 1.

[9] Glej UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

[10] UL L 8, 11.1.1990, str. 70.

[11] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA

POGLAVJE I

POGOJI ZA PREDELOVALNA PLOVILA

I. Pogoji za konstrukcijo in opremo

1. Minimalne zahteve za predelovalna plovila so naslednje:

(a) poseben prostor za sprejem ribiških proizvodov na krov, zasnovan in urejen v mreže ali bokse, ki so dovolj veliki, da omogočajo ločevanje zaporednih ulovov. Prostor za sprejem in njegovi premični deli morajo omogočati enostavno čiščenje. Urejen mora biti tako, da zaščiti proizvode pred neposrednim soncem ali vremenskimi vplivi in pred vsemi viri umazanije ali kontaminacije.

(b) sistem za prenos ribiških proizvodov iz prostora za sprejem v delovni prostor mora izpolnjevati higienske zahteve;

(c) delovni prostori so dovolj veliki, da omogočajo pripravo in predelavo ribiških proizvodov v ustreznih higienskih razmerah. Izdelani in urejeni morajo biti tako, da preprečujejo kontaminacijo proizvodov;

(d) skladiščni prostori za končne izdelke so dovolj veliki in izdelani tako, da omogočajo enostavno čiščenje. Če na krovu deluje enota za predelavo odpadkov, mora imeti ločen prostor za shranjevanje teh stranskih proizvodov;

(e) prostor za shranjevanje embalaže je ločen od prostorov za pripravo proizvodov in predelovalnih prostorov;

(f) posebna oprema za črpanje odpadkov ali ribiških proizvodov, ki so neprimerni za prehrano ljudi, neposredno v morje ali, če tako zahtevajo okoliščine, v neprepusten bazen, ki služi samo v ta namen. Če se odpadki skladiščijo in predelujejo na krovu zaradi čiščenja, morajo biti v ta namen določeni posebni prostori;

(g) oprema za oskrbo s pitno vodo v smislu Direktive Sveta 80/778/EGS z dne 15. julija 1980 o kakovosti pitne vode [1] ali s čisto morsko vodo pod pritiskom. Odprtina za dotok morske vode se mora nahajati na mestu, kjer vsesana voda ne more prihajati v stik z odtoki odpadne vode, odpadkov in hladilne tekočine motorja v morje;

(h) primerno število garderob, umivalnikov in stranišč, pri čemer se slednja ne odpirajo neposredno v prostor, kjer se ribiški proizvodi pripravljajo, predelujejo ali skladiščijo. Umivalniki morajo biti opremljeni z napravami za umivanje in sušenje rok, ki izpolnjujejo higienske zahteve; pipe na umivalnikih se ne upravljajo ročno.

2. Prostori, ki se uporabljajo za pripravo in predelavo ali zamrzovanje/hitro zamrzovanje morajo imeti:

(a) tla, ki niso spolzka, enostavno se čistijo in razkužujejo ter so opremljena z napravami za odvajanje vode. Prostori in oprema morajo imeti odvodne odprtine, ki so dovolj velike, da jih ne zamašijo ribji odpadki in da omogočajo prosto odtekanje vode;

(b) stene in strope, ki omogočajo enostavno čiščenje, zlasti če tam potekajo cevi, verige ali električni vodi;

(c) hidravlični sistemi morajo biti urejeni ali zaščiteni tako, da zagotavljajo, da morebitna iztekanja olja ne morejo kontaminirati ribiških proizvodov;

(d) primerno ventilacijo in po potrebi naprave za izčrpanje hlapov;

(e) primerno razsvetljavo;

(f) naprave za čiščenje in razkuževalne naprave, opremo in pribor;

(g) naprave za čiščenje in razkuževanje rok s pipami, ki se ne upravljajo ročno, ter z brisačami za enkratno uporabo.

3. Oprema in naprave, kot so rezalne mize, zabojniki, tekoči trakovi, stroji za odstranjevanje drobovja in predelavo v fileje, itd., morajo biti odporni proti koroziji, ki jo povzroča morska voda, morajo omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje in morajo biti dobro vzdrževani.

4. Predelovalna plovila, na katerih se ribiški proizvodi zamrzujejo, morajo imeti:

(a) zamrzovalno napravo, ki je dovolj zmogljiva, da temperaturo hitro zniža in da se doseže temperatura v središču proizvoda, ki ustreza specifikacijam iz te direktive;

(b) zamrzovalne naprave, ki so dovolj zmogljive, da ohranjajo ribiške proizvode v skladiščnih prostorih pri temperaturi, ki ustreza specifikacijam iz te direktive. Skladiščni prostori morajo biti opremljeni s sistemom za beleženje temperature, nameščenim tako, da ga je mogoče enostavno pregledovati.

II. Higienski pogoji za obdelavo in skladiščenje ribiških proizvodov na krovu

1. Odgovorna oseba na krovu predelovalnega plovila skrbi za izvajanje dobre predelovalne prakse za ribiške proizvode. Navedena oseba je pooblaščena za zagotavljanje izpolnjevanja določb iz te direktive in inšpektorjem daje na razpolago program za pregledovanje kritičnih točk, ki se uporablja na krovu, register opomb navedene osebe in evidenco temperature, ki bi se lahko zahtevali.

2. Splošni higienski pogoji, ki se uporabljajo za prostore in opremo, so navedeni v oddelku II(A) poglavja III te priloge.

3. Splošni higienski pogoji, ki se uporabljajo za osebje, so navedeni v oddelku II(B) poglavja III, te priloge.

4. Odstranjevanje glav in drobovja ter predelava v fileje se opravlja v higienskih razmerah, določenih v oddelku I(2), (3) in (4) poglavja IV te priloge.

