31990R0429Uradni list L 045 , 21/02/1990 str. 0008 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0045
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 32 str. 0045


Uredba Komisije (EGS) št. 429/90

z dne 20. februarja 1990

o dodelitvi pomoči z razpisom za zgoščeno maslo, namenjeno neposredni porabi v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne proizvode [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3879/89 [2], in zlasti člena 7a(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1677/85 z dne 11. junija 1985 o denarnih kompenzacijskih zneskih v kmetijstvu [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1889/87 [4],

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3143/85 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2690/89 [6], uvaja shemo prodaje intervencijskega masla v obliki zgoščenega masla, namenjenega neposredni porabi, po znižanih cenah; ker je ukrep pomagal povečati prodajo intervencijskega masla in spodbuditi porabo zgoščenega masla;

ker je ob upoštevanju promocijske in komercialne akcije, ki je omogočila prevzem dela trga za olja in maščobe od začetka veljavnosti navedene uredbe po eni strani, in upoštevanju sedanje situacije na trgu za maslo po drugi strani, treba s shemo, predvideno z Uredbo (EGS) št. 3143/85 nadaljevati in jo dopolniti s predvidevanjem možnosti za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo, dobljeno iz masla ali smetane, ki izhajata s trga in sta namenjena neposredni porabi v Skupnosti;

ker se v skladu s členom 7a(2)(b) Uredbe (EGS) št. 804/68 lahko sprejmejo posebni ukrepi za povečanje možnosti prodaje masla, ki ga niso kupile intervencijske agencije, niti ni bila zanj dodeljena pomoč za zasebno skladiščenje, in možnosti prodaje smetane; ker je zaradi tega treba določiti določbe za zagotovitev, da maslo ni bilo podvrženo ukrepom, predvidenim v naslovu II Uredbe (EGS) št. 804/68;

ker lahko ukrepi za prodajo predvidijo dodelitev pomoči; ker da se zagotovi, da je uvedba takšne pomoči na nujno potrebnem nivoju in učinkovito nadzoruje zadevne količine, je treba uporabiti stalen razpis za oddajo ponudb, ki bo prav tako zagotovil enak dostop zainteresiranim izvajalcem;

ker je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev razlikovanja med zgoščenim maslom, prodanim pod pogoji te uredbe, in drugimi vrstami masla, v vseh fazah trženja; ker je v ta namen treba sprejeti določbe o sestavi in opisu zgoščenega masla; ker je za zagotovitev upoštevanja ciljev te uredbe treba določiti rok za predelavo masla in smetane v zgoščeno maslo in za pakiranje;

ker je treba določiti dovolj visoko vsebnost mlečne maščobe;

ker je treba uporabiti sistem pregledov za zagotovitev, da zgoščeno maslo ni uporabljeno za druge namene, kot je bilo zagotovljeno; ker je zaradi posebnega značaja postopka, zlasti v povezavi s proizvodnjo zgoščenega masla, treba predvideti vodenje evidenc zalog s strani zadevnih strank; ker se morajo takšni pregledi končati v fazi neposredno pred prevzemom s strani trgovine na drobno;

ker je, glede denarnih kompenzacijskih zneskov, določenih v skladu z Uredbo (EGS) št. 1677/85, treba upoštevati vrednost masla ali zgoščenega masla; ker je zaradi tega treba predvideti uporabo koeficienta k denarnim kompenzacijskim zneskom, ki se uporabljajo za zgoščeno maslo v skladu z Uredbo Komisije o določitvi denarnih kompenzacijskih zneskov;

ker Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Pomoč se dodeli za zgoščeno maslo, proizvedeno v obratu, odobrenem v skladu s členom 9, in narejeno bodisi iz smetane ali masla, proizvedenega v Skupnosti, če maslo ni bilo odkupljeno s strani intervencijskih agencij oziroma ni bilo deležno pomoči za zasebno skladiščenje. Zgoščeno maslo, ki ustreza specifikacijam, navedenim v Prilogi k temu, je namenjeno neposredni porabi v Skupnosti.

2. Za namene te uredbe pomeni "neposredna poraba" nakupe s strani potrošnikov za namene končne uporabe, vključno z nakupi s strani hotelov, restavracij, bolnišnic, domov, internatov, zaporov in vseh podobnih ustanov za pripravo hrane za neposredno porabo.

