31991D0042Official Journal L 023 , 29/01/1991 P. 0029 - 0030
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 36 P. 0100
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 36 P. 0100


Odločba Komisije

z dne 8. januarja 1991

o določitvi meril za izdelavo načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za obvladovanje slinavke in parkljevke pri uporabi člena 5 Direktive Sveta 90/423/EGS

(91/42/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/423/EGS z dne 26. junija 1990 o spremembi Direktive 85/511/EGS o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, Direktive 64/432/EGS o zdravstvenih problemih živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti, in Direktive 72/462/EGS o problemih v zvezi z zdravjem in veterinarskimi pregledi pri uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa ali mesnih proizvodov iz tretjih držav [1] in zlasti člena 5 Direktive,

ker člen 5(2) Direktive 90/423/EGS določa, da Komisija določi merila za izdelavo nacionalnih načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih;

ker morajo navedena merila zagotavljati, da nacionalni načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, ki jih države članice predložijo Komisiji, omogočijo hitro in učinkovito izkoreninjenje bolezni ob izbruhu slinavke in parkljevke;

ker naj ima Komisija možnost, da po potrebi sprejme pojasnila k zgoraj navedenim merilom;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za odobritev ukrepov iz člena 5(4) Direktive 90/423/EGS morajo načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih, ki jih države članice predložijo Komisiji, ustrezati merilom, določenim v Prilogi.

Člen 2

1. Komisija lahko sprejme priporočila za oblikovanje pojasnil k merilom, določenim v Prilogi.

2. Komisija objavi priporočila iz odstavka 1.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. januarja 1991

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

PRILOGA

Merila za načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih

Načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih morajo izpolnjevati najmanj naslednja merila:

1. ustanovitev kriznega centra na nacionalni ravni, ki usklajuje vse nadzorne ukrepe v zadevni državi članici,

2. izdelati seznam lokalnih centrov za nadzor bolezni s primernimi zmogljivostmi za usklajevanje ukrepov za njen nadzor na lokalni ravni,

3. navesti podrobne podatke o osebju, vključenem v izvajanje ukrepov za obvladovanje, njegovi usposobljenosti in pristojnostih,

4. vsak lokalen center za nadzor bolezni mora biti usposobljen za hitro obveščanje oseb/organizacij, ki so posredno ali neposredno povezane z izbruhom bolezni,

5. zagotoviti opremo in material za primerno izvajanje ukrepov za obvladovanje bolezni,

6. izdelati natančna navodila glede ukrepov pri sumu in potrditvi okužbe ali kontaminacije, vključujoč predlagane načine odstranjevanja trupov,

7. vzpostaviti programe usposabljanja za ohranjanje in razvijanje praktičnega znanja postopkov na terenu in upravnih postopkov,

8. diagnostični laboratoriji morajo biti opremljeni in usposobljeni za obdukcije, imeti morajo potrebne zmogljivosti za serologijo, histologijo itd. in morajo ohranjati usposobljenost za hitro diagnostiko. Treba je urediti vse potrebno za hiter transport vzorcev,

9. zagotoviti podrobnosti o količini cepiva proti slinavki in parkljevki, ki bi ga potrebovali ob vnovični uvedbi cepljenja v sili,

10. sprejeti pravno podlago, potrebno za izvajanje načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih.

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 13.