31990L0428Official Journal L 224 , 18/08/1990 P. 0060 - 0061
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 33 P. 0178
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 33 P. 0178


Direktiva Sveta

z dne 26. junija 1990

o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih

(90/428/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 42 in 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so kopitarji kot žive živali vključene v seznam proizvodov v Prilogi II k Pogodbi;

ker so za zagotavljanje racionalnega razvoja reje kopitarjev in s tem povečanja produktivnosti v tem sektorju potrebna pravila, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti, določena na ravni Skupnosti;

ker je reja in vzreja kopitarjev, posebno konj, na splošno vključena v kmetijski sektor; ker predstavlja vir dohodka za del prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom;

ker v Skupnosti glede pravil za prijavo na tekmovanja obstajajo razlike; ker te razlike predstavljajo oviro za promet znotraj Skupnosti;

ker je lahko promet s kopitarji namenjenimi tekmovanjem in sodelovanje v takih tekmovanjih oviran z obstoječimi razlikami v pravilih glede razdelitve deleža denarja od nagrad ali dobička za zaščito, razvoj in napredek reje v državah članicah; ker je uvajanje prostega dostopa do tekmovanj predpogoj za uskladitev teh pravil;

ker bi do uskladitve teh pravil države članice morale biti pooblaščene, da pridržijo delež denarja od nagrad ali dobička za zaščito, razvoj in napredek reje, še posebej zato, da bi se ohranila ali povečala produktivnost v tem sