31991D0424Uradni list L 235 , 23/08/1991 str. 0009 - 0020
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 5 str. 0081
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 5 str. 0081


Sklep št. 146

z dne 10. oktobra 1990

v zvezi z razlago člena 94(9) Uredbe (EGS) št. 1408/71

(91/424/EGS)

UPRAVNA KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV MIGRANTOV JE

ob upoštevanju člena 81(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in člane njihovih družin, ki se gibljejo v Skupnosti, po katerem je odgovorna za obravnavanje vseh upravnih vprašanj in vprašanj v zvezi z razlago, ki izhaja iz Uredbe (EGS) št. 1408/71 in poznejših uredb,

ob upoštevanju člena 2(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972, po katerem pripravi vzorce spričeval, potrdil, izjav, zahtevkov in drugih dokumentov, potrebnih za uporabo uredb,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3427/89 z dne 30. oktobra 1989, ki uvaja za vse države članice enotno izplačevanje družinskih dajatev družinskim članom brez stalnega prebivališča na ozemlju pristojne države,

ob upoštevanju člena 94(9), kot ga spreminja omenjena uredba, ki po eni strani predpisuje, da se družinski dodatki osebam, zaposlenim v Franciji, v zvezi z njihovimi družinskimi člani, ki so imeli dne 15. novembra 1989 stalno prebivališče v drugi državi članici, še naprej izplačujejo po stopnjah, rokih in postopkih, ki so veljali na ta datum, če znesek presega znesek dajatev, do katerih so upravičene od dne 16. novembra 1989, in dokler velja za zadevne osebe francoska zakonodaja, po drugi strani pa predpisuje, da mora Upravna komisija podati mnenje o postopku izvajanja tega odstavka, predvsem o delitvi stroškov teh dodatkov,

ker je pomembno točno določiti območje veljavnosti člena 94(9) in pogoje njegove uporabe;

ker je treba določiti postopek, ki omogoča dodeljevanje teh dodatkov, in sicer v zvezi z odgovornostjo nosilcev, primerjavo med zneskom družinskih dodatkov (zajamčeni znesek) in zneskom francoskih družinskih dajatev, plačilom dodatnega zneska, ki je, kjer je to potrebno, enak razliki med tema dvema zneskoma, in v zvezi z delitvijo stroškov teh dodatkov med nosilci;

ker je treba poleg tega določiti menjalni tečaj za valute, ki se uporabljajo za zgoraj omenjeno primerjavo;

ker je treba oblikovati dva različna vzorčna obrazca, pri čemer eden potrjuje plačilo družinskih dodatkov za november 1989, drugi pa potrjuje nadaljevanje ali prenehanje plačevanja družinskih dodatkov v skladu s členom 94(9);

ker predpisuje Priporočilo št. 15 Upravne komisije jezik, v katerem se izdajo obrazci;

ker je treba nazadnje tudi določiti roke za uveljavljanje pravic do zajamčenih zneskov družinskih dodatkov;

v skladu s pogoji iz člena 80(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71,

SKLENILA:

1. (a) Določbe člena 94(9) Uredbe (EGS) št. 1408/71 se uporabljajo, če je zaposlena oseba, za katero je veljala francoska zakonodaja, dne 15. novembra 1989 prejemala družinske dodatke iz prejšnjega člena 73(2) za svoje družinske člane s stalnim prebivališčem v drugi državi članici; in se ne uporabljajo, če je bila pravica do družinskih dodatkov v državi stalnega prebivališča pridobljena dne 15. novembra 1989; trajno se prenehajo uporabljati, če se kasneje pridobi pravica do družinskih dajatev v državi stalnega prebivališča.

Poleg tega se družinski dodatki, ki jih je oseba, zaposlena v Franciji, prejemala dne 15. novembra 1989, in sicer za svoje družinske člane s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, še naprej izplačujejo v skladu z določbami člena 94(9), dokler družinski člani stalno prebivajo na ozemlju te druge države članice.

(b) Družinski dodatki iz člena 94(9) Uredbe (EGS) št. 1408/71 so tisti, ki jih je zaposlena oseba novembra 1989 dejansko prejela za svoje družinske člane, upravičene do teh dodatkov. Znesek teh dodatkov predstavlja zajamčeni znesek.

Družinski dodatki iz omenjenega člena so francoske družinske dajatve, izplačane zaposlenim osebam od 16. novembra 1989.

(c) Če je znesek francoskih družinskih dajatev, razen tistih, ki so izplačane kot enkratni znesek (teh se pri primerjavi ne upošteva), dva zaporedna meseca višji od zajamčenega zneska za določen mesec ali enak temu znesku, se upravičenje do tega zneska trajno odvzame.

V zvezi s pogojem iz člena 94(9), da mora za osebo še naprej veljati francoska zakonodaja, se ne upošteva prekinitev dela, ki je krajša od enega meseca, ali obdobja začasne prekinitve dela zaradi bolezni, materinstva, nesreče pri delu, poklicne bolezni ali brezposelnosti, ob neprekinjenem prejemanju plačila ali ustreznih nadomestil v skladu s francosko zakonodajo, razen pokojnine in rente, ali zaradi plačanega dopusta, stavke ali izprtja.

(d) Zajamčeni znesek se določi nepreklicno. Bolj natančno: kasneje ga ni mogoče ponovno oceniti zaradi spremembe stopnje družinskih dodatkov po zakonodaji države članice, na ozemlju katere so imeli družinski člani dne 15. novembra 1989 stalno prebivališče, ali zaradi večjega števila družinskih članov.

