31990L0642Uradni list L 350 , 14/12/1990 str. 0071 - 0079
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 35 str. 0258
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 35 str. 0258


Direktiva Sveta

z dne 27. novembra 1990

o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih kmetijskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo

(90/642/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2]

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker ima rastlinska pridelava zelo pomembno vlogo v Skupnosti;

ker na donos pridelka nenehno vplivajo škodljivi organizmi in plevel;

ker je brezpogojno nujno zaščititi rastline in rastlinske proizvode pred temi organizmi, da bi preprečili zmanjšanje donosa ali škode na spravljenem pridelku in da bi povečali produktivnost kmetijstva;

ker je eden najpomembnejših načinov zaščite rastlin in rastlinskih proizvodov pred vplivi teh organizmov uporaba kemijskih pesticidov; ker je obvezne najvišje dovoljene vrednosti treba predpisati skladno z dobro kmetijsko prakso;

ker ugoden vpliv na pridelek ni edini vpliv teh pesticidov, ker gre običajno za nevarne snovi ali pripravke z nevarnimi stranskimi učinki,

ker veliko število teh pesticidov in njihovih metabolitov ali razgradnih produktov lahko škodljivo vpliva na porabnike rastlinskih proizvodov; ker pesticidov ne bi smeli uporabljati v okoliščinah, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ali živali ali za okolje;

ker bi Skupnost morala spodbujati uporabo alternativnih načinov ekološkega kmetovanja;

ker Direktiva Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določanju najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na sadju in zelenjavi [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/186/EGS [5], določa najvišje dovoljene vrednosti za navedene ostanke in na celotnem območju Skupnosti omogoča prost pretok proizvodov z vrednostmi nižjimi ali enakimi navedenim najvišjim dovoljenim vrednostim; ker navedena direktiva državam članicam v primerih, kadar to ocenjujejo za upravičeno, omogoča, da na svojem ozemlju dovolijo dajanje v promet proizvodov z vrednostmi višjimi od najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov;

ker zaradi te zadnje določbe v nekaterih primerih obstajajo nenehne razlike med državami članicami glede najvišjih dovoljenih vrednosti za navedene ostanke pesticidov, kar lahko vodi k ustvarjanju trgovinskih ovir in tako ovira prost pretok blaga znotraj Skupnosti; ker je z namenom, da bi dosegli enotni trg v letu 1992, te ovire treba odstraniti;

ker bi bilo zaradi navedenih vzrokov treba odvzeti možnost, da države članice dovolijo višje vrednosti, in v vseh državah članicah določiti obvezne najvišje dovoljene vrednosti za določene aktivne snovi v in na sadju in zelenjavi, ki jih morajo države članice upoštevati pri dajanju proizvodov v promet;

ker bi bilo treba, s ciljem, da bi zagotovili prost pretok blaga znotraj Skupnosti, določiti obvezne najvišje dovoljene vrednosti za določene pesticide v in na nekaterih drugih proizvodih rastlinskega izvora;

ker bo upoštevanje najvišjih vrednosti omogočilo prost pretok proizvodov in primerno zaščito zdravja porabnikov in živali;

ker določitev obveznih najvišjih vrednosti ostankov pesticidov zahteva dolgotrajno strokovno obravnavo, tako da teh vrednosti ni mogoče takoj predpisati za ostanke pesticidov, ki jih ureja Direktiva 76/895/EGS;

ker je zato treba sprejeti ločene predpise za navedene obvezne najvišje vrednosti, z namenom, da se ostanki pesticidov postopoma prenesejo iz Direktive 76/895/EGS v te ločene predpise, ko se obvezne vrednosti zanje določijo;

ker potemtakem ta direktiva ne vpliva na Direktivo 76/895/EGS, ki se še naprej uporablja za določene ostanke pesticidov, ki jih ta direktiva ne ureja;

ker uvedba seznama ostankov pesticidov in njihovih najvišjih dovoljenih vrednosti sodi v pristojnost Sveta; ker naj seznam ne bi vključeval ostankov pesticidov, ki jih še vedno ureja Direktiva 76/895/EGS;

ker je primerno uporabljati to direktivo za proizvode, namenjene izvozu v tretje države, razen v nekaterih primerih, ko je mogoče ugotoviti, da države uvoznice zahtevajo posebno obdelavo, za katere so potrebne višje dovoljene vrednosti ostankov pesticidov od tistih, ki so določene za Skupnost skladno s to direktivo; ker ni primerno uporabljati to direktivo za proizvode, namenjene za izdelavo proizvodov, ki niso živila ali krma, ali za setev ali sajenje;