5. Predelava ribiških proizvodov na krovu se opravlja v higienskih pogojih, določenih v oddelkih III, IV in V poglavja IV te priloge.

6. Ribiški proizvodi morajo biti pakirani v higienskih pogojih, določenih v poglavju VI te priloge.

7. Skladiščenje ribiških proizvodov na krovu se opravlja v higienskih pogojih, določenih v točki 1 in 2 poglavja VIII te priloge.

POGLAVJE II

ZAHTEVE MED IZTOVARJANJEM IN PO NJEM

1. Oprema za razkladanje in iztovarjanje mora biti izdelana iz materiala, ki omogoča enostavno čiščenje in razkuževanje, ter mora biti dobro vzdrževana in čista.

2. Med razkladanjem in iztovarjanjem se je treba izogibati kontaminaciji ribiških proizvodov. Zlasti je treba zagotoviti:

- da se postopek razkladanja in iztovarjanja opravi hitro;

- da se ribiški proizvodi brez nepotrebnega odlašanja odložijo v zaščiteno okolje pri temperaturi, ki je potrebna zaradi narave izdelka in po potrebi v led med prevozom, skladiščenjem ali trženjem ali v obratu;

- oprema in obdelovalni postopki, ki po nepotrebnem poškodujejo užitne dele ribiških proizvodov, niso dovoljeni.

3. Deli avkcijskih ali grosističnih trgov, kjer se razstavljajo ribiški proizvodi za prodajo:

(a) so pokriti in njihove stene se enostavno čistijo;

(b) imajo neprepustna tla, ki se enostavno pomivajo in razkužujejo ter so položena tako, da je olajšano odvajanje vode in imajo higienski sistem za odstranjevanje odpadne vode;

(c) so opremljeni s sanitarnimi prostori s primernim številom umivalnikov in stranišč s tekočo vodo. Umivalniki so opremljeni s sredstvi za čiščenje rok in z brisačami za enkratno uporabo;

(d) so dobro razsvetljeni, da omogočajo preglede ribiških proizvodov, določenih v poglavju V te priloge.

(e) če se uporabljajo za razstavljanje ali skladiščenje ribiških proizvodov, se ne smejo uporabljati za druge namene; vozilom, ki izpuščajo izpušne pline, ki bi lahko škodovali kakovosti ribiških proizvodov, dostop na trge ne sme biti dovoljen; nezaželenim živalim ne sme biti dovoljen dostop;

(f) se čistijo redno in vsaj po vsaki prodaji; zaboje je treba po vsaki prodaji očistiti in splakniti z notranje in zunanje strani s pitno vodo ali čisto morsko vodo; po potrebi jih je treba razkuževati;

(g) morajo imeti na vidnem mestu izobešene oznake, ki prepovedujejo kajenje, pljuvanje ter uživanje hrane in pijače.

(h) se lahko zaprejo in ostanejo zaprti, ko pristojni organ meni, da je to potrebno;

(i) imajo možnosti za primerno oskrbo z vodo, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 7 oddelka I poglavja III te priloge.

(j) imajo posebne neprepustne posode iz nerjavečega materiala za ribiške proizvode, ki niso primerni za prehrano ljudi;

(k) če nimajo lastnih prostorov na kraju samem ali v neposredni bližini za količine, ki jih razstavljajo v prodajo, imajo, za namene pristojnega organa, primerno opremljeno sobo, ki se lahko zaklene, in potrebno opremo za izvajanje pregledov.

4. Po iztovarjanju ali, če je to primerno, po prvi prodaji je treba ribiške proizvode nemudoma prepeljati pod pogoji iz poglavja VIII te priloge na njihovo namembno območje.

5. Če pa pogoji iz točke 4 niso izpolnjeni, morajo imeti trgi, na katerih se lahko skladiščijo ribiški proizvodi preden so razstavljeni za prodajo ali potem, ko so prodani in čakajo na prevoz na namembno območje, dovolj velike hladilnice, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 3 oddelka I poglavja III te priloge. V takšnih primerih je treba ribiške proizvode skladiščiti pri temperaturi, ki je blizu temperaturi talečega se ledu.

6. Splošni higienski pogoji iz oddelka II poglavja III te priloge, razen točke B 1(a), se uporabljajo smiselno za trge, na katerih se ribiški proizvodi razstavljajo v prodajo ali skladiščijo.

7. Za grosistične trge, na katerih se ribiški proizvodi razstavljajo v prodajo ali skladiščijo, se uporabljajo enaki pogoji kakor so tisti, navedeni v točkah 3 in 5 tega poglavja, ter tisti, ki so navedeni v točkah 4, 10 in 11 oddelka I poglavja III te priloge.

Splošni higienski pogoji iz oddelka II poglavja III te priloge se smiselno uporabljajo za grosistične trge.

POGLAVJE III

SPLOŠNI POGOJI ZA OBRATE NA KOPNEM

I. Splošni pogoji za prostore in opremo

V obratih morajo biti vsaj naslednja sredstva:

1. dovolj veliki delovni prostori, da se lahko delo opravlja v primernih higienskih pogojih. Njihova zasnova in ureditev preprečujeta kontaminacijo proizvodov, čisti in kontaminirani prostori v objektu pa so jasno ločeni;

2. v prostorih, kjer se ravna s proizvodi, se jih pripravlja in predeluje:

(a) neprepustna tla, ki omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje, in so položena tako, da olajšujejo odvajanje vode in imajo opremo za odstranjevanje vode;

(b) stene imajo gladke površine in omogočajo enostavno čiščenje, so trajne in nepremočljive;

(c) stropi ali strešne obloge se enostavno čistijo;

(d) vrata iz trajnih materialov se enostavno čistijo;

