31990R0028Uradni list L 003 , 06/01/1990 str. 0009 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0109
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 7 str. 0109


Uredba Komisije (EGS) št. 28/90

z dne 4. januarja 1990

o uvrstitvi določenega blaga v oznake 11081100, 11081200, 11081300 in 11081400 kombinirane nomenklature in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1463/87

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3845/89 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je treba zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, priložene navedeni uredbi, nujno sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in, ker se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki na njej temeljijo delno ali v celoti ali ji dodajajo dodatne pododdelke, in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, priloženi k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker ta uredba zadeva tudi proizvode, na katere se nanaša Uredba Komisije (EGS) št. 1463/87 [3]; ker bi morali slednjo zato razveljaviti;

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je sedaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne oznake KN, navedene v stolpcu 2 preglednice.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 1463/87 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. marca 1990.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. januarja 1990

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Član Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 374, 22.12.1989, str. 2.

[3] UL L 138, 28.5.1987, str. 36.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje blaga | Oznaka KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Proizvod v obliki finega, belega prahu, ki ga sestavlja:mešanica naravnega pšeničnega škroba in manjših količin acetiliranega pšeničnega škroba ali zelo slabo acetiliranega pšeničnega škroba, ki ima naslednje lastnosti:vsebnost škroba (določena z Ewersovo metodo): 95 mas. % ali več v suhem proizvodu,vsebnost acetila (določena z encimatsko metodo): manj kot 0,5 mas. % v suhem proizvodu | 11081100 | Uvrstitev opredeljujejo določbi splošnih pravil 1 in 6, za razlaganje kombinirane nomenklature, in besedilo oznak KN 1108 in 11081100 Zaradi njihovih lastnosti (predvsem zaradi nizke vsebnosti acetila) je treba te proizvode obravnavati kot škrob iz oznake KN 11081100, in ne kot škrob, modificiran z esterifikacijo, iz oznake KN 35051050 |

2.Proizvod v obliki finega, belega prahu, ki ga sestavlja:mešanica naravnega koruznega škroba in manjših količin acetiliranega koruznega škroba ali zelo slabo acetiliranega koruznega škroba, ki ima naslednje lastnosti:vsebnost škroba (določena z Ewersovo metodo): 95 mas. % ali več v suhem proizvodu,vsebnost acetila (določena z encimatsko metodo): manj kot 0,5 mas. % v suhem proizvodu | 11081200 | Uvrstitev opredeljujejo določbi splošnih pravil 1 in 6, za razlaganje kombinirane nomenklature, in besedilo oznak KN 1108 in 11081200 Zaradi njihovih lastnosti (predvsem zaradi nizke vsebnosti acetila) je treba te proizvode obravnavati kot škrob iz oznako KN 11081200, in ne kot škrob, modificiran z esterifikacijo, iz oznake KN 35051050 |

3.Proizvod v obliki finega, belega prahu, ki ga sestavlja:mešanica naravnega krompirjevega škroba in manjših količin acetiliranega krompirjevega škroba ali zelo slabo acetiliranega krompirjevega škroba, ki ima naslednje lastnosti:vsebnost škroba (določena z Ewersovo metodo): 95 mas. % ali več v suhem proizvodu,vsebnost acetila (določena z encimatsko metodo): manj kot 0,5 mas. % v suhem proizvodu | 11081300 | Uvrstitev opredeljujejo določbi splošnih pravil 1 in 6, za razlaganje kombinirane nomenklature, in besedilo oznak KN 1108 in 11081300 Zaradi njihovih lastnosti (predvsem zaradi nizke vsebnosti acetila) je treba te proizvode obravnavati kot škrob iz oznako KN 11081300, in ne kot škrob, modificiran z esterifikacijo, iz oznake KN 35051050 |

4.Proizvod v obliki finega, belega prahu, ki ga sestavlja:mešanica naravnega škroba iz manioke in manjših količin acetiliranega škroba iz manioke ali zelo slabo acetiliranega škroba iz manioke, ki ima naslednje lastnosti:vsebnost škroba (določena z Ewersovo metodo): 95 mas. % ali več v suhem proizvodu,vsebnost acetila (določena z encimatsko metodo): manj kot 0,5 mas. % v suhem proizvodu | 11081400 | Uvrstitev opredeljujejo določbi splošnih pravil 1 in 6, za razlaganje kombinirane nomenklature, in besedilo oznak KN 1108 in 11081400 Zaradi njihovih lastnosti (predvsem zaradi nizke vsebnosti acetila) je treba te proizvode obravnavati kot škrob iz oznake KN 11081400, in ne kot škrob, modificiran z esterifikacijo, iz oznake KN 35051050 |

--------------------------------------------------