31990R0429

Kommissionens förordning (EEG) nr 429/90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 045 , 21/02/1990 s. 0008 - 0014
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0045
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 32 s. 0045


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 429/90 av den 20 februari 1990 om beviljande genom anbudsinfordran av stöd för koncentrerat smör avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3879/89(2), särskilt artikel 7a.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1677/85 av den 11 juni 1985 om monetära utjämningsbelopp inom jordbruket(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1889/87(4), och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 3143/85(5), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2690/89(6), infördes ett system för försäljning till sänkta priser av interventionssmör som är avsett för direkt förbrukning i form av koncentrerat smör. Denna åtgärd har medverkat till att öka avsättningen av interventionssmör och att öka förbrukningen av koncentrerat smör.

Med hänsyn, å ena sidan, till de försäljnings- och handelsfrämjande åtgärder som vidtagits och som efter ikraftträdandet av nämnda förordning har gjort det möjligt att erövra en andel av marknaden för oljor och fetter och, å andra sidan, till den nuvarande situationen på marknaden för smör, bör det system som avses i förordning (EEG) nr 3143/85 bibehållas och kompletteras genom att möjligheten införs att bevilja stöd för koncentrerat smör som erhållits från smör eller grädde från marknaden och som är avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen.

I enlighet med artikel 7a.2 b i förordning (EEG) nr 804/68 får särskilda åtgärder vidtas i syftet att förbättra avsättningsmöjligheterna för smör som inte varit föremål för interventionsorgans uppköp eller stöd för privat lagring och avsättningsmöjligheterna för grädde. Följaktligen bör bestämmelser fastställas för att säkerställa att smöret inte har varit föremål för de åtgärder som avses i avdelning II i förordning (EEG) nr 804/68.

Avsättningsåtgärderna kan inbegripa möjligheten att bevilja stöd. För att säkerställa att sådant stöd fastställs till den nivå som är absolut nödvändig och för att effektivt kontrollera de berörda kvantiteterna, bör förfarandet med stående anbudsinfordran användas, vilket även säkerställer lika tillgång för de berörda aktörerna.

Det är nödvändigt att i alla avsättningsled särskilja koncentrerat smör som avsätts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning från annat smör. I detta syfte bör bestämmelser antas om sammansättningen av och varubeskrivningen för koncentrerat smör. För att säkerställa att syftet med denna förordning uppnås, bör en tidsfrist fastställas för bearbetning av smör och grädde till koncentrerat smör samt förpackning därav.

En tillräckligt hög halt av smörfett bör fastställas.

Ett kontrollsystem bör tillämpas för att säkerställa att det koncentrerade smöret inte används till andra ändamål än de som fastställts. Med hänsyn till åtgärdens karaktär, särskilt i samband med framställningen av koncentrerat smör, bör det fastställas att de berörda parterna skall föra lagerbokföring. Sådana kontroller bör upphöra i skedet omedelbart före detaljhandelssektorns övertagande av smöret.

Vad beträffar de monetära utjämningsbelopp som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 1677/85, bör hänsyn tas till smörets eller det koncentrerade smörets värde. I detta syfte bör det fastställas att en koefficient skall tillämpas på de monetära utjämningsbelopp som gäller för koncentrerat smör enligt kommissionens förordning om fastställande av monetära utjämningsbelopp.

Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter har inte yttrat sig inom den tid som dess ordförande bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Stöd skall beviljas för koncentrerat smör som producerats i en anläggning som godkänts i enlighet med artikel 9 och som tillverkats av grädde eller smör som framställts inom gemenskapen, förutsatt att smöret inte har varit föremål för interventionsorgans uppköp eller stöd för privat lagring. Det koncentrerade smöret, vilket skall motsvara de specifikationer som anges i bilagan till denna förordning, skall vara avsett för direkt förbrukning inom gemenskapen.

2. I denna förordning avses med direkt förbrukning köp som görs av konsumenter för slutanvändning, inklusive köp som görs av hotell, restauranger, sjukhus, hushåll, internatskolor, fängelser och liknande institutioner för tillredning av mat för direkt förbrukning.

3. Stödet skall beviljas av den medlemsstat inom vars territorium grädden eller smöret har bearbetats till koncentrerat smör enligt de metoder som anges i bilagan till denna förordning.

