31990R3572Uradni list L 353 , 17/12/1990 str. 0012 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0223
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 3 str. 0223


Uredba Sveta (EGS) št. 3572/90

z dne 4. decembra 1990

s katero se zaradi združitve Nemčije spremenijo nekatere direktive, odločbe in uredbe o cestnem in železniškem prometu ter prometu po celinskih vodnih poteh

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 75,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Skupnost sprejela vrsto pravil o cestnem in železniškem prometu ter prometu po celinskih vodnih poteh;

ker se bo lahko po združitvi Nemčije pravo Skupnosti v celoti uporabljalo za ozemlje nekdanje Nemške demokratične republike;

ker naj se določena zakonodaja Skupnosti za cestni in železniški promet ter promet po celinskih vodnih poteh spremeni tako, da je mogoče upoštevati poseben položaj na tem ozemlju;

ker je treba določiti poseben rok za začetek veljavnosti pravil na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike v skladu s pravnimi akti Skupnosti;

ker naj bodo predvidena odstopanja v zvezi s tem začasna in naj povzročajo čim manj motenj v delovanju skupnega trga;

ker so podatki o stanju cestnega in železniškega prometa ter prometa po celinskih vodnih poteh in o pravilih, ki urejajo ta promet na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike, pomanjkljivi, da bi bilo mogoče dokončno določiti način usklajevanja ali obseg odstopanj, ker je treba zaradi sprememb položaja določiti poenostavljen postopek v skladu s tretjo alineo člena 145 Pogodbe;

ker naj se določbe Direktive 74/561/EGS [4] in 74/562/EGS [5], kakor sta bili nazadnje spremenjeni z Direktivo 89/438/EGS [6], uporabljajo tako, da hkrati spoštujejo že priznane pravice prevoznikov, ki delujejo na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike, in zagotavljajo nedavno ustanovljenim prevoznikom čas za izpolnitev nekaterih določb glede njihovega finančnega stanja in njihove strokovne usposobljenosti;

ker imajo po združitvi Nemčije cestna vozila, ki so bila registrirana na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike, enak pravni položaj kot cestna vozila, ki so bila registrirana v drugih državah članicah; ker Uredba (EGS) št. 3821/85 [7] predpisuje nekatere določbe glede zapisovalne opreme (tahografi), vgrajene v cestna vozila; ker je taka oprema v novih vozilih vgrajena ob izdelavi in zato ne predstavlja težav, medtem ko je treba zagotoviti primerno prehodno obdobje, da bi lahko to opremo prilagodili vozilom, ki so bila registrirana na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike pred združitvijo, pri čemer je treba upoštevati dodatne stroške in tehnično zmogljivost pooblaščenih delavnic;

ker naj se ime "Deutsche Reichsbahn (GRD)" vstavi v vso zakonodajo Skupnosti, ki izrecno navaja imena železniških podjetij; ker naj se določi datum začetka uporabljanja zadevnih pravil;

ker naj se zakonodaja Skupnosti o strukturnih izboljšavah v prometu po celinskih vodnih poteh spremeni ob upoštevanju posebnega položaja prevoznikov po celinskih vodnih poteh, ustanovljenih na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

"5. Za ozemlje nekdanje Nemške demokratične republike naslednji datumi nadomestijo datume v odstavkih 1 in 2:

- v odstavku 1 se "3. oktober 1989" nadomesti z "1. januar 1978",

- v odstavku 2 se "2. oktober 1989", "1. januar 1992" in "1. julij 1992" ustrezno nadomestijo z "31. december 1974", "1. januar 1978" in "1. januar 1980"."

Člen 2

"5. Za ozemlje nekdanje Nemške demokratične republike naslednji datumi nadomestijo datume v odstavkih 1 in 2:

- v odstavku 1 se "3. oktober 1989" nadomesti z "1. januar 1978",

- v odstavku 2 se "2. oktober 1989", "1. januar 1992" in "1. julij 1992" ustrezno nadomestijo z "31. december 1974", "1. januar 1978" in "1. januar 1980"."

