31991L0068Úradný vestník L 046 , 19/02/1991 S. 0019 - 0036
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 36 S. 0155
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 36 S. 0155


Smernica Rady

z 28. januára 1991

o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vo vnútri spoločenstva

(91/68/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže harmonizácia fungovania spoločnej organizácie trhu s ovcami a s kozami neprinesie výsledky od neho očakávané, pokiaľ rozdiely medzi členskými štátmi týkajúce sa podmienok zdravia pôsobia ako prekážka obchodu vo vnútri spoločenstva;

keďže na účel podpory takéhoto obchodu je účelné odstrániť tieto rozdiely a zaviesť v rámci celého spoločenstva pravidlá pre obchodovanie s ovcami a kozami pri takomto obchodovaní; keďže tento cieľ taktiež prispeje k dopracovaniu otvoreného trhu;

keďže na účel vhodnosti pre obchodovanie v rámci spoločenstva, ovce a kozy by mali spĺňať určité požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat navrhnuté pre zabránenie rozšírenia infekčných alebo nákazlivých ochorení;

keďže požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat by sa mali meniť v závislosti od účelu obchodovania so zvieratami;

keďže situácia týkajúca sa zdravotného stavu oviec a kôz nie je v rámci územia spoločenstva rovnaká; keďže z tohto dôvodu pri pojednávaní o častiach tohto územia by sa malo odvolávať na "regióny" definované smernicou Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o problémoch zdravia zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci spoločenstva [4], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 90/425/EHS [5];

keďže nesmú byť žiadne prekážky obchodu medzi regiónmi s ekvivalentnými zdravotnými podmienkami zvierat;

keďže by malo byť vypracované ustanovenie povoľujúce Komisii schváliť určité dodatočné požiadavky z hľadiska pokroku vykonaného členským štátom pri eradikácii určitých ochorení za predpokladu, že tieto požiadavky v žiadnom prípade neprekročia vnútroštátne požiadavky uplatnené daným členským štátom;

keďže na účel zabránenia šírenia sa infekčných alebo nákazlivých chorôb by mali byť stanovené podmienky týkajúce sa dopravy zvierat na miesto ich určenia;

keďže pre zabezpečenie toho, aby boli uplatniteľné požiadavky vyhovujúce, malo by byť vypracované ustanovenie pre zavedenie zdravotného potvrdenia, ktoré by bolo vystavené úradným veterinárom a ktoré by malo sprevádzať ovce a kozy, až kým neprídu na miesto ich určenia;

keďže by mal byť vypracovaný doklad týkajúci sa organizovania a realizácie ďalších krokov vykonaných členskými štátmi a týkajúcich sa ochranných opatrení, ktoré majú byť zavedené, podľa všeobecných pravidiel stanovených smernicou Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcou sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatniteľných v obchode s určitými živými zvieratami a produktami v rámci spoločenstva z pohľadu uskutočnenia vnútorného trhu;

keďže by malo byť vypracované ustanovenie povoľujúce Komisii vykonávať svoje vlastné kontroly;

keďže by mal byť zavedený postup, ktorý umožňuje v rámci Stáleho veterinárneho výboru úzku a efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica definuje veterinárne podmienky zvierat upravujúce obchod s ovcami a kozami v rámci spoločenstva.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa použijú definície stanovené v článku 2 smernice 64/432/EHS s pridaním nasledujúceho:

1. jatočné ovce alebo kozy znamenajú zvieratá druhy oviec alebo kôz, ktoré sú určené na prevzatie buďpriamymodberom alebo prostredníctvom schváleného trhu alebo zberného strediska na bitúnok na účel ich porážky na bitúnku podľa podmienok stanovených článkom 6 smernice 64/432/EHS;

2. ovce alebo kozy určené na ďalší chov a výkrm; iné ovce a kozy ako sú zmienené v bode 1 a určené na prepravu na miesto určenia buď priamo alebo prostredníctvom schváleného trhu alebo zberného strediska;

3. farma: farma je zadefinovaná v článku 2, odseku 4, smernice 90/425/EHS;

4. farma pre chov oviec alebo kôz úradne vyhlásená bez ochorenia na brucelózu znamená farmu, ktorá spĺňa podmienky stanovené v nadpise I, kapitola 1, prílohy A;

5. farma pre chov oviec alebo kôz bez ochorenia na brucelózu znamená farmu, ktorá splňuje podmienky stanovené v kapitole 2 prílohy A;

6. obchod znamená obchod medzi členskými štátmi v zmysle článku 9, odsek 2, zmluvy;

7. povinne úradne ohlasované ochorenie znamená ochorenie uvedené v oddieloch I a II prílohy B, podozrenie alebo jeho objavenie sa musí oznámiť príslušným orgánom členského štátu;

8. úradný veterinár znamená veterinár vymenovaný príslušným ústredným orgánom členského štátu;

9. schválený trh alebo zberné stredisko znamená akékoľvek miesto iné ako farma, kde sú ovce a kozy predávané, kupované a/alebo sústreďované alebo nakladané a ktoré je v súlade s článkom 3, odsek 7, smernice 64/432/EHS a s článkom 5, odsek 1, písmeno b) i) smernice 90/425/EHS pre schválené trhy alebo zberné strediská;

10. región znamená časť územia spoločenstva podľa definície v článku 2, písmeno o, smernice 64/432/EHS.

