31991L0174Úradný vestník L 085 , 05/04/1991 S. 0037 - 0038
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 36 S. 0232
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 36 S. 0232


Smernica Rady

z 25. marca 1991,

ktorou sa stanovujú zootechnické a rodokmeňové požiadavky na obchodovanie s čistokrvnými zvieratami a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 77/504/EHS a 90/425/EHS

(91/174/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže čistokrvné zvieratá, pričom ide o "živé zvieratá", sú zahrnuté do zoznamu v prílohe II k Zmluve;

keďže čistokrvné zvieratá sa spravidla chovajú v rámci farmárskych činností; keďže chov takýchto zvierat predstavuje určitý zdroj príjmov pre časť populácie zaoberajúcej sa chovom a mal by sa preto podporovať;

keďže na úrovni spoločenstva boli pre dobytok, ošípané, ovce, kozy a zvieratá čeľade koňovitých stanovené osobitné pravidlá zosúľaďovania zootechnickej legislatívy;

keďže s cieľom zabezpečiť racionálny rozvoj chovu čistokrvných zvierat, a tak zvýšiť produktivitu v uvedenom sektore, by sa na úrovni spoločenstva mali ustanoviť pravidlá obchodovania s takýmito zvieratami;

keďže v zásade obchod vo vnútri spoločenstva nesmie byť zakázaný, obmedzený a ani sa mu nesmie brániť;

keďže je primerané, aby sa ustanovenia uplatniteľné na čistokrvný chovný dobytok rozšírili na čistokrvné chovné byvoly a aby sa v dôsledku toho zmenila a doplnila smernica 77/504/EHS [4];

keďže by malo byť výslovne stanovené, že ustanovenia smernice 90/425/EHS [5] sa vzťahujú na tento sektor;

keďže by sa mali zaviesť ustanovenia, ktoré zabránia dovozu čistokrvných zvierat z tretích krajín za podmienok, ktoré sú priaznivejšie ako podmienky uplatňované v rámci spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice sa pod pojmom "čistokrvné zviera" rozumie každé zviera určené na chov, na ktoré sa vzťahuje príloha II k Zmluve, obchod s ktorým ešte nebol podmienený špecifickejšou zootechnickou legislatívou spoločenstva a ktoré sa zapisuje alebo zaznamenáva do registra alebo do záznamu o rodokmeni, ktorý vedie uznaná organizácia alebo združenie chovateľov.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

- obchodovanie s čistokrvnými zvieratami a s ich spermou, vajíčkami a embryami nebolo zakázané, obmedzené alebo aby sa mu nebránilo zo zootechnických alebo rodokmeňových dôvodov,

- s cieľom zabezpečiť, že požiadavka uvedená v prvej zarážke bude splnená, kritériá pre schvaľovanie a uznávanie organizácií alebo združení chovateľov, kritériá pre zapisovanie alebo registrovanie do záznamov alebo registrov o rodokmeni, kritériá pre schvaľovanie reprodukcie čistokrvných zvierat a pre používanie ich spermy, vajíčok a embryí, a certifikát, ktorý sa pri obchodovaní s nimi vyžaduje, boli stanovené nediskriminačným spôsobom a s náležitým zreteľom na zásady stanovené organizáciou alebo združením, ktoré vedie a uchováva register alebo záznamy o rodokmeni daného plemena.

Až do zavedenia podrobných pravidiel uplatňovania, ako je to stanovené v článku 6, sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy s náležitým zreteľom na všeobecné ustanovenia zmluvy.

Článok 3

V článku 1 písm. a) smernice 77/504/EHS sa za slová "druhov hovädzieho dobytka" vkladajú slová "vrátane byvolov".

Článok 4

Do oddielu II prílohy A k smernici 90/425/EHS sa dopĺňa tento text:

"Smernica Rady 91/174//EHS z 25. marca 1991, ktorou sa ustanovujú zootechnické a rodokmeňové požiadavky na obchodovanie s čistokrvnými zvieratami

Ú. v. ES L 85, 9.4.1991, s. 37."

Článok 5

Až do zavedenia príslušných pravidiel spoločenstva nesmú byť podmienky uplatniteľné na dovoz čistokrvných zvierat a ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín priaznivejšie ako podmienky, ktoré upravujú obchod vo vnútri spoločenstva.

Článok 6

Podrobné pravidlá uplatňovania tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 11 smernice 88/661/EHS [6].

Článok 7

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1992. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich bude sprevádzať takýto odkaz pri ich úradnom uverejnení. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. marca 1991

Za Radu

predseda

R. Steichen

[1] Ú. v. ES C 304, 29.11.1988, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 12, 16.1.1989, s. 365.

[3] Ú. v. ES C 56, 6.3.1989, s. 25.

[4] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (EHS) č. 3768/85 (Ú. v. ES L 362, 31.12.1985, s. 8).

[5] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/675/EHS (Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------