(e) primerna ventilacija in po potrebi naprave za črpanje pare in vodnih hlapov;

(f) primerna naravna ali umetna razsvetljava;

(g) primerno število naprav za čiščenje in razkuževanje rok. V delovnih sobah in umivalnikih se pipe ne smejo upravljati ročno. Takšni prostori morajo biti opremljeni z brisačami za enkratno uporabo;

(h) naprave za čiščenje objekta, opreme in orodja;

3. v hladilnicah, kjer se skladiščijo ribiški proizvodi:

- določbe iz točk 2(a), (b), (c), (d) in (f);

- po potrebi dovolj zmogljiva hladilna naprava, ki ohranja proizvode pri temperaturah, predpisanih v tej direktivi;

4. primerna sredstva za zaščito pred škodljivci, kot so žuželke, glodalci, ptice, itd.;

5. naprave in delovna oprema, kot so mize za rezanje, zabojniki, tekoči trakovi in noži, izdelani iz nerjavečih materialov, enostavni za čiščenje in razkuževanje;

6. posebni neprepustni, nerjaveči zabojniki za ribiške proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, in prostori za skladiščenje takšnih zabojnikov, če se ne izpraznijo vsaj ob koncu vsakega delovnega dne;

7. sredstva za zagotavljanje primerne oskrbe s pitno vodo v smislu Direktive 80/778/EGS ali pa s čisto morsko vodo ali morsko vodo, obdelano z ustreznim sistemom, pod pritiskom in v zadostni količini. Izjemoma pa je dovoljena oskrba z nepitno vodo za proizvodnjo pare, gašenje in hlajenje hladilne opreme, če v ta namen nameščeni vodi preprečujejo uporabo takšne vode za druge namene in ne predstavljajo tveganja za kontaminacijo izdelkov. Cevi za nepitno vodo se morajo jasno ločevati od cevi za pitno vodo ali čisto morsko vodo;

8. sistem za higiensko odstranjevanje odpadkov;

9. primerno število garderob z gladkimi, nepremočljivimi, pralnimi stenami in tlemi, z umivalniki in stranišči s tekočo vodo. Slednja se ne smejo odpirati neposredno v delovne prostore. Umivalniki morajo imeti sredstva za čiščenje rok in brisače za enkratno uporabo; umivalniške pipe se ne smejo upravljati ročno;

10. če količina obdelanih proizvodov zahteva redno ali trajno prisotnost, primerno opremljen prostor, ki se lahko zaklene, namenjen izključno za inšpekcijsko službo;

11. ustrezna sredstva za čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev. Takšna sredstva pa niso obvezna, če se za prevozna sredstva zahteva, da se čistijo in razkužujejo v prostorih, ki jih je uradno odobril pristojni organ;

12. obrati z živimi živalmi, kakor so raki in ribe, morajo biti opremljeni z ustrezno opremo, ki zagotavlja najboljše pogoje za preživetje in morajo imeti vodo takšne kakovosti, da se škodljivi organizmi ali snovi ne morejo prenašati na živali.

II. Splošni higienski pogoji

A. Splošni higienski pogoji, ki se uporabljajo za prostore in opremo

1. Tla, stene in predelne stene, stropi ali stropne obloge ter oprema in naprave, ki se uporabljajo za delo s ribiškimi proizvodi, morajo biti primerno čisti in vzdrževani, tako da ne predstavljajo vira kontaminacije za proizvode.

2. Glodalce, žuželke in druge škodljivce je treba v prostorih ali na opremi sistematično uničevati; strupi za glodalce, insekticidi, razkužila in druge potencialno toksične snovi se shranjujejo v prostorih ali omarah, ki jih je mogoče zaklepati; njihova uporaba ne sme predstavljati tveganja za kontaminacijo proizvodov.

3. Delovni prostori, naprave in delovna oprema se lahko uporabljajo le za delo z ribiškimi proizvodi. Če pristojni organ izda dovoljenje, pa se lahko uporabljajo hkrati ali kasneje tudi za delo z drugimi živili.

4. Za vse namene se uporablja pitna voda v smislu Direktive 80/778/EGS ali čista morska voda. Izjemoma pa se nepitna voda lahko uporablja za proizvodnjo pare, gašenje in hlajenje hladilne opreme, če v ta namen nameščene cevi preprečujejo uporabo takšne vode za druge namene in ne predstavljajo tveganja za kontaminacijo izdelkov.

5. Detergente, razkužila in podobne snovi mora odobriti pristojni organ, uporabljajo pa se tako, da ne škodujejo strojem, opremi in proizvodom.

B. Splošni higienski pogoji, ki se uporabljajo za osebje

1. Od osebja se zahteva najvišja možna stopnja osebne higiene. Natančneje:

(a) osebje mora nositi primerna čista delovna oblačila in pokrivala, ki popolnoma pokrijejo lase. To velja zlasti za osebe, ki delajo z izpostavljenimi ribiškimi izdelki;

(b) osebje, določeno za obdelavo ribiških proizvodov in njihovo pripravo, si mora umivati roke vsakokrat, ko ponovno prične z delom; rane na rokah morajo biti neprepustno pokrite;

(c) kajenje, pljuvanje ter uživanje hrane in pijače v delovnih in skladiščnih prostorih za ribiške proizvodnje je prepovedano.

2. Delodajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da osebam, ki bi lahko kontaminirale ribiške proizvode, prepreči delo z njimi in obdelavo, dokler ne dobi dokazov, da takšne osebe lahko takšno delo opravljajo brez tveganja.