Článok 3

1. Jatočné ovce a kozy môžu byť predmetom obchodu iba ak spĺňajú podmienky stanovené v článku 4.

2. Ovce a kozy určené na ďalší chov a výkrm môžu byť predmetom obchodu iba ak spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 4, 5 a 6 bez toho, aby to malo dopad na akékoľvek dodatočné záruky, ktoré môžu byť požadované podľa článkov 7 a 8.

Avšak príslušné orgány členských štátov miesta určenia môžu udeliť všeobecné alebo čiastočné výnimky týkajúce sa pohybu oviec a kôz určených na ďalší chov a výkrm a určené výhradne pre dočasné pasenie v blízkosti vnútorných hraníc spoločenstva. Členské štáty udeľujúce takéto výnimky informujú Komisiu o obsahu udelených výnimiek.

Článok 4

1. ovce a kozy:

a) musia byť označené a zaregistrované v súlade s požiadavkami článku 3, odsek 1, písmeno c, smernice 90/425/EHS; časové ohraničenie pre oznámenie národných systémov označovania a registrovania oviec a kôz začína plynúť dňom prijatia tejto smernice;

b) pri kontrole úradným veterinárom nesmú preukazovať klinické príznaky ochorenia, takáto kontrola sa musí uskutočniť počas 48 hodín pred nakládkou oviec a kôz;

c) nesmú pochádzať z farmy, ktorá je uzatvorená zo zdravotných dôvodov a nesmú prísť do kontaktu zo zvieratami z takejto farmy, čo sa rozumie že:

i) takéto uzatvorenie sa spája s prepuknutím ktoréhokoľvek z nasledujúcich ochorení, na ktoré sú zvieratá náchylné:

- brucelóza

- besnota

- sneť slezinná (antrax)

ii) po porážke posledného zvieraťa chorého alebo náchylného na niektoré z vyššie zmienených ochorení musí čas uzatvorenia trvať aspoň:

- 42 dní v prípade brucelózy,

- 30 dní v prípade besnoty,

- 15 dní v prípade sneti slezinnej

a nesmú pochádzať z farmy alebo byť v kontakte so zvieratami z farmy nachádzajúcej sa vo vyhlásenej ochrannej zóne, ktorú podľa článku 3, odsek 2, písmeno b, ii, smernice 64/432/EHS zvieratá nesmú opustiť;

d) nesmú byť predmetom zdravotných obmedzení uplatnených podľa smernice Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985 zavádzajúcej opatrenia spoločenstva na kontrolu krívačky a slintačky [6], ako bolo zmenené a doplnené smernicou 90/423/EHS [7].

Ďalej sa budú uplatňovať ustanovenia článku 4, písmeno a, smernice 64/432/EHS.

2. Členské štáty tiež zabezpečia, že predmetom obchodu nebude nasledovné:

- ovce a kozy, ktoré by mali byť zabité podľa národného programu eradikácie ochorení neuvedených v prílohe C k smernici 90/425/EHS alebo v kapitole I prílohy B k tejto smernici,

- ovce a kozy, ktoré nemôžu byť predmetom obchodu na vlastnom území zo zdravotných alebo veterinárnych dôvodov potvrdených v článku 36 zmluvy.

3. Ovce a kozy musia tiež:

- buď byť narodené a od narodenia odchované na území spoločenstva,

- alebo, ak sú dovezené, pochádzať z tretej krajiny nachádzajúcej sa na zozname vyhotovenom v súlade s článkom 3 smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o problémoch pri zdravotných a veterinárnych kontrolách pri dovoze hovädzieho dobytka a ošípaných a čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z tretích štátov [8], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 90/425/EHS a

i) buď vyhovujú zdravotným podmienkam zvierat stanovenými v súlade s článkom 8 smernice 72/462/EHS,

ii) alebo, ak takéto podmienky chýbajú, sú v zhode s podmienkami stanovenými v článku 7, odsek 2, druhý, tretí a štvrtý pododsek smernice 90/425/EHS.

Článok 5

Bez toho, aby to malo dopad na dodatočné záruky, ktoré môžu byť požadované v súlade s článkami 7 a 8, aby bola farma zaradená ako úradne vyhlásená bez ochorenia na brucelózu alebo farma pre chov oviec a kôz bez ochorenia na brucelózu, ovce a kozy určené na chov a výkrm okrem podmienok stanovených v článku 4 musia vyhovovať aj požiadavkám kapitoly 1. D alebo kapitoly 2. D prílohy A.

