31990R3943Official Journal L 379 , 31/12/1990 P. 0045 - 0059
Finnish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0031
Swedish special edition: Chapter 15 Volume 10 P. 0031


Uredba Sveta (EGS) št. 3943/90

z dne 19. decembra 1990

o uporabi sistema za opazovanje in inšpekcijske preglede, ustanovljenega po členu XXIV Konvencije o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 170/83 z dne 25. januarja 1983 o ustanovitvi sistema Skupnosti za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov [1], kakor je bila spremenjena z aktom o pristopu Španije in Portugalske, in zlasti člena 11 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Konvencijo o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki odobril Svet v Odločbi 81/691/EGS [2];

ker člen XXIV Konvencije predvideva ustanovitev sistema za opazovanje in inšpekcijske preglede, ki spodbuja cilje in zagotavlja spoštovanje določb Konvencije;

ker mora sistem v skladu s tem členom med drugim vključevati postopke za vkrcavanje ter inšpekcijske preglede opazovalcev in inšpektorjev, ki jih imenujejo pogodbenice Konvencije; ker mora vključiti tudi postopke za sodni pregon države zastave in sankcije na podlagi dokazov, pridobljenih pri teh vkrcanjih in inšpekcijskih pregledih;

ker je Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR) uradno sprejela sistem za opazovanje in inšpekcijske preglede; ker je treba storiti vse potrebno za uporabo sistema v Skupnosti;

ker je primerno razširiti inšpekcijske preglede plovil Skupnosti na območju Konvencije, da bi zajeli skladnost teh plovil z drugimi ustreznimi ukrepi Skupnosti za nadzor in ohranjanje ribolovnih virov;

ker morajo v prid spremljanja ribiških aktivnosti na območju Konvencije države članice pri uporabi sistema in drugih ustreznih ukrepov Skupnosti sodelovati med seboj in s Komisijo;

ker se sistem za opazovanje in inšpekcijske preglede uporablja, ne da bi to vplivalo na obveznosti držav članic po členu 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 2241/87 z dne 23. julija 1987 o uvedbi nekaterih nadzornih ukrepov za ribiške aktivnosti [3], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3483/88 [4], za pregledovanje in nadzorovanje plovil Skupnosti, ki so izvajala ribiške in sorodne aktivnosti na območju Konvencije;

ker je treba sistem redno pregledovati in je torej treba storiti vse potrebno za sprejetje vsakršnih sprememb sistema, o katerih se je CCAMLR dogovoril na večstranski ravni, in podrobnih pravil za izvajanje sistema,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sistem za opazovanje in inšpekcijske preglede, vzpostavljen po Konvenciji o ohranjanju živih morskih virov na Antarktiki, v nadaljnjem besedilu "sistem", se uporablja v Skupnosti.

Določbe sistema so navedene v Prilogi.

Člen 2

1. Komisija imenuje opazovalce ali inšpektorje Skupnosti za ta sistem. Opazovalce ali inšpektorje lahko imenuje Skupnost ali država članica in se lahko vkrcajo na plovilo vsake države članice ali na plovilo druge pogodbenice po dogovoru s slednjo, na katerem se ali se bodo izvajale naloge opazovanja ali inšpekcijskih pregledov ali znanstvenih raziskav na območju Konvencije. Inšpektorji in opazovalci lahko izvajajo aktivnosti v zvezi z opazovanjem in inšpekcijskimi pregledi na plovilih, na katerih poteka ribolov živih morskih virov ali znanstvene raziskave, ki se nanašajo na ribolovne vire na območju Konvencije.

2. Poleg svojih nalog v skladu s tem sistemom inšpektorji Skupnosti na območju Konvencije pregledujejo tudi skladnost plovil Skupnosti, za katera se uporablja sistem, z drugimi ukrepi Skupnosti za ohranjanje in nadzor ribolovnih virov, ki se uporabljajo za ta plovila.

Člen 3

Države članice sodelujejo med seboj in s Komisijo pri uporabi sistema.