Člen 3

"Člen 20a

Ta uredba se do 1. januarja 1991 ne uporablja za vozila, ki so bila pred tem datumom registrirana na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike.

Ta uredba se do 1. januarja 1993 ne uporablja za vozila, ki opravljajo samo notranje prevoze na ozemlju Zvezne Republike Nemčije. Vendar se ta uredba uporablja od dneva začetka njene veljavnosti za vozila, ki prevažajo nevarne snovi."

Člen 4

Na koncu člena 8(1) Direktive Sveta 80/1263/EGS z dne 4. decembra 1980 o uvedbi vozniškega dovoljenja Skupnosti [8] se doda naslednji pododstavek:

"Določbe tega odstavka se uporabljajo tudi za vozniška dovoljenja, ki jih je izdala nekdanja Nemška demokratična republika."

Člen 5

Ta seznam železniških podjetij, ki je naveden:

- v členu 19(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1191/69 z dne 26. junija 1969 o ukrepih držav članic glede obveznosti, ki jih vsebuje koncept javnih storitev na področju železniškega in cestnega prometa ter prometa po celinskih vodnih poteh [9],

- v členu 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 z dne 26. junija 1969 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov v železniških podjetjih [10],

- v točki A Priloge II "Železnica — Glavna omrežja" Uredbe Sveta (EGS) št. 1108/70 z dne 4. junija 1970 o računovodskem sistemu izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih vodnih poteh [11],

- v členu 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2830/77 z dne 12. decembra 1977 o nujnih ukrepih za doseganje primerljivosti med računovodskimi sistemi in letnimi obračuni železniških podjetij [12],

- v členu 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2183/78 z dne 19. septembra 1978 o enotnih načelih za izračun stroškov železniških podjetij [13],

- v členu 1(1) Odločbe Sveta 75/327/EGS z dne 20. maja 1975 o izboljšanju položaja železniških podjetij in o uskladitvi pravil o finančnih odnosih teh podjetij z državami [14],

- v členu 1(1) Odločbe Sveta 82/529/EGS z dne 19. julija 1982 o določanju tarif za mednarodni železniški prevoz blaga [15],

- v členu 1(1) Odločbe Sveta 83/418/EGS z dne 25. julija 1983 o gospodarski neodvisnosti železnic pri upravljanju mednarodnih prevozov potnikov in prtljage [16],

se nadomesti z naslednjim seznamom:

- "— Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB)Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),

- — Danske Statsbaner (DSB),

- — Deutsche Bundesbahn (DB),

- — Deutsche Reichsbahn (GRD),

- — Οργανισμός Σιδηροδρόμωυ Ελλάδος (ΟΣΕ),

- — Red Nacionale de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),

- — Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF),

- — Iarnród Éireann,

- — Ente Ferrovie dello Stato (FS),

- — Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL),

- — Naamloze Vernootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

- — Caminhos-de-Ferro Portugueses, EP (CP),

- — British Rail (BR),

- — Northern Ireland Railways (NIR)."

Člen 6

Uredba Sveta (EGS) št. 1101/89 z dne 27. aprila 1989 o strukturnih izboljšavah v prometu po celinskih vodnih poteh [17] se spremeni kot sledi:

1. v člen 6(4) se doda naslednji odstavek:

"Za nemška plovila, ki so bila na datum združitve Nemčije registrirana na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike, je plačilo kotizacije obvezno od 1. januarja 1991."

2. v člen 6 se doda naslednji odstavek 8:

"8. Če nemška vlada v šestih mesecih po združitvi Nemčije predlaga organiziranje razreza tistih plovil njene flote, ki so bila pred združitvijo registrirana v nekdanji Nemški demokratični republiki, to zahtevo sporoči Komisiji. Komisija določi pravila za ta razrez v skladu z odstavkom 7 in na podlagi istih načel, kot so določena v Uredbi Komisije (EGS) št. 1102/89 [18]."