Ob zaposlitvi mora oseba, ki dela z ribiškimi proizvodi in jih obdeluje, z zdravniškim spričevalom dokazati, da ni ovir za takšno zaposlitev. Zdravniški nadzor takšne osebe ureja nacionalna zakonodaja, ki velja v zadevni državi članici, v tretjih državah pa posebne garancije, ki se določijo v skladu s postopkom iz člena 15.

POGLAVJE IV

POSEBNI POGOJI ZA OBDELAVO RIBIŠKIH PROIZVODOV NA KOPNEM

I. Pogoji za sveže izdelke

1. Če se ohlajeni, nepakirani proizvodi ne odpremijo, pripravijo ali predelajo takoj po prihodu v obrat, morajo biti uskladiščeni ali razstavljeni v ledu v hladilnici obrata. Ponovno zamrzovanje se opravlja tako pogosto, kolikor je potrebno; uporabljeni led, s soljo ali brez, mora biti izdelan iz pitne vode ali iz čiste morske vode in higiensko shranjen v posodah, določenih v ta namen; takšne posode morajo biti vedno čiste in vzdrževane. Predpakirani sveži proizvodi morajo biti ohlajeni z ledom ali z mehansko hladilno napravo, ki ustvarja podobne temperaturne pogoje.

2. Če postopki, kakor so odstranjevanje glav in drobovja, niso opravljeni na krovu, morajo biti opravljeni higiensko. Proizvode je treba oprati s pitno vodo ali čisto morsko vodo takoj, ko so takšni postopki opravljeni.

3. Postopki, kakor so predelava v fileje in rezanje, morajo biti opravljeni tako, da preprečijo kontaminacijo ali kvarjenje filejev in rezin, ter v prostoru, ki se ne uporablja za odstranjevanje glav in drobovja. Fileji in rezine ne smejo ostati na delovnih mizah dlje kot je potrebno za njihovo pripravo. Fileji in rezine, ki se prodajajo sveži, morajo biti po pripravi čimprej ohlajeni.

4. Drobovje in deli, ki bi lahko ogrožali javno zdravje, morajo biti ločeni in odstranjeni iz bližine izdelkov, namenjenih prehrani ljudi.

5. Zabojniki, ki se uporabljajo za odpremo ali skladiščenje svežih ribiških proizvodov morajo biti narejeni tako, da zagotavljajo zaščito pred kontaminacijo in shranjevanje v dovolj higienskih pogojih, zlasti pa morajo zagotavljati primerno odvajanje vode, ki nastaja pri taljenju ledu.

6. Razen če ni za redno odstranjevanje odpadkov namenjena posebna oprema, je treba odpadke odlagati v neprepustne, pokrite zabojnike, ki omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje. Odpadki se ne smejo nabirati v delovnih prostorih. Odstranjevati jih je treba neprestano ali takoj, ko so zabojniki polni in vsaj ob koncu delovnega dne v zabojnike ali v prostore iz odstavka 6 oddelka I poglavja III te priloge. Zabojnike, posode in/ali prostore, namenjene za odpadke, je treba neprestano temeljito čistiti in, če je to primerno, razkuževati po uporabi. V njih shranjeni odpadki ne smejo biti vir kontaminacije za obrat ali vir onesnaževanja za okolico.

II. Pogoji za zamrznjene proizvode

1. Obrati morajo imeti:

(a) dovolj zmogljivo opremo za zamrzovanje, da lahko takoj znižajo temperaturo tako, da proizvod doseže temperaturo, določeno v tej Direktivi;

(b) dovolj zmogljivo opremo za zamrzovanje, da lahko hrani proizvode v skladiščih pri temperaturi, ki ne presega tiste, ki je določena v tej direktivi, ne glede na temperaturo okolja.

Iz tehničnih razlogov, povezanih z načinom zamrzovanja in obdelave takšnih proizvodov, so za cele ribe zamrznjene v slanici in namenjene konzerviranju, sprejemljive višje temperature, kakor so določene v tej direktivi, vendar pa ne smejo presegati –9 °C.

2. Sveži proizvodi, ki se zamrzujejo ali hitro zamrzujejo, morajo izpolnjevati zahteve iz oddelka I tega poglavja.

3. Skladišča morajo imeti napravo za beleženje temperature na mestu, kje se lahko hitro odčita. Senzor temperature zapisovalnika mora biti na mestu, ki je najbolj oddaljeno od vira hlajenja, to je na mestu, kjer je temperatura v prostoru najvišja.

Zapisi temperature morajo biti nadzornemu organu na razpolago za kontrolni pregled najmanj v času skladiščenja proizvodov.

III. Pogoji za odmrzovanje proizvodov

Obrati, ki opravljajo odmrzovanje, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

1. ribiški proizvodi se odmrzujejo v higienskih razmerah; treba je preprečevati njihovo kontaminacijo in zagotovljeno mora biti primerno odvajanje vode, ki nastaja pri odmrzovanju.

Med odmrzovanjem temperatura proizvodov ne sme čezmerno narasti;

2. po odmrzovanju je treba z ribiškimi proizvodi ravnati v skladu z zahtevami iz te direktive. Če se pripravljajo ali predelujejo, morajo biti takšni postopki opravljeni nemudoma. Če se dajejo neposredno na trg, mora biti na embalaži natančno navedeno, da gre za odmrznjene ribe v skladu s členom 5(3) Direktive Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z označevanjem, predstavljanjem in oglaševanjem živil [2].

IV. Pogoji za predelane proizvode

1. Sveži, zamrznjeni ali odmrznjeni proizvodi, ki se uporabljajo za predelavo, morajo izpolnjevati zahteve iz oddelka I ali II tega poglavja.