ker morajo države članice, da bi zajamčile skladnost s to direktivo za proizvode, dane v promet, izvajati ustrezne kontrolne ukrepe; ker je treba načrtovati ustrezne inšpekcijske preglede, jih izvajati in o rezultatih poročati v skladu z Direktivo Sveta 89/397/EGS z dne 14. junija 1989 o uradnem inšpekcijskem nadzoru živil [6];

ker je treba uvesti metode vzorčenja in analize na ravni Skupnosti ter v primeru analitskih metod te uporabljati vsaj kot referenčne metode; ker je uvajanje teh metod strokovni in znanstveni izvedbeni ukrep, ki ga je treba določiti po postopku, ki vključuje tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin; ker morajo biti analitske metode v skladu z merili, določenimi v Prilogi k Direktivi Sveta 85/591/EGS z dne 20. decembra 1985 o uvedbi metod vzorčenja in analize na ravni Skupnosti za nadzor in spremljanje živil za prehrano ljudi [7];

ker mora Svet sprejeti vse nadaljnje spremembe seznama proizvodov rastlinskega izvora, v in na katerih so lahko prisotni ostanki pesticidov;

ker mora biti državam članicam omogočeno, da začasno znižajo predpisane vrednosti, če se te naknadno izkažejo za nevarne zdravju ljudi ali živali; ker je v takih primerih tudi primerno, da države članice tesno sodelujejo s Komisijo v okviru Odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva se uporablja za proizvode v skupinah, naštetih v stolpcu 1 priloge, katerih primeri so podani v stolpcu 2, če proizvodi v teh skupinah, ali njihovi deli, opisanih v stolpcu 3, utegnejo vsebovati določene ostanke pesticidov.

Svet na predlog Komisije, s kvalificirano večino, sprejme seznam ostankov pesticidov in njihovih najvišjih vrednosti. Ostanek pesticida se v seznam ne vključi dokler zanj ni določena najvišja vrednost po Direktivi 76/895/EGS.

2. Ta direktiva se uporablja brez poseganja v:

(a) določbe Direktive Sveta 64/54/EGS z dne 5. novembra 1963 o približevanju zakonodaj držav članic glede konzervansov, ki jih je dovoljeno uporabljati v živilih za prehrambne namene [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/585/EGS [9], ki se na nanaša na bifenil (difenil), ortofenilfenol, natrijev ortofenil fenat, in 1-(4-tiazolil)-benzimidazol (tiabendazol), ki še naprej ureja uporabo teh snovi, dokler ne bodo, skupaj z najvišjimi vrednostmi, vključene v seznam iz odstavka 1;

(b) določbe Direktive Sveta 74/63/EGS z dne 17. decembra 1973 o določanju najvišjih dovoljenih vrednosti za neželene snovi in proizvode v krmi [10], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 87/519/EGS [11];

(c) določbe Direktive 76/895/EGS;

(d) določbe Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju najvišjih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitu [12], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 88/298/EGS [13].

3. Ta direktiva se uporablja tudi za proizvode iz odstavka 1, ki so namenjeni izvozu v tretje države. Vendar pa se najvišje vrednosti ostankov pesticidov, predpisane s to direktivo, ne uporabljajo, če je za proizvode, obdelane pred izvozom, mogoče zadovoljivo izkazati, da

(a) (namembna tretja država zahteva tako posebno obdelavo, da bi preprečila prenos škodljivih organizmov na svoje ozemlje, ali

(b) je obdelava potrebna, da bi tako zaščitili proizvode proti škodljivim organizmom med transportom v namembno tretjo državo in med skladiščenjem v tej državi.

4. Ta direktiva se ne uporablja za proizvode iz odstavka 1, kadar je z primernimi dokazili mogoče ugotoviti, da so namenjeni:

(a) za proizvodnjo izdelkov, ki niso živila ali krma, ali

(b) za setev ali sajenje.

Člen 2

Posamezni pojmi v tej direktivi imajo naslednji pomen:

(a) "ostanki pesticidov" so ostanki pesticidov, njihovih metabolitov in razgradnih produktov ali produktov reakcije, vključenih v seznam, ki je naveden v členu 1 in so prisotni v in na proizvodih iz navedenega člena;

(b) "dajanje v promet" je predaja proizvodov oziroma kmetijskih pridelkov iz člena 1 po spravilu pridelka, za plačilo ali brez.