Článok 6

Bez toho, aby to malo dopad na dodatočné záruky, ktoré môžu byť požadované v súlade s článkami 7 a 8, zvieratá určené na chov musia ďalej vyhovovať nasledujúcim požiadavkám:

a) musia pochádzať iba z farmy a mohli prichádzať do styku iba so zvieratami z takejto farmy:

i) v ktorej neboli klinicky diagnostikované uvedené ochorenia:

- počas predchádzajúcich 6 mesiacov infekčná agalakcia oviec (Mycoplasma agalactiae) alebo infekčná agalakcia kôz (Mycoplasma agalctiae, M. capricolum, M. Myocoides var. Myocoides"large colony"),

- počas predchádzajúcich 12 mesiacov paratuberkulóza alebo kazeózna lymfadenitída,

- počas predchádzajúcich troch rokov pľúcna adenomatóza, Maedi Visna alebo kozia vírusová artritída/encefalitída. Toto obdobie sa však môže skrátiť na obdobie 12 mesiacov, ak zvieratá nakazené s Maedi Visna alebo kozou vírusovou artritídou/encefalitídou boli zabité a ostatné zvieratá mali negatívne výsledky dvoch testov uznaných podľa postupu stanoveného v článku 15,

alebo ktoré bez toho, aby to malo dopad na súlad s požiadavkami pre iné ochorenia, poskytuje pre jedno alebo viacero z vyššie zmienených ochorení v rámci štruktúry programu schváleného v súlade s článkami 7 a 8 zdravotné záruky, ktoré sú ekvivalentné pre uvedené ochorenie alebo ochorenia;

ii) kde neboli dané do pozornosti úradnému veterinárovi zodpovednému za vydávanie veterinárnych osvedčení žiadne skutočnosti poukazujúce na nesplnenie požiadaviek podľa bodu i);

iii) ktorej vlastník vyhlasuje, že nemá žiadnu vedomosť o takýchto skutočnostiach a navyše písomne vyhlasuje, že zviera alebo zvieratá určené na obchodovanie vo vnútri spoločenstva vyhovujú kritériám stanoveným v bode i);

b) okrem toho vzhľadom na klusavku (scrapie) musia:

i) pochádzať z farmy spĺňajúcej nasledovné požiadavky:

- farma sa podrobuje úradným kontrolám v súlade s článkom 3, odsek 1, písmeno b, smernice 90/425/EHS,

- zvieratá musia byť označené,

- v období aspoň dvoch rokov nebol potvrdený žiadny prípad klusavky oviec,

- kontrola odoberaním vzoriek musí byť vykonávaná od zabitých starých oviec pochádzajúcich z tejto farmy a určených na vyradenie, okrem farmy nachádzajúcej sa v oblasti alebo v členskom štáte, ktoré majú výhody z podmienok prijatých v súlade s článkom 8,

- samice môžu byť zaradené na takúto farmu, iba ak pochádzajú z farmy, ktorá vyhovuje takým istým požiadavkám;

ii) byť nepretržite chované od narodenia alebo za posledné dva roky na farme alebo farmách vyhovujúcim požiadavkám stanoveným v bode i);

iii) ak sú určené pre členský štát, na ktorý sa pre celé alebo časť svojho územia vzťahujú ustanovenia stanovené v článkoch 7 alebo 8, vyhovovať zárukám poskytovaných podľa týchto článkov;

c) čo sa týka infekčnej epididymititídy (B. ovis), nevykastrované barany určené na šľachtenie musia:

- pochádzať z farmy, v ktorej nebol v predchádzajúcich 12 mesiacoch diagnostikovaný žiadny prípad infekčnej epididymititídy (B. ovis),

- byť chované na takejto farme nepretržite 60 dní pred ich odoslaním,

- 30 dní pred ich premiestnením boli podrobené s negatívnymi výsledkami sérologickým testom vykonanými v súlade s prílohou D, alebo vyhovujú ekvivalentným zdravotným zárukám uznaných podľa postupu stanoveného v článku 15;

d) osvedčenie zodpovedajúce modelu III prílohy E potvrdzuje, že tieto požiadavky boli splnené.

Článok 7

1. Členský štát, ktorý má povinný alebo dobrovoľný národný kontrolný program alebo národný monitorovací program pre jedno z infekčných alebo nákazlivých ochorení uvedených v prílohe B, oddiely II a III, pre celé alebo časť svojho územia, môže predložiť uvedený program Komisii s označením najmä:

- rozšírenia ochorenia v členskom štáte,

- dôvodov pre program, berúc do úvahy závažnosť ochorenia a pravdepodobné výhody programu vo vzťahu k jeho nákladom,

- geografickej oblasti, v ktorej bude program realizovaný,

- rozličných kategórií právneho postavenia, ktoré sa majú uplatňovať pre farmy, normy, ktoré majú byť splnené pre každú kategóriu a testovacie postupy, ktoré majú byť použité,

- postupy na monitorovanie programu,

- konanie, ktoré má byť uskutočnené, ak farma z akéhokoľvek dôvodu príde o svoj právny stav,

- opatrenia, ktoré majú byť vykonané, ak výsledky testov vykonaných v súlade s ustanoveniami programu sú pozitívne.