2. Če se predelovanje opravlja zaradi preprečevanja razvoja patogenih mikroorganizmov ali če je pomemben dejavnik za konzerviranje proizvoda, mora biti postopek znanstveno priznan z veljavno zakonodajo, ali, v primeru obdelave proizvodov iz poglavja I, oddelek 1(b) in (c) Direktive 91/492/EGS, ki niso bili ponovno nasajeni ali prečiščeni, mora biti takšen postopek odobren v skladu s postopkom iz člena 15 te direktive v štirih mesecih od prejema zahtevka od države članice.

Oseba, odgovorna za obrat, mora voditi register postopkov, ki se opravljajo. Glede na vrsto uporabljenega postopka, je treba spremljati in nadzorovati čas segrevanja in temperaturo, vsebnost soli, vrednost pH, vsebnost vode, itd. Podatke je treba hraniti vsaj tako dolgo, kakor je pričakovani rok trajanja proizvodov, in morajo biti na razpolago pristojnemu organu.

3. Na embalaži proizvodov, ki imajo po konzerviranju s soljenjem, prekajevanjem, sušenjem ali mariniranjem omejen rok trajanja, morajo biti jasno navedeni pogoji za skladiščenje v skladu z Direktivo 79/112/EGS.

Poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji.

4. Konzerviranje v pločevinke

V primeru ribiških proizvodov, ki so bili sterilizirani v hermetično zaprtih posodah:

(a) voda, ki se uporablja pri pripravi pločevink, mora biti pitna voda;

(b) postopek, ki se uporablja za toplotno obdelavo, mora biti primeren in mora upoštevati glavne kriterije, kot so čas segrevanja, temperatura, polnjenje, velikost posod, itd., za katere je treba hraniti evidenco; toplotna obdelava mora biti sposobna uničiti ali inaktivirati patogene organizme in spore patogenih mikroorganizmov. Oprema za segrevanje mora biti opremljena z napravami za preverjanje, ali so bile posode dejansko obdelane s primerno toplotno obdelavo. Za ohlajanje posod po toplotni obdelavi se uporablja pitna voda, ne glede na prisotnost kemičnih dodatkov, ki se uporabljajo v skladu z dobro tehnološko prakso za preprečevanje rjavenja opreme in posode;

(c) proizvajalec opravlja naključne preglede, da zagotovi, da so bili proizvodi primerno toplotno obdelani:

- inkubacijski preskusi: inkubacija se opravlja sedem dni pri 37 °C ali deset dni pri 35 °C ali na drugačen enakovreden način;

- mikrobiološki pregledi vsebine in posod v laboratoriju obrata ali v drugem pooblaščenem laboratoriju;

(d) vzorce je treba jemati iz proizvodnje vsak dan v vnaprej določenih intervalih, da bi zagotovili, da je zapiranje učinkovito. V ta namen mora biti na razpolago ustrezna oprema za preverjanje presekov zvarov pločevink;

(e) opravljajo se pregledi, da bi zagotovili, da posode niso poškodovane;

(f) vsem posodam, ki so bile toplotno obdelane pri praktično popolnoma enakih pogojih, mora biti dodeljena serijska identifikacijska oznaka v skladu z Direktivo Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o navedbah ali oznakah za ugotavljanje istovetnosti serije, kateri pripada živilo [3].

5. Prekajevanje

Prekajevanje se opravlja v ločenih prostorih ali na posebnem mestu, ki je po potrebi opremljeno s prezračevalnim sistemom, ki preprečuje, da bi dim in toplota zaradi izgorevanja vplivala na druge prostore ali mesta, kjer se pripravljajo, predelujejo ali skladiščijo ribiški proizvodi.

(a) Materiali, uporabljeni za pripravo dima za prekajevanje rib, se shranjujejo stran od mesta prekajevanja in se uporabljajo tako, da ne kontaminirajo proizvodov.

(b) Materiali, ki se uporabljajo za pripravo dima s sežiganjem lesa, ki je bil barvan, lakiran, premazan z lepilom ali je bil kemično konzerviran, so prepovedani.

(c) Po prekajevanju morajo biti proizvodi hitro ohlajeni na temperaturo, ki je potrebna za konzerviranje, preden se pakirajo.

6. Soljenje

(a) Postopki soljenja se opravljajo v ločenih prostorih, ki so dovolj odmaknjeni od prostorov, kjer se opravljajo drugi postopki.

(b) Sol, ki se uporablja za obdelavo ribiških proizvodov, mora biti čista in skladiščena tako, da kontaminacija ni mogoča. Ne sme se je ponovno uporabiti.

(c) Zabojniki, ki se uporabljajo za soljenje ali vlaganje v slanico, morajo biti narejeni tako, da kontaminacija med soljenjem ali vlaganjem v slanico ni mogoča.

(d) Zabojniki ali prostori za soljenje ali vlaganje v slanico morajo biti očiščeni pred uporabo.

7. Kuhani proizvodi iz rakov in školjk

Raki in školjke se kuhajo kot sledi:

(a) po vsakem kuhanje je potrebno hitro ohlajanje. Za ta namen se uporablja pitna voda ali čista morska voda. Če ni uporabljen drugi način konzerviranja, se mora ohlajanje nadaljevati, dokler se temperatura ne približa temperaturi, ki je blizu temperaturi talečega se ledu;

(b) odstranjevanje oklepa ali lupine se opravlja v higienskih razmerah, ki preprečujejo kontaminacijo proizvoda. Če se takšni postopki opravljajo ročno, morajo delavci posebej paziti na pranje rok in na temeljito čiščenje vseh delovnih površin. Če se postopek opravlja strojno, morajo biti naprave redno in pogosto očiščene in razkužene ob koncu vsakega delovnega dne.