3. Pomoč dodeli država članica, na ozemlju katere sta smetana ali maslo predelana v zgoščeno maslo, v skladu s formulami, podrobno razloženimi v Prilogi k temu.

4. Pomoč se določi v ekujih v skladu s postopkom stalnega razpisa za oddajo ponudb, ki ga izvede vsaka od intervencijskih agencij.

Člen 2

1. Obvestilo o stalnem razpisu za oddajo ponudb se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti najmanj osem dni pred prvim rokom za oddajo ponudb.

2. Intervencijska agencija izda obvestilo o razpisu za oddajo ponudb, pri čemer zlasti navede zadnji dan za oddajo ponudb in kraj za oddajo ponudb.

Člen 3

1. V obdobju veljavnosti stalnega razpisa za oddajo ponudb izda intervencijska agencija posamezne razpise za oddajo ponudb.

2. Rok za oddajo ponudb na posamezne razpise poteče ob 12. opoldne vsak drugi in četrti torek v mesecu, razen četrtega torka v decembru. Če je torek državni praznik, se obdobje podaljša do 12. opoldne naslednjega delovnega dne.

3. Glede prvega posameznega razpisa za oddajo ponudb poteče rok za oddajo ponudb ob 12. opoldne 13. marca 1990.

Člen 4

1. Ponudba ni veljavna, če ne vsebuje pisnega jamstva o proizvodnji s ponudbo določene količine zgoščenega masla. Če se zgoščeno maslo proizvede iz masla, mora ponudnik prav tako podati pisno jamstvo, da bo uporabil maslo, ki ni bilo predmet odkupa s strani intervencijskih agencij oziroma ni bilo deležno pomoči za zasebno skladiščenje.

2. Ponudbe se oddajo bodisi priporočeno ali se oddajo osebno intervencijski agenciji proti izdaji potrdila o prejemu, ali pa se za predložitev ponudb uporabijo pisna telekomunikacijska sredstva.

3. Ponudbe se vložijo intervencijski agenciji, na ozemlju katere se bo zgoščeno maslo proizvedlo.

4. Ponudbe navajajo:

(a) ime in naslov ponudnika;

(b) predlagani znesek pomoči, izražen v ekujih na 100 kilogramov zgoščenega masla;

(c) količino zgoščenega masla, za katerega se uveljavlja pomoč;

(d) ime in naslov obrata, v katerem bo proizvedena celotna količina zgoščenega masla, dodani markerji in izvršeno pakiranje v skladu s členoma 9 in 10, in, če je ustrezno, naziv in naslov obrata, v katerem bo pakirana celotna količina zgoščenega masla za trženje v skladu s členom 10(5). Če se pristojna agencija strinja, se lahko v skladu s členom 10(5) celotna količina zgoščenega masla pakira za trženje v drugem obratu, kot je naveden v ponudbi.

5. Ponudba ni veljavna, če:

(a) ni opremljena s pisnimi jamstvi iz odstavka 1;

(b) se ne nanaša na količino najmanj štirih ton zgoščenega masla;

(c) ni predložen dokaz, da je ponudnik položil razpisno varščino iz člena 5(1) pred potekom roka za oddajo ponudb.

6. Nobena ponudba ne sme biti umaknjena po zadnjem dnevu za oddajo ponudb iz člena 3(2), ki se nanaša na zadevni posamezni razpis za oddajo ponudb.

Člen 5

1. Za namene te uredbe sta osnovni zahtevi vzdrževanje ponudbe po zadnjem dnevu za oddajo ponudb in položitev varščine za končno uporabo, izpolnitev teh zahtev pa se zagotovi s položitvijo razpisne varščine 150 ECU na tono.

2. Razpisne varščine se položijo v državi članici, v kateri je oddana ponudba.

Razpisne varščine se sprostijo, ko je položena varščina za končno uporabo iz odstavka 3.

3. Prevzem zgoščenega masla s strani trgovine na drobno v Skupnosti je osnovna zahteva, izpolnitev katere se zagotovi s pologom varščine za končno uporabo v znesku, določenim ob istem času in v skladu z zneskom pomoči za 100 kilogramov.

Člen 6

V luči prejetih ponudb na vsak posamezen razpis za oddajo ponudb in v skladu s postopkom, določenim v členu 30 Uredbe (EGS) št. 804/68, se maksimalni znesek pomoči določi za zgoščeno maslo z minimalno vsebnostjo maščobe 96 %.

