31991D0598Uradni list L 321 , 23/11/1991 str. 0024 - 0027


Sklep Sveta

z dne 18. novembra 1991

o sklenitvi Konvencije o Mednarodni komisiji za zaščito Labe

(91/598/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 130s Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ob upoštevanju Resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 19. oktobra 1987 o nadaljevanju in izvajanju politike Evropske skupnosti in programa Evropskih skupnosti za varstvo okolja (1987-1992) [4], ter Četrtega programa Evropskih skupnosti za varstvo okolja, ki je priložen navedeni resoluciji, v nadaljevanju "četrti akcijski program ukrepanja",

ker četrti akcijski program ukrepanja kot nadaljevanje predhodnih programov ukrepanja v svoja najpomembnejša področja dejavnosti šteje spremljanje in kontrolo zaradi izboljšanja kakovosti vode in zmanjšanja onesnaževanja;

ker četrti program ukrepanja zahteva aktivno sodelovanje Skupnosti in njenih držav članic v mednarodnih okoljevarstvenih dejavnostih in v tem okviru pripisuje poseben pomen dvostranskim povezavam s tretjimi državami;

ker Konvencija o Mednarodni komisiji za zaščito Labe, ki je bila podpisana v Magdeburgu 8. oktobra 1990, zlasti predvideva imenovanje mednarodne komisije za preprečevanje onesnaženja Labe in njenega prispevnega območja v okviru določb navedene konvencije;

ker obstoječa zakonodaja Skupnosti, ki ureja onesnaževanje voda, trenutno velja za Labo in njene pritoke, ki tečejo po ozemlju Zvezne republike Nemčije;

ker se zdi potrebno, da Skupnost odobri Konvencijo, zato da doseže enega od ciljev Skupnosti na področju ohranjanja, varstva in izboljšanja kakovosti okolja, kot je določeno v Enotnem evropskem aktu;

ker je bila navedena konvencija v imenu Skupnosti podpisana 8. oktobra 1990,

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Konvencija o Mednarodni komisiji za zaščito Labe se s tem odobri v imenu Evropske gospodarske skupnosti.

Besedilo Konvencije je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta bo v imenu Evropske gospodarske skupnosti obvestil Zvezno republiko Nemčijo, ki ima status države depozitarke, da so bili predpogoji za začetek veljavnosti Konvencije, kar zadeva Skupnost, izpolnjeni v skladu s prvim pododstavkom člena 18 Konvencije.

V Bruslju, 18. novembra 1991

Za Svet

Predsednik

J. E. Andriessen

[1] UL C 93, 11.4.1991, str. 10.

[2] UL C 158, 17.6.1991, str. 291.

[3] UL C 191, 22.7.1991, str. 21.

[4] UL C 328, 7.12.1987, str. 1.

--------------------------------------------------