31990L0629

Direktiva Komisije z dne 30. oktobra 1990 o prilagajanju Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil tehničnemu napredku

Uradni list L 341 , 06/12/1990 str. 0014 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 20 str. 0016
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 20 str. 0016
CS.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
ET.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
HU.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
LT.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
LV.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
MT.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
PL.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
SK.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220
SL.ES poglavje 13 zvezek 010 str. 215 - 220


Direktiva Komisije

z dne 30. oktobra 1990

o prilagajanju Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil tehničnemu napredku

(90/629/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/115/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil [1], nazadnje spremenjene z Direktivo Komisije 82/318/EGS [2], zlasti člena 6,

ker so praktične izkušnje in tehnološki razvoj pokazali, da je varnost v cestnem prometu mogoče izboljšati z uporabo podobnih zahtev,poleg že obstoječih pri vozilih kategorije M2, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in pri vozilih kategorije M3 (avtobusi), ki do sedaj niso bila obravnavana, in na splošno razširiti zahteve na sedeže v vozilih drugih kategorij, ki do sedaj niso bili obravnavani;

ker te izkušnje kažejo, da je treba nekatere obstoječe opredelitve pojmov in zahteve nekoliko prilagoditi;

ker je treba izboljšati zaščito pred zdrsom izpod varnostnega pasu, kar bi bilo mogoče doseči s spremembo namestitve pritrdišč varnostnih pasov in/ali s spremembami konstrukcije sedežev; ker je treba razviti preskusni postopek, ki bi pokazal izboljšanje stopnje zaščite;

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv, namenjenim odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z motornimi vozili,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 76/115/EGS se spremeni skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Nobena država članica po 1. maju 1991 ne sme zaradi razlogov v zvezi s pritrdišči varnostnih pasov:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije ali izdaje kopije certifikata, predvidenega v zadnji alinei člena 10(1) Direktive 70/156/EGS [3], ali podelitve nacionalne homologacije za tip vozila ali

- prepovedati začetka uporabe vozil,

če pritrdišča v tem tipu vozil ali v teh vozilih izpolnjujejo zahteve Direktive 76/115/EGS, kot je spremenjena s to direktivo.

2. Po 1. juliju 1992 države članice:

- ne smejo več izdajati kopije certifikata, predvidenega v zadnji alinei člena 10(1) Direktive 70/156/EGS za tip vozila,

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije za tip vozila,

v katerem pritrdišča varnostnih pasov ne ustrezajo zahtevam Direktive 76/115/EGS, spremenjene s to direktivo.

3. Po 1. juliju 1997 države članice lahko prepovedo začetek uporabe vozil, v katerih pritrdišča varnostnih pasov ne ustrezajo zahtevam Direktive 76/115/EGS, spremenjene s to direktivo.

Člen 3

Najpozneje do 31. decembra 1992 Komisija opravi nadaljnjo revizijo določb Direktive 76/115/EGS, zlasti Priloge I, točka 4.4.3, zaradi izboljšanja zaščite pred nevarnostjo zdrsa izpod varnostnega pasu, pri čemer te spremembe lahko vključujejo nove ukrepe in ustrezne postopke dinamičnega preskusa.

Člen 4

Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. maja 1991. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. oktobra 1990

Za Komisijo

Martin Bangemann

Podpredsednik

[1] UL L 24, 30.1.1976, str. 6.

[2] UL L 139, 19.5.1982, str. 9.

[3] UL L 42, 23. 2.1970, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga I se spremeni na naslednji način:

Za točko 1.6 se doda nova točka 1.6.1:

"1.6.1 "prednji sovozniški sedež" pomeni katerikoli sedež, pri katerem se "skrajna prednja točka H" nahaja v navpični prečni ravnini, ki poteka skozi točko R voznika, ali pred njo."

Točka 4.2.1.1 se spremeni, tako da se glasi:

"… ki imajo navijala. Ta določba ne velja za vozila, v katerih so skladno s točko 4.3 trebušni varnostni pasovi dovoljeni samo za prednje zunanje sedeže. Če so pritrdišča…"

(Ostalo besedilo je nespremenjeno.)

Točka 4.3 se nadomesti z naslednjim:

"4.3 Najmanjše število pritrdišč varnostnih pasov, ki jih je treba predvideti (glej Dodatek 1).

4.3.1 Vsako vozilo kategorij M in N (razen vozil s prostori, posebej namenjenimi za stoječe potnike, kategorij M2, ki presegajo 3,5 tone, in M3) mora biti opremljeno s pritrdišči varnostnih pasov, ki izpolnjujejo zahteve te direktive.

