31990R3941Uradni list L 379 , 31/12/1990 str. 0024 - 0024


Uredba Sveta (EGS) št. 3941/90

z dne 19. decembra 1990

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združeno republiko Tanzanijo o ribolovu v obalnih vodah Tanzanije

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker sta Skupnost in Združena republika Tanzanija s pogajanji uskladili in parafirali Sporazum o ribolovu, ki predvideva za ribiče iz Skupnosti možnosti ribolova v vodah, nad katerimi ima Tanzanija suverenost ali so pod njeno jurisdikcijo;

ker je odobritev tega sporazuma v interesu Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V imenu Skupnosti se odobri Sporazum o ribolovu v obalnih vodah Tanzanije med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združeno republiko Tanzanijo.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednika Sveta se pooblasti, da imenuje osebe, pooblaščene za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 1990

Za Svet

Predsednik

C. Vizzini

[1] Mnenje je bilo podano 14. decembra 1990 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

--------------------------------------------------