2. Komisia preskúma programy predložené členskými štátmi. Programy uvedené v odseku 1 môžu byť schválené v súlade s kritériami stanovenými v odseku 1, podľa postupu uvedeného v článku 15. Takýmto istým postupom sú zároveň alebo najneskôr tri mesiace po schválení programov definované dodatočné všeobecné alebo obmedzené záruky, ktoré môžu byť požadované pri obchode v rámci spoločenstva. Takéto záruky nesmú prekročiť záruky, ktoré zavádza samotný členský štát.

3. Programy predkladané členskými štátmi môžu byť zmenené alebo dopĺňané postupom stanoveným v článku 15. Zmeny alebo dodatky k programom, ktoré už boli schválené, alebo k zárukám, ktoré boli definované podľa odseku 2, môžu byť schválené tým istým postupom.

4. Programy schválené podľa tohto článku budú financované z prostriedkov spoločenstva podľa článku 24 rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti [9] pre ochorenia a za tam stanovených podmienok.

Článok 8

1. Keď členský štát považuje svoje územie alebo časť svojho územia bez výskytu jedného z ochorení vymenovaných v prílohe B, oddiely II a III, na ktoré sú ovce a kozy náchylné, predloží Komisii príslušnú podpornú dokumentáciu opisujúcu najmä:

- typ ochorenia a priebeh jeho výskytu na svojom území,

- výsledky pozorovaní založených na sérologických, mikrobiologických, patologických alebo epidemiologických vyšetrení a na fakte, že ochorenie musí byť zo zákona oznámené príslušným orgánom,

- obdobie, počas ktorej bolo vykonávané pozorovanie,

- tam, kde je to uplatniteľné, obdobie, počas ktorého bola zakázaná vakcinácia proti ochoreniu a geografickú oblasť, ktorej sa tento zákaz týkal,

- opatrenia na overenie neprítomnosti ochorenia.

2. Komisia preverí podpornú dokumentáciu predloženú členskými štátmi. Dodatočné všeobecné alebo čiastočné záruky, ktoré môžu byť vyžadované pri obchodovaní v rámci spoločenstva, sú definované v súlade s postupom ustanoveným v článku 15. Tieto záruky nesmú presahovať národné záruky, ktoré zavádza členský štát. Keď je podporná dokumentácia predložená pred 1.januárom 1992, rozhodnutia o dodatočných zárukách sa prijmú pred 1.júlom 1992.

3. Príslušný členský štát oznámi Komisii každú zmenu v podpornej dokumentácii špecifikovanej v odseku 1, ktorá sa týka ochorenia. Záruky definované v súlade s článkom 2 môžu byť na základe takéhoto oznámenia zmenené a doplnené alebo odvolané v súlade s postupom ustanoveným v článku 15.

Článok 9

Pri obchodovaní medzi členskými štátmi musia byť ovce a kozy počas prevozu na miesto určenia sprevádzané veterinárnym osvedčením podpísaným úradným veterinárom, ktoré je v súlade s prílohou E (modely I, II a III), a ktoré musí byť vystavené v deň kontroly podľa článku 4, odsek 1, písmeno b, aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu miesta určenia a byť platné 10 dní. Osvedčenie pozostáva zo samostatného hárku.

Článok 10

1. Pravidlá ustanovené v smernici 90/425/EHS sa uplatňujú najmä na kontroly v organizáciimiestapôvodu a na následné kontroly vykonávané členským štátom miesta určenia a na ochranné opatrenia, ktoré majú byť zavedené.

2. V prílohe A, časť I, smernice 90/425/EHS je pridaný nasledujúci odkaz:

"smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o zdravotných podmienkach zvierat upravujúca obchodovanie s ovcami a kozami v rámci spoločenstva. [10]

3. V prílohe B, bod A, smernice 90/425/EHS je zrušená prvá zarážka.

Článok 11

1. Pre zabezpečenie jednotného používania tejto smernice môžu veterinárni odborníci z Komisie v spolupráci s príslušnými národnými odborníkmi v potrebnom rozsahu vykonávať kontroly priamo na mieste. Členský štát, na území ktorého sa vykonávajú kontroly, poskytne odborníkom všetku potrebnú pomoc pri výkone ich úlohy. Komisia informuje členské štáty o výsledku takýchto kontrol.

2. Všeobecné opatrenia pre uplatňovanie tohto článku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 15.

Pravidlá uplatniteľné pri kontrolách uvedených v tomto článku budú stanovené v súlade s tým istým postupom.