Člen 3

1. Proizvodi, ali, glede na okoliščine, deli proizvodov iz člena 1 od trenutka, ko so dani v promet, ne vsebujejo višjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov od naštetih v seznamu iz člena 1. Če so proizvodi posušeni, zanje pa najvišje vrednosti niso določene, se uporabljajo najvišje vrednosti, predpisane v seznamu iz člena 1 ob upoštevanju koncentracije ostanka, ki nastane zaradi postopka sušenja.

2. Države članice vsaj s kontrolnim vzorčenjem zagotovijo skladnost z najvišjimi vrednostmi iz odstavka 1. Potrebni inšpekcijski pregledi se izvajajo skladno z Direktivo 89/397/EGS in zlasti členom 4 te direktive.

Člen 4

1. Pristojni organ ali organi držav članic pripravijo terminske programe, ki določajo vrsto in pogostnost inšpekcijskih pregledov, ki jih je treba izvajati skladno s členom 3(2) v določenem obdobju.

2. Države članice Komisiji vsako leto do 1. avgusta pošljejo vse potrebne informacije o izvajanju programov iz odstavka 1 v predhodnem letu, v katerem opredelijo:

- merila priprave teh programov,

- število in vrsto izvedenih inšpekcijskih pregledov,

- število in vrsto ugotovljenih kršitev.

3. Komisija po posvetovanju z državami članicami v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin vsako leto do 1. novembra, in prvič 1993. leta, predloži priporočilo glede usklajenega programa inšpekcijskih pregledov za naslednje leto. Priporočilo se naknadno lahko po potrebi prilagodi med izvajanjem usklajenega programa.

Usklajeni program predvsem določa prednostna merila, ki se uporabljajo pri izvajanju programa.

Informacije, predpisane v odstavku 2, vsebujejo poseben, ločen del o izvajanju usklajenega programa.

4. Komisija pet let po sprejetju te direktive Svetu predloži poročilo o uporabi tega člena, s priloženimi ustreznimi predlogi, če je potrebno.

Člen 5

Države članice na svojem ozemlju ne smejo prepovedati ali ovirati dajanja proizvodov iz člena 1 v promet z utemeljitvijo, da vsebujejo ostanke pesticidov, če količina pesticidov na in v proizvodih ali njihovih delih ne presega najvišjih vrednosti, določenih v seznamu iz člena 1.

Člen 6

1. Metode vzorčenja za izvajanje kontrol sadja in zelenjave, predvidenih v členu 3, so predpisane z Direktivo Komisije 79/700/EGS [14]. Metode vzorčenja za izvajanje teh kontrol na drugih proizvodih, razen sadja in zelenjave, ter analitske metode za vse proizvode se določi skladno s postopkom iz člena 9.

Obstoj analitskih metod na ravni Skupnosti državam članicam ne preprečuje uporabe drugih preskušenih in znanstveno veljavnih metod pod pogojem, da to ne ovira prost pretok proizvodov in da so na podlagi metod Skupnosti priznane, da so v skladu s predpisi v tej direktivi. Če pride do razlik pri tolmačenju rezultatov, prevladajo rezultati, dobljeni z uporabo metod Skupnosti.

2. Analitske metode, določene po odstavku 1, izpolnjujejo merila, določena v Prilogi k Direktivi 85/591/EGS.

3. Države članice ostale države članice in Komisijo obvestijo o drugih metodah, uporabljenih na podlagi odstavka 1.

Člen 7

Na predlog Komisije Svet s kvalificirano večino sprejme vse spremembe priloge, ki so posledica napredka znanstvenih in tehničnih dognanj.

Člen 8

1. Kadar država članica glede na nove informacije ali po ponovni presoji obstoječih, oceni, da najvišja vrednost ostankov pesticidov, določena v seznamu iz člena 1 ogroža zdravje ljudi ali živali in zato zahteva hitro ukrepanje, ta država članica lahko tako vrednost na svojem ozemlju začasno zniža. V tem primeru takoj uradno obvesti druge države članice in Komisijo o ukrepih in priloži izjavo o vzrokih zanje.

2. Komisija hitro preuči utemeljitve države članice, navedene v prvem pododstavku in se posvetuje z ostalimi državami članicami v okviru Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, v nadaljevanju "Stalni odbor"; Komisija nato takoj poda svoje mnenje in primerno ukrepa. Komisija o vseh ukrepih takoj uradno obvesti Svet in države članice. Vsaka država članica lahko preda ukrepe Komisije v reševanje Svetu v 15 dneh od takega uradnega obvestila Svet lahko s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev v 15 dneh od dneva, ko mu je bila zadeva predana.