4.3.2 Najmanjše število pritrdišč varnostnih pasov za vsak sedež, obrnjen v smeri vožnje, mora biti, kakor je določeno v Dodatku 1.

4.3.3 Pri zunanjih sedežih - razen pri prednjih - vozil kategorije M1, prikazanih v Dodatku 1 in označenih s simbolom Ø, pa sta dovoljeni dve spodnji pritrdišči, če je med sedežem in najbližjo bočno steno vozila prehod, namenjen dostopu potnikom v ostale dele vozila. Prostor med sedežem in bočno steno se šteje za prehod, če je pri zaprtih vratih razdalja med to bočno steno in vzdolžno navpično ravnino skozi srednjico zadevnega sedeža - merjeno v legi točke R pravokotno na vzdolžno srednjo ravnino vozila - več kakor 500 mm.

4.3.4 Pri prednjih sredinskih sedežih, prikazanih v Dodatku 1 in označenih s simbolom *, se štejeta dve spodnji pritrdišči za zadostni, če je vetrobransko steklo nameščeno zunaj referenčnega območja, določenega v Prilogi II k Direktivi 74/60/EGS; če je vetrobransko steklo znotraj referenčnega območja, so potrebna tri pritrdišča.

Glede na pritrdišča varnostnih pasov se vetrobransko steklo šteje za del referenčnega območja, če lahko pride v statični stik s preskusno napravo po postopku, opisanem v Prilogi II k Direktivi 74/60/EGS.

4.3.5 Pri vseh sedežih, prikazanih v Dodatku 1 in označenih s simbolom , mora biti vsak izpostavljen sedež, kakor je opredeljen v točki 4.3.6, opremljen z dvema spodnjima pritrdiščema.

4.3.6 "Izpostavljen sedež" je tisti sedež, pred katerim ni "zaščitnega zaslona" znotraj naslednjega prostora:

- med dvema vodoravnima ravninama, izmed katerih ena poteka skozi točko H, druga pa 400 mm nad prvo ravnino,

- med dvema navpičnima vzdolžnima ravninama, simetričnima na točko H in med seboj oddaljenima 400 mm,

- za navpično prečno ravnino, ki poteka 1,30 m od točke H.

V tej zahtevi "zaščitni zaslon" pomeni površino z ustrezno trdnostjo in brez rež, tako da pri projiciranju središča krogle s premerom 165 mm v vzdolžni vodoravni smeri na poljubno točko tega območja v zaščitnem zaslonu ni nobene odprtine, skozi katero bi krogla lahko prešla.

Sedež šteje za "izpostavljen sedež", če je skupna površina zaščitnih zaslonov znotraj zgoraj določenega prostora manjša od 800 cm2.

4.3.7 Pritrdišča varnostnih pasov niso predpisana pri vseh zložljivih sedežih in tudi pri vseh sedežih katerega koli vozila, ki jih ne obravnavajo točke 4.3.1 do 4.3.5. Vendar, če je vozilo opremljeno s pritrdišči varnostnih pasov za te sedeže, morajo ta pritrdišča ustrezati določbam te direktive.

V tem primeru zadostujeta dve spodnji pritrdišči."

Točka 4.4.3 se glasi:

"4.4.3 Mesto spodnjih efektivnih pritrdišč varnostnih pasov (glej Dodatek 2)

4.4.3.1 Prednji sedeži vozil kategorije M1

Pri motornih vozilih kategorije M1 mora biti kot α1 (razen na strani sponke) med 30 in 80°, kot α2 (na strani sponke) pa med 45 in 80°. Obe zahtevi glede kotov veljata za vse običajne lege prednjih sedežev med vožnjo. Če je vsaj eden izmed kotov α1 in α2 nespremenjen v vseh običajnih legah sedeža med vožnjo, mora imeti vrednost 60 ± 10°.

Pri nastavljivih sedežih z napravo za nastavljanje, kakor je opisana v točki 1.12, z naklonom naslona sedeža, manjšim od 20° (glej Prilogo III, slika 1), je kot α1 lahko manjši od najmanjše zgoraj določene vrednosti (30°), če ni manjši od 20° v katerikoli običajni legi sedeža med vožnjo.

4.4.3.2 Zadnji sedeži vozil kategorije M1

Pri motornih vozilih kategorije M1 morata biti kota α1 in α2 med 30 in 80° pri vseh zadnjih sedežih. Če so zadnji sedeži nastavljivi, zgornja kota veljata za vse običajne lege sedežev med vožnjo.