Člen 4

Po potrebi se sprejmejo podrobna pravila za izvajanje te uredbe v skladu s postopkom, določenim v členu 14 Uredbe (EGS) št. 170/83.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja neposredno v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 1990

Za Svet

Predsednik

C. Vizzini

PRILOGA

KOMISIJA ZA OHRANJANJE ŽIVIH MORSKIH VIROV NA ANTARKTIKI

SISTEM ZA OPAZOVANJE IN INŠPEKCIJSKE PREGLEDE

Opombe:

1. V pričujočem besedilu sistema za opazovanje in inšpekcijske preglede, ki ga je sprejela Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (CCAMLR), se izraz "Komisija" zaradi večje jasnosti nadomesti s "CCAMLR".

2. K sistemu za opazovanje in inšpekcijske preglede se dodajo zastavica za plovila inšpektorjev, poročilo v obliki obrazca za inšpekcijske preglede in inšpektorjeva službena izkaznica, kakršne je odobrila Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki.

SISTEM ZA OPAZOVANJE IN INŠPEKCIJSKE PREGLEDE

I. Vsak član CCAMLR lahko imenuje opazovalce in inšpektorje, navedene v členu XXIV Konvencije.

(a) Imenovani opazovalci in inšpektorji so seznanjeni z ribiškimi aktivnostmi in aktivnostmi znanstvenega raziskovanja, ki jih morajo opazovati in pregledovati, ter z določbami Konvencije in ukrepi, sprejetimi v skladu s Konvencijo.

(b) Članice potrdijo usposobljenost vseh opazovalcev in inšpektorjev, ki so jih imenovale.

(c) Opazovalci in inšpektorji so državljani pogodbenice, ki jih je imenovala, in so med opazovanjem in inšpekcijskimi pregledi pod pristojnostjo zgolj te pogodbenice.

(d) Opazovalci in inšpektorji se znajo sporazumevati v jeziku države zastave plovila, na katerem opravljajo svoje aktivnosti.

(e) Opazovalcem in inšpektorjem se med njihovim bivanjem na plovilu podeli status ladijskega častnika.

(f) Imena imenovanih opazovalcev in inšpektorjev se sporočijo CCAMLR do 1. maja vsakega leta. Imenovanja so veljavna do 1. julija naslednjega leta.

II. CCAMLR vodi register potrjenih opazovalcev in inšpektorjev, ki so jih imenovale članice.

(a) CCAMLR pošlje register opazovalcev in inšpektorjev vsaki pogodbenici do 31. maja vsakega leta.

III. Za preverjanje upoštevanja ukrepov, sprejetih v skladu s Konvencijo, so opazovalci in inšpektorji, ki jih imenujejo članice, upravičeni do aktivnosti v zvezi z opazovanjem in inšpekcijskimi pregledi na plovilih, na katerih potekajo znanstvene raziskave ali ribolov živih morskih virov, na območju, za katero se uporablja Konvencija.

(a) Imenovani opazovalci in inšpektorji lahko izvajajo opazovanje in inšpekcijske preglede s plovil držav, ki so jih imenovale.

(b) Plovila, ki prevažajo opazovalce ali inšpektorje, imajo posebno zastavo ali zastavico, ki jo odobri CCAMLR in s katero se oznanja, da opazovalci in inšpektorji na plovilu opravljajo svoje naloge opazovanja in inšpekcijskih pregledov v skladu s tem sistemom.

(c) Ti opazovalci in inšpektorji so lahko vkrcani tudi na plovila po razporedu vkrcanja in izkrcanja opazovalcev in inšpektorjev, o katerem se dogovorita država, ki jih imenuje, in država zastave.

IV. Vsaka pogodbenica do 1. maja vsakega leta pošlje CCAMLR seznam vseh plovil pod svojo zastavo, ki načrtujejo ribolov živih morskih virov na območju Konvencije v letu, ki se začne s 1. julijem. Ta seznam vključuje:

- ime plovila,

- klicni znak plovila, ki so ga registrirale ustrezne oblasti države zastave,

- pristanišče vpisa in nacionalnost plovila,

- lastnika ali zakupnika plovila,

- uradno obvestilo, da je bil poveljnik plovila obveščen o ukrepih, ki so veljavni na območju ali območjih, na katerih bo plovilo lovilo žive morske vire z območja Konvencije.

(a) CCAMLR do 31. maja vsakega leta sporoči vsem pogodbenicam združeni seznam vseh teh plovil. Seznam vključuje tudi imena raziskovalnih plovil, ki so v Registru plovil za stalne raziskave, izpolnjenem v skladu z odstavkom 60 poročila s petega sestanka CCAMLR.

