31990R3071Uradni list L 295 , 26/10/1990 str. 0004 - 0004
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0106
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0106


Uredba Sveta (EGS) št. 3071/90

z dne 22. oktobra 1990

o ponovni spremembi členov 6 in 17 Protokola glede pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bil Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko [1] podpisan 3. maja 1977 in je začel veljati 1. novembra 1978,

ker člen 6 Protokola glede opredelitve pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja [2] ki je priloga k navedenemu Sporazumu (v nadaljevanju "Protokol"), spremenjenega s Sklepom Sveta za sodelovanje št. 1/81 [3], predvideva, da lahko v primeru avtomatične spremembe referenčnega datuma, ki velja za zneske, izražene v ekujih, Skupnost, kjer je to potrebno, zneske spremeni,

ker je bila 1. oktobra 1988 protivrednost ekuja v nekaterih nacionalnih valutah nižja od vrednosti ekuja 1. oktobra 1986, ker bi avtomatična sprememba referenčnega datuma v primeru konverzije v zadevne nacionalne valute povzročila zmanjšanje omejitev, ki dovoljujejo predložitev poenostavljenih dokumentarnih dokazil, ker je treba, da bi se takemu učinku izognili, povečati navedene omejitve, izražene v ekujih,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protokol se spremeni na naslednji način:

1. V drugem pododstavku člena 6(1), se 2590 ECU nadomesti z 2820 ECU.

2. V členu 17(2) se 180 ECU nadomesti z 200 ECU, 515 ECU pa 565 ECU.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. novembra 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. oktobra 1990

Za Svet

Predsednik

G. De Michelis

[1] UL L 267, 27.9.1978, str. 2.

[2] UL L 266, 27.9.1978, str. 24.

[3] UL L 357, 12.12.1981, str. 4.

--------------------------------------------------