31990L0658Úradný vestník L 353 , 17/12/1990 S. 0073 - 0076
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0079
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0079


Smernica Rady

zo 4. decembra 1990,

ktorou sa v dôsledku zjednotenia Nemecka menia a dopĺňajú niektoré smernice o uznávaní formálnych kvalifikácií

(90/658/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 49, článok 57 ods. 1 a 2 prvá a tretia veta a článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže v dôsledku zjednotenia Nemecka je potrebné vykonať určité úpravy v smerniciach 75/362/EHS [4], 77/452/EHS [5], 78/686/EHS [6], 78/1026/EHS [7] a 80/154/EHS [8], naposledy novelizovaných smernicou 89/594/EHS [9] a smernicou 89/595/EHS [10], o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek a v smernici 85/433/EHS [11], zmenenej a doplnenej smernicou 85/584/EHS [12], a v smernici 85/384/EHS [13], naposledy novelizovanej smernicou 86/17/EHS [14], o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti farmácie a architektúry a v smernici 75/363/EHS [15], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 89/594/EHS, o koordinácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa činností lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek;

keďže odo dňa zjednotenia Nemecka bude komunitárne právo plne uplatniteľné na území bývalej Nemeckej Demokratickej Republiky;

keďže je potrebné urobiť zmeny v uvedených smerniciach, aby sa vzala do úvahy špecifická situácia na spomínanom území;

keďže v súlade s princípom nadobudnutých práv, diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách získané nemeckými štátnymi príslušníkmi na tomto území, ktorí vykonávajú svoje odborné aktivity na základe odbornej prípravy, ktorá sa začala pred zjednotením a nezodpovedá pravidlám spoločenstva o odbornej príprave, budú uznávané za podobných podmienok ako tie, ktoré sa aplikujú na štátnych príslušníkov iných členských štátov v čase prijatia spomínaných smerníc alebo vstupu do spoločenstva;

keďže je potrebné chrániť na úrovni spoločenstva práva nadobudnuté držiteľmi niekdajších kvalifikácií, ktoré sa už nepriznávajú, ako výsledok zmien, ktoré sa uskutočnili v pravidlách členských štátov, ktoré tieto kvalifikácie vydávali; keďže takéto predpisy boli zavedené smernicou 89/594/EHS do väčšiny smerníc o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách; keďže by bolo tak isto možné aplikovať vyššie uvedené nezmenene na nemeckých štátnych príslušníkov z územia bývalej Nemeckej demokratickej republike; keďže podobné opatrenia by tiež mali byť začlenené do smernice 85/433/EHS vzťahujúcej sa na vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii;

keďže väčšina osobitných predpisov vzťahujúcich sa na uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vydaných bývalou Nemeckou demokratickou republikou, prestávajú byť relevantnými v dôsledku zjednotenia Nemecka; keďže by tieto mali byť zrušené,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 75/362/EHS sa mení takto:

1. V článku 3 písm. a) sa odsek 3 "v Nemecku" vypustí.

2. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 9a

1. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v medicíne potvrdzujúce dokončenie odbornej prípravy získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu určené článkom 1 smernice 75/363/EHS, uznávajú členské štáty okrem Nemecka tieto diplomy, vysvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách za postačujúce, ak:

- potvrdzujú dokončenie odbornej prípravy začatej pred zjednotením Nemecka,

- oprávňujú držiteľa vykonávať lekárske činnosti na území Nemecka za rovnakých podmienok ako kvalifikácie vydané príslušnými nemeckými orgánmi uvedené v bodoch 1 a 2 článku 3 písm. a), a

- sú doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi potvrdzujúcimi, že títo štátni príslušníci účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali uvedené činnosti v Nemecku aspoň tri po sebe nasledujúce roky počas päťročného obdobia pred vydaním tohto osvedčenia.

2. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách v špecializovanom lekárstve potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajú minimálne požiadavky určené v článkoch 2 až 5 smernice 75/363/EHS, členské štáty okrem Nemecka uznajú tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách za postačujúce, ak:

- potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy ukončenej pred uplynutím časového limitu určeného v druhom pododseku článku 9 ods. 1 smernice 78/363/EHS, a

- povoľujú na území Nemecka vykonávať, ako špecialistovi, spomínané činnosti za rovnakých podmienok ako pri kvalifikáciách vydaných príslušnými nemeckými orgánmi podľa článkov 5 a 7.

Môžu však vyžadovať, aby tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi alebo inštitúciami potvrdzujúcim, že ich držitelia sa ako špecialisti zapojili do spomínanej aktivity po dobu rovnajúcu sa dvojnásobku rozdielu medzi obdobím špecializovanej odbornej prípravy získanej na nemeckom území a minimálnou dĺžkou odbornej prípravy určenou v smernici 75/363/EHS, tam kde nespĺňajú minimálne požiadavky na dĺžku odbornej prípravy, stanovené v článku 4 a 5 smernice 75/363/EHS."

