31990L0641Úradný vestník L 349 , 13/12/1990 S. 0021 - 0025
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 10 S. 0013
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 10 S. 0013


Smernica Rady

zo 4. decembra 1990

o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovaných pásmach

(90/641/Euratom)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na články 31 a 32,

so zreteľom na návrh Komisie, predložený následne po porade so skupinou osôb, ktorých menoval Vedecký a technický výbor spomedzi vedeckých expertov členských štátov, ako je to ustanovené v článku 31 zmluvy,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže článok 2 písm. b) zmluvy ustanovuje, že spoločenstvo zavádza jednotné normy bezpečnosti na ochranu zdravia verejnosti a zdravia pracovníkov, a zabezpečuje ich uplatňovanie v súlade s postupmi ustanovenými v kapitole III hlavy II zmluvy;

keďže Rada 2. februára 1959 prijala smernice ustanovujúce základné normy pre ochranu zdravia pracovníkov a zdravia verejnosti pred nebezpečenstvom pochádzajúcim z ionizujúceho žiarenia [3], ktoré boli zmenené a doplnené smernicami 80/836/Euratom [4] a 84/467/Euratom [5];

keďže hlava VI smernice 80/836/Euratom ustanovuje základné zásady, ktorými sa riadi prevádzková ochrana pracovníkov vystavených žiareniu;

keďže článok 40 (1) tejto smernice stanovuje, že každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zaistenie efektívnej ochrany pracovníkov vystavených žiareniu;

keďže články 20 a 23 tejto smernice definujú klasifikáciu pracovných priestorov a kategórie pracovníkov vystavených žiareniu, podľa stupňa ožiarenia;

keďže pracovníci vykonávajúci pracovnú činnosť v kontrolovaných pásmach, v zmysle článkov 20 a 23 môžu patriť k personálu prevádzkovateľa alebo to môžu byť externí pracovníci;

keďže článok 3 smernice 80/836/Euratom týkajúci sa činností uvádzaných v článku 2 tejto smernice stanovuje, že tieto činnosti by mali byť v prípadoch, na ktorých sa členské štáty dohodnú, hlásené alebo vopred povolené;

keďže externí pracovníci môžu byť vystavení ožiareniu ionizujúcim žiarením postupne v niekoľkých kontrolovaných pásmach v jednom a tom istom členskom štáte alebo v rôznych členských štátoch; keďže tieto špecifické pracovné podmienky vyžadujú vhodný rádiologický monitorovací systém;

keďže akýkoľvek rádiologický monitorovací systém musí pre externých pracovníkov poskytovať ochranu, rovnocennú ochrane, aká sa poskytuje pracovníkom prevádzkovateľa a to prostredníctvom všeobecných ustanovení;

keďže do zavedenia jednotného systému, platného pre celé spoločenstvo, by bolo potrebné brať do úvahy rádiologické monitorovacie systémy, určené pre externých pracovníkov, ktoré môžu existovať v jednotlivých členských štátoch;

keďže za účelom optimalizácie ochrany externých pracovníkov je nevyhnutné jasne definovať povinnosti externých podnikov a prevádzkovateľov a to bez toho, aby sa zmenšil význam príspevku, ktorým sa samotní externí pracovníci musia pričiniť k svojej vlastnej ochrane;

keďže systém rádiologickej ochrany externých pracovníkov sa podľa možnosti vzťahuje aj na prípad samostatných pracovníkov, ktorí sa chápu ako externé podniky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

Účel a definície

Článok 1

Účelom tejto smernice je doplniť smernicu 80/836/Euratom, čím sa na úrovni spoločenstva dosiahne optimalizácia opatrení ochrany externých pracovníkov v prevádzke, vykonávajúcich činnosti v kontrolovaných pásmach.

Článok 2

Pre účely tejto smernice:

- "kontrolované pásmo" znamená akýkoľvek priestor, ktorý podlieha špeciálnym pravidlám, zameraným na ochranu proti ionizujúcemu žiareniu a do ktorých je prístup kontrolovaný tak, ako je to uvedené v článku 20 smernice 80/836/Euratom;

- "prevádzkovateľ" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zodpovedná za kontrolované pásmo, v ktorom sa vykonávajú činnosti vyžadujúce hlásenie podľa článku 3 smernice 80/836/Euratom;

- "externý podnik" znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, nie však prevádzkovateľa, vrátane zamestnancov, ktorá vykonáva činnosť v akomkoľvek type kontrolovaného pásma;