(b) Vsaka pogodbenica kar najhitreje obvesti CCAMLR o vsakem plovilu pod svojo zastavo, ki se doda seznamu ali z njega izbriše med ribiško sezono, ki je v teku. CCAMLR to informacijo takoj sporoči drugim pogodbenicam.

V. (a) Vsa plovila, ki se zadržujejo na območju Konvencije zaradi ribolova ali vodenja znanstvenih raziskav o živih morskih virih, se ob prejemu ustreznega signala iz mednarodnega kodeksa signalov z ladje, ki prevaža opazovalca ali inšpektorja (kakor je oznanjeno z izobešeno zastavo ali zastavico, navedeno v odstavku III(b)), ustavijo ali kako drugače ukrepajo, da bi omogočila varen in hiter prehod opazovalca ali inšpektorja na plovilo, razen če je plovilo takrat dejavno udeleženo v ribolovu; v tem primeru to storijo takoj, ko je izvedljivo.

(b) Poveljnik plovila dovoli opazovalcu ali inšpektorju, ki ga lahko spremljajo primerni pomočniki, da se vkrca na plovilo.

VI. Opazovalci in inšpektorji imajo pooblastilo za opazovanje in pregled ulova, mrež in drugega ribolovnega orodja ter ribolovnih aktivnosti in aktivnosti znanstvenega raziskovanja, imajo tudi dostop do evidenc, poročil o ulovu in podatkov o lokaciji, če je to potrebno za izvajanje njihovih nalog.

(a) Vsak opazovalec in inšpektor ima službeni dokument, izdan v državi, ki ga je imenovala, v obliki obrazca, ki ga odobri ali zagotovi CCAMLR in v katerem je navedeno, da je bil ta opazovalec ali inšpektor imenovan za izvajalca opazovanja in inšpekcijskih pregledov v skladu s tem sistemom.

(b) Pri vkrcanju na plovilo opazovalec ali inšpektor predloži dokument, opisan v pododstavku (d).

(c) Opazovanje in inšpekcijski pregledi se izvajajo tako, da so plovila čim manj izpostavljena motnjam in neugodnostim. Preiskave se omejijo na odkrivanje dejstev glede upoštevanja ukrepov CCAMLR, ki so v veljavi za zadevno državo zastave.

(d) Opazovalci in inšpektorji po potrebi posnamejo fotografije, ki zabeležijo vsako domnevno kršitev veljavnih ukrepov CCAMLR. Vsaka fotografija se posname dvakrat, ena od njiju pa se priloži k prijavi o domnevni kršitvi, ki se izroči poveljniku plovila v skladu z odstavkom VIII.

(e) Opazovalci in inšpektorji pritrdijo identifikacijske etikete, ki jih odobri CCAMLR, na vse mreže ali drugo ribolovno orodje, za katere se domneva, da so bili uporabljeni pri kršitvi veljavnih ohranjevalnih ukrepov, in to zabeležijo v poročila in prijavo, navedeno v odstavku VIII.

(f) Poveljnik plovila zagotovi opazovalcem in inšpektorjem ustrezno pomoč pri izvajanju njihovih dolžnosti, vključno z dostopom do komunikacijske opreme, če je to potrebno.

VII. Če se plovilo noče ustaviti ali kako drugače omogočiti prehoda opazovalca ali inšpektorja ali če poveljnik ali posadka plovila ovirajo pooblaščene aktivnosti opazovalca ali inšpektorja, zadevni opazovalec ali inšpektor pripravi podrobno poročilo, vključno s popolnim opisom vseh okoliščin, in ga naslovi na državo imenovanja, da ga odpošlje v skladu z zadevnimi določbami odstavkov VIII in IX.

(a) Oviranje opazovalca ali inšpektorja ali neupoštevanje upravičenih zahtev, ki jih postavi opazovalec ali inšpektor pri izvajanju svojih dolžnosti, obravnava država zastave, kakor da je opazovalec ali inšpektor opazovalec ali inšpektor te države.

(b) Država zastave poroča o ukrepih, sprejetih po tem odstavku v skladu z odstavkom X.

VIII. Opazovalci in inšpektorji pripravijo podrobna poročila o svojih aktivnostih v zvezi z opazovanjem in inšpekcijskimi pregledi. Ta poročila se predložijo imenujoči članici, ki nato poroča CCAMLR.