3. Če Komisija oceni, da je treba najvišje vrednosti ostankov pesticidov, predpisane v seznamu iz člena 1 spremeniti da bi odpravili težave iz odstavka 1 in zagotovili varstvo zdravja ljudi ter sproži postopek iz člena 10 s ciljem, da se navedene spremembe sprejmejo. V takem primeru država članica, ki je sprejela ukrepe po odstavku 1, ukrepe lahko zadrži dokler Svet ali Komisija ne sprejmeta odločitve skladno z navedenim postopkom.

Člen 9

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobuda ali pa na zahtevo države članice preda zadevo stalnemu odboru.

2. Predstavnik Komisije Stalnemu odboru predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda mnenje o osnutku v roku, ki ga predsednik lahko določi glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj Stalnega odbora se ponderirajo na način, ki je določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem Stalnega odbora.

4. Če ukrepi niso v skladu z mnenjem Stalnega odbora, ali če ta mnenja ni podal, Komisija Svetu brez odloga predloži predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Svet glasuje s kvalificirano večino.

5. Komisija sprejme predlagane ukrepe, če v obdobju treh mesecev od dneva, ko je bila zadeva predana Svetu, ta ne odloči.

Člen 10

1. Kadar je treba ravnati po postopku, določenem v tem členu, predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo države članice brez odlašanja zadevo preda Stalnemu odboru.

2. Predstavnik Komisije Stalnemu odboru predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Stalni odbor poda mnenje o osnutku v roku, ki ga predsednik lahko določi glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic znotraj Stalnega odbora se ponderirajo na način, ki je določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem Stalnega odbora.

4. Če ukrepi niso v skladu z mnenjem Stalnega odbora, ali če ta mnenja ne poda, Komisija Svetu brez odlašanja predloži predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Svet odloča s kvalificirano večino.

5. Komisija sprejme predlagane ukrepe, če v obdobju 15 dni od dneva, ko je bila zadeva predana Svetu, ta ne odloči.

Člen 11

1. Države članice sprejmejo ukrepe za uskladitev s to direktivo najkasneje do 31. decembra 1992.

2. Države članice se v sprejetih ukrepih iz odstavka 1 sklicujejo na to direktivo, ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. novembra 1990

Za Svet

Predsednik

V. Saccomandi

[1] UL C 46, 25.2.1989, str. 5.

[2] UL C 260, 15.10.1990, str 56.

[3] UL C 329, 30.12.1989, str. 11.

[4] UL L 340, 9.12.1976, sr. 26.

[5] UL L 66, 10.3.1989, str. 36.

[6] UL L 186, 30.6.1989, str. 23.

[7] UL L 372, 31.12.1985, str. 50.

[8] UL L 12, 27.1.1964, str. 161/64.

[9] UL L 372, 31.12.1985, str. 43.

[10] UL L 38, 11.2.1974, str. 31.

[11] UL L 304, 27.10.1987, str. 38.

[12] UL L 221, 7.8.1986, str. 37.

[13] UL L 126, 20.5.1988, str. 53.

[14] UL L 207, 15.8.1979, str. 26.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam proizvodov, navedenih v členu 1 in njihovi deli, na katere se najvišje dovoljene vrednosti ostankov pesticidov nanašajo

Opomba:

Izraz "svež" se razume kot razširitev (asortimana) proizvodov, ki so ohlajeni ali zamrznjeni.

Skupine proizvodov | Proizvodi, vključeni v skupine | Deli proizvodov, na katerega se nanašajo najvišje vrednosti ostankov pesticidov |

1.Sadje, sveže, posušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; lupinarji

iAGRUMI | Pekan | Cel plod |

Limona |

Limeta |

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi) |

Pomelo |

Grenivka |

iOREHI LUPINARJI (Z LUPINO ALI BREZ NJE) | Pomaranče | Cel plod po odstranitvi lupine |

