31990R3916Úradný vestník L 375 , 31/12/1990 S. 0010 - 0011
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0227
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0227


Nariadenie Rady (EHS) č. 3916/90

z 21. decembra 1990

o opatreniach prijatých v prípade krízy na trhu cestnej prepravy tovaru

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže na základe článku 3 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3164/76 [4], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 1841/88 [5], sa vyžaduje, aby Rada určila opatrenia, ktoré je potrebné prijať v prípade krízy na trhu cestnej prepravy tovaru;

keďže je v tomto prípade prvoradé zaviesť ochranný mechanizmus spoločenstva na riešenie akýchkoľvek vážnych narušení trhu cestnej prepravy tovaru a ich nápravu;

keďže by sa malo vypracovať opatrenie na postup riešenia krízy, na určenie povahy tohto postupu, stanovenie vhodných rozhodovacích postupov a zabezpečenie dostupnosti údajov, potrebných pre uplatnenie ochrannej doložky

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie sa týka trhu medzinárodnej cestnej prepravy tovaru na území spoločenstva, medzi členskými štátmi, pre cudziu potrebu.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa krízou rozumie existencia problémov špecifických pre trh definovaný v článku 1, pri ktorých vzniká vážna a potenciálne trvalá prevaha ponuky nad dopytom, ktorá spôsobuje vážne ohrozenie finančnej stability a prežitia značného počtu podnikov cestnej nákladnej dopravy za predpokladu, že krátkodobé a strednodobé prognózy pre tento trh nenaznačujú žiadne podstatné a trvalé zlepšenia.

Článok 3

Komisia zhromažďuje údaje potrebné na monitorovanie trhu a zisťovanie možnej krízy.

Na tento účel členské štáty spolupracujú s Komisiou pri odovzdávaní a spracúvaní údajov, ktoré sú dostupné alebo ktoré možno v krátkom čase získať.

Článok 4

1. V prípade, že členský štát sa domnieva, že kríza existuje, môže požiadať Komisiu o prešetrenie.

2. Aby Komisia mohla posúdiť situáciu, dotknutý členský štát jej poskytne základné informácie a číselné údaje.

3. Na základe takejto žiadosti od členského štátu sa Komisia bezodkladne poradí s výborom uvedeným v článku 5.

4. Ak po porade s výborom Komisia usúdi, že kríza existuje, môže rozhodnutím prijať opatrenia s cieľom zabrániť akémukoľvek ďalšiemu zvyšovaniu nasýtenia kapacity trhu prostredníctvom limitov na zvyšovanie činnosti existujúcich dopravcov a obmedzení prístupu nových dopravcov na trh.

Takéto rozhodnutie musí byť prijaté do 30 dní od obdržania žiadosti od členského štátu.

Opatrenia zavedené v súlade s týmto článkom môžu zostať v platnosti po obdobie maximálne 6 mesiacov. Opatrenie možno predĺžiť ešte na jedno obdobie s rovnakou dĺžkou platnosti.

5. Komisia bezodkladne upovedomí členské štáty a Radu o každom rozhodnutí, ktoré bolo prijaté na základe odseku 4, alebo, ak je to vhodné, o rozhodnutí neprijať žiadne opatrenia.

6. Členský štát alebo štáty môžu predložiť rozhodnutie Komisie v súlade s odsekom 5 do 30 dní od jeho oznámenia Rade. Rada kvalifikovanou väčšinou môže v období trvania platnosti stanovenej v treťom pododseku odseku 4 prijať iné rozhodnutie do 30 dní po upovedomení dotknutým členským štátom alebo štátmi.

7. Ak Komisia usúdi, že:

- opatrenia vyplývajúce z odseku 4 sa majú predĺžiť a/alebo

- treba prijať doplňujúce opatrenia,

návrh Rade, ktorá rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Článok 5

Komisii pomáha Poradný výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

Úlohou výboru je:

- sledovať situáciu na dopravnom trhu v súlade s článkom 1 a poskytovať Komisii informácie týkajúce sa tohto trhu,

- na žiadosť Komisie poradiť jej ohľadom zhromažďovania údajov v súlade s článkom 3,

- na žiadosť Komisie poradiť jej pri akýchkoľvek žiadostiach členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 1,

- poradiť Komisii v súvislosti s opatreniami navrhovanými na riešenie krízy, predovšetkým v oblasti praktického uplatnenia týchto opatrení.

Okrem toho sa v súlade s týmto nariadením môže Komisia obrátiť na výbor v akejkoľvek inej záležitosti súvisiacej s uplatňovaním tohto nariadenia.

Výbor vypracuje svoj rokovací poriadok.

Článok 6

V prípade, že bude použitý postup stanovený v tomto článku, Komisia predloží výboru návrh dočasných opatrení na prekonanie krízy. Výbor oznámi svoje stanovisko k tomuto návrhu v rámci lehoty, ktorú môže určiť jeho predseda, s ohľadom na závažnosť situácie, v prípade potreby aj na základe hlasovania.

Toto stanovisko sa zaznamená v zápisnici; okrem toho má každý členský štát právo, aby bolo v zápisnici zaznamenané jeho stanovisko.

Komisia prihliada čo možno v najvyššej miere na stanovisko výboru. Informuje výbor o spôsobe, akým bolo toto stanovisko zvážené.

Článok 7

Najneskôr do 31.12.1995 predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatnení tohto nariadenia spolu s príslušnými návrhmi.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.1991.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 1990

Za Radu

predseda

A. Ruberti

[1] Ú. v. ES C 87, 5.4.1990, s. 4 a Ú. v. ES C 294, 24.11.1990, s. 11.

[2] Stanovisko zo dňa 26. októbra 1990 (zatiaľ nezverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko zo dňa 19. septembra 1990 (zatiaľ nezverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 357, 29.12.1976, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 163, 30.6.1988, s. 1.

--------------------------------------------------