31991D0453Úradný vestník L 241 , 30/08/1991 S. 0043 - 0045
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 8 S. 0090
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 8 S. 0090


Rozhodnutie Komisie

z 30. júla 1991,

ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre clá a nepriame zdaňovanie

(91/453/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

keďže Poradný výbor pre colné otázky bol zriadený rozhodnutím Komisie 73/351/EHS [1], zmeneným a doplneným rozhodnutím 86/565/EHS [2], aby sa získali stanoviská profesionálnych a spotrebiteľských kruhov k problémom, ktoré so sebou prináša existencia colnej únie;

keďže neexistuje nijaké fórum, ktoré by zastupovalo profesijné záujmy v otázkach nepriameho zdaňovania; keďže je potrebné prijať ustanovenie o konzultáciách zainteresovaných strán o týchto otázkach;

keďže sa vo svetle skúseností jasne ukázalo, že sú potrebné zmeny v štruktúre a fungovaní existujúceho poradného výboru, aby sa mohol efektívnejšie sústreďovať na tie aspekty colnej a daňovej politiky spoločenstva, ktoré chce Komisia i samotný výbor podrobne rozpracovať;

keďže je potrebné zriadiť Poradný výbor pre clá a nepriame zdaňovanie s poslaním, ktoré by odrážalo tieto nové hľadiská;

keďže je potrebné, aby rokovací poriadok výboru odrážal dávnejšie skúsenosti,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pri Komisii sa zriaďuje Poradný výbor pre clá a nepriame zdaňovanie (ďalej len "výbor").

Skladá sa zo zástupcov týchto kategórií: priemysel, poľnohospodárstvo a rybárstvo, obchod, doprava, poisťovníctvo a bankovníctvo, colní deklaranti (vrátane zasielateľov), cestovný ruch, práca, spotrebitelia a malé a stredné firmy.

Článok 2

Výbor predkladá Komisii stanoviská ku všetkým otázkam týkajúcim sa colnej politiky, dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, a to buď na požiadanie Komisie alebo z vlastnej iniciatívy.

Článok 3

1. Výbor má 19 členov.

2. Miesta sú pridelené takto:

- tri miesta pre zástupcov priemyslu,

- dve miesta pre zástupcov poľnohospodárstva a rybárstva,

- dve miesta pre zástupcov obchodných organizácií,

- dve miesta pre zástupcov obchodných a priemyselných komôr,

- dve miesta pre zástupcov dopravy,

- jedno miesto pre zástupcu bankovníctva a poisťovníctva,

- dve miesta pre zástupcov colných deklarantov (vrátane zasielateľov),

- jedno miesto pre zástupcu turistických organizácií,

- jedno miesto pre zástupcu organizácií práce,

- dve miesta pre zástupcov spotrebiteľov,

- jedno miesto pre zástupcu malých a stredných firiem.

Článok 4

Členov výboru menuje Komisia.

Profesijné a spotrebiteľské organizácie na úrovni spoločenstva alebo na medzinárodnej úrovni, ktoré sú najvýznamnejšími zástupcami činností ovplyvnených colnými a daňovými záležitosťami, navrhnú Komisii dvoch kandidátov, štátnych príslušníkov rôznych členských krajín, na každé miesto im pridelené.

Článok 5

Každý člen výboru má zástupcu ustanoveného metódou opísanou v článku 4.

Bez toho, aby bolo dotknutý článok 9, zástupcovia sú prítomní na zasadnutiach výboru a zúčastňujú sa na jeho konaniach len vtedy, ak to nemôžu urobiť členovia, ktorých zastupujú.

Článok 6

Funkčné obdobie členov výboru je trojročné. Toto funkčné obdobie možno predĺžiť.

Po vypršaní troch rokov zostanú členovia vo funkcii dovtedy, kým nebudú nahradení alebo kým nebudú opätovne menovaní.

Funkčné obdobie člena sa končí pred vypršaním troch rokov v prípade jeho rezignácie, v prípade, ak prestane byť členom organizácie, ktorú zastupuje, alebo v prípade jeho smrti. Môže sa ukončiť aj vtedy, keď organizácia, ktorá ho navrhla, požaduje jeho výmenu.

Osoba, ktorá má nahradiť takéhoto člena po zvyšok jeho funkčného obdobia, bude ustanovená na základe postupu podľa článku 4.

Členovia nie sú za svoje služby odmeňovaní.

Článok 7

Zoznam členov a zástupcov uverejní Komisia na informačné účely v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 8

Výbor volí predsedu a dvoch podpredsedov na tri roky. Na zvolenie je potrebné získanie hlasov dvojtretinovej väčšiny prítomných členov. Zvolení členovia sú úradníkmi Komisie.

Výbor môže zvoliť zo svojich členov ďalších úradníkov, opäť dvojtretinovou väčšinou.

Títo úradníci pripravujú a organizujú prácu výboru.

Článok 9

Výbor alebo príslušné oddelenia Komisie môžu pozvať ktorúkoľvek osobu s kvalifikáciou špecialistu, aby sa zúčastnila na jeho konaniach vo funkcii experta na danú tému, ktorá je na programe.

Experti sa zúčastnia na rokovaniach len o tých otázkach, v súvislosti s ktorými boli pozvaní.

Článok 10

Výbor môže zriadiť pracovné skupiny.

Článok 11

1. Výbor zvoláva Komisia. Zasadania výboru sa uskutočňujú v ústredí Komisie. Zasadnutia úradníkov zvoláva predseda po dohode s Komisiou.

2. Na zasadnutiach výboru, jeho úradníkov a pracovných skupín sa zúčastňujú zástupcovia príslušných oddelení Komisie.

3. Komisia poskytne výboru, jeho úradníkom a pracovným skupinám služby sekretariátu.

Článok 12

O veciach prerokúvaných vo výbore sa nehlasuje.

Ak Komisia požaduje stanovisko výboru, môže určiť lehotu, v rámci ktorej sa toto stanovisko poskytne.

Názory vyjadrené zastúpenými kategóriami uvedenými v článku 1 sa zaznamenajú v zápisnici, ktorá sa zašle Komisii.

Ak existuje vo výbore jednomyseľná zhoda o stanovisku, ktoré sa má poskytnúť, výbor navrhne spoločný záver, ktorý sa pripojí k zápisnici.

Článok 13

Ak Komisia informuje členov výboru, že požadované stanovisko alebo nastolená otázka je dôvernej povahy, členovia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti o informáciách získaných počas práce vo výbore alebo jeho pracovných skupinách.

V takých prípadoch sa na zasadnutiach výboru zúčastnia len jeho členovia a zástupcovia príslušných oddelení Komisie.

Článok 14

Rozhodnutie 73/351/EHS sa týmto ruší.

Článok 15

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 30. júla 1991.

V Bruseli 30. júla 1991

Za Komisiu

Christiane Scrivener

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 321, 22.11.1973, s. 37.

[2] Ú. v. ES L 331, 25.11.1986, s. 18.

--------------------------------------------------