Článok 2

"Pre územie bývalej Nemeckej demokratickej republiky však Nemecko prijme opatrenia potrebné na naplnenie článkov 2 až 5 do 18 mesiacov po zjednotení."

Článok 3

Smernica 77/452/EHS sa mení takto:

1. V článku 3 písm. a) sa druhá zarážka, "v Nemecku" vypúšťa;

2. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 4a

V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, vysvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu podľa článku l smernice 77/453/EHS, členské štáty okrem Nemecka uznajú tieto diplomy, vysvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách za postačujúce, ak:

- potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy, ktorá sa začala pred zjednotením Nemecka,

- oprávňujú svojho držiteľa vykonávať činnosti všeobecnej zdravotnej sestry na území Nemecka za rovnakých podmienok ako kvalifikácie udelené príslušnými nemeckými orgánmi a spomínané v článku 3 písm. a), a

- ak sú doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi, potvrdzujúcim, že sa títo štátni príslušníci v Nemecku účinne a právoplatne zapojili do činností všeobecnej zdravotnej sestry aspoň tri roky počas päťročného obdobia pred dátumom vydania tohto osvedčenia. Tieto činnosti musia zahŕňať plnú zodpovednosť za plánovanie, organizáciu a vykonávanie zdravotnej starostlivosti o pacientov."

Článok 4

Smernica 78/686/EHS sa mení takto:

1. V článku 3 písm. a) "v Nemecku" sa vypúšťa:

- prezentácia vo forme dvoch očíslovaných bodov,

- text bodu 2;

2. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 7a

1. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov potvrdzujúce odbornú prípravu získanú na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajú všetky minimálne požiadavky stanovené v článku 1 smernice 78/687/EHS, členské štáty okrem Nemecka uznajú tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o kvalifikácii za postačujúce, ak:

- potvrdzujú odbornú prípravu začatú pred zjednotením Nemecka,

- oprávňujú držiteľa vykonávať aktivity zubného lekára na území Nemecka za rovnakých podmienok ako kvalifikácie vydávané príslušnými nemeckými orgánmi uvedené v článku 3 písm. a), a

- sú doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi potvrdzujúcim, že títo štátni príslušníci účinne a v súlade s právnymi predpismi v Nemecku vykonávali uvedené činnosti aspoň tri po sebe nasledujúce roky počas päťročného obdobia pred vydaním osvedčenia.

2. V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách špecializovaných zubných lekárov potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy získanej na území Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajú minimálne požiadavky určené v článkoch 2 a 3 smernice 78/687/EHS, členské štáty okrem Nemecka uznajú tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách za postačujúce, ak:

- potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy začatej pred zjednotením Nemecka,

- oprávňujú držiteľa vykonávať, ako špecializovaný zubný lekár na území Nemecka, spomínané činnosti za rovnakých podmienok ako pri kvalifikáciách vydávaných príslušnými nemeckými orgánmi podľa článku 5 ods. 1 a 2.

Môžu však vyžadovať, aby tieto diplomy, osvedčenia alebo iné doklady o formálnych kvalifikáciách boli doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi alebo inštitúciami potvrdzujúcim, že ich držiteľ sa ako špecializovaný zubný lekár zapojil do spomínanej aktivity po dobu rovnajúcu sa dvojnásobku rozdielu medzi obdobím špecializovanej odbornej prípravy získanej na nemeckom území a minimálnym trvaním odbornej prípravy stanoveným v smernici 78/687/EHS, tam kde nespĺňajú minimálne požiadavky na dĺžku odbornej prípravy stanovenú v článku 2 smernice 78/687/EHS."

Článok 5

Smernica 78/1026/EHS sa mení takto:

1. V článku 3 písm. a) "v Nemecku" sa vypúšťa:

- prezentácia vo forme dvoch očíslovaných bodov,

- text bodu 2.

2. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 4a

V prípade štátnych príslušníkov členských štátov, ktorých diplomy, osvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách zverolekárov potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajú minimálne požiadavky určené v článku 1 smernice 78/1027/EHS, členské štáty okrem Nemecka uznajú tieto diplomy, osvedčenia a iné doklady o kvalifikácii za postačujúce, ak:

- potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy začatej pred zjednotením Nemecka,

- oprávňujú svojho držiteľa vykonávať na území Nemecka činnosti zverolekára za rovnakých podmienok ako pri kvalifikáciách vydávaných príslušnými nemeckými orgánmi uvedených v článku 3 písm. a), a

- sú doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi, potvrdzujúcim, že títo štátni príslušníci účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali v Nemecku do uvedené činnosti aspoň tri po sebe nasledujúce roky počas päťročného obdobia pred dátumom vydania osvedčenia."

Článok 6

Smernica 80/154/EHS sa mení takto:

1. V článku 3 písm. a) "v Nemecku" sa vypúšťa:

- prezentácia vo forme dvoch zarážok,

- text druhej zarážky.

