31990R1186Úradný vestník L 119 , 11/05/1990 S. 0032 - 0033
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 32 S. 0157
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 32 S. 0157


Nariadenie Rady (EHS) č. 1186/90

zo 7. mája 1990

rozširujúce rozsah stupnice spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže nariadenie (EHS) č. 1208/81 [4] ustanovuje stupnicu spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka; keďže článok 6 uvedeného nariadenia obmedzuje použitie stupnice na zavádzanie trhových cien a na uplatňovanie intervenčných opatrení;

keďže na základe pokroku dosiahnutého pri uplatňovaní stupnice a na základe získaných skúseností je možné jej rozšírenie na všetky jatočné telá uvádzané na trh; keďže preto by sa malo prijať ustanovenie pre produkty, ktoré sa klasifikujú na takých schválených bitúnkoch, ktoré môžu tieto produkty nezávisle uvádzať na trh v rámci spoločenstva v súlade so smernicou Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchodovanie s čerstvým mäsom vo vnútri spoločenstva [5], naposledy zmenenou a doplnenou smernicou 88/657/EHS [6];

keďže fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila zabitie zvierat, by mala byť informovaná o výsledku klasifikácie zvierat dodaných na zabitie; keďže taká klasifikácia na jednej strane dovoľuje úpravu ceny a na druhej strane pravdepodobne povedie k zlepšeniu kvality a k zdokonaleniu výroby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Od 1. januára 1991 sú bitúnky schválené podľa článku 8 smernice 64/433/EHS povinné prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby najneskôr do 1. januára 1992 všetky jatočné telá a jatočné polovice zo zvierat zabitých v bitúnkoch schválených podľa článku 8 smernice 64/433/EHS a majúcich označenie o zdravotnej nezávadnosti ustanovené v článku 3 uvedenej smernice, boli klasifikované a identifikované v súlade so stupnicou spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel z dospelého hovädzieho dobytka zavedenou nariadením (EHS) č. 1208/81.

2. Od dátumu, od ktorého sa vykonávajú ustanovenia odseku 1, sa výsledky klasifikácie vykonávanej v súlade s článkom 4 nariadenia (EHS) č. 1208/81 písomne oznamujú fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá vykonala zabitie.

Článok 2

V súlade s postupom ustanoveným v článku 27 nariadenia (EHS) č. 805/68 [7], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 571/89 [8], Komisia prijme opatrenia na vykonávanie tohto nariadenia a najmä opatrení, ktoré sa týkajú:

a) systému identifikácie uvedeného v článku 1 (1);

b) akýchkoľvek výnimiek:

- uvedených v článku 5 smernice 88/409/EHS [9] pre bitúnky, ktoré chcú obmedziť svoju produkciu na miestny trh,

- ktoré sa na požiadanie môžu udeliť členským štátom pre bitúnky, v ktorých sa zabíja nízky počet kusov hovädzieho dobytka.

Článok 3

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie uplatňovania ustanovení tohto nariadenia a na postihovanie akýchkoľvek porušení.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na tretí deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1991.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 1990

Za Radu

predseda

G. Collins

[1] Ú. v. ES C 49, 28.2.1990, s. 55.

[2] Ú. v. ES C 96, 17.4.1990.

[3] Ú. v. ES C 112, 7.5.1990, s. 34.

[4] Ú. v. ES L 123, 7.5.1981, s. 3.

[5] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[6] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 3.

[7] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 24.

[8] Ú. v. ES L 61, 4.3.1989, s. 43.

[9] Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 28.

--------------------------------------------------