Brazilski oreh |

Kašev oreh |

Kostanj |

Lešniki |

Makadamija |

Kokosov oreh |

Mandeljni |

Pistacije |

Oreh |

Pinjole |

iiiPEČKATO SADJE | Jabolka | Cel plod po odstranitvi peclja |

Hruške |

Kutine |

ivKOŠČIČASTO SADJE | Slive | Cel plod po odstranitvi peclja |

Češnje |

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi) |

Marelice |

vJAGODIČJE IN GROZDJE | aNamizno in vinsko grozdje | Cel plod po odstranitvi kapice in peclja (če je) in če gre za ribez, sadeži s peclji |

bJagode (ne divje) |

cRozgasto jagodičje (ne divje):RobidaSinjezelena robidaLoganova robidaMaline |

dDruge jagode in jagodičevje (ne divje):BorovniceBrusniceRibez(rdeči, črni in beli)Kosmulje |

eDivje jagodičevje in divje sadje |

viMEŠANO SADJE | Avokado | Cel plod po odstranitvi pecljev (če so) in če gre za ananas, po odstranitvi krone |

Banane |

Dateljni |

Smokve |

Kivi |

Kumkvat |

Liči |

Mango |

Olive |

Pasijonka |

Ananas |

Granatno jabolko |

2.Zelenjava, presna ali nekuhana, zamrznjena ali suha

iKORENASTA ALI GOMOLJASTA ZELENJAVA | Rdeča pesa | Ves koren ali gomolj po odstranitvi vrhnjega dela in prilepljene prsti (če je) (odstranitev prsti z izpiranjem v tekoči vodi ali z nežnim ščetkanjem suhega korena (gomolja) |

Korenček |

Zelena |

Hren |

Topinambur |

Pastinak |

Peteršilj – koren |

Redkev |

Črni koren |

Sladki krompir |

Koleraba |

Repa |

Jam |

iiČEBULASTA ZELENJAVA | Česen | Čebula (posušena), šalotka (posušena), česen (posušen): cela rastlina po odstranitvi lahko odstranljivih luščin in prsti (če je). Čebula, šalotka in česen, ne suhi, spomladanska čebula: cela rastlina po odstranitvi korenin in prsti (če je) |

Čebula |

Šalotka |

Spomladanska čebula |

iiiZELENJAVA – PLODOVKE | aRazhudnikParadižnikPaprikaJajčevec | Cela rastlina po odstranitvi peclja |

bBučnice – užitna lupinaKumareKumare za vlaganjeBučke |

cBučnice – neužitna lupinaMeloneBuče (velikanke)Lubenice |

dSladka koruza | Zrnje ali storži brez ovojnih listov |

ivZELENJAVA KAPUSNICE | aCvetoče kapusniceBrokoliCvetača | Cvetača in brokoli: samo cvet |

bGlavnate kapusniceBrstični ohrovtGlavnato zelje | Po odstranitvi odmrlih listov |

cListnate kapusniceKitajsko zeljeZeleni ohrovt |

dKolerabice | Cel gomolj po odstranitvi vrhnjega dela in prilepljene prsti (če je) (odstranitev prsti z izpiranjem v tekoči vodi ali z nežnim ščekanjem suhega gomolja) |

vLISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA | aSolate in podobnoKrešaMotovilecŠirokolistna endivija | Cela rastlina po odstranitvi odmrlih zunanjih listov, korenine in prsti (če je) |

bŠpinača in podobnoBlitva |

cVodna kreša |

dradič Witloof |

eZeliščaPrava krebuljicaDrobnjakPeteršilj |

viZELENJAVA STROČNICE (PRESNE) | Grah | Zrnje po odstranitvi strokov ali s stroki, če so namenjeni za uživanje |

Fižol |

viiSTEBELNA ZELENJAVA | Beluši | Stebla po odstranitvi odmrlega tkiva in prsti (če je); por in komarček: po odstranitvi korenin in prsti (če je) |

Kardij |

Zelena |

Komarček |

Artičoka |

Por |

Rabarbara |

viiiGOBE | Gobe (gojene) | Cela goba po odstranitvi prsti in gojitvenega substrata |

Divje gobe |

3.Stročnice

| Fižol | Celo zrnje |

| Leča |

| Grah |

4.Oljnice-seme

| Laneno seme | Celo seme ali zrnje po odstranitvi ovoja ali luske, če je mogoče |

| Zemeljski oreški |

| Makovo seme |

| Oljno seme |

| Sezamovo seme |

| Sončnično seme |

| Repično seme |

| Soja |

5.Krompir

| Zgodnji in pozni krompir | Cel gomolj po odstranitvi prsti (če je) (odstranitev prsti z izpiranjem v tekoči vodi ali z nežnim ščetkanjem suhega gomolja) |

6.Čaj (sušeni listi in peclji, fermentirani ali drugače, Camellia sinensis)

| | Cela rastlina |

7.Hmelj (sušeni), vključno s hmeljnimi peletami in nekoncentriranim prahom

| | Cela rastlina |

--------------------------------------------------