- "externý pracovník" znamená každého pracovníka kategórie A, ako je to definované v článku 23 smernice 80/836/Euratom, vykonávajúceho činnosti v akomkoľvek type kontrolovaného pásma, a to či už je v dočasnom alebo trvalom zamestnaneckom pomere s externým podnikom, vrátane žiakov, učňov a študentov, v zmysle článku 10 tejto smernice alebo či poskytuje služby ako samostatný pracovník;

- "rádiologický monitorovací systém" predstavuje opatrenia zamerané na uskutočnenie opatrení, stanovených v smernici 80/836/Euratom a najmä v hlave VI tejto smernice, počas činností externých pracovníkov;

- "činnosti vykonávané pracovníkom" znamenajú akúkoľvek službu alebo služby poskytované externým pracovníkom v kontrolovanom pásme, za ktoré je zodpovedný prevádzkovateľ.

HLAVA II

Povinnosti príslušných orgánov členských štátov

Článok 3

Každý členský štát zabezpečí, aby výkon činností, uvádzaných v článku 2 smernice 80/836/Euratom, vykonávaných externými podnikmi, bol hlásený alebo vopred povolený, ako je to ustanovené v súlade s hlavou II uvedenej smernice, najmä článku 3 tejto smernice.

Článok 4

1. Každý členský štát zabezpečí, aby rádiologický monitorovací systém poskytoval externým pracovníkom ochranu ekvivalentnú ochrane pracovníkov, ktorí sú v trvalom pracovnom pomere u prevádzkovateľa.

2. Do vypracovania jednotného systému rádiologickej ochrany externých pracovníkov na úrovni spoločenstva, ako napríklad počítačová sieť, je k dispozícii náhradné riešenie:

(a) vytvorené na prechodnom základe, v súlade so spoločnými ustanoveniami, uvedenými v prílohe I, a zamerané na

- centralizovanú štátnu sieť alebo

- vydanie individuálneho rádiologického monitorovacieho dokumentu pre každého externého pracovníka, pričom v tomto prípade sa uplatňujú aj spoločné ustanovenia z prílohy II;

(b) v prípade cezhraničných externých pracovníkov, a do dátumu vytvorenia systému v zmysle paragrafu 2, náhradné riešenia zamerané na individuálny dokument, ktorý sa uvádza v písmene a).

HLAVA III

Povinnosti externých podnikov a prevádzkovateľov

Článok 5

Externé podniky buď priamo alebo prostredníctvom zmluvných dohôd s prevádzkovateľom zaistia rádiologickú ochranu svojich pracovníkov v súlade s príslušnými ustanoveniami hlavy III a VI smernice 80/836/Euratom, a to najmä:

(a) zaistia súlad so všeobecnými princípmi a obmedzeniami dávok, uvádzanými v článkoch 6 až 11 tejto smernice;

(b) poskytujú informácie a zabezpečujú školenie v oblasti radiačnej ochrany, o čom sa hovorí v článku 24 tejto smernice;

(c) garantujú to, že ich pracovníci sa podrobia vyhodnoteniu ožiarenia a lekárskemu dozoru za podmienok stanovených v článkoch 26 a 28 až 38 tejto smernice;

(d) zaistia, aby rádiologické údaje o monitorovaní individuálnych ožiarení každého ich pracovníka boli, v zmysle prílohy I, časti II tejto smernice, stále aktualizované v sieťach a v individuálnych dokumentoch, o ktorých pojednáva článok 4 (2).

Článok 6

1. Prevádzkovateľ kontrolovaného pásma, v ktorom vykonávajú činnosť externí pracovníci, je zodpovedný buď priamo alebo prostredníctvom zmluvných dohôd za prevádzkové otázky ich rádiologickej ochrany, ktoré priamo súvisia s charakterom kontrolovaného pásma a povahou činností.

2. Prevádzkovateľ musí pre každého externého pracovníka, vykonávajúceho činnosť v kontrolovanom pásme najmä:

(a) skontrolovať, že príslušný pracovník je z lekárskeho hľadiska spôsobilý na vykonávanie činností, ktorými je poverený;

(b) zaistiť, aby okrem základného školenia o radiačnej ochrane, ktorou sa zaoberá článok 5 (1) (b), absolvoval špecifické školenie súvisiace s charakteristikou tak kontrolovaného pásma, ako aj samotných činností;

(c) zaistiť, aby pracovníkovi boli vydané potrebné osobné ochranné pomôcky;

(d) zaistiť tiež, aby pre pracovníka bolo zabezpečené individuálne monitorovanie ožiarenia, primerané povahe činností, a aby mu podľa potreby bolo poskytnuté ďalšie nevyhnutné prevádzkové dozimetrické monitorovanie;

(e) zaistiť súlad so všeobecnými princípmi a limitami dávok, uvádzanými v článkoch 6 až 11 smernice 80/836/Euratom;

(f) zaistiť, alebo podniknúť vhodné opatrenia na zaistenie toho, že po ukončení každej činnosti sa zaznamenajú rádiologické údaje z monitorovania individuálneho ožiarenia každého pracovníka, v zmysle prílohy I, časti II.