V skladu z zgoraj navedenim postopkom se lahko sprejme sklep, da se v zvezi z razpisom za oddajo ponudb pomoč ne dodeli.

Člen 7

1. Ponudbe se zavrnejo, če znaša predlagana pomoč več, kot je najvišji znesek za zadevni posamezen razpis za oddajo ponudb.

2. Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razpisa za oddajo ponudb, niso prenosljive.

Člen 8

1. Intervencijska agencija nemudoma obvesti vsakega ponudnika o izidu njegove udeležbe v posameznem razpisu za oddajo ponudb.

2. V primeru izbranega ponudnika takšno obvestilo navaja:

(a) znesek pomoči, dodeljen za količino zadevnega zgoščenega masla, in ponudbo, na katero se nanaša, prepoznavno po serijski številki;

(b) končni datum za pakiranje zgoščenega masla;

(c) znesek varščine za končno uporabo.

3. Razen v primerih višje sile se pomoč plača izbranemu ponudniku:

- v 60 dneh od datuma, ko je predložen dokaz, da je bilo zgoščeno maslo proizvedeno, da so mu bili dodani markerji in je bilo pakirano v skladu s členoma 9 in 10 ter je plačano sorazmerno s količinami, za katere je predložen takšen dokaz,

- in po pologu varščine za končno uporabo iz člena 5(3).

Varščina za končno uporabo se sprosti glede na količine, za katere je predložen dokaz o prevzemu s strani trgovine na drobno, najkasneje v 15 mesecih od roka za vložitev ponudb iz člena 3(2).

Vendar, 85 % varščine za končno uporabo se sprosti, če se zadevni dokaz predloži v šestih mesecih roka 15 mesecev iz drugega pododstavka.

V primeru, da je treba kot dokaz o prevzemu s strani trgovine na drobno uporabiti kontrolno kopijo T 5, ki zaradi okoliščin, ki so izven vpliva zainteresirane stranke, ni bila vrnjena v odhodni carinski urad ali v osrednji urad v 12 mesecih od roka za oddajo ponudb iz člena 3(2), lahko stranka pri pristojnih organih pred potekom 15-mesečnega roka iz drugega pododstavka vloži utemeljen zahtevek za enakovredno obravnavo, skupaj s spremljajočimi dokumenti, ki morajo vsebovati transportni dokument in dokument, ki dokazuje, da je bilo maslo prevzeto s strani trgovine na drobno.

4. Kadar je, na primer zaradi neenakomerne razdelitve, vsebina vsakega od proizvodov, navedenih v točki 1(c) Priloge pod predpisanimi minimalnimi količinami za več kot 5 %, toda manj kot 20 %, se pomoč zmanjša za 1,5 % zneska le-te za vsako odstotno točko pod predpisanimi minimalnimi količinami.

5. Kadar je obdobje iz člena 9(1) preseženo za manj kot skupno 60 dni, se pomoč zmanjša za 4 ECU na tono na dan. Ob koncu tega obdobja se preostali znesek pomoči zmanjša za 15 %, in nato za 2 % za vsak nadaljnji dan.

6. V primerih višje sile ali, kadar je sprožena administrativna poizvedba o upravičenosti do pomoči, se plačilo ne izvede, dokler se ne prizna upravičenost do pomoči.

Člen 9

1. Proizvodnja zgoščenega masla, dodajanje markerjev v skladu s specifikacijami, določenimi v Prilogi, in pakiranje zgoščenega masla, vključno s pakiranjem za trženje iz člena 4(4)(d), se mora opraviti:

- v 90 dneh od zadnjega dneva za vložitev ponudb iz člena 3(2),

- v obratu, odobrenem za ta namen s strani države članice, na ozemlju katere je naveden obrat.

2. Odobritev se lahko podeli obratu samo, če:

(a) ima ustrezno tehnično opremo za predelavo povprečne količine najmanj dveh ton zgoščenega masla na mesec;

(b) ki ima prostore, kjer so lahko ločeno skladiščene in prepoznane zaloge nemlečnih maščob;

(c) ki jamči vodenje stalnih evidenc izvora uporabljenega masla, datum proizvodnje masla uporabljene količine, količine in sestavo dobljenega zgoščenega masla, datum odpreme tega proizvoda ter imena in naslove imetnikov; ki se izkazujejo s sklicevanjem na dobavnice in račune; in

(d) ki jamči, da bo, odgovornemu organu za nadzor iz člena 11, posredoval proizvodni program za vsako pošiljko v skladu z ureditvami, ki jih določi zadevna država članica.

