31991L0157Uradni list L 078 , 26/03/1991 str. 0038 - 0041
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 10 str. 0072
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 10 str. 0072


Direktiva Sveta

z dne 18. marca 1991

o baterijah in akumulatorjih, ki vsebujejo nekatere nevarne snovi

(91/157/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker bi morebitne neskladnosti med zakoni ali upravnimi akti, ki jih sprejmejo države članice, o odstranjevanju baterij in akumulatorjev lahko omejile trgovanje in izkrivljale konkurenco v Skupnosti, tako pa neposredno vplivale na vzpostavitev in delovanje notranjega trga; ker se zato zdi nujno približati zakone na tem področju;

ker člen 2(2) Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [4], kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/156/EGS [5], predvideva, da se za posebne primere ali v dopolnilo primerom iz omenjene direktive določijo posebna pravila, ki bodo uravnavala upravljanje posameznih kategorij, s posebnimi direktivami;

ker so cilji in načela okoljske politike Skupnosti, kakor so določeni v akcijskih načrtih Evropske skupnosti o okolju na podlagi načel iz člena 130r(1) in (2) Pogodbe, namenjeni predvsem preprečevanju, zmanjševanju in, kolikor je mogoče, odpravljanju onesnaževanja ter zagotavljanju zdravega upravljanja surovinskih virov, tudi na podlagi načela "onesnaževalec plača";

ker je treba, če naj se ti cilji dosežejo, preprečiti trženje nekaterih baterij in akumulatorjev zaradi količine nevarnih snovi, ki jo ti vsebujejo;

ker morajo države članice, če naj se zagotovi nadzirano zbiranje in odstranjevanje praznih baterij in akumulatorjev, sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se bodo baterije in akumulatorji označevali in zbirali ločeno;

ker lahko zbiranje in reciklaža praznih baterij in akumulatorjev pomaga preprečevati nepotrebno uporabo surovin;

ker so lahko naprave z neodstranljivimi baterijami ali akumulatorji nevarne za okolje pri njihovem odstranjevanju; ker morajo države članice zato sprejeti ustrezne ukrepe;

ker je treba oblikovati programe v državah članicah, s katerimi bi se dosegli zgoraj navedeni cilji; ker je treba Komisijo obveščati o teh programih in o sprejetih posebnih ukrepih;

ker zatekanje k ekonomskim sredstvom, kakršna je vzpostavitev zbirnega sistema, lahko spodbudi ločeno zbiranje in reciklažo praznih baterij in akumulatorjev;

ker je treba poskrbeti za obveščanje potrošnika o tej temi;

ker je treba poskrbeti za ustrezne postopke izvajanja določb te direktive, še posebej za sistem izdelovanja, in zagotoviti, da jo je mogoče zlahka prilagoditi znanstvenemu in tehničnemu napredku; ker je treba odboru, na katerega se nanaša člen 18 Direktive 75/442/EEC, dati navodilo, naj pomaga Komisiji pri opravljanju teh nalog,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Cilj te direktive je približati zakone držav članic o vračanju in nadziranem odstranjevanju tistih praznih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo nevarne snovi iz Priloge I.

Člen 2

V tej direktivi pomeni:

(a) "baterija ali akumulator": vir električne energije, ki jo proizvaja neposredno pretvarjanje kemične energije, vir pa je sestavljen iz ene ali več primarnih (nenapolnljivih) baterij ali sekundarnih (napolnljivih) celic, ki so navedene v Prilogi I;

(b) "prazna baterija ali akumulator": baterijo ali akumulator, ki ga ni mogoče znova uporabiti in je namenjen zbiranju ali odstranjevanju;

(c) "odstranjevanje": katerokoli operacijo, pod pogojem, da velja za baterije in akumulatorje, vključeno v Prilogo II A Direktive 75/442/EGS;

(d) "vračanje": katerokoli operacijo, pod pogojem, da velja za baterije in akumulatorje, vključeno v Prilogo II B Direktive 75/442/EGS;

(e) "zbiranje": zbiranje, sortiranje in/ali grupiranje praznih baterij in akumulatorjev;

(f) "zbirni sistem": sistem, v katerem kupec ob nakupu baterij ali akumulatorjev plača prodajalcu znesek, ki se mu izplača nazaj, ko vrne prazne baterije ali akumulatorje.

Člen 3

1. Države članice od 1. januarja 1993 prepovejo trženje:

- alkalnih manganskih baterij z več kakor 0,05 % živega srebra na težo pri daljši uporabi v skrajnih pogojih (npr. pri temperaturah pod 0 °C ali nad 50 °C in izpostavljenost šokom),

- vseh drugih alkalnih manganskih baterij, ki vsebujejo več kakor 0,025 % živega srebra na težo.

Alkalne manganske gumbaste celice in baterije, sestavljene iz gumbastih celic, so izvzete iz te prepovedi.

2. Odstavek 1 se vstavi v Prilogo I Direktive Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z omejevanjem trženja in uporabe nekaterih nevarnih snovi in preparatov [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/610/EGS [7].

Člen 4

1. V okviru programov, na katere se nanaša člen 6, države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo ločeno zbiranje praznih baterij in akumulatorjev z namenom vračanja in odstranjevanja.

2. V ta namen države članice zagotovijo primerno trženje baterij in akumulatorjev ter po potrebi naprav, v katere so baterije ali akumulatorji vdelani.

Trženje mora vključevati navedbe naslednjih točk:

- ločeno zbiranje,

- po potrebi recikliranje,

- vsebnost težkih kovin.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 10 oblikuje podrobne ureditve za sistem označevanja. Te ureditve se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 5

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da baterij in akumulatorjev ni mogoče vdelati v naprave, razen če jih lahko brez težav odstrani potrošnik sam, ko so prazne.