(a) Preden opazovalec ali inšpektor zapusti plovilo, ki je bilo predmet opazovanja in inšpekcijskih pregledov, poveljniku plovila izroči potrdilo o inšpekcijskem pregledu in pisno prijavo vseh domnevnih kršitev veljavnih ukrepov CCAMLR ter poveljniku omogoči, da da pisne pripombe k vsaki prijavi.

(b) Poveljnik ladje podpiše prijavo, da potrdi njen prejem in možnost dajanja pripomb.

IX. Poročila, navedena v odstavku VIII, se predložijo državi zastave in državi zastave se omogoči, da da pripombe k tem poročilom, preden jih začne obravnavati CCAMLR.

X. Če so dejavnosti v zvezi z opazovanjem in inšpekcijskimi pregledi, ki so bili izvedeni v skladu s temi določbami, dokazale kršenje ukrepov, sprejetih v skladu s Konvencijo, država zastave stori potrebne korake za pregon in po potrebi za izrek kazni. Država zastave poroča CCAMLR o vseh teh pregonih in sankcijah.

Dodatek 1

CCAMLR ZASTAVICA ZA SISTEM ZA OPAZOVANJE IN INŠPEKCIJO

[FOR THE PRINTER: insert picture from original; with following translations:

YELLOW/BLUE = RUMENA/MODRA

BLUE/YELLOW = MODRA/RUMENA]

Dodatek 2

KOMISIJA ZA OHRANJANJE ANTARKTIČNIH ŽIVIH MORSKIH VIROV

POROČILO O INŠPEKCIJEM PREGLEDU

(Inšpektor: Prosim, uporabljajte velike tiskane črke)

Opomba poveljniku plovila, ki bo pregledano

Inšpektor CCAMLR bo pri vkrcanju predložil svoj službeni dokument CCAMLR. Nato je upravičen pregledati in izmeriti vse ribolovno orodje na delovni palubi ali v njeni bližini, ki je takoj na voljo za uporabo in ulov na palubah in/ali pod njimi, ter vse s tem povezane dokumente. Namen tega je preveriti vaše upoštevanje ukrepov CCAMLR, ki jim vaša država ni ugovarjala, ter ne glede na kakršen koli tak ugovor preveriti vpise v ladijski dnevnik in ribolovne evidence za območje Konvencije in ulov na plovilu. Inšpektor je pooblaščen za pregledovanje in fotografiranje orodja plovila, ulova, ladijskega dnevnika in drugih ustreznih dokumentov. Inšpektor od vas ne bo zahteval, da dvignete mreže. Lahko pa ostane na plovilu, dokler se mreže ne dvignejo.

POOBLAŠČEN(-I) INŠPEKTOR(-JI) 1. Ime(-na):.............................................................................................................

Država imenovanja:..................................................................................................

2. Ime in identifikacijske črke in/ali številka plovila, ki prevaža inšpektorja:................................................

INFORMACIJE O PREGLEDANEM PLOVILU

3. Država in pristanišče vpisa:...............................................................................

4. Ime plovila in registracijska številka:................................................................

5. Vrsta plovila (ribiško, raziskovalno):.................................................................

6. Ime poveljnika:.................................................................................................

7. Ime in naslov lastnika:.......................................................................................

8. Lega, kakršno določi poveljnik plovila, ki izvaja inšpekcijski pregled, pri:................................................................. GMT

Zemljepisni širini:....................................... Zemljepisni dolžini: ..................

(a) Oprema, ki se uporablja za določanje lege:.................................................

9. Lega, kakršno določi poveljnik plovila, na katerem poteka inšpekcijski pregled, pri:............................................................................ GMT

Zemljepisni širini:...................................................... Zemljepisni dolžini: .............................

(a) Oprema, ki se uporablja za določanje lege:.......................................................

DATUM IN ČAS ZAČETKA IN ZAKLJUČKA INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA

10. Datum:. Čas prihoda na plovilo:..................... GMT; čas odhoda:..................... GMT

ORODJE NA DELOVNI PALUBI, KI SE PREGLEDUJE, ALI V NJENI BLIŽINI

11.

1. mreža 2. mreža 3. mreža

Vrsta mreže (vlečna pelagična ali pridnena)

Material za mreže

Enojno ali dvojno pletena vrv

Mreža (merjena mokra) na palubi za spuščanje in dviganje mrež ali blizu le-te

Način pritrjevanja mreže, ki se pregleduje

Pripombe

MERITVE OČES MREŽE - V MILIMETRIH

12.