Článok 12

Členské štáty, ktoré zavedú alternatívny kontrolný systém poskytujúci záruky ekvivalentné zárukám ustanoveným v článku 5 a v článku 6, písmená a) a c), čo sa týka pohybu oviec a kôz v rámci ich územia, môžu dostať iné výnimky z kontrol podľa článku 4, odsek 1, písmeno b), a povinnosť na recipročnom základe vystaviť osvedčenie podľa článku 9. Toto oznámia Komisii.

Článok 13

Ustanovenia tejto smernice budú znovu prehodnotené pred 1. januárom 1993 v rámci návrhov týkajúcich sa dopracovania vnútorného trhu, o ktorých rozhodne Rada kvalifikovanou väčšinou.

Článok 14

Prílohu A by mala zmeniť a doplniť Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie. Prílohy B, C a D sa zmenia a doplnia v súlade s postupom ustanoveným v článku 15.

Článok 15

1. Ak je potrebné dodržiavať postup ustanovený v tomto článku, predseda buď z vlastnej iniciatívy, alebo na požiadanie zástupcu členského štátu postúpi okamžite vec Stálemu veterinárnemu výboru ustanovenému na základe rozhodnutia 68/361/EHS [11], ďalej uvádzanému ako "výbor".

2. a) Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu do termínu, ktorý môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. V prípade rozhodnutí, ktorých prijatie Radou je požadované na základe návrhov Komisie, stanovisko sa predkladá väčšinou stanovenou v článku 148 (2) zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov sú v rámci Komisie vážené spôsobom určeným v tom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme zamýšľané opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nebolo doručené žiadne stanovisko, Komisia okamžite predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada koná na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny.

Ak po uplynutí troch mesiacov odo dňa postúpenia žiadosti Rade Rada nekoná, navrhnuté opatrenia sú prijaté Komisiou, okrem prípadov, kde sa Rada jednoduchou väčšinou rozhodla proti uvedeným opatreniam.

Článok 16

Komisia môže v súlade postupom ustanoveným v článku 15 prijať na obdobie troch rokov prechodné opatrenia potrebné na umožnenie prechodu na nové úpravy podľa tejto smernice.

Článok 17

1. Členské štáty uvedú do účinnosti potrebné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, aby boli v súlade s:

i) článkami 7 a 8 tejto smernice dva mesiace po oznámení tohto dátumu, rozumie sa, žepríslušné národné ustanovenia sa budú uplatňovať až do schválenia programov a pri neexistencii programov až do dátumu uvedeného v ii);

ii) ostatnými ustanoveniami tejto smernice nie neskôr ako 31. decembra 1992.

2. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú doplnené takýmto odkazom pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metódy na vypracovanie takéhoto odkazu budú stanovené členskými štátmi.

Článok 18

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 28. január 1991

Za Radu

predseda

J.-C. Juncker

[1] Ú. v. ES C 48, 27.2.1989, s. 21.

[2] Ú. v. ES C 96, 17.4.1989, s. 187.

[3] Ú. v. ES C 194, 31.7.1989, s. 9.

[4] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

[5] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

[6] Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11.

[7] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 13.

[8] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28.

[9] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

[10] Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19."

[11] Ú. v. ES L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

KAPITOLA 1

I. Farma pre chov oviec alebo kôz úradne vyhlásená za farmu bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis)

A. Udelenie štatútu

Farma pre chov oviec alebo kôz úradne vyhlásená za farmu bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis) znamená

1. farmu:

a) v ktorej všetky zvieratá, ktoré sú náchylné na brucelózu (B. melitensis), nemajú najmenej 12 mesiacov klinické ani žiadne iné príznaky brucelózy (B. melitensis);

b) v ktorej nie sú žiadne ovce alebo kozy, ktoré boli vakcinované proti brucelóze (B. melitensis), okrem tých, ktoré boli vakcinované aspoň pred dvoma rokmi vakcínou Rev. 1 alebo nejakou inou vakcínou schválenou postupom ustanoveným v článku 15 tejto smernice;

c) v ktorej boli v súlade s prílohou C s negatívnymi výsledkami na všetkých ovciach a kozách na farme, ktoré boli v čase testovania staršie ako šesť mesiacov, uskutočnené dva testy oddelené obdobím šiestich mesiacov alebo viac; a

d) v ktorej podľa testov uvedených v bode c) sú iba ovce a kozy narodené na tejto farme, alebo ktoré pochádzajú z farmy úradne vyhlásenej za farmu bez ochorenia na brucelózu alebo z farmy bez ochorenia na brucelózu podľa podmienok stanovených v bode D

a v ktorej na základe vyhodnotenia sú nepretržito spĺňané požiadavky stanovené v bode B;

2. farmu nachádzajúcu sa v členskom štáte alebo oblasti úradne uznanej za oblasť bez ochorenia na brucelózu v súlade s bodom II.