Po odstranjevanju oklepov ali lupin je treba kuhane proizvode takoj zamrzniti ali ohladiti na temperaturo, ki preprečuje rast patogenov, ter shraniti v primerne prostore;

(c) vsak proizvajalec mora v svoji proizvodnji redno opravljati mikrobiološke preglede, skladne s standardi, ki se določijo v skladu s poglavjem V, oddelek 4 te priloge.

8. Mehanično izkoščeno meso rib

Mehanično izkoščevanje mesa rib se opravlja pod naslednjimi pogoji:

(a) mehanično izkoščevanje rib z odstranjenim drobovjem mora potekati takoj po predelavi v fileje, z uporabo surovin brez drobovja. Če se uporabljajo cele ribe, jim je najprej treba odstraniti drobovje in jih oprati;

(b) stroji se čistijo pogosto in vsaj vsaki dve uri;

(c) po predelavi je treba mehanično izkoščeno meso rib čimprej zamrzniti ali uporabiti v proizvodu, namenjenem za zamrzovanje ali stabilizacijo.

V. Pogoji v zvezi s paraziti

1. Med proizvodnjo in pred sprostitvijo v uporabo za prehrano ljudi se ribe in ribji proizvodi vizualno pregledajo, da bi odkrili in odstranili morebitne vidne parazite.

Rib ali delov rib, ki so jih očitno napadli paraziti in so odstranjeni, se ne sme dati na trg za prehrano ljudi.

Natančna pravila za ta pregled se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15 iz te direktive na predlog Komisije, ki ga je treba vložiti do 1. oktobra 1992.

2. Ribe in ribiški proizvodi iz točke 3, ki se zaužijejo taki, kot so (neobdelani), morajo biti poleg tega vsaj 24 ur zamrznjeni pri temperaturi ne višji od –20 °C v vseh delih proizvoda. Na tak način morajo biti zamrznjeni surovi ali gotovi proizvodi.

3. Ribe in proizvodi, za katere se uporablja pogoj iz točke 2:

(a) ribe, ki se zaužijejo surove ali skoraj surove, na primer surova sled "maatje";

(b) naslednje vrste, če se hladno prekajujejo s postopkom, pri katerem je središčna temperatura ribe nižja od 60 °C:

- sled,

- skuša,

- papalina,

- (prosto živeči) atlantski in pacifiški losos;

(c) marinirane in/ali nasoljene sledi, če ta postopek ne zadostuje za uničenje ličink nematodov

Ta seznam se glede na znanstvene podatke lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 15 te direktive. V skladu z istim postopkom se določijo kriteriji, ki omogočajo določitev postopkov, ki se štejejo kot zadostni ali nezadostni za uničenje nematodov.

4. Proizvajalci morajo zagotoviti, da se za ribe in ribje proizvode, naštete v točki 3, ali surovine za uporabo pri njihovi proizvodnji uporabijo postopki, opisani v točki 2, preden se sprostijo za prehrano ljudi.

5. Ribiške proizvode iz točke 3 mora, ko se dajo na trg spremljati dokument proizvajalca, ki navaja vrsto opravljenega postopka.

POGLAVJE V

ZDRAVSTVENI NADZOR IN SPREMLJANJE POGOJEV PROIZVODNJE

I. Splošno spremljanje

Pristojni organi morajo določiti način pregledovanja in spremljanja, da bi ugotovili, ali so izpolnjene zahteve iz te direktive.

Takšni načini zlasti vključujejo:

1. pregled na ribiških plovilih, če se takšen pregled lahko opravi medtem, ko je plovilo v pristanišču;

2. pregled pogojev za iztovarjanje in prvo prodajo;

3. redne preglede obratov, kjer se zlasti preverja:

(a) ali so še izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja;

(b) ali se z ribiški proizvodi pravilno postopa;

(c) čistost prostorov, opreme in naprav ter higiene osebja;

(d) ali so pravilno nameščene identifikacijske oznake:

4. pregled grosističnih in avkcijskih trgov;

5. pregled pogojev skladiščenja in prevoza.

II. Posebni pregledi

1. Organoleptični pregledi

Brez poseganja v odstopanja iz Uredbe Sveta (EGS) št. 103/76 z dne 19. januarja 1976 o skupnih tržnih standardih za nekatere sveže ali ohlajene ribe [4], mora vsako serijo ribiških proizvodov pregledati pristojni organ ob iztovarjanju ali pred prvo prodajo in preveriti, ali so primerni za prehrano ljudi. V ta pregled je zajet tudi organoleptični pregled, ki se opravlja z vzorčenjem.

Šteje se, da ribiški proizvodi, ki glede kriterijev za svežost izpolnjujejo skupne tržne standarde, ki so že določeni v skladu s členom 2 Uredbe (EGS) št. 3796/81, izpolnjujejo organoleptične zahteve, potrebne za skladnost z določbami iz te direktive.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 15 te direktive po potrebi določi posebne organoleptične zahteve za ribiške proizvode, ki niso usklajeni z Uredbo (EGS) št. 3796/81.

Organoleptični pregled je treba ponoviti po prvi prodaji ribiških proizvodov, če se ugotovi, da zahteve iz te direktive niso izpolnjene ali če se šteje, da je to potrebno. Po prvi prodaji morajo ribiški proizvodi izpolnjevati vsaj minimalne zahteve glede svežosti iz prej navedene uredbe.

Če organoleptični pregled odkrije, da ribiški proizvodi niso primerni za prehrano ljudi, je treba sprejeti ukrepe, da se jih umakne iz prodaje in denaturira na takšen način, da jih ni mogoče ponovno uporabiti za prehrano ljudi.

Če organoleptični pregled odkrije dvome glede svežine ribiških proizvodov, se lahko uporabijo kemični ali mikrobiološki preskusi.