Št. Mreže Lokacija mreže, ki se mora izmeriti (v vodi) (na delovni palubi) .. Stanje mreže (oprema) (mokra - suha) .. Začetna meritev v skladu z ukrepom za ohranjanje 4/V (člen 6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Skupno mm za 20 očes + 20 meritev = velikost povprečnega očesa

40 dodatnih meritev v skladu z ohranjevalnim ukrepom 4/V (člen 6):

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Skupno mm za 60 očes na mreži + 60 meritev = velikost povprečnega očesa

Če se poveljnik ne strinja z začetnimi 60 meritvami očes, se izmeri dodatnih 20 očes z uporabo uteži ali dinamometra v skladu z ohranjevalnim ukrepom 4/V (člen 6(2)). Ta meritev se šteje za končno.

Končna meritev v primeru spora, ukrep za ohranjanje 4/V (člen 6(2))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Skupno mm za 20 očes + 20 meritev = velikost povprečnega očesa

REZULTAT INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA RIB NA PLOVILU

13. Rezultat pregleda rib od zadnjega izvlečenja mreže (če je primerno)

Skupaj ton 3-koda alfa Vzete vrste AH Vzeti odstotek Zavrženi odstotek

Skupni ulov:

Rekordni ulov v celotni masi (to je nepredelana masa)

14. REZULTAT INŠPEKCIJSKEGA PREGLEDA ULOVA NA PLOVILU

Vrsta rib uporaba 3-koda alfa Inšpektorjeva ocena (tone)

Inšpektorjeve pripombe o načinu izračuna ocen:

15. Ali so bili naslednji podatki zapisani v ladijski dnevnik ali druge ladijske knjige na plovilu? Opis plovila

DA NE

ime ladje

vrsta plovila,

registracijska številka in pristanišče vpisa

nacionalnost ladje

bruto registrirana tonaža

celotna dolžina (m)

maksimalna moč grede (kW pri.obrati/min) ali konjska moč

Opis orodja

DA NE

vrsta vlečne ribiške mreže (po nomenklaturi FAO)

številčna oznaka za vrsto vlečne ribiške mreže

velikost očesa pri začetku (mm)

velikost očesa pri vreči (mm raztegnjeno)

debelina vrvice očesa (mm)

prikaz mreže (vključuje dolžine trakov, velikost dvonitnih vrvi, velikost očes)

prikaz orodja (širilke, sidrne verige itd., kakor je primerno)

podvodna akustična oprema, globinomeri (vrste in frekvence), sonar (vrste in frekvence), sonda (da/ne)

Informacije o izvlečenju

DA NE

datum, položaj na začetku ribolova (v stopinjah in minutah)

čas na začetku ribolova (v urah in minutah GMT; pri lokalnem času nakažite odstopanje od GMT)

čas ob koncu ribolova (pred dvigom mrež)

globina dna (m)

globina ribolova (samo pri lebdeči vlečni mreži)

smer ribarjenja z vlečno mrežo (če se je ruta med ribolovom spremenila, se napiše smer najdaljšega dela rute)

hitrost izvlečenja

Okolje

DA NE

prisotnost ali odsotnost ledu v vodi

oblačnost ali vremenske razmere

hitrost vetra (vozli) ali moč vetra (Beaufortova lestvica) in smer

temperatura morske gladine

temperatura zraka

Evidence ulova pri vsakem izvlečenju

DA NE

ocenjen skupni ulov (kg)

približna sestava rib iz različnih vrst (odstotek od skupne)

količina in sestava zavržka

število zabojev vsake velikosti rib na vrsto, če so zaboji

prisotnost iker

Dnevna evidenca splošnih informacij

DA NE

čas ob začetku iskanja

čas ob koncu iskanja in začetku dviga mreže

čas iskanja se povzame po dvigu

čas, ko preneha iskanje

16. Ali so izvodi plakata CCAMLR o morskih naplavinah javno izobešeni na plovilu?

DA NE

17. Ali je mednarodni radijski klicni znak stalno prikazan na palubi okoli poveljniškega mosta ter na levem in desnem boku plovila?