4. Stödet skall fastställas i ecu i enlighet med det förfarande som används vid stående anbudsinfordran, som de enskilda interventionsorganen administrerar.

Artikel 2

1. Meddelande om en stående anbudsinfordran skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning minst åtta dagar före den sista anbudsdag som infaller först.

2. Interventionsorganen skall utfärda meddelanden om anbudsinfordran med särskilt angivande av den sista anbudsdagen och den adress dit anbudet skall inges.

Artikel 3

1. Interventionsorgan skall utfärda enskilda anbudsinfordringar under den stående anbudsinfordrans giltighetstid.

2. Anbudstiden för varje enskild anbudsinfordran skall löpa ut kl. 12.00 den andra och den fjärde tisdagen i varje månad, med undantag för den fjärde tisdagen i december. Om tisdagen är allmän helgdag, skall fristen förlängas till kl. 12.00 följande arbetsdag.

3. När det gäller den första enskilda anbudsinfordran skall anbudstiden löpa ut kl. 12.00 den 13 mars 1990.

Artikel 4

1. För att ett anbud skall vara giltigt, skall till det bifogas ett skriftligt åtagande att framställa den kvantitet koncentrerat smör som anges i anbudet. Om det koncentrerade smöret framställs av smör, skall anbudsgivaren även lämna ett skriftligt åtagande att använda smör som inte varit föremål för interventionsorgans uppköp eller stöd för privat lagring.

2. Anbud skall inges per rekommenderat brev eller per bud till interventionsorganet mot mottagningsbevis eller via någon form av skriftlig telekommunikation.

3. Anbud skall inges till det interventionsorgan inom vars territorium det koncentrerade smöret skall framställas.

4. Anbud skall innehålla följande uppgifter:

a) Anbudsgivarens namn och adress.

b) Det föreslagna stödbeloppet, uttryckt i ecu per 100 kg koncentrerat smör.

c) Den kvantitet koncentrerat smör för vilken stöd begärs.

d) Namn och adress på den anläggning där hela kvantiteten koncentrerat smör skall framställas, spårämnen tillsättas och förpackning ske, i enlighet med artiklarna 9 och 10, och, i förekommande fall, den anläggning där hela kvantiteten koncentrerat smör skall förpackas för saluföring, i enlighet med artikel 10.5. Med det behöriga organets samtycke får emellertid hela kvantiteten koncentrerat smör förpackas för saluföring i en annan anläggning än den som anges i anbudet, i enlighet med artikel 10.5.

5. För att ett anbud skall vara giltigt skall följande villkor vara uppfyllda:

a) Till anbudet skall bifogas de skriftliga åtaganden som avses i punkt 1.

b) Anbudet skall avse en kvantitet av minst fyra ton koncentrerat smör.

c) Innan anbudstiden löper ut, skall bevis framläggas på att anbudsgivaren har ställt den säkerhet för anbudet som avses i artikel 5.1.

6. Anbud får inte dras tillbaka efter den sista anbudsdagen enligt artikel 3.2 för den aktuella enskilda anbudsinfordran.

Artikel 5

1. Vid tillämpning av denna förordning skall vidhållande av anbudet efter den sista dagen samt ställande av säkerhet för slutanvändningen vara huvudkrav, vars uppfyllande skall säkerställas genom ställande av en säkerhet för anbudet uppgående till 150 ecu per ton.

2. Säkerheter för anbud skall ställas i den medlemsstat där anbudet inges.

Säkerheten för anbudet skall frisläppas när den säkerhet för slutanvändningen som avses i punkt 3 ställs.

3. Ett huvudkrav skall vara att det koncentrerade smöret övertas av detaljhandeln inom gemenskapen och uppfyllandet av detta krav skall säkerställas genom att en säkerhet för slutanvändningen ställs med ett belopp som skall fastställas samtidigt som stödbeloppet per 100 kg och på grundval av detta sistnämnda.

Artikel 6

1. Med beaktande av de anbud som inkommit i samband med en enskild anbudsinfordran och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68 skall ett högsta stödbelopp fastställas för det koncentrerade smöret med en lägsta fetthalt av 96 %.

I samband med ovanstående förfarande får beslut fattas om att inget kontrakt skall tilldelas med avseende på en anbudsinfordran.

