31990R1014Uradni list L 105 , 25/04/1990 str. 0009 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0133
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0133


Uredba Komisije (EGS) št. 1014/90

z dne 24. aprila 1990

o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev žganih pijač [1] in zlasti člena 1(4)(f)(1)(a), (g), (i)(1)(d), (i)(2), (i)(1) in (i)(1)(b) ter (r)(1) Uredbe,

ker je treba sprejeti podrobna pravila za uporabo Uredbe (EGS) št. 1576/89, da bi zagotovili temeljna pojasnila načel, določenih v navedeni uredbi in njenih dopolnilnih predpisih;

ker je treba, da ta pojasnila in dodatna pravila najprej upoštevajo merila, ki so se upoštevala ob samem sprejetju Uredbe (EGS) št. 1576/89; ker je kot podlago ustrezno uporabiti tudi tradicijo in običaje v raznih regijah Skupnosti, vsaj toliko, kolikor so združljiva z enotnim trgom; ker bi bilo kot merilo treba upoštevati tudi izogibanje vsem možnim virom zamenjav v informacijah na oznakah in zagotavljanje, da potrošnik dobi najpopolnejše in najjasnejše informacije, ko gre za označevanje;

ker bi bilo treba to uredbo uporabljati brez poseganja v prehodne določbe iz Uredbe Komisije (EGS) št. 3773/89 z dne 14. decembra 1989 o določitvi prehodnih ukrepov v zvezi z žganimi pijačami [2];

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za izvajanje določb o žganih pijačah,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene člena 1(4)(f)(1)(a) Uredbe (EGS) št. 1576/89 količina drozge, ki se lahko doda grozdnim tropinam pri pripravi žganja iz grozdnih tropin, ne sme presegati 25 kg fermentirane drozge na 100 kg grozdnih tropin.

Količina alkohola, ki izvira iz drozge, ne sme presegati 35 % skupne vsebnosti alkohola v končnem proizvodu.

Člen 2

Za namene člena 1(4)(g) Uredbe (EGS) št. 1576/89 je žganje iz sadnih tropin žgana pijača, pridobljena samo s fermentacijo sadnih tropin razen grozdnih in z destilacijo do manj kakor 86 vol % alkohola. Dovoljena je ponovna destilacija pri isti vsebnosti alkohola.

Najmanjša količina hlapnih snovi je 200 g/hektoliter, računano na 100 vol % alkohola.

Največja vsebnost metanola je 1500 g/hektoliter, računano na 100 vol % alkohola.

Pri žganju iz tropin koščičastega sadja je največja vsebnost cianovodikove kisline 10 g/hektoliter, računano na 100 vol % alkohola.

Prodajno ime je ime sadja, ki sledi besedam "žganje iz tropin" Če se uporabijo tropine različnega sadja, je prodajno ime "žganje iz sadnih tropin".

Člen 3

Za namene člena 1(4)(i)(1)(d) Uredbe (EGS) št. 1576/89 lahko ime sadja nadomesti "žganje" , pred katerim je ime sadja, samo pri naslednjem sadju:

- mirabela (Prunus domestica L. var. syriaca),

- sliva (Prunus domestica L.),

- češplja (Prunus domestica L.),

- jagodičnica (Arbutus unedo L.),

- jabolka zlati delišes.

Če bi obstajala nevarnost, da končni potrošnik ne bi zlahka razumel katerega od teh imen, mora označevanje vključiti besedo "žganje", po možnosti dopolnjeno s pojasnilom.

Člen 4

Žgane pijače iz člena 1(4)(i)(2) Uredbe (EGS) št. 1576/89 se lahko poimenujejo kot "žganje", čemur sledi ime sadja, če so na označbi tudi besede "proizvedeno z maceracijo in destilacijo".

Predhodni odstavek zajema žgane pijače, pridobljene iz naslednjega sadja:

- robidnica (Rubus fruticosus L.),

- jagoda (Fragaria L.),

- borovnica (Vaccinium myrtillus L.),

- malina (Rubus idaeus L.),

- rdeči ribez (Ribes vulgare Lam.),

- trnulja (Prunus spinosa L.),

- jagode jerebike (Sorbus domestica L.),

- plod jerebike (Sorbus domestica L.),

- slezove jagode (Ilex cassine L.),

- jagode breka (Surbus turminalis L.),

- bezgova jagoda (Sambucus nigra L.),

- šipek (Rosa canina L.),

- črni ribez (Ribes nigrum L.).

Člen 5

Za namene člena 1(4)(i)(1)Uredbe (EGS) št. 1576/89 je najmanjša količina uporabljenega sadja pet kilogramov na 20 litrov alkohola pri 100 vol %.

Člen 6

1. V skladu s členom 1(4)(i)(1)(b) Uredbe (EGS) št.1576/89 je največja vsebnost metanola v sadnih žganjih 1500 gramov na hektoliter, računano na 100 vol % alkohola, v primeru žganj, pridobljenih s strani proizvajalcev sadja in destilarn, katerih skupna letna proizvodnja zadevnega žganja ne presega 500 hektolitrov alkohola, računano na 100 vol %, pridobljenega iz naslednjega sadja:

- sliva (Prunus domestica L.),

- mirabela (Prunus domestica L. var. syriaca),

- češplja (Prunus domestica L.),

- jabolko (Malus domestica Borkh.),

- hruška (Pyrus communis L.).

2. Do 31. decembra 1992 se odstavek 1 uporablja tudi za žganje, pridobljeno iz hrušk (Pyrus communis) brez omejitev glede letne proizvodnje destilarn.

Člen 7

Z odstopanjem od člena 1(4)(r)(1) Uredbe (EGS) št. 1576/89 je za likerje najmanjša vsebnost sladkorja 100 gramov na liter, določena za likerje, zmanjšana na:

- 80 g na liter za encijanove likerje, pripravljene z encijanom kot edino aromatsko snovjo;

- 70 g na liter za češnjeve likerje, katerih etilni alkohol sestavlja samo češnjevo žganje.

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. maja 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 1990

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 160, 12.6.1989, str. 1.

[2] UL L 365, 15.12.1989, str. 48.

--------------------------------------------------