DA NE

18. Ali se je vodila evidenca o:

(a) datumih, krajih, vrstah in količini ribolovnega orodja, ki se je izgubilo na tem območju?

DA NE

(b) izgubljenih ali odvrženih mrežah, delih mreže, jermenastih trakovih ali drugih morebitno nevarnih morskih naplavinah, njihovem stanju in količini, ki so bile naključno najdene med obratovanjem plovila na območju?

DA NE

(c) številu in stanju vseh rib, ptic, morskih sesalcev ali drugih organizmov, ki so bili ujeti v naplavine, ko so jih našli?

DA NE

(d) tem, kaj se je storilo z naplavinami?

DA NE

(e) inventarju vrst in količin mrež na plovilu?

DA NE

(f) tem, ali je vsaka mreža identificirana?

DA NE

(g) številu, vrstah, starosti, velikosti, spolu in razmnoževalnem stanju vseh ptic in morskih sesalcev, po naključju ulovljenih pri ribolovu?

DA NE

19. Ali so na plovilu kakršne koli žive ali mrtve ptice ali morski sesalci?

DA NE

Opomba poveljniku pregledanega plovila: Inšpekcijski pregled se v tej fazi zaključi, razen če se najde očitna kršitev. Če se ne najde očitna kršitev, glej postavko 27. Če se najde očitna kršitev, bo inšpektor tu napisal kršitev in se tu podpisal. Morate se podpisati, da je razvidno, da ste bili obveščeni o kršitvi. Vaš podpis ne pomeni, da ste sprejeli očitno kršitev.

20. Narava očitne kršitve:.............................................................................

Podpis inšpektorja:........................................................................................

Podpis poveljnika:...............................................................................

Če se najde očitna kršitev, je inšpektor pooblaščen za:

1. ponoven pregled in fotografiranje orodja pregledanega plovila, ulova, ladijskih dnevnikov in drugih zadevnih dokumentov;

2. zahtevati od vas, da prekinete ribolov, če očitna kršitev vključuje:

(a) ribolov na zaprtem območju ali z orodjem, ki je prepovedano na določenem območju;

(b) ribolov staležev ali vrst po datumu, na katerega je izvršilni sekretar obvestil članice, da je ribolov, ki se usmerja na te staleže ali vrste, prepovedan.

PRIPOMBE IN OPAŽANJA

21. Dokument, pregledan po očitni kršitvi:.......................................................

22. Opombe: (Če se inšpektorjeva ocena ulova na plovilu razlikuje od ustreznih povzetkov ulova iz ladijskih dnevnikov, se ta razlika zabeleži z odstotkom.) .

23. Teme posnetih fotografij, ki so v zvezi z očitno kršitvijo:.................................

24. Druge pripombe, izjave in/ali opažanja inšpektorja(-ev) (ob očitni kršitvi v zvezi z velikostjo očes se tu vključi identifikacijska številka označevalca mreže, ki jo je priložil inšpektor): ....................................

25. Izjave drugega inšpektorja ali priče:.................................................................

26. Ime in podpis drugega inšpektorja ali priče:................................................

27. Podpis odgovornega inšpektorja:..................................................................

28. Izjava poveljnikove priče:............................................................................

29. Ime in podpis poveljnikove(-ih) prič(-e):....................................................

30. Priznanje in prejem poročila: Jaz, podpisani, poveljnik plovila.., s tem potrjujem, da mi je bil na ta datum izročen izvod tega poročila in drugi izvodi fotografij. Moj podpis ne pomeni, da sem sprejel kateri koli del vsebine tega poročila. Datum................... Podpis................................................................

31. Pripombe in podpis poveljnika plovila:.....................................................

EN IZVOD POVELJNIKU, IZVIRNIK IN DRUGI IZVOD MORA ZADRŽATI INŠPEKTOR ZA ZAHTEVANO RAZDELITEV.

Pripombe:

Inšpektorji naj na tej strani zabeležijo svoje pripombe glede katerega koli vidika inšpekcijskega pregleda, o katerem se po njihovem mnenju mora poročati.

Dodatek 3

[FOR THE PRINTER: insert from original - page 59!!!]

[1] UL L 24, 27.1.1983, str. 1.

[2] UL L 252, 5.9.1981, str. 26.

[3] UL L 207, 29.7.1987, str. 1.

[4] UL L 306, 11.11.1988, str. 2.