Artikel 7

1. Anbud skall avvisas om det föreslagna stödbeloppet är högre än det högsta belopp som fastställts för den aktuella enskilda anbudsinfordran.

2. Rättigheter och skyldigheter i samband med anbudsinfordran skall inte vara överlåtbara.

Artikel 8

1. Interventionsorganet skall omedelbart underrätta varje anbudsgivare om resultatet av hans deltagande i den enskilda anbudsinfordran.

2. Om anbudsgivaren har tilldelats kontrakt skall nämnda underrättelse innehålla uppgift om

a) det stödbelopp som beviljats för den aktuella kvantiteten koncentrerat smör och det anbud, betecknat med ett löpnummer, som stödet gäller för,

b) den sista dagen för förpackning av det koncentrerade smöret,

c) beloppet för säkerheten för slutanvändningen.

3. Med undantag för fall av force majeure, skall stödet utbetalas till anbudsgivare som tilldelats kontrakt

- inom 60 dagar från den dag då bevis framläggs på att det koncentrerade smöret har framställts, att spårämnen har tillsatts och att det har förpackats i enlighet med artiklarna 9 och 10, och stödet skall utbetalas i proportion till de kvantiteter för vilka sådant bevis framläggs,

- och efter det att den säkerhet för slutanvändningen som avses i artikel 5.3 har ställts.

Säkerheten för slutanvändningen skall frisläppas med avseende på de kvantiteter för vilka bevis på att det övertagits av detaljhandeln framläggs inom högst 15 månader från och med den sista anbudsdag som avses i artikel 3.2.

85 % av säkerheten för slutanvändningen skall emellertid frisläppas om det aktuella beviset inges inom sex månader efter den tidsfrist om 15 månader som avses i andra stycket.

Om ett T 5 kontrollexemplar skall användas som bevis för detaljhandelns övertagande och detta kontrollexemplar, på grund av omständigheter utom den berörda partens kontroll, inte har återsänts till den avsändande tullmyndigheten eller det aktuella centrala organet inom 12 månader från och med den sista anbudsdag som avses i artikel 3.2, får nämnda part, före utgången av den tidsfrist om 15 månader som avses i andra stycket, till de behöriga myndigheterna inge en underbyggd ansökan om lika behandling, tillsammans med bevishandlingar som skall inbegripa transporthandlingen och en handling som bevisar att smöret har övertagits av detaljhandeln.

4. Om det, till exempel på grund av ojämn fördelning, konstateras att halten av var och en av de produkter som finns förtecknade i punkt 1 c i bilagan understiger de lägsta föreskrivna halterna med mer än 5 %, men med mindre än 20 %, skall stödet minskas med 1,5 % för varje procentenhet med vilken de föreskrivna lägsta halterna underskrids.

5. Om den tidsfrist som avses i artikel 9.1 överskrids med färre än 60 dagar, skall stödet minskas med 4 ecu per ton och dag. Efter utgången av denna tidsfrist skall det resterande stödbeloppet minskas med 15 % och därefter med 2 % för varje ytterligare dag.

6. I händelse av force majeure eller om en administrativ undersökning beträffande rätten till stödet har inletts, skall stödbeloppet inte utbetalas förrän rätten till stöd har fastlagts.

Artikel 9

1. Framställning av det koncentrerade smöret, tillsättning av spårämnen i enlighet med specifikationerna i bilagan samt förpackning av det koncentrerade smöret, inbegripet sådan förpackning för saluföring som avses i artikel 4.4 d, skall ske

- inom 90 dagar från den sista anbudsdag som avses i artikel 3.2,

- i en anläggning som godkänts för detta ändamål av den medlemsstat inom vars territorium nämnda anläggning är belägen.

2. En anläggning får endast godkännas om följande villkor är uppfyllda:

a) Anläggningen skall ha lämplig teknisk utrustning som har kapacitet att framställa i genomsnitt 2 ton koncentrerat smör per månad.

b) Lokalerna skall vara så utformade att det är möjligt att separat lagra och identifiera annat fett än smörfett.

c) För anläggningens räkning skall ett åtagande göras att föra löpande register över det använda smörets ursprung, smörets framställningsdag, den kvantitet koncentrerat smör som erhålls och dess sammansättning, det datum då produkterna lämnar anläggningen samt innehavarnas namn och adresser, bestyrkta genom hänvisningar till följesedlar och fakturor.

d) För anläggningens räkning skall ett åtagande göras att till det organ som ansvarar för de kontroller som avses i artikel 11 vidarebefordra anläggningens produktionsprogram för varje parti i enlighet med de närmare bestämmelser som fastställts av medlemsstaten.