Vendar pa se v primeru kasnejšega znižanja števila družinskih članov iz člena 94(9) v državi članici stalnega prebivališča zajamčeni znesek preračuna glede na število preostalih družinskih članov, in sicer po stopnjah in omejitvah, ki so dne 15. novembra 1989 veljale na ozemlju omenjene države članice.

2. (a) Da bi lahko pristojni francoski nosilec določil, ali naj se določbe člena 94(9) uporabijo, izda nosilec v kraju, kjer so imeli družinski člani 15. novembra 1989 stalno prebivališče, na zahtevo osebe ali francoskega nosilca izjavo, ki potrjuje, ali so bile družinske dajatve za november 1989 dejansko zagotovljene ali ne, in sicer v skladu s spodnjim vzorčnim obrazcem E 412 F.

Če so bili družinski dodatki zagotovljeni, navede nosilec v kraju stalnega prebivališča na potrdilu družinske člane, za katere so bili zagotovljeni, ter zneske dodatkov na družinskega člana ali za družino kot celoto, in to v skladu z določbami zakonodaje, ki se uporablja.

Omenjeno potrdilo mora tudi navajati, ali je zakonski partner zaposlene osebe ali oseba, kateri so bili zagotovljeni družinski dodatki, novembra 1989 opravljal(-a) poklic ali dejavnost, ki se šteje kot taka, v skladu s Sklepom št. 199.

(b) Ob prejemu tega potrdila primerja pristojni francoski nosilec, kjer je primerno, znesek družinskih dajatev iz drugega stavka odstavka 1(b) z zajamčenim zneskom.

Če je znesek družinskih dajatev višji od zajamčenega zneska ali enak le-temu, dodeli pristojni nosilec samo dajatve.

Če je znesek družinskih dajatev manjši od zajamčenega zneska, dodeli dajatve pristojni francoski nosilec, dodatni znesek, enak razliki med zajamčenim zneskom in temi dajatvami, pa plača nosilec v kraju stalnega prebivališča.

Če je znesek francoskih družinskih dajatev enak nič, je dodatni znesek, ki ga plača nosilec v kraju stalnega prebivališča, enak zajamčenemu znesku.

(c) Za primerjavo iz prejšnjega pododstavka pretvori pristojni francoski nosilec zajamčeni znesek v svojo valuto, in sicer z uporabo menjalnega tečaja iz člena 107(1) Uredbe (EGS) št. 574/72. Upošteva se menjalni tečaj, ki je veljal dne 16. novembra 1989.

3. (a) Če je treba zaradi razlike v zneskih izplačati dodatni znesek, pošlje pristojni francoski nosilec nosilcu v kraju stalnega prebivališča vsak mesec potrdilo v zvezi z nadaljevanjem ali prenehanjem izplačevanja družinskih dodatkov v skladu s spodnjim vzorčnim obrazcem E 413 F.

Ob prejemu tega potrdila plača nosilec v kraju stalnega prebivališča dodatni znesek, ki je enak razliki med zajamčenim zneskom in zneskom, ki v njegovi valuti po uradnem menjalnem tečaju na dan primerjave ustreza znesku francoskih družinskih dajatev.

(b) Če zakonodaja, ki jo uporablja nosilec v kraju stalnega prebivališča, predpisuje, da je treba družinske dajatve plačevati v presledkih, ki niso enaki enemu mesecu, lahko ta nosilec plačuje dodatne diferencialne zneske v skladu s takšnimi drugačnimi časovnimi presledki.

(c) Če za osebo prenehajo veljati pravice iz določb člena 94(9), uporabi pristojni francoski nosilec potrdilo iz prejšnjih pododstavkov, da obvesti nosilca v kraju stalnega prebivališča o trajnem prenehanju upravičenja do zajamčene vsote.

4. Pristojni organi držav članic dajo obrazce iz odstavkov 2(a) in 3(a) na voljo pristojnim nosilcem. Ti obrazci so na voljo v uradnih jezikih Skupnosti in so oblikovani tako, da se verzije v različnih jezikih popolnoma skladajo, tako da lahko katera koli oseba prejme obrazec, ki je natisnjen v njenem jeziku.

5. V primeru preračunanja zajamčenega zneska v skladu s pogoji iz tretjega stavka odstavka 1(d) izda nosilec v kraju stalnega prebivališča ponovno potrdilo iz odstavka 2(a). Pristojni francoski nosilec naredi nato novo primerjavo, kot je to navedeno v pododstavkih 2(b) in (c).

6. Stroški dodatkov, ki sestavljajo zajamčeni znesek iz člena 94(9) Uredbe (EGS) št. 1408/71, se razdelijo na naslednji način:

- pristojni francoski nosilec nosi stroške teh dajatev do skupnega zneska francoskih družinskih dajatev, ki se zagotavljajo zaposlenim osebam za njihove družinske člane s stalnim prebivališčem v drugi državi članici,

- nosilec v kraju stalnega prebivališča družinskih članov nosi stroške razlike med zajamčeno vsoto in vsoto družinskih dajatev.

Kljub temu lahko Francija in druga država članica ali njuni pristojni organi sklenejo dogovor o drugačni delitvi stroškov ter o tem obvestijo Upravno komisijo.

7. Za uveljavljanje pravice iz člena 94(9) do prejemanja zajamčenega zneska družinskih dodatkov se dvoletni rok v skladu s francosko zakonodajo odloži do datuma začetka uporabe tega sklepa in velja samo od tega datuma.

8. Ta sklep se uporablja od prvega dne meseca, ki sledi njegovi objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Predsednik Upravne komisije

M. T. Ferraro

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------