4.4.3.3 Prednji sedeži vozil kategorij, drugačnih od kategorije M1

Pri motornih vozilih drugih kategorij kot M1 morata biti kota α1 in α2 med 30 in 80° za vse običajne lege prednjih sedežev med vožnjo. Če je pri prednjih sedežih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, vsaj eden izmed kotov α1 in α2 konstanten za vse običajne lege sedežev med vožnjo, mora biti njegova vrednost 60 ± 10°.

4.4.3.4 Zadnji sedeži in specialni prednji ali zadnji sedeži vozil kategorij, drugačnih od kategorije M1

Pri vozilih drugih kategorij kot M1 sta lahko pri:

- sedežnih klopeh,

- nastavljivih sedežih (prednjih in zadnjih) z napravo za nastavljanje, kakor je opisana v točki 1.12, s kotom naslona sedeža, manjšim od 20° (glej Prilogo III, slika 1), in

- drugih zadnjih sedežih

kota α1 in α2 med 20 in 80° za vse običajne lege sedežev med vožnjo. Če je pri prednjih sedežih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, vsaj eden izmed kotov α1 in α2 konstanten za vse običajne lege sedežev med vožnjo, mora biti njegova vrednost 60 ± 10°."

Prejšnja točka 4.4.3.3 postane točka 4.4.3.5.

Na koncu točke 4.4.4.1 se doda:

"Pri vozilu z dvemi vrati, ki omogočata dostop do prednjih in zadnjih sedežev, in če je zgornje pritrdišče vgrajeno na mestu "B", mora biti sistem konstruiran tako, da ne ovira vstopa potnikov v vozilo in izstopa iz njega."

Za točko 5.2.3 se doda nova točka 5.2.4:

"5.2.4 Če se uporablja preskusni postopek, drugačen od opisanega v točkah 5.2.1 do 5.2.3 te direktive, je treba dokazati njegovo enakovrednost."

Točka 5.3.5.3 se glasi, kakor sledi:

"5.3.5.3 Če proizvajalec vozila dobavlja vozilo opremljeno z varnostnimi pasovi, se lahko na ustreznih pritrdiščih varnostnih pasov na zahtevo proizvajalca izvede samo preskus, pri katerem se obremenitev prenaša z napravo, ki ponazarja geometrijo tipa pasov, ki naj bi bili pritrjeni na ta pritrdišča."

Točka 5.3.6 se glasi:

"5.3.6 Če za zunanje in sredinske sedeže niso predvidena zgornja pritrdišča varnostnih pasov, je treba na spodnjih pritrdiščih varnostnih pasov opraviti preskus, določen v točki 5.4.3, pri katerem se na ta pritrdišča deluje s preskusno silo z napravo, ki ponazarja geometrijo trebušnega pasu."

Točka 5.4.1.2 se glasi:

"5.4.1.2 Pri vozilih kategorij M1 in N1 se s preskusno silo 1350 ± 20 daN deluje na potezno napravo (glej Prilogo IV, slika 2), pritrjeno na ustrezno pritrdišče varnostnega pasu, z napravo, ki ponazarja geometrijo zgornjega ramenskega traku tega varnostnega pasu.

Pri vozilih kategorij M2 in N2 je preskusna sila 675 ± 20 daN.

Pri vozilih kategorij M3 in N3 je preskusna sila 450 ± 20 daN."

Točka 5.4.1.3 se glasi:

"5.4.1.3 Pri vozilih kategorij M1 in N1 se z vlečno silo 1350 ± 20 daN hkrati deluje na potezno napravo (glej sliko 1 v Prilogi IV), pritrjeno na dve spodnji pritrdišči varnostnega pasu.

Pri vozilih kategorij M2 in N2 je ta preskusna sila 675 ± 20 daN.

Pri vozilih kategorij M3 in N3 je ta preskusna sila 450 ± 20 daN."

Točka 5.4.2.1 se glasi:

"5.4.2.1 Pri vozilih kategorij M1 in N1 se s preskusno silo 1350 ± 20 daN deluje na potezno napravo (glej Prilogo IV, slika 2), pritrjeno na zgornje pritrdišče varnostnega pasu in na spodnje pritrdišče istega varnostnega pasu na nasprotni strani, z navijalom, pritrjenim na zgornje pritrdišče varnostnega pasu, če ga dobavlja proizvajalec.

Pri vozilih kategorij M2 in N2 je ta preskusna sila 675 ± 20 daN.

Pri vozilih kategorij M3 in N3 je ta preskusna sila 450 ± 20 daN."

Točka 5.4.2.2 se glasi:

"5.4.2.2 Pri vozilih kategorij M1 in N1 se hkrati deluje z vlečno silo 1350 ± 20 daN na potezno napravo (glej Prilogo IV, slika 1), pritrjeno na spodnja pritrdišča varnostnega pasu.