HLAVA IV

Povinnosti externých pracovníkov

Článok 7

Povinnosťou každého externého pracovníka je v maximálnej miere prispieť k ochrane, ktorú mu poskytuje rádiologický monitorovací systém, uvádzaný v článku 4.

HLAVA V

Záverečné ustanovenia

Článok 8

1. Členské štáty najneskôr do 31. decembra 1993 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne ustanovenia, ktoré sú nutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty o tom neodkladne informujú Komisiu.

2. Keď členské štáty príjmu opatrenia uvedené v odseku 1, potom tieto obsahujú odkaz na túto smernicu alebo v prípade ich úradného uverejnenia ich takýto odkaz sprevádza. Spôsoby spracovania takýchto odkazov stanovia členské štáty.

3. Členské štáty oznámia Komisii hlavné ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 9

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 4. decembra 1990

Za Radu

predseda

G. de Michelis

[1] Stanovisko doručené 11. októbra 1990 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[2] Ú. v. ES C 56, 7. 3. 1990, s. 1.

[3] Ú. v. ES 11, 20. 2. 1959, s. 221/59.

[4] Ú. v. ES L 246, 17. 9. 1980, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 265, 5. 10. 1984, s. 4.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K SIEŤAM A INDIVIDUÁLNYM DOKUMENTOM UVÁDZANÝM V ČLÁNKU 4 (2),

ČASŤ I

1. Akýkoľvek rádiologický monitorovací systém členských štátov, určený pre externých pracovníkov musí obsahovať nasledovné tri časti:

- podrobnosti, týkajúce sa identity externých pracovníkov;

- podrobnosti, ktoré sa majú doručiť pred zahájením akejkoľvek činnosti;

- podrobnosti, ktoré sa majú doručiť po ukončení akejkoľvek činnosti.

2. Kompetentné orgány členských štátov prijmú nevyhnutné opatrenia na zamedzenie akéhokoľvek falšovania alebo zneužitia rádiologického monitorovacieho systému alebo neoprávneného narábania s ním.

3. Údaje o identite externých pracovníkov musia obsahovať aj pohlavie pracovníka a dátum jeho narodenia.

ČASŤ II

Pred zahájením akejkoľvek činnosti musia údaje, ktoré má prevádzkovateľovi alebo ním schválenému praktickému lekárovi dodať prostredníctvom rádiologického monitorovacieho systému externý podnik alebo orgán poverený na túto úlohu, obsahovať nasledovné informácie:

- meno a adresu externého podniku;

- lekársku klasifikáciu externého pracovníka v súlade s článkom 35 smernice 80/836/Euratom;

- dátum poslednej periodickej lekárskej prehliadky;

- výsledky monitorovania individuálneho ožiarenia externého pracovníka.

ČASŤ III

Údaje, ktoré musí v rádiologickom monitorovacom systéme zaznamenať prevádzkovateľ alebo dať zaznamenať orgánom na to povereným, po ukončení akejkoľvek činnosti, musia obsahovať nasledovné informácie:

- dobu vykonávania činnosti;

- vyhodnotenie efektívnej dávky, ktorú obdržal externý pracovník;

- v prípade nerovnomerného ožiarenia, vyhodnotenie dávkového ekvivalentu v rôznych častiach tela;

- v prípade vnútornej kontaminácie, vyhodnotenie prijatej aktivity alebo úväzku dávky.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

DOPLNKOVÉ USTANOVENIA K USTANOVENIAM PRÍLOHY I, KTORÉ SA TÝKAJÚ DOKUMENTU O INDIVIDUÁLNOM RÁDIOLOGICKOM MONITOROVANÍ

1. Dokument o individuálnom rádiologickom monitorovaní, vydaný príslušnými orgánmi členských štátov pre externých pracovníkov, je neprenositeľný dokument.

2. Podľa prílohy I, časť I (2), príslušné orgány členských štátov vydajú individuálne dokumenty, pričom každému jednotlivému dokumentu priradia identifikačné číslo.

--------------------------------------------------