3. Če obrat predeluje različne proizvode, ki so upravičeni do pomoči ali znižanja cene, mora prav tako:

- voditi evidence iz odstavka 2(c) zgoraj kot ločene enote,

- predelovati navedene proizvode zaporedoma. Na zahtevo zadevne stranke pa se lahko države članice strinjajo, da odstopijo od te obveznosti, če ima obrat prostore, ki zagotavljajo ločeno skladiščenje in prepoznavnost zalog zadevnih proizvodov.

4. Odobritev s serijsko številko da država članica, na ozemlju katere se zgoščeno maslo proizvaja in pakira.

5. Odobritev se odvzame v primeru neizpolnitve določb tega člena; prav tako se lahko odobritev odvzame, če se ugotovi, da zadevni obrat ni izpolnjeval katere koli druge obveznosti, ki izhaja iz te uredbe.

Odobritev se na prošnjo zadevnega obrata obnovi po minimalnem obdobju šestih mesecev in po podrobnem inšpekcijskem pregledu.

6. Ne glede na odstavka 2 in 5 lahko države članice do 31. decembra 1990 za namene te uredbe štejejo za veljavne predhodno izdane odobritve v skladu s členom 4 Uredbe (EGS) št. 3143/85, toda ne v primeru, kadar gre za smetano.

Člen 10

1. Med proizvodnjo zgoščenega masla se eden od markerjev iz Priloge doda v skladu z izbrano formulo na tak način, da se zagotovi homogena razdelitev zgoščenega masla.

Pristojna agencija zagotovi, da se upoštevajo zahteve glede kakovosti in lastnosti, zlasti stopnja čistosti, proizvodov, ki bodo vdelani v zgoščeno maslo.

2. Zgoščenemu maslu se neposredno pred pakiranjem lahko doda dušikov plin, da se povzroči penjenje; povečanje prostornine, ki je posledica te obdelave, ne sme presegati 10 % prostornine zgoščenega masla pred obdelavo.

V primeru zgoščenega masla z minimalno vsebnostjo mlečne maščobe 99,8 % pred dodajanjem markerjev in aditivov, pa povečanje prostornine, ki je posledica te obdelave, ne sme presegati 20 % prostornine zgoščenega masla pred obdelavo.

3. Zgoščeno maslo, ki so mu dodani markerji v skladu s formulo I, določeni v Prilogi I, mora biti dano v zaprta pakiranja. Glede na vdelane/vgrajene proizvode v skladu z odstavkoma 1 in 2 in v skladu z nacionalnimi določbami, ki urejajo označevanje živil, vsebujejo pakiranja, v jasnem in čitljivem tisku z enako velikostjo črk, eno ali več naslednjih navedb:

- "Mantequilla concentrada — Reglamento (CEE) no 429/90" o "mantequilla concentrada para la cocina — Reglamento (CEE) no 429/90" o "mantequilla concentrada para la cocina y la pasteiería — Reglamento (CEE) no 429/90";

- Stege- og bagesmør — Forordning (EØF) nr. 429/90;

- "Butterfett — Verordnung (EWG) Nr. 429/90" oder "Butterschmalz — Verordnung (EWG) Nr. 429/90";

- "Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90" ή "Συμπυκνωμένο βούτυρο για μαγειρική — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90" ή "Συμπυκνωμένο βούτυρο για μαγειρική και ζαχαροπλαστική — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90" ή "Μαγειρικό βούτυρο — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90";

- "Butteroil — Regulation (EEC) No 429/90" or "concentrated butter for cooking and baking — Regulation (EEC) No 429/90";

- "Beurre concentré — Règlement (CEE) no 429/90" ou "beurre concentré pour la cuisine — Règlement (CEE) no 429/90" ou "beurre concentré pour la cuisine et la pâtisserie — Règlement (CEE) no 429/90" ou "beurre cuisinier — Règlement (CEE) no 429/90";

- "Burro concentrato — Regolamento (CEE) n. 429/90";

- "Bak- en braadboter — Verordening (EEG) nr. 429/90" of "boterconcentraat — Verordening (EEG) nr. 429/90".