Pri vozilih kategorij M2 in N2 je preskusna sila 675 ± 20 daN.

Pri vozilih kategorij M3 in N3 je preskusna obremenitev 450 ± 20 daN."

Točka 5.4.3 se glasi:

"5.4.3 Preskus ob uporabi trebušnega pasu

Pri vozilih kategorij M1 in N1 se s preskusno silo 2225 ± 20 daN deluje na potezno napravo (glej Prilogo IV, slika 1), pritrjeno na dve spodnji pritrdišči varnostnega pasu.

Pri vozilih kategorij M2 in N2 je preskusna sila 1110 ± 20 daN.

Pri vozilih kategorij M3 in N3 je preskusna sila 740 ± 20 daN."

Točka 5.4.4.2: stavek, dodan z Direktivo 82/318/EGS, se spremeni in se glasi:

"Pri vozilih kategorij M2 in N2 mora biti ta sila enaka desetkratni teži celotnega sedeža; pri kategorijah M3 in N3 mora biti enaka 6,6-kratni teži celotnega sedeža."

Prejšnji točki 5.4.5.2 in 5.4.5.3 se nadomestita z naslednjo novo točko 5.4.5.2:

"5.4.5.2 Pri vozilih kategorij M1 in N1 se z vlečno silo 1350 ± 20 daN hkrati deluje na potezno napravo (glej Prilogo IV, slika 3), pritrjeno na dve spodnji pritrdišči varnostnega pasu.

Pri vozilih kategorij M2 in N2 je ta preskusna sila 675 ± 20 daN.

Pri vozilih kategorij M3 in N3 je ta preskusna sila 450 ± 20 daN."

V Prilogi I se dodata dva nova dodatka, Dodatek 1 in Dodatek 2:

"

Dodatek 1

NAJMANJŠE ŠTEVILO PRITRDIŠČNIH TOČK

Opombe:

2 : dve spodnji pritrdišči, ki omogočata vgradnjo trebušnega pasu.

* : v zvezi s točko 4.3.4.

: v zvezi s točkama 4.3.5 in 4.3.6.

3 : dve spodnji in eno zgornje pritrdišče, ki omogočajo vgradnjo tritočkovnega pasu, razen pri prednjih zunanjih sedežih v vozilih kategorij M1, N1 in M2, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone in pri katerih pritrdišča omogočajo vgradnjo varnostnega pasu tipa Ar,

Ø : v zvezi s točko 4.3.3,

Kategorije vozil | Zunanji sedeži | Sredinski sedeži |

Prednji | Drugi razen prednjih | Prednji | Drugi razen prednjih |

Vozniški | Sovozniški |

M1 | 3 | 3 | Ø 3 | * | 2 |

M2 ≤ 3,5 tone | 3 | 3 | | * | |

M2 > 3,5 tone | 3 | 3 | | 2 | |

M3 | 3 | 3 | | 2 | |

N1 | 3 | 3 | | * | |

N2 | 3 | 3 | | * | |

N3 | 3 | 3 | | * | |

""

Dodatek 2

LEGA SPODNJIH PRITRDIŠČ, ZAHTEVE GLEDE KOTA α (°)

| Prejšnje zahteve | Nove zahteve |

| M1 | Drugi razen M1 | M1 | Drugi razen M1 |

Prednji (zunanji in sredinski) | | - na strani sponke | | 30 – 80 | 30 – 80 | 45 – 80 | 30 – 80 |

- na drugi strani | | 30 – 80 | 30 – 80 | 30 – 80 | 30 – 80 |

- konstantni kot | | 50 – 70 | 30 – 80 | 50 – 70 | 50 – 70 |

- sedežna klop: | | 30 – 80 | 20 – 80 | | |

| | - na strani sponke | | | 45 – 80 | 20 – 80 |

- na drugi strani | | | 30 – 80 | 20 – 80 |

- nastavljiv sedež s kotom naslona < 20° | | | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 45 – 80 [1] | 20 – 80 |

Zadnji (zunanji in sredinski) | | | | | 20 – 80 | 20 – 80 | 30 – 80 | 20 – 80 |

Zložljiv sedež | | | | | Pritrdišča varnostnega pasu niso predpisana. Če so pritrdišča vgrajena: glej zahteve za kote spredaj in zadaj. |

"

[1] "na drugi strani" (α1): 20 – 80°"na strani sponke" (α2): 45 – 80°(oboje: če kot ni konstanten: glej točko 4.4.3.1).

--------------------------------------------------