3. Om det i anläggningen bearbetas olika produkter som är berättigade till stöd eller prissänkning, skall för anläggningens räkning ett åtagande göras att

- föra sådana register som avses i punkt 2 c särskilt,

- successivt bearbeta nämnda produkter. På begäran av den berörda parten får medlemsstater emellertid ge dispens från denna skyldighet, förutsatt att anläggningen har lokaler som säkerställer att det är möjligt att separat lagra de aktuella produkterna och att identifiera dem.

4. Respektive godkännande ges ett löpnummer av den medlemsstat inom vars territorium det koncentrerade smöret framställs och förpackas.

5. Godkännandet skall återkallas om bestämmelserna i denna artikel inte uppfylls. Godkännandet kan även återkallas om det konstateras att den aktuella anläggningen inte har fullgjort någon annan skyldighet som följer av denna förordning.

På begäran av den berörda anläggningen och efter en grundlig kontroll, kan godkännande på nytt tilldelas efter en period om minst sex månader.

6. Vid tillämpning av denna förordning får medlemsstaterna, trots bestämmelserna i punkterna från 2 till 5, till och med den 31 december 1990 betrakta sådana godkännanden som lämnats tidigare i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 3143/85 som giltiga, utom när det gäller grädde.

Artikel 10

1. Vid framställning av det koncentrerade smöret skall ett av de spårämnen som avses i bilagan tillsättas i enlighet med den metod som valts, på ett sådant sätt att det säkerställs att spårämnet fördelas jämnt.

Det behöriga organet skall säkerställa att kraven beträffande kvaliteten och egenskaperna, särskilt vad avser renhetsgraden, hos de produkter som skall blandas i det koncentrerade smöret är uppfyllda.

2. Omedelbart före förpackningen får kvävgas tillsättas koncentrerat smör för skumbildning. Den volymökning som denna behandling orsakar får inte överstiga 10 % av det koncentrerade smörets volym före behandlingen.

När det gäller koncentrerat smör med en lägsta halt av smörfett på 99,8 % före tillsatsen av spårämnen och andra tillsatser, får den volymökning som behandlingen orsakar inte överstiga 20 % av det koncentrerade smörets volym före behandlingen.

3. Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen i enlighet med metod I som anges i bilagan skall saluföras i förslutna förpackningar. Beroende på vilka produkter som iblandats i enlighet med punkterna 1 och 2 och om inte annat följer av de nationella bestämmelser om varubeskrivningar avseende livsmedel, skall förpackningarna vara märkta med en eller flera av följande påskrifter, skrivna med väl synliga och läsliga bokstäver i samma typsnitt:

- « Mantequilla concentrada - Reglamento (CEE) n° 429/90 » o « mantequilla concentrada para la cocina - Reglamento (CEE) n° 429/90 » o « mantequilla concentrada para la cocina y la pasteiería - Reglamento (CEE) n° 429/90 ».

- Stege- og bagesmør - Forordning (EØF) nr 429/90.

- "Butterfett - Verordnung (EWG) Nr 429/90" oder "Butterschmalz - Verordnung (EWG) Nr 429/90".

- « ÓõìðõêíùìÝíï äïýôõñï - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 429/90 » Þ « ÓõìðõêíùìÝíï äïýôõñï ãéá ìáãåéñéêÞ - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 429/90 » Þ « ÓõìðõêíùìÝíï äïýôõñï ãéá ìáãåéñéêÞ êáé æá÷áñïðëáóôéêÞ - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 429/90 » Þ « Ìáãåéñéêü äïýôõñï - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 429/90 »,

- "Butteroil - Regulation (EEC) No 429/90" or "concentrated butter for cooking and baking - Regulation (EEC) No 429/90".

- « Beurre concentré - Règlement (CEE) n° 429/90 » ou « beurre concentré pour la cuisine - Règlement (CEE) n° 429/90 » ou « beurre concentré pour la cuisine et la pâtisserie - Règlement (CEE) n° 429/90 » ou « beurre cuisinier - Règlement (CEE) n° 429/90 ».