2. Pridáva sa nasledujúci článok:

"Článok 5a

1. V prípade členských štátov, ktorých diplomy, vysvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách pôrodných asistentiek potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajú všetky minimálne požiadavky stanovené v článku 1 smernice 80/155/EHS, členské štáty okrem Nemecka uznajú diplomy, vysvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách za postačujúce, ak:

- potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy začatej pred zjednotením Nemecka;

- oprávňujú svojho držiteľa vykonávať na území Nemecka činnosti pôrodnej asistentky za rovnakých podmienok ako pri kvalifikáciách vydávaných príslušnými nemeckými orgánmi uvedených v článku 3 písm. a), a

- sú doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi potvrdzujúcim, že títo štátni príslušníci sa účinne a právoplatne zapojili v Nemecku do spomínaných aktivít aspoň tri po sebe nasledujúce roky v rámci päťročného obdobia pred dátumom vydania osvedčenia.

2. V prípade členských štátov, ktorých diplomy, vysvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách pôrodných asistentiek potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky spĺňajúcej všetky minimálne požiadavky stanovené v článku 1 smernice 80/155/EHS, ale ktorá sa vzhľadom na článok 2 musí uznať iba ak je doplnená odbornou praxou uvedenou v článku 4, členské štáty okrem Nemecka uznajú diplomy, vysvedčenia a iné doklady o formálnych kvalifikáciách za postačujúce, ak:

- potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy začatej pred zjednotením Nemecka, a

- sú doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi potvrdzujúcim, že títo štátni príslušníci sa účinne a právoplatne zapojili do spomínaných aktivít v Nemecku aspoň dva roky počas päťročného obdobia pred dátumom vydania osvedčenia."

Článok 7

Smernica 85/433/EHS sa mení takto:

1. V článku 4 písm. a) "v Nemecku" sa vypúšťa nasledujúce:

- prezentácia vo forme dvoch očíslovaných bodov,

- text bodu 2.

2. V článku 6:

- sa súčasný text stáva odsekom 1,

- pridá sa nasledujúci odsek 2:

"2. Diplomy, osvedčenia a iné univerzitné alebo rovnocenné kvalifikácie vo farmácii, ktoré boli vydané štátnym príslušníkom členskými štátmi a ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu stanovené v článku 2 smernice 85/432/EHS nezodpovedajúce označeniam stanoveným v článku 4, sa budú považovať na účely smernice za diplomy uvedené v tomto článku, ak sú doplnené osvedčením potvrdzujúcim, že odborná príprava vyhovuje ustanoveniam smernice 85/432/EHS v jej článku 2 a budú považované členskými štátmi, ktoré ich vydali, za označenia stanovené v článku 4 tejto smernice."

3. Vkladá sa nasledujúci článok:

"Článok 6a

Diplomy, osvedčenia a iné univerzitné alebo rovnocenné kvalifikácie vo farmácii, ktoré potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy získanej na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky nespĺňajúce všetky minimálne požiadavky stanovené v článku 2 smernice 85/432/EHS, sa považujú za diplomy spĺňajúce tieto požiadavky, ak:

- potvrdzujú absolvovanie odbornej prípravy začatej pred zjednotením Nemecka,

- oprávňujú svojho držiteľa vykonávať na území Nemecka činnosti farmaceuta za rovnakých podmienok ako pri kvalifikáciách vydávaných príslušnými nemeckými orgánmi uvedených v článku 4 písm. c) a

- sú doplnené osvedčením vydaným príslušnými nemeckými orgánmi potvrdzujúcim, že títo štátni príslušníci v Nemecku účinne a v súlade s právnymi predpismi vykonávali jednu z činností uvedených v článku 1 ods. 2 smernice 85/432/EHS aspoň tri po sebe nasledujúce roky počas päťročného obdobia pred dátumom vydania osvedčenia za podmienky, že takáto aktivita je v členskom štáte regulovaná."

Článok 8

Článok 6 smernice 85/384/EHS sa vypúšťa.

Článok 9

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 1991. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 4. decembra 1990

Za Radu

predseda

G. De Michelis

[1] Ú. v. ES L 266, 28.9.1990, s. 12, zmenená a doplnená 28. novembra 1990.

[2] Stanovisko doručené 24. októbra 1990 (nebolo ešte uverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie z 21. novembra 1990 (nebolo ešte uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Stanovisko doručené 20. novembra 1990 (nebolo ešte uverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 176, 15.7.1977, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 233, 24.8.1978, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 362, 23.12.1978, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 33, 11.2.1980, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 341, 23.11.1989, s. 19.

[10] Ú. v. ES L 341, 23.11.1989, s. 30.

[11] Ú. v. ES L 253, 24.9.1985, s. 37.

[12] Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 42.

[13] Ú. v. ES L 223, 21.8.1985, s. 15.

[14] Ú. v. ES L 27, 1.2.1986, s. 71.

[15] Ú. v. ES L 167, 30.6.1975, s. 14.

--------------------------------------------------