Zgoščeno maslo, ki so mu dodani markerji v skladu s formulo II, določeni v Prilogi, mora biti dano v zaprta pakiranja, ki vsebujejo, v jasnem in čitljivem tisku z enako velikostjo črk, eno ali več naslednjih navedb:

- Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CEE) no 429/90

- Ghee — Forordning (EØF) nr. 429/90

- Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EWG) Nr. 429/90

- Βούτυρο ghee — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 429/90

- Butter ghee — Regulation (EEC) No 429/90

- Ghee obtenu du beurre — Règlement (CEE) no 429/90

- Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CEE) n. 429/90

- Ghee — Verordening (EEG) nr. 429/90.

4. Maksimalna neto vsebina pakiranj iz odstavka 3 je tri kilograme.

5. Celotna količina zgoščenega masla se lahko pakira za trženje v drugem obratu kot v tistem, v katerem je bilo proizvedeno, če poteka pakiranje v obratu, ki je bilo v ta namen odobreno s strani države članice, na ozemlju katere sta ta dva obrata.

Člen 11

1. V obdobju predelave masla v zgoščeno maslo izvaja pristojna agencija na kraju samem preglede, ki temeljijo na proizvodnem programu obrata, ki je naveden v členu 9(2)(d), na ta način, da je vsaka ponudba, kot je opisana v členu 4, najmanj enkrat preverjena.

Takšni pregledi vključujejo jemanje in analizo vzorcev in se nanašajo zlasti na proizvodne pogoje, količino in sestavo dobljenega proizvoda in na pakiranja. Vključujejo jemanje vzorcev zgoščenega masla iz vsake pošiljke, prepoznavne po serijski številki ponudbe.

Glede na proizvedene količine se pregledi periodično dopolnijo s temeljitimi in naključnimi inšpekcijskimi pregledi evidenc iz člena 9(2)(c) in s preverjanjem izpolnjevanja pogojev, določenih za odobritev obrata.

Stroški pregledov bremenijo obrat.

2. "Pošiljka" pomeni količino zgoščenega masla, proizvedenega v eni proizvodni enoti, ki ustreza celotni ponudbi ali le delu ponudbe, kot je opisana v členu 4(3).

Člen 12

1. V smislu te uredbe se prav tako šteje, da maslo prevzame trgovina na drobno, če nakupe opravijo obrati iz člena 1(2), distribucijski obrati, do katerih imajo dostop le imetniki nakupne kartice ("cash and carry"), in nabavni oddelki distribucijskih podjetij za trgovino na drobno.

2. Vsaka oseba, ki ima zgoščeno maslo, mora do prevzema s strani trgovine na drobno voditi evidenco zaloge, ki za vsako dostavo navaja imena in naslove kupcev zgoščenega masla in kupljene količine v vsakem primeru.

Če imetnik zgoščenega masla v skladu s to uredbo prav tako poseduje zgoščeno maslo v skladu z določbami Uredbe Komisije (EGS) št. 570/88 [7] in/ali Uredbe (EGS) št. 3143/85, se vodijo ločene evidence zalog za proizvode, posedovane na temelju vsake od navedenih uredb.

3. Za zagotovitev izpolnjevanja določb iz odstavka 2 se postopki nadzora dopolnijo s temeljitim, nenapovedanim pregledom komercialnih dokumentov in evidenc zalog vseh imetnikov zgoščenega masla iz navedenega odstavka.

Člen 13

Države članice na začetku vsakega četrtletja obvestijo Komisijo o maloprodajnih cenah za zgoščeno maslo, zbranih v predhodnem četrtletju.

Člen 14

Če je zgoščeno maslo odposlano za prevzem s strani trgovine na drobno v drugi državi članici, vsebuje polje 104 na kontrolni kopiji T 5 naslednji vpis:

- Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

- Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

- Verpacktes Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

- Συμπυκνωμένο και συσκευασμένο βούτυρο που προορίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κοινότητα (θα αναληφθεί από το λιανικό εμπόριο)

- Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

- Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

- Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

- Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtsstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel).

in v polju 107 se označi "Uredba (EGS) št. 429/90".