3. v člen 8(3)(a) se doda naslednji odstavek:

"Pogoji iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za plovila, grajena v nekdanji Nemški demokratični republiki pred 1. septembrom 1990, če je datum njihove dostave in zagona do 31. januarja 1991."

4. v člen 8(3)(b) se doda naslednji odstavek:

"Pogoji iz odstavkov 1 in 2, se uporabljajo za plovila, ki so postala del nemške flote ob združitvi Nemčije, vendar 1. septembra 1990 niso bila registrirana v nekdanji Nemški demokratični republiki."

5. v člen 10 se doda naslednji odstavek 5:

"5. Države članice pred 1. januarjem 1991 sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev skladnosti z določbami četrtega pododstavka člena 6(4), drugega odstavka člena 8(3)(a) in drugega odstavka člena 8(3)(b), ter o tem obvestijo Komisijo."

Člen 7

1. Uredbi (EGS) št. 2183/78 in (EGS) št. 2830/77 se na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike uporabljata le od 1. januarja 1992.

2. Uredba (EGS) št. 1192/69 se na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike uporablja le od 1. januarja 1993.

Člen 8

Odločbe 75/327/EGS, 82/529/EGS in 83/418/EGS se na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike uporabljajo le od 1. januarja 1993.

Člen 9

1. Za zapolnitev očitnih praznin in za tehnične prilagoditve ukrepom iz te direktive se lahko sprejmejo prilagoditveni ukrepi v skladu s postopkom iz člena 10.

2. Prilagoditveni ukrepi morajo biti oblikovani tako, da zagotavljajo skladno uporabo pravil Skupnosti za sektor, ki ga ureja ta direktiva za ozemlje nekdanje Nemške demokratične republike, ob ustreznem upoštevanju posebnih okoliščin na tem ozemlju in posebnih težav pri uporabi teh pravil.

Ukrepi morajo biti skladni z načeli iz teh pravil in v tesni povezavi z enim od odstopanj iz te direktive.

3. Ukrepi iz odstavka 1 se lahko sprejmejo do 31. decembra 1992. Njihovo uporabljanje je omejeno na isto obdobje.

Člen 10

Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik, skladno z nujnostjo zadeve. Mnenje je sprejeto z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe, če gre za odločbe, ki jih mora Svet sprejeti na predlog Komisije. V odboru se glasovi predstavnikov držav članic ponderirajo na način, ki ga določa člen 148(2). Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, ali če odbor mnenja ni dal, Komisija takoj pošlje Svetu predlog za ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Svet jih sprejme s kvalificirano večino.

Če jih Svet v treh mesecih po predložitvi predloga ne sprejme, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. decembra 1990

Za Svet

Predsednik

G. De Michelis

[1] UL L 263, 26.9.1990, str. 34, spremenjen 25. oktobra 1990 in 28. novembra 1990.

[2] Mnenje dano 21. novembra 1990 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje dano 20. novembra 1990 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 308, 19.11.1974, str. 18.

[5] UL L 308, 19.11.1974, str. 23.

[6] UL L 212, 22.7.1989, str. 101.

[7] UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

[8] UL L 375, 31.12.1980, str. 1.

[9] UL L 156, 28.6.1969, str. 1.

[10] UL L 156, 28.6.1969, str. 8.

[11] UL L 130, 15.6.1970, str. 4.

[12] UL L 334, 24.12.1977, str. 13.

[13] UL L 258, 21.9.1978, str. 1.

[14] UL L 152, 12.6.1975, str. 3.

[15] UL L 234, 9.8.1982, str. 5.

[16] UL L 237, 26.8.1983, str. 32.

[17] UL L 116, 28.4.1989, str. 25.

[18] UL L 116, 28.4.1989, str. 30.

--------------------------------------------------