B. Udržiavanie štatútu

1. V prípade fariem pre chov oviec alebo kôz úradne vyhlásených bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis), ktoré sa nenachádzajú na časti územia, ktoré je úradne uznané ako územie bez ochorenia na brucelózu, a do ktorých sa na základe vyhodnotenia a v súlade s požiadavkami bodu D privádza stádo, sa musí ročne kontrolovať reprezentatívny počet oviec a kôz starších ako šesť mesiacov. Farma si môže udržať svoj štatút farmy úradne vyhlásenej za farmu bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis), ak sú výsledky testov negatívne.

Reprezentatívny počet zvierat, ktoré sa majú testovať, musí pre každú farmu pozostávať:

- zo všetkých nevykastrovaných samcov starších ako šesť mesiacov,

- zo všetkých zvierat dovezených na farmu od predošlého testu,

- z 25 % samíc, ktoré dosiahli reprodukčný vek, (t. j., ktoré sú sexuálne dospelé), alebo ktoré sú dojené, s minimálnym počtom 50 kusov na farmu okrem fariem, kde je takýchto samíc menej ako 50, v tomto prípade musia byť testované všetky samice.

2. Pre región, ktorý nie je úradne vyhlásený ako bez ochorenia na brucelózu, kde je viac ako 99 % fariem oviec a kôz úradne vyhlásených ako bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis), sa frekvencia kontrol fariem oviec alebo kôz úradne vyhlásených ako bez ochorenia na brucelózu môže predĺžiť na tri roky za predpokladu, že farmy, ktoré nie sú úradne vyhlásené ako farmy bez ochorenia na brucelózu, sa nachádzajú pod úradnou kontrolou, alebo podliehajú programu eradikácie.

C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy

1. Ak na ovčej alebo kozej farme úradne vyhlásenej ako farma bez ochorenia na brucelózu

a) sú jedna alebo viac oviec alebo kôz podozrivé z ochorenia na brucelózu (B. melitensis), príslušný orgán musí odobrať farme štatút farmy úradne vyhlásenej ako farma bez ochorenia na brucelózu. Štatút však môže byť dočasne pozastavený, ak zviera alebo zvieratá boli okamžite utratené alebo izolované, až do úradného potvrdenia ochorenia alebo úradného vyhlásenia podozrenia na ochorenie za neplatné;

b) je potvrdená brucelóza (B. melitensis), príslušný orgán môže zrušiť dočasné pozastavenie iba vtedy, ak nakazené zvieratá alebo zvieratá z druhov náchylných na nákazu sú utratené a dva testy vykonané po sebe v intervale aspoň troch mesiacov alebo viac v súlade s prílohou C na všetkých zvieratách farmy starších ako šesť mesiacov dávajú negatívne výsledky.

2. Ak sa farma uvedená v odseku 1 nachádza v regióne, ktorý je uznaný ako región úradne vyhlásený bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis), dotknutý členský štát musí okamžite informovať Komisiu a ostatné členské štáty.

Príslušný orgán dotknutého členského štátu musí:

a) utratiť z danej farmy všetky nakazené zvieratá a všetky zvieratá z druhov náchylných na nákazu. Príslušný členský štát musí neustále informovať Komisiu a ostatné členské štáty o vývoji situácie;

b) vykonávať epidemiologický prieskum a stáda epidemiologicky napojené na nakazené stádo musí podrobovať testom stanoveným v bode 1 b).

3. Ak je potvrdené prepuknutie brucelózy v súlade s bodom 2, Komisia po vyhodnotení okolností opätovného prepuknutia brucelózy (B. melitensis) prijme, ak to vyhodnotenie potvrdí, postupom stanoveným v článku 15 rozhodnutie pozastavujúce alebo rušiace štatút regiónu. Ak je štatút zrušený, podmienky pre novú spôsobilosť sú špecifikované v súlade s tým istým postupom.

D. Zaradenie zvierat na ovčie alebo kozie farmy úradne vyhlásené za farmy bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis)

Ovce alebo kozy nemôžu byť zaradené na ovčie alebo kozie farmy, ktoré sú úradne vyhlásené za farmy bez ochorenia na brucelózu, iba ak:

1. - pochádzajú z ovčej alebo kozej farmy úradne vyhlásenej bez ochorenia na brucelózu;

2. alebo:

- pochádzajú z farmy bez ochorenia na brucelózu a

- sú individuálne označené v súlade s článkom 4, odsek 1, tejto smernice,

- neboli nikdy vakcinované, alebo ak boli vakcinované, boli vakcinované pred viac ako dvomi rokmi. Samice staršie ako dva roky, ktoré boli vakcinované pred dosiahnutím veku siedmich mesiacov, však môžu byť tiež dovezené na farmu a

- boli na farme svojho pôvodu izolované pod úradným dohľadom a počas tejto izolácie sa s negatívnymi výsledkami podrobili dvom testom vykonaným po sebe v intervale aspoň šiestich týždňov v súlade s prílohou C.