Člen 15

Razpisna varščina iz člena 5(1), najvišji znesek pomoči iz člena 6, pomoč, ki se plača izbranemu ponudniku, in varščina za končno uporabo iz člena 5(3) se pretvorijo v nacionalno valuto, pri čemer se uporabi kmetijski menjalni tečaj, ki velja zadnji dan za oddajo ponudb na zadevni posamezni razpis.

Člen 16

Denarni kompenzacijski zneski, ki se uporabljajo za pakirano zgoščeno maslo, so enaki denarnim kompenzacijskim zneskom, določenimi v skladu z Uredbo (EGS) št. 1677/85, pomnoženimi s koeficientom, navedenim v delu 5 Priloge I k Uredbi Komisije o določitvi denarnih kompenzacijskih zneskov.

Člen 17

Pomoč za zgoščeno maslo, predvidena v členu 1 te uredbe, se šteje kot intervencija, namenjena stabilizaciji kmetijskih trgov v smislu člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 [8].

Člen 18

Uredba Komisije (EGS) št. 2220/85 [9] se uporablja, razen kjer ta uredba posebej določa drugače.

Člen 19

Ta uredba začne veljati 1. marca 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. februarja 1990

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 13.

[2] UL L 378, 27.12.1989, str. 1.

[3] UL L 164, 24.6.1985, str. 6.

[4] UL L 182, 3.7.1987, str. 1.

[5] UL L 298, 12.11.1985, str. 9.

[6] UL L 261, 7.9.1989, str. 6.

[7] UL L 55, 1.3.1988, str. 31.

[8] UL L 94, 28.4.1970, str. 13.

[9] UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA

SPECIFIKACIJE ZA ZGOŠČENO MASLO ZA NEPOSREDNO PORABO

1. ZAHTEVE GLEDE SESTAVE

(na 100 kilogramov zgoščenega masla za neposredno porabo):

(a) Vsebnost mlečnih maščob: najmanj 96 kilogramov.

(b) Nemaščobne sestavine mleka: največ dva kilograma.

(c) Markerji v odvisnosti od izbrane formule:

Formula I:

- ali 15 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 95 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo/vgraditev,

- ali 17 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 85 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo/vgraditev, ki vsebuje do vključno 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ 5,22-ergosten-3-beta-ol) in do vključno 6 % sitosterola (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3-beta-ol),

- ali 1,1, kg trigliceridov enantične (n-heptanoične) kisline, s čistostjo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo/vgraditev, z maksimalnim kislinskim številom 0,3, s saponifikacijsikm številom med 385 in 395, in z minimalno vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %.

Formula II:

- ali 10 gramov etilnega estra butirne kisline in 15 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 95 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo/vgraditev,

- ali 10 gramov etilnega estra butirne kisline in 17 gramov stigmasterola (C29H48O = Δ 5,22-stigmasten-3-beta-ol), s čistostjo najmanj 85 %, izračunano na proizvodu, pripravljenem za vdelavo/vgraditev, ki vsebuje do vključno 7,5 % brasikasterola (C28H46O = Δ 5,22-ergosten-3-beta-ol) in do vključno 6 % sitosterola (C29H50O = Δ 5-stigmasten-3-beta-ol),

- ali 10 gramov etilnega estra butirne kisline in 1,1 kg trigliceridov enantične (n-heptanoične) kisline, s čistostjo najmanj 95 %, izračunano kot trigliceridi na proizvodu, pripravljenem za vdelavo/vgraditev, z maksimalnim kislinskim številom 0,3, s saponifikacijskim številom med 385 in 395, in z minimalno vsebnostjo enantične kisline v delu zaestrene kisline 95 %.

(d) Ob izključitvi vseh ostalih aditivov se lahko vdela/vgradi naslednje:

- nemaščobne sestavine mleka (največ dva kilograma) iz (b), in/ali

- natrijev klorid: največ 0,750 kilograma,

- lecitin (E 322): največ 0,500 kilograma.

2. ZAHTEVE ZA KAKOVOST

- Proste maščobne kisline: največ 0,35 % (izražene kot oleinska kislina).

- Peroksidno število: največ 0,5 (v miliekvivalentih aktivnega kisika na kilogram).

- Okus: svež.

- Vonj: odsotnost tujih vonjav.

- Agensi za nevtralizacijo, antioksidanti in konzervansi: odsotnost.

--------------------------------------------------