Ti ukrepi začnejo veljati 1. januarja 1994.

Ta člen ne velja za kategorijo naprav iz Priloge II.

Člen 6

Države članice oblikujejo programe, ki naj dosežejo naslednje cilje:

- zmanjšanje vsebnosti težkih kovin v baterijah in akumulatorjih,

- spodbujanje trženja baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo manjšo količino nevarnih snovi in/ali manj onesnaževalnih snovi,

- postopno zmanjšanje praznih baterij in akumulatorjev, na katere se nanaša Priloga I, v gospodinjskih odpadkih,

- spodbujanje raziskav, katerih cilj je zmanjšati vsebnost nevarnih snovi in dajati prednost manj onesnaževalnim nadomestnim snovem v baterijah in akumulatorjih, in raziskav glede metod recikliranja,

- ločeno odstranjevanje praznih baterij in akumulatorjev iz Priloge I.

Prvi programi vključujejo štiriletno obdobje, ki se začne 18. marca 1993. O njih je treba obvestiti Komisijo najkasneje do 17. septembra 1992.

Programi se redno revidirajo in aktualizirajo najmanj vsaka štiri leta, še posebej v skladu s tehničnim napredkom ter gospodarskim in okoljevarstvenim položajem. Popravljeni programi se sporočijo Komisiji v doglednem času.

Člen 7

1. Države članice zagotovijo učinkovito organizacijo ločenega zbiranja in po potrebi vzpostavitev zbirnega sistema. Uvedejo lahko tudi ukrepe, kakršni so gospodarski instrumenti, s katerimi spodbudijo recikliranje. Te ukrepe je treba uvesti po posvetovanju z vpletenimi stranmi, temeljiti pa morajo na veljavnih okoljevarstvenih in gospodarskih merilih ter preprečevati izkrivljanje konkurence.

2. Pri sporočanju programov, na katere se nanaša člen 6, države članice obvestijo Komisijo o ukrepih, ki so jih sprejele v skladu s prvim odstavkom.

Člen 8

V okviru programov, na katere se nanaša člen 6, države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so potrošniki v celoti obveščeni o:

(a) nevarnostih nenadzorovanega odstranjevanja praznih baterij in akumulatorjev;

(b) označevanju baterij, akumulatorjev in naprav s trajno vdelanimi baterijami in akumulatorji;

(c) metodi odstranjevanja baterij in akumulatorjev, ki so trajno vdelani v naprave.

Člen 9

Države članice ne smejo ovirati, prepovedati ali omejiti trženja baterij in akumulatorjev, na katere se nanaša ta direktiva in ki so v skladu z njenimi določbami.

Člen 10

Komisija prilagodi člene 3, 4 in 5 ter Prilogi I in II tehničnemu napredku v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS.

Člen 11

1. Države članice sprejmejo ukrepe potrebne za uskladitev s to direktivo do 18. septembra 1992. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

2. Države članice pošljejo Komisiji besedilo določb v državni zakonodaji, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. marca 1991

Za Svet

Predsednik

A. Bodry

[1] UL C 6, 7.1.1989, str. 3, inUL C 11, 17.1.1990, str. 6.

[2] UL C 158, 26.6.1989, str. 209, inUL C 19, 28.1.1991.

[3] UL C 194, 31.7.1989, str. 21.

[4] UL L 194, 25.7.1975, str. 47.

[5] UL L 78, 26.3.91 str. 32.

[6] UL L 262, 27.9.1976, str. 201.

[7] UL L 375, 31.12.1985, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

BATERIJE IN AKUMULATORJI, NA KATERE SE NANAŠA TA DIREKTIVA

1. Baterije in akumulatorji, ki pridejo na trg po datumu iz člena 11(1) in vsebujejo:

- več kakor 25 mg živega srebra na celico, razen pri alkalnih manganskih baterijah,

- več kakor 0,025 % kadmija glede na težo,

- več kakor 0,4 % svinca glede na težo.

2. Alkalne manganske baterije, ki vsebujejo več kakor 0,025 % živega srebra glede na težo in pridejo na trg po datumu iz člena 11(1).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SEZNAM KATEGORIJ NAPRAV, KI SO IZVZETE IZ VELJAVNOSTI ČLENA 5

1. Seznam naprav, katerih baterije so zalotane, zvarjene ali kako drugače trajno priključene na terminale, ki zagotavljajo nenehno dobavljanje energije pri zahtevni industrijski uporabi ter shranjujejo spomin in podatke v informacijski tehnologiji in poslovni opremi, pri kateri je uporaba baterij in akumulatorjev, nanašajočih se na Prilogo I, potrebna s tehničnega vidika.

2. Referenčne celice v znanstveni in strokovni opremi ter baterije in akumulatorji v medicinskih napravah, katerih namen je ohranjati življenjske funkcije, ter v srčnih spodbujevalnikih, pri katerih je bistveno neprekinjeno delovanje, za odstranjevanje njihovih baterij in akumulatorjev pa pristojno le kvalificirano osebje.

3. Prenosne naprave, pri katerih bi nekvalificirano osebje pri odstranjevanju baterij lahko povzročilo nevarnosti tveganja za uporabnika ali pa bi vplivalo na delovanje naprave, in strokovna oprema za uporabo v zelo občutljivih okoljih, na primer v prisotnosti nestanovitnih snovi.

Te naprave, katerih baterij in akumulatorjev uporabnik ne more sam brez težav zamenjati v skladu s to prilogo, se opremijo z navodili, ki obveščajo o vsebini okolju nevarnih baterij in akumulatorjev ter prikazujejo njihovo varno odstranjevanje.

--------------------------------------------------