31991D0115Úradný vestník L 059 , 06/03/1991 S. 0019 - 0020
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 10 Zväzok 1 S. 0064
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 10 Zväzok 1 S. 0064


Rozhodnutie Rady

z 25. februára 1991,

ktorým sa zriaďuje Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie

(91/115/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh rozhodnutia predložený Komisiou [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže rozhodnutie Rady 90/141/EHS z 12. marca 1990 o dosiahnutí progresívnej konvergencie hospodárskych politík a výkonov v prvej fáze budovania hospodárskej a menovej únie [4] prináša potrebu dostupnosti konzistentných ukazovateľov, najmä v menovej a finančnej oblasti a v oblasti platobnej bilancie;

keďže rozhodnutie Rady 90/142/EHS z 12. marca 1990, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 64/300/EHS o spolupráci medzi centrálnymi bankami členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva [5], sa zameriava najmä na podporu koordinácie menovej politiky, ktorá nevyhnutne závisí od spoločných ukazovateľov dohľadu;

keďže je preto potrebné stanoviť viacročný program prác ako časť viacročného štatistického programu Komisie v menovej, finančnej oblasti a v oblasti platobnej bilancie;

keďže podľa rozhodnutia 89/382/EHS, Euratom [6], Rada zriadila Výbor pre štatistický program Európskych spoločenstiev, v ktorom sú zástupcovia štatistických úradov členských štátov, aby sa zabezpečila úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou, zatiaľ čo sa ustanoví štatistický program;

keďže v členských štátoch menovú a bankovú štatistiku zostavujú centrálne banky a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie zostavujú rôzne inštitúcie vrátane centrálnych bánk;

keďže v súčasnosti žiadna inštitúcia nezabezpečuje úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v oblastiach menovej a finančnej štatistiky a štatistiky platobnej bilancie, na základe ktorej sú príslušné hlavné národné inštitúcie zastúpené;

keďže na to, aby sa dosiahla takáto spolupráca, najmä s úmyslom dosiahnuť hospodársku a menovú úniu, je potrebné zriadiť výbor zložený zo zástupcov týchto inštitúcií, ktorý bude poverený pomáhať Komisii pri vypracovávaní a realizácii viacročného programu prác súvisiaceho s menovou a finančnou štatistikou a so štatistikou platobnej bilancie;

keďže so zreteľom na osobitnú úlohu, ktorú majú v členských štátoch vyššie uvedené inštitúcie, je potrebné umožniť výboru, aby si zvolil svojho predsedu;

keďže z hľadiska štatistiky je úzka vzájomná závislosť medzi menovou, finančnou oblasťou a oblasťou platobnej bilancie na jednej strane a určitými ostatnými oblasťami hospodárskej štatistiky na strane druhej;

keďže rastúci dopyt z inštitúcií členských štátov a spoločenstva po lepších štatistických informáciách si vyžaduje zlepšenú spoluprácu medzi užívateľmi a tvorcami menovej a finančnej štatistiky a štatistiky platobnej bilancie;

keďže preskúmanie toho, či úlohy výboru naplnia potreby akéhokoľvek budúceho systému Európskej centrálnej banky, by sa malo uskutočniť v rámci dosiahnutia hospodárskej a menovej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie, ďalej nazvaný "výbor".

Článok 2

Výbor pomáha Komisii pri vypracovávaní a realizácii viacročného programu prác súvisiacich s menovou a finančnou štatistikou a štatistikou platobnej bilancie. Výbor má najmä úlohu vyjadrovať stanoviská k vývoju a koordinácii menovej a finančnej štatistiky a štatistiky platobnej bilancie požadované pre politiky, ktoré vykonáva Rada, Komisia a rôzne výbory, ktoré im pomáhajú.

Je možné požiadať výbor, aby vyjadril stanoviská k väzbám medzi menovou a finančnou štatistikou a štatistikou platobnej bilancie na jednej strane a určitými ďalšími hospodárskymi štatistikami na strane druhej, najmä tými, na ktorých sú založené národné účty. Práca tohto výboru je koordinovaná s prácou Výboru pre štatistický program.

Článok 3

Komisia sa z vlastného podnetu alebo na žiadosť Rady alebo výborov, ktoré im pomáhajú, poradí s výborom o:

a) stanovení viacročných programov spoločenstva pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie;

b) opatreniach, ktoré Komisia zamýšľa prijať na dosiahnutie cieľov uvádzaných vo viacročných programoch pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie a zdrojov a príslušných časových harmonogramov;

c) akýchkoľvek ďalších otázkach, najmä metodických otázkach vznikajúcich z ustanovenia alebo realizácie štatistického programu v príslušných oblastiach.

Na základe vlastnej iniciatívy výbor môže vyjadriť stanoviská o akýchkoľvek otázkach súvisiacich s ustanovením alebo realizáciou štatistických programov v menovej, finančnej oblasti alebo v oblasti platobnej bilancie.

Článok 4

Výbor sa skladá z jedného, dvoch alebo troch zástupcov z každého členského štátu, ktorí pochádzajú z inštitúcií, ktoré sa zaoberajú hlavne finančnou a menovou štatistikou a štatistikou platobnej bilancie, a z troch zástupcov Komisie.

Okrem toho sa ako pozorovateľ môže na zasadnutí výboru zúčastňovať jeden zástupca Výboru guvernérov centrálnych bánk spoločenstva a jeden zástupca Menového výboru.

Na zasadnutiach výboru sa na základe rozhodnutia výboru môžu zúčastňovať zástupcovia ďalších organizácií, ako aj iní ľudia, ktorí môžu prispieť do diskusie.

Článok 5

Výbor si zvolí svojho predsedu jednoduchou väčšinou hlasov členských štátov. Jeho sekretariát zabezpečí Komisia.

Článok 6

Výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.

V Bruseli 25. februára 1991

Za Radu

predseda

J.-C. Juncker

[1] Ú. v. ES C 212, 25.8.1990, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 324, 24.12.1990.

[3] Ú. v. ES C 31, 6.2.1991, s. 22.

[4] Ú. v. ES L 78, 24.3.1990, s. 23.

[5] Ú. v. ES L 78, 24.3.1990, s. 25.

[6] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------