31990L0517Uradni list L 287 , 19/10/1990 str. 0037 - 0038


Direktiva Sveta

z dne 9. oktobra 1990

o enajsti prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi

(90/517/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 67/548/EGS [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/831/EGS [2], in zlasti členov 19, 20 in 21 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Danska zaprosila za spremembo označitve diklorometana in o tem uradno obvestila Komisijo v skladu s členom 23 Direktive 67/548/EGS;

ker je Komisija proučila dokaze o rakotvornosti diklorometana in se posvetovala s strokovnjaki s tega področja, ki so jih imenovale države članice;

ker ta razvrstitev zrcali trenutno večinsko znanstveno mnenje; ker je priznano, da se razumevanje mehanizmov delovanja kemijskih snovi na človeka in ekstrapolacija ugotovljenih učinkov pri drugih vrstah na človeka nenehno razvijata; ker bo razvrstitev ob dodatnih znanstvenih dokazih ali spremembi meril za razvrščanje, zlasti glede rakotvornih ali nevrotoksikoloških učinkov te snovi, vnovič pregledana v luči tovrstnih novih podatkov;

ker je Odbor za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv o odpravi tehničnih ovir pri trgovanju z nevarnimi snovmi in pripravki podal negativno mnenje k osnutku ukrepov, ki mu ga je predložila Komisija,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I (seznam nevarnih snovi) k Direktivi 67/548/EGS:

Št. 602-004-00-3: Poimenovanje, CAS številka, razvrstitev in označitev snovi se nadomestijo z naslednjim:

+++++ TIFF +++++

Člen 2

Države članice najpozneje do 7. junija 1991 sprejmejo in objavijo določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo, ter o tem takoj obvestijo Komisijo. Te določbe se uporabljajo od 7. decembra 1991.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 9. oktobra 1990

Za Svet

Predsednik

P. Romita

[1] UL 196, 16.8.1967, str. 1.

[2] UL L 259, 15.10.1979, str. 10.

--------------------------------------------------