II. Členský štát alebo región úradne vyhlásený za región bez ochorenia na brucelózu

Každý členský štát alebo región v zmysle článku 2, odsek 10, tejto smernice môže byť uznaný postupom stanoveným v článku 15 ako región úradne vyhlásený bez ochorenia na brucelózu:

1. a) v ktorom je aspoň 99,8 % fariem oviec a kôz úradne vyhlásených za farmy bez ochorenia na brucelózu;

alebo

b) ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

i) brucelóza oviec a kôz je ochorenie, ktoré je povinne oznamovateľné počas najmenej piatich rokov;

ii) počas najmenej piatich rokov nebol úradne potvrdený žiadny prípad brucelózy oviec alebo kôz;

iii) počas najmenej troch rokov bola zakázaná vakcinácia; a

c) pre ktorý bol súlad s týmito podmienkami potvrdený postupom opísaným v článku 15 tejto smernice;

2. ktoré splnili podmienky opísané v bode 1; a

i) každý rok vykonávané náhodné kontroly buď na úrovni farmy alebo bitúnku ukazujú s istotou 99 %, že nakazených bolo menej ako 0,2 % fariem, alebo že najmenej 10 % oviec a kôz starších ako šesť mesiacov sa podrobilo s negatívnymi výsledkami testom vykonaných v súlade s prílohou C;

ii) podmienky na spôsobilosť sú stále spĺňané.

KAPITOLA 2

Farma bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis)

A. Udelenie štatútu

A. Farma oviec alebo kôz je uznaná bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis):

1. v ktorej:

a) všetky zvieratá náchylné na brucelózu (B. melitensis) sú najmenej 12 mesiacov bez klinických alebo iných príznakov brucelózy;

b) všetky alebo niektoré z oviec alebo kôz boli vakcinované vakcínou Rev. 1 alebo ľubovoľnou inou vakcínou schválenou postupom stanoveným článkom 15 tejto smernice. Vakcínované zvieratá musia byť vakcinované pred dovŕšením veku siedmich mesiacov;

c) všetky vakcinované ovce a kozy z farmy, ktoré sú v čase testovania staršie ako 18 mesiacov, sú s negatívnymi výsledkami podrobené dvom testom vykonaným po sebe v intervale aspoň šiestich mesiacov v súlade s prílohou C;

d) všetky nevakcinované ovce a kozy z farmy, ktoré sú v čase testovania staršie ako šesť mesiacov, sú s negatívnymi výsledkami podrobené dvom testom vykonaným po sebe v intervale aspoň šiestich mesiacov v súlade s prílohou C; a

e) po vykonaní testov uvedených v bodoch c) alebo d) všetky ovce a kozy na farme tam boli buď narodené, alebo pochádzajú z farmy bez ochorenia na brucelózu podľa podmienok stanovených v oddieli D; a

2. v ktorej, keď boli nepretržito splnené podmienky stanovené podľa B, bola označená ako bez ochorenia na brucelózu.

B. Udržanie si štatútu

Na každej farme sa musí ročne vykonávať test na reprezentatívnom počte oviec a kôz. Farma si udrží svoj štatút, iba ak sú testy negatívne.

Reprezentatívny počet zvierat, ktoré sa majú testovať, musí pre každú farmu pozostávať:

- zo všetkých nevykastrovaných samcov starších ako šesť mesiacov, ktorí neboli vakcinovaní, zo všetkých nevykastrovaných samcov starších ako 18 mesiacov, ktorí boli vakcinovaní,

- zo všetkých zvierat privezených na farmu od predošlého testu,

- z 25 % samíc, ktoré dosiahli reprodukčný vek (sexuálna dospelosť), alebo sú dojené pri minimálnom počte 50 na farmu okrem fariem, kde je menej ako 50 takýchto samíc, v takomto prípade musia byť testované všetky tieto samice.

C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy

1. Štatút farmy oviec alebo kôz bez ochorenia na brucelózu musí byť odobratý, ak je na farme jedna alebo viac oviec alebo kôz, ktoré sú podozrivé, že majú brucelózu (B. melitensis). Tento štatút však môže byť dočasne pozastavený, ak zviera alebo zvieratá boli okamžite utratené alebo izolované, až do úradného potvrdenia ochorenia alebo úradného vyhlásenia podozrenia na toto ochorenie za neplatné.

2. Ak je brucelóza (B. melitensis) potvrdená, dočasné pozastavenie môže byť zrušené iba vtedy, ak sú nakazené zvieratá alebo zvieratá z druhov náchylných na nákazu utratené a dva po sebe idúce testy v intervale aspoň troch mesiacov alebo viac v súlade s prílohou C sú vykonané

- na všetkých vakcinovaných zvieratách starších ako 18 mesiacov,

- na všetkých nevakcinovaných zvieratách starších ako šesť mesiacov a

výsledky obidvoch testov sú negatívne.