- « Burro concentrato - Regolamente (CEE) n. 429/90 ».

- "Bak- en braadboter - Verordening (EEG) nr. 429/90" of "boterconcentraat - Verordening (EEG) nr. 429/90".

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen i enlighet med metod II som anges i bilagan skall saluföras i förslutna förpackningar märkta med en eller flera av följande påskrifter, skrivna med väl synliga och läsliga bokstäver i samma typsnitt:

- Ghee obtenido de mantequilla - Reglamento (CEE) n° 429/90,

- Ghee - Forordning (EØF) nr. 429/90,

- Aus Butter gewonnenes Ghee - Verordnung (EWG) Nr. 429/90,

- Âïýôõñï ghee -Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 429/90,

- Butter ghee - Regulation (EEC) No 429/90,

- Ghee obtenu du beurre - Règlement (CEE) n° 429/90,

- Ghee ottenuto da burro - Regolamento (CEE) n. 429/90,

- Ghee - Verordening (EEG) nr. 429/90.

4. Sådana förpackningar som avses i punkt 3 skall ha ett innehåll med en högsta nettovikt av 3 kg.

5. Hela kvantiteten koncentrerat smör får förpackas för saluföring i en annan anläggning än den där den framställdes, förutsatt att förpackningen sker i en anläggning som godkänts för detta ändamål av den medlemsstat inom vars territorium de två anläggningarna är belägna.

Artikel 11

1. Det behöriga organet skall vid framställningen av det koncentrerade smöret ombesörja kontroller på platsen på grundval av anläggningens produktionsprogram enligt artikel 9.2 d, på ett sådant sätt att varje anbud, enligt artikel 4, kontrolleras minst en gång.

Sådana kontroller skall omfatta provtagning och analys av prover och skall särskilt avse produktionsförhållandena, kvantiteten och sammansättningen hos den erhållna produkten samt förpackningarna. De skall omfatta provtagning av koncentrerat smör från varje parti som är betecknat med anbudets löpnummer.

Kontrollerna skall, med intervaller som beror av de kvantiteter som bearbetas, kompletteras med mer ingående stickprovskontroller av de register som avses i artikel 9.2 c och kontroll av att villkoren för godkännandet av anläggningen är uppfyllda.

Kostnaderna för kontrollerna skall bäras av anläggningen.

2. Med parti avses en kvantitet koncentrerat smör som framställs inom samma produktionsenhet och som motsvarar hela eller en del av ett anbud enligt artikel 4.3.

Artikel 12

1. Vid tillämpning av denna förordning skall smör anses vara övertaget av detaljhandeln när det köpts av de institutioner som avses i artikel 1.2, av distributionsföretag till vilka endast innehavare av ett särskilt kundkort har tillträde ("cash and carry") och av inköpsorganisationer som tillhör företag som distribuerar till detaljhandelsföretag.

2. Till dess att det koncentrerade smöret har övertagits av detaljhandeln, skall varje innehavare av koncentrerat smör föra lagerbokföring som för varje leverans av koncentrerat smör visar köparnas namn och adresser och de köpta kvantiteterna i varje enskilt fall.

Om innehavaren av koncentrerat smör enligt denna förordning även innehar koncentrerat smör för vilket bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 570/88(7) eler förordning (EEG) nr 3143/85 gäller, skall separat lagerbokföring föras för de produkter som vederbörande innehar med stöd av var och en av de nämnda förordningarna.

3. För att säkerställa att de bestämmelser som avses i punkt 2 följs, skall kontrollåtgärder kompletteras med en grundlig oanmäld kontroll av handelsdokument och lagerbokföring hos var och en av de innehavare av koncentrerat smör som avses i nämnda punkt.

Artikel 13

Medlemsstaterna skall i början av varje kvartal underrätta kommissionen om de detaljhandelspriser på koncentrerat smör som noterats under det föregående kvartalet.

Artikel 14

Om förpackat koncentrerat smör avsänds för att övertas av detaljhandeln i en annan medlemsstat, skall följande lydelse anges i fält 104 på kontrollexemplaret T 5:

- Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

- Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fælleskabet (til detailhandelen)

- Verpacktes Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

- ÓõìðõêíùìÝíï êáé óõóêåõáóìÝíï äïýôõñï ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá Üìåóç êáôáíÜëùóç óôçí Êïéíüôçôá (èá áíáëçöèåß áðü ôï ëéáíéêü åìðüñéï),

- Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

- Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

- Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

- Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtsstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel),

och i fält 107 skall anges "förordning (EEG) nr 429/90".