2. Pregledi na parazite

Pred sprostitvijo rib in ribjih proizvodov za prehrano ljudi, je treba vizualno pregledati naključne vzorce, da bi odkrili morebitne vidne parazite.

Rib ali delov rib, ki so očitno infestirani s paraziti in so odstranjeni, se ne sme dati na trg za prehrano ljudi.

Natančna pravila za ta pregled se določijo v skladu s postopkom iz člena 15.

3. Pregledi na vsebnost kemikalij

A. Treba je jemati vzorce in z laboratorijsko analizo pregledati naslednje parametre:

(a) TVB-N (skupen hlapni bazični dušik) in TMA-N (trimetilamin-dušik)

Vrednosti teh parametrov je treba navesti za vsako kategorijo vrst v skladu s postopkom iz člena 15 te direktive.

(b) Histamin

Iz vsake serije se vzame devet vzorcev. Izpolnjevati morajo naslednje zahteve:

- povprečna vrednost ne sme presegati 100 ppm;

- dva vzorca lahko dosežeta vrednost nad 100 ppm vendar manj kot 200 ppm;

- vrednost nobenega vzorca ne sme presegati 200 ppm.

Te omejitve se uporabljajo samo za vrste rib naslednjih družin: Scombridae in Clupeidae. Ribe iz teh družin, ki so bile obdelane s postopkom encimskega zorenja v slanici pa lahko imajo višje vrednosti histamina, vendar največ dvakratne zgornje vrednosti. Preglede je treba izvajati v skladu z zanesljivimi, znanstveno priznanimi metodami, kot so tekočinska kromatografija visoke zmogljivosti (HPLC).

B. Kontaminanti, prisotni v vodnem okolju

Brez poseganja v pravila Skupnosti o varstvu voda in gospodarjenju z vodami ter zlasti tista o onesnaževanju vodnega okolja, ribiški proizvodi ne smejo v užitnih delih vsebovati kontaminantov, prisotnih v vodnem okolju, kakor so težke kovine in organoklorirane snovi na takih stopnjah, da izračunani vnos s hrano presega sprejemljiv dnevni ali tedenski vnos za ljudi.

Države članice določijo sistem spremljanja za preverjanje ravni kontaminacije ribiških proizvodov.

C. V skladu s postopkom iz člena 15 te direktive se najkasneje do 31. decembra 1992 sklene naslednje:

(a) preskusna metoda, ki se bo uporabljala za pregledovanje kemičnih parametrov ter načrti vzorčenja;

(b) sprejemljive stopnje za kemične parametre.

4. Mikrobiološki preskusi

V skladu s postopkom iz člena 15 te direktive se lahko določijo mikrobiološki kriteriji, vključno s programi vzorčenja in preskusnimi metodami, če je treba varovati javno zdravje. Komisija bo v ta namen do 1. oktobra 1992 predložila primerne predloge za ukrepe.

POGLAVJE VI

PAKIRANJE

1. Pakiranje se opravlja v primernih higienskih razmerah, ki preprečujejo kontaminacijo ribiških proizvodov.

2. Embalažni materiali in proizvodi, ki bi lahko prišli v stik z ribiškimi proizvodi, morajo izpolnjevati vsa higienska pravila, zlasti pa:

- ne smejo škodovati organoleptičnim značilnostim ribiških proizvodov;

- ne smejo prenašati snovi, škodljivih za zdravje ljudi, na ribiške proizvode;

- morajo biti dovolj trdni, da primerno zaščitijo ribiške proizvode.

3. Razen nekaterih zabojnikov, izdelanih iz neprepustnih, gladkih in nerjavečih materialov, ki omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje in se lahko po čiščenju in razkuževanju ponovno uporabijo, se embalažni materiali ne smejo večkrat uporabljati. Embalažni materiali za sveže proizvode v ledu morajo zagotavljati primerno odvajanje vode, ki nastaja pri taljenju ledu.

4. Neuporabljeni embalažni materiali se shranijo v prostorih, ki so ločeni od proizvodnih prostorov in so zaščiteni pred prahom in kontaminacijo.

POGLAVJE VII

IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE

Brez poseganja v zahteve iz Direktive 79/112/EGS mora za namene pregledov označevanje ali spremna dokumentacija omogočati izsleditev odpremnega obrata ribiških proizvodov. V ta namen morajo biti na embalaži ali v spremni dokumentaciji navedeni naslednji podatki:

- odpremna država;

- istovetnost obrata z uradno številko dovoljenja ali, v primeru ločenega registriranja avkcijskih ali grosističnih trgov iz tretjega pododstavka člena 7(1) iz te direktive, registracijsko številko avkcijskega ali grosističnega trga.

POGLAVJE VIII

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

1. Med skladiščenjem in prevozom morajo biti ribiški proizvodi pri temperaturah, določenih v tej direktivi, zlasti pa:

- sveži ali odtaljeni ribiški proizvodi ter kuhani in ohlajeni raki in školjke morajo biti pri temperaturi talečega se ledu;

- vsi deli zamrznjenih ribiških proizvodov, razen zamrznjenih rib v slanici, namenjenih proizvodnji konzerviranih živil, morajo biti pri enakomerni temperaturi -18 °C ali manj, pri tem pa so med prevozom dovoljena kratkotrajna nihanja navzgor za največ 3 °C;

- kadar tako zahtevajo okoliščine, morajo biti predelani proizvodi pri temperaturah, ki jih je navedel proizvajalec, predpisanih v skladu s postopkom iz člena 15 te direktive.

2. Če se zamrznjeni ribiški proizvodi prevažajo iz hladilnice v odobren obrat, kjer se bodo ob prihodu odmrznili za pripravo in/ali predelavo, in če je razdalja prevoza kratka in ne presega 50 km ali enourne vožnje, lahko pristojni organi dovolijo odstopanje od pogojev iz druge alinee v točki 1.

