31991L0322Úradný vestník L 177 , 05/07/1991 S. 0022 - 0024
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0042
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0042


Smernica Komisie

z 29. mája 1991

o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci

(91/322/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 80/1107/EHS z 27. novembra 1980 o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 88/642/EHS [2], a najmä na jej prvý pododsek článku 8 ods. 4,

so zreteľom na stanovisko Poradného výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

keďže tretí pododsek článku 8 (4) smernice 80/1107/EHS ustanovuje, že indikačné limitné hodnoty budú odrážať hodnotenie expertov založené na vedeckých údajoch;

keďže cieľom určovania týchto hodnôt je harmonizácia podmienok v tejto oblasti pri zachovaní dosiahnutého zlepšenia;

keďže táto smernica predstavuje praktický krok k dosiahnutiu sociálnej dimenzie vnútorného trhu;

keďže limitné hodnoty ohrozenia pri práci by sa mali považovať za významnú súčasť celkového prístupu k zabezpečeniu ochrany zdravia pracovníkov na pracovisku;

keďže počiatočný zoznam limitných hodnôt ohrozenia pri práci môže byť vypracovaný pre faktory, pre ktoré už podobné hodnoty v členských štátoch existujú, uprednostňujúc tie faktory, ktoré sa nachádzajú na pracoviskách a mohli by mať vplyv na zdravie pracovníkov; keďže tento zoznam sa môže zakladať na existujúcich vedeckých údajoch, pokiaľ sa týkajú zdravotných účinkov, hoci takéto údaje sú pre určité faktory veľmi obmedzené;

keďže okrem toho môže byť potrebné stanoviť limitné hodnoty pre kratší čas ohrozenia pri práci, berúc do úvahy účinky takýchto látok vyplývajúce z ich krátkodobého ohrozovania;

keďže referenčná metóda, ktorá sa týka inter alia hodnotenia ohrozenia a stratégie merania limitných hodnôt ohrozenia pri práci je obsiahnutá v smernici 80/1107/EHS;

keďže vzhľadom na význam získania spoľahlivých meraní ohrozenia v súvislosti s limitnými hodnotami ohrozenia pri práci môže byť potrebné v budúcnosti zaviesť vhodné referenčné metódy;

keďže je potrebné limitné hodnoty ohrozenia pri práci skúmať a bude potrebné ich znova preskúmať, ak by nové vedecké údaje naznačili, že už nie sú platné;

keďže pre niektoré faktory bude v budúcnosti potrebné zvážiť všetky cesty absorpcie, vrátane možnosti preniknutia cez kožu, s cieľom zabezpečiť najlepšiu možnú úroveň ochrany;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 9 smernice 80/1107/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Indikačné limitné hodnoty, ktoré členské štáty berú inter alia do úvahy pri stanovovaní limitných hodnôt uvedených v článku 4 (4) b) smernice 80/1107/EHS, sú uvedené v prílohe.

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do 31. decembra 1993 do platnosti ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Ak členské štáty prijmú tieto ustanovenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú doplnené o takýto odkaz v čase ich úradného zverejnenia. Členské štáty prijmú postup pri uvádzaní takéhoto odkazu.

2. Členské štáty oznámia Komisii ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 29. mája 1991

Za Komisiu

Vasso Papandreou

člen komisie

[1] Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8.

[2] Ú. v. ES L 356, 24.12.1988, s. 74.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

INDIKAČNÉ LIMITNÉ HODNOTY OHROZENIA PRI PRÁCI

Einecs [1] | CAS [2] | Názov faktora | [3]Limitné hodnoty |

mg/m3 [4] | ppm [5] |

2001933 | 54-11-5 | nikotín [6] | 0,5 | – |

2005791 | 64-18-6 | kyselina mravčia | 9 | 5 |

2005807 | 64-19-7 | kyselina octová | 25 | 10 |

2006596 | 67-56-1 | metylalkohol | 260 | 200 |

2008352 | 75-05-8 | nitril kyseliny etánovej | 70 | 40 |

2018659 | 88-89-1 | kyselina pikrová [6] | 0,1 | – |

2020495 | 91-20-3 | naftalén | 50 | 10 |

2027160 | 98-95-3 | nitrobenzén | 5 | 1 |

2035852 | 108-46-3 | rezorcinol [6] | 45 | 10 |

2037163 | 109-89-7 | dietylamín | 30 | 10 |

2038099 | 110-86-1 | pyridín [6] | 15 | 5 |

2046969 | 124-38-9 | oxid uhličitý | 9000 | 5000 |

2056343 | 144-62-7 | kyselina šťaveľová [6] | 1 | – |

2069923 | 420-04-2 | kyánamid [6] | 2 | – |

2151373 | 1305-62-0 | hydroxid vápenatý [6] | 5 | – |

2152361 | 1314-56-3 | oxid fosforečný [6] | 1 | – |

2152424 | 1314-80-3 | sulfid fosforečný [6] | 1 | – |

2152932 | 1319-77-3 | krezoly (všetky izoméry) [6] | 22 | 5 |

2311161 | 7440-06-4 | platina (kovová) [6] | 1 | – |

2314843 | 7580-67-8 | hydrid lítny [6] | 0,025 | – |

2317781 | 7726-95-6 | bróm [6] | 0,7 | 0,1 |

2330603 | 10026-13-8 | chlorid fosforečný [6] | 1 | – |

2332710 | 10102-43-9 | oxid dusnatý | 30 | 25 |

| 8003-34-7 | pyretrum | 5 | – |

| | bárium (rozpustné zlúčeniny bária) [6] | 0,5 | – |

| | striebro (rozpustné zlúčeniny striebra) [6] | 0,01 | – |

| | cín (anorganické zlúčeniny cínu) [6] | 2 | – |

[1] Einecs: Európsky zoznam existujúcich chemických látok.

[2] CAS: Registračné číslo určené službou pre chemické abstrakty.

[3] Merané alebo vypočítané vo vzťahu k osemhodinovému referenčnému času.

[4] Mg/m3 – miligramy na meter kubický vzduchu pri 20 oC a 101,3 kPa (760 mm tlaku ortute).

[5] Ppm = objem látky vyjadrený v milióntinách z celkového objemu vzduchu (ml/m 3).

[6] Existujúce vedecké údaje o zdravotných účinkoch sa zdajú byť značne obmedzené.

--------------------------------------------------