Artikel 15

Den säkerhet för anbudet som avses i artikel 5.1, det högsta stödbelopp som avses i artikel 6, det stöd som skall utbetalas till den anbudsgivare som tilldelas kontrakt och den säkerhet för slutanvändningen som avses i artikel 5.3 skall omräknas till nationell valuta med användning av den jordbruksomräkningskurs som gäller den sista anbudsdagen avseende den enskilda anbudsinfordran.

Artikel 16

De monetära utjämningsbelopp som gäller för förpackat koncentrerat smör skall vara lika med de monetära utjämningsbelopp som fastställs i enlighet med förordning (EEG) nr 1677/85 multiplicerade med den koefficient som anges i bilaga 1 del 5 till kommissionens förordning om fastställande av monetära utjämningsbelopp.

Artikel 17

Det stöd för koncentrerat smör som avses i artikel 1 i denna förordning skall betraktas som intervention avsedd att stabilisera jordbruksmarknaderna i den mening som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EEG) nr 729/70(8).

Artikel 18

Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85(9) skall tillämpas, om inte annat uttryckligen föreskrivs i denna förordning.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1990.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 februari 1990.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

(2) EGT nr L 378, 27.12.1989, s. 1.

(3) EGT nr L 164, 24.6.1985, s. 6.

(4) EGT nr L 182, 3.7.1987, s. 1.

(5) EGT nr L 298, 12.11.1985, s. 9.

(6) EGT nr L 261, 7.9.1989, s. 6.

(7) EGT nr L 55, 1.3.1988, s. 31.

(8) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

(9) EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 5.

BILAGA

SPECIFIKATIONER FÖR KONCENTRERAT SMÖR FÖR DIREKT FÖRBRUKNING

1. KRAV BETRÄFFANDE SAMMANSÄTTNINGEN

(per 100 kg koncentrerat smör för direkt förbrukning)

a) Innehåll av mjölkfett: minst 96 kg

b) Fettfria mjölkbeståndsdelar: högst 2 kg

c) Spårämnen, beroende på vilken metod som valts:

Metod I:

- Antingen 15 g stigmasterol (C29H48O = Ä5,22-stigmastadin-3â-ol), med en lägsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas,

- eller 17 g stigmasterol (C29H48O = Ä5,22-stigmastadin-3â-ol), med en lägsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä5-stigmastadin-3â-ol),

- eller 1,1 kg triglycerider av enantsyra (n-heptansyra), med en lägsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en enantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran.

Metod II:

- Antingen 10 g etylester av smörsyra och 15 g stigmasterol (C29H48O = Ä5,22-stigmastadin-3â-ol), med en lägsta renhetsgrad av 95 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas,

- eller 10 g etylester av smörsyra och 17 g stigmasterol (C29H48O = Ä5,22-stigmastadin-3â-ol), med en lägsta renhetsgrad av 85 %, beräknat på den produkt som är klar att tillsättas, innehållande högst 7,5 % brassicasterol (C28H46O = Ä5,22-ergostadin-3â-ol) och högst 6 % sitosterol (C29H50O = Ä5-stigmastadin-3â-ol),

- eller 10 g etylester av smörsyra och 1,1 kg triglycerider av enantsyra (n-heptansyra), med en lägsta renhetsgrad av 95 %, beräknat som triglycerider på den produkt som är klar att tillsättas, med ett högsta syratal på 0,3, ett förtvålningstal mellan 385 och 395 och en enantsyrahalt av minst 95 % i den förestrade syran.

d) Inga andra tillsatser än följande får tillsättas:

- Fettfria mjölkbeståndsdelar (högst 2 kg) enligt b, och/eller

- natriumklorid: högst 0,750 kg,

- lecitin (E 322): högst 0,500 kg.

2. KVALITETSKRAV

- Fria fettsyror: Högst 0,35 % (uttryckt som oljesyra)

- Oxidationstal: Högst 0,5 (i millimol aktivt syre per kg)

- Smak: Frisk

- Lukt: Inga främmande lukter

- Neutraliseringsmedel, antioxidanter och konserveringsmedel: Inga