D. Zaradenie zvierat na farmy oviec alebo kôz bez ochorenia na brucelózu (B. melitensis)

Na farme oviec alebo kôz, ktorá je bez brucelózy môžu byť zaradené iba tieto zvieratá:

1. ovce alebo kozy, ktoré pochádzajú z farmy oviec alebo kôz, ktorá je bez brucelózy (B. melitensis), alebo je úradne vyhlásená za farmu bez brucelózy (B. melitensis);

2. do dátumu stanoveného pre farmy, aby boli v súlade s plánmi na zrušenie prijatými podľa Rozhodnutia 90/242/EHS [1] uznané ako farmy bez brucelózy, ovce alebo kozy z fariem iných, ako sú vymenované v bode 1, za predpokladu, že spĺňajú nasledovné podmienky:

a) musia byť individuálne označené v súlade s článkom 4, odsek 1, tejto smernice;

b) musia pochádzať z farmy, v ktorej všetky zvieratá patriace k druhom, ktoré sú náchylné na brucelózu (B. melitensis), nepreukazujú žiadne klinické ani iné príznaky brucelózy (B. melitensis) počas obdobia najmenej 12 mesiacov;

c) i) - nesmeli byť vakcinované počas predošlých dvoch rokov;

- museli byť držané na farme pôvodu v izolácii pod veterinárnym dohľadom a počas tohto obdobia sa s negatívnymi výsledkami museli podrobiť dvom testom vykonaným po sebe v intervale aspoň šiestich týždňov v súlade s prílohou C; alebo

ii) museli byť vakcinované vakcínou Rev 1 alebo ľubovoľnou inou vakcínou schválenou v súlade s postupom stanoveným v článku 15 tejto smernice pred dosiahnutím veku siedmich mesiacov, a nie menej než 15 dní pred vstupom na farmu určenia.

E. Zmena štatútu

A Farma oviec alebo kôz bez brucelózy (B. melitensis) môže byť uznaná ako úradne vyhlásené stádo bez brucelózy po období minimálne dvoch rokov, ak:

a) neobsahuje žiadne zvieratá, ktoré boli vakcinované proti brucelóze (B. melitensis) v priebehu predošlých najmenej dvoch rokov;

b) podmienky stanovené v bode D.2. boli počas tohto obdobia splnené;

c) test vykonaný na konci druhého roku v súlade s prílohou C na všetkých zvieratách starších ako šesť mesiacov mal v každom prípade negatívny výsledok.

[1] Ú. v. ES L 140, 1.6.1990, s. 123.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

I [1]

- krívačka a slintačka

- brucelóza (B. melitensis)

- infekčná epidymititída (B. ovis)

- sneť slezinná

- besnota

II [2]

- klusavka (scrapie) oviec

III

- infekčná agalakcia

- paratuberkulóza

- kazeózna lymfadenitída

- pľúcna adenomatóza (nádorové pľúcne ochorenie)

- Maedi Visna

- kozia vírusová artritída/encefalitída

[1] Povinne ohlasované ochorenia.

[2] Povinne ohlasované ochorenia.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

Testy na brucelózu (B. melitensis)

Pre farmu, ktorej má byť udelený štatút farmy bez brucelózy, sa vykonáva testovanie na brucelózu (B. melitensis) pomocou metódy Rose Bengal alebo metódou komplement fixačného testu opísanou v prílohe k rozhodnutiu 90/242/EHS alebo ľubovoľnou inou metódou uznanou v súlade s postupom stanoveným v článku 15 tejto smernice. Metóda komplement fixačného testu sa používa na testovanie jednotlivých zvierat.

V prípade, keď sa vykonáva Rose Bengal test a ak viac než 5 % zvierat z farmy preukazuje pozitívnu reakciu, vykoná sa ďalší test na každom zvierati z farmy pomocou metódy komplement fixačného testu.

V komplement fixačnom teste musí byť sérum obsahujúce 20 alebo viac ICFT jednotiek/ml považované ako pozitívne.

Použité antigény musia byť schválené národným laboratóriom a musia byť štandardizované voči druhému medzinárodnému štandardu anti-brucella abortus séra.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

Úradný test na infekčnú epididymitítu (Brucela ovis)

Komplement fixačný test:

Použitý špeciálny antigén musí byť schválený národným laboratótiom a musí byť štandardizovaný voči medzinárodnému štandardu anti-brucella ovis séra.

Pracovné sérum musí byť štandardizované s medzinárodným štandardom anti-brucella ovis séra pripraveným v Central Veterinary Laboratory (Ústredné veterinárne laboratórium), Weybridge, Surrey, Spojené Kráľovstvo.

Sérum obsahujúce 50 a viac medzinárodných jednotiek na ml musí byť považované ako pozitívne.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA E

MODEL I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

MODEL II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

MODEL III

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------