31991D0453Uradni list L 241 , 30/08/1991 str. 0043 - 0045
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0090
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0090


Sklep Komisije

z dne 30. julija 1991

o ustanovitvi Svetovalnega odbora za carine in posredno obdavčenje

(91/453/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ker je bil Svetovalni odbor za carinske zadeve ustanovljen s Sklepom Komisije 73/351/EGS [1], spremenjen s Sklepom 86/565/EGS [2], da bi se pridobila mnenja strokovnih in potrošniških krogov o težavah, ki se pojavljajo pri delovanju carinske unije;

ker ne obstaja noben forum, ki bi zastopal strokovne interese glede posrednega obdavčenja; ker bi morala biti glede tega izdana določba za posvetovanje zainteresiranih skupin o teh zadevah;

ker je z vidika izkušenj postalo jasno, da so potrebne spremembe v sestavi in delovanju obstoječega Svetovalnega odbora, da bi se učinkoviteje osredotočal na tiste vidike carinske in davčne politike Skupnosti, katere želita Komisija in odbor podrobno razviti;

ker je potrebno ustanoviti Svetovalni odbor za carine in posredno obdavčenje, ki odraža te nove zadeve;

ker morajo postopkovna pravila Komisije odsevati pretekle izkušnje,

SKLENILA:

Člen 1

S Komisijo se poveže Svetovalni odbor za carine in posredno obdavčenje, v nadaljevanju "Odbor".

Sestavljajo ga zastopniki iz naslednjih kategorij: industrije, kmetijstva in ribištva, trgovine, transporta, zavarovalništva in bančništva, carinskih zastopnikov (vključno s špediterji), turizma, zaposlovanja, potrošnikov ter majhnih in srednje velikih podjetij.

Člen 2

Odbor poda Komisiji mnenja glede vseh zadev, povezanih s carinsko politiko, davkom na dodano vrednost in trošarino, bodisi na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo.

Člen 3

1. Odbor ima 19 članov.

2. Sedeži so razdeljeni:

- trije zastopniki industrije,

- dva zastopnika kmetijstva in ribištva,

- dva zastopnika trgovskih organizacij,

- dva zastopnika gospodarske zbornice,

- dva zastopnika za transport,

- en zastopnik bančništva in zavarovalništva,

- dva zastopnika carinskih zastopnikov (vključno s špediterji),

- en zastopnik turističnih združenj,

- en zastopnik za zaposlovanje,

- dva zastopnika potrošnikov,

- en zastopnika majhnih in srednje velikih podjetij.

Člen 4

Člane Odbora imenuje Komisija.

Raven Skupnosti ali mednarodni strokovni ali potrošniški organi, ki so najbolj zastopani v dejavnostih, ki jih prizadenejo carine in davčne zadeve, Komisiji predlagajo dva kandidata različnih narodnosti iz držav članic za vsak njim dodeljen sedež.

Člen 5

Za vsakega člana Odbora se določi namestnik na način, ki je opisan v členu 4.

Brez poseganja v člen 9 so namestniki prisotni na srečanjih Odbora in sodelujejo pri postopkih le, če člani, ki jih zastopajo, tega niso zmožni.

Člen 6

Mandat članov Odbora traja tri leta. Ta mandat je obnovljiv.

Po izteku treh let člani opravljajo funkcijo do njihove zamenjave ali ponovnega imenovanja.

Mandat člana se konča pred iztekom treh let v primeru njegovega odstopa, izstopa iz organizacije, ki jo zastopa, ali smrti. Lahko se konča tudi v primeru, če organizacija, ki ga je predlagala, zahteva njegovo zamenjavo.

Imenuje se oseba, skladno s postopkom, določenim v členu 4, ki nadomesti navedenega člana za preostanek mandata.

Člani niso nagrajeni za svoje delo.

Člen 7

Seznam članov in namestnikov objavi Komisija v informacijske namene v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 8

Odbor izvoli predsednika in dva podpredsednika za obdobje treh let. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov. Izvoljeni člani so uradniki Odbora.

Odbor lahko izmed svojih članov izvoli še druge uradnike, z dvotretjinsko večino.

Uradniki pripravljajo in organizirajo delo Odbora.

Člen 9

Odbor ali zadevni oddelki Komisije lahko povabijo kogar koli, ki je strokovno usposobljen za sodelovanje pri postopku kot strokovnjak na dano temo, ki je na dnevnem redu.

Strokovnjaki sodelujejo le v razpravah glede zadev, zaradi katerih so bili povabljeni.

Člen 10

Odbor lahko ustanovi delovne skupine.

Člen 11

1. Komisija skliče Odbor, ki se sestane na sedežu Komisije. Srečanja uradnikov skliče predsednik po dogovoru s Komisijo.

2. Zastopniki zadevnih oddelkov Komisije se udeležijo srečanj Odbora, njegovih uradnikov in delovnih skupin.

3. Tajniške storitve Odbora, uradnikov in delovnih skupin zagotovi Komisija.

Člen 12

O zadevah, o katerih razpravlja Odbor, se ne glasuje.

Komisija lahko, kadar prosi za mnenje Odbora, določi rok, v katerem se poda navedeno mnenje.

Vidiki, ki jih izrazijo zastopane kategorije, se vnesejo v zapisnik, ki se pošlje Komisiji.

Če v Odboru obstaja soglasje o mnenju, ki ga mora podati, Odbor pripravi osnutke skupnih sklepov, ki se dodajo zapisniku.

Člen 13

Če Komisija člane Odbora obvesti, da je zahtevano mnenje ali sprožena zadeva zaupne narave, se člani obvežejo, da ne bodo razkrivali informacij, ki so jih pridobili z delom v Odboru ali delovnih skupinah.

V takih primerih so na srečanjih prisotni le člani odbora in zastopniki zadevnih oddelkov Komisije.

Člen 14

Sklep 73/351/EGS se razveljavi.

Člen 15

Ta sklep začne veljati 30. julija 1991.

V Bruslju, 30. julija 1991

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 321, 22.11.1973, str. 37.

[2] UL L 331, 25.11.1986, str. 18.

--------------------------------------------------