3. Proizvodov ni mogoče skladiščiti ali prevažati z drugimi proizvodi, ki bi jih lahko kontaminirali ali škodili njihovi higieni, razen če so pakirani na način, ki zagotavlja ustrezno zaščito.

4. Vozila, ki se uporabljajo za prevoz ribiških izdelkov, morajo biti izdelana in opremljena tako, da se lahko med celotnim trajanjem prevoza vzdržujejo temperature, določene v tej direktivi. Če se za ohlajevanje proizvodov uporablja led, je treba zagotoviti ustrezno odvajanje, da bi zagotovili, da voda, ki nastaja ob taljenju ledu, ne ostaja v stiku s proizvodi. Notranje površine prevoznih sredstev morajo biti obdelane tako, da ne škodujejo ribiškim proizvodom. Morajo biti gladke in omogočati enostavno čiščenje in razkuževanje.

5. Prevozna sredstva, ki se uporabljajo za ribiške proizvode, se ne smejo uporabljati za prevoz drugih proizvodov, ki bi lahko kontaminirali ribiške proizvode ali jim škodovali, razen če je mogoče zagotoviti, da ribiški proizvodi ne bodo kontaminirani, ker je bilo takšno prevozno sredstvo temeljito očiščeno in razkuženo.

6. Ribiški proizvodi se ne smejo prevažati v vozilu ali zabojniku, ki ni čist, ali ki bi bil moral biti razkužen.

7. Prevozni pogoji ribiških proizvodov, ki se dajo na trg živi, ne smejo škodovati proizvodom.

POGLAVJE IX

TOČKE V PRILOGI I, ZA KATERE SO MOŽNA ODSTOPANJA, IN MOŽNI POGOJI, KI SE UPORABLJAJO OB ODSTOPANJIH

K poglavju I Del I v Prilogi

1. Točka 1 (a)

če so proizvodi zaščiteni pred soncem in vremenskimi vplivi in pred katerim koli virom umazanije ali kontaminacije.

2. Točka 1 (c)

če je preprečena kontaminacija proizvodov.

3. Točka 1 (d), prvi stavek

če se končni izdelki skladiščijo na krovu pri zahtevani temperaturi.

4. Točka 1 (g), zadnji stavek

če proizvodov ne more kontaminirati odpadna voda, odpadki ali hladilna tekočina motorja.

5. Točka 1 (h)

če si osebje, ki obdeluje ribiške proizvode, lahko umije roke po uporabi stranišča.

6. Točka 2 (a)

če so tla ustrezno očiščena in razkužena.

7. Točka 2 (b), (c) in (d)

8. Točka 2 (g) o pipah in brisačah

9. Točka 3

če so oprema in orodje dobro vzdrževani.

K poglavju II v Prilogi

10. Točka 3 (a)

če so stene čiste.

11. Točka 3 (b)

če so tla očiščena po vsaki prodaji.

12. Točka 3 (c), prvi stavek

13. Točka 3 (e): vozila, ki izpuščajo izpušne pare

če se proizvodi, kontaminirani z izpušnimi parami, umaknejo iz prodaje.

14. Točka 3 (j)

če proizvodi, ki niso primerni za prehrano ljudi, ne morejo kontaminirati ribiških proizvodov ali se mešati z njimi.

15. Točka 3 (k)

16. Točka 7

če se nanaša na točko 3 istega poglavja in točko 10 poglavja III, oddelek I.

K poglavju III Del I v Prilogi

17. Točka 1

če končnih proizvodov ne morejo kontaminirati surovine ali odpadki.

18. Točka 2 (a)

če so tla ustrezno očiščena in razkužena.

19. Točka 2 (b)

če so stene čiste.

20. Točka 2 (c)

če strop ne predstavlja vira kontaminaicije.

21. Točka 2 (d)

22. Točka 2 (e)

če proizvodov ne more pokvariti ali kontaminirati para.

23. Točka 2 (g)

če so na voljo prostori, kjer si lahko osebje opere roke.

24. Točka 3

25. Točka 5

v kolikor se nanaša na nerjaveče materiale, če so orodja in delovna oprema čisti.

26. Točka 6

če proizvodov ne morejo kontaminirati odpadki ali izcejanje iz njh.

27. Točka 10

K poglavju IV v Prilogi

28. Del I, točka 1

v zvezi z zahtevami, da morajo biti proizvodi oddani v hladilnice obrata, če se proizvodi ponovno zamrzujejo tako pogosto, kakor je potrebno v obdobju, ki ni daljše od 12 ur, ali če se lahko uporablja hladilnica, ki ne pripada obratu in je v bližini.

29. Del I, točka 6

v zvezi z zahtevo, da morajo biti odpadki v neprepustnih zabojnikih, če proizvodov ne morejo kontaminirati odpadki ali izcejanje iz njih.

30. Del IV, točka 5, prvi odstavek

če so sprejeti vsi previdnostni ukrepi, da ribiškim proizvodom, ki se pripravljajo ali skladiščijo, ne more škodovati dim.

31. Del IV, točka 6 (a)

če ribiškim proizvodom, ki se pripravljajo ali skladiščijo, ne škodujejo postopki soljenja.

[1] UL L 229, 30.9.1980, str. 11. Direktiva, nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu leta 1985 (UL L 302, 15.11.1985, str. 218).

[2] UL L 33, 8.2.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/72/EGS (UL L 42, 16.1.1991, str. 22).

[3] UL L 186, 30.6.1989, str. 21.

[4] UL L 20, 28.1.1976, str. 29. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 33/89 (UL L 5, 7.1.1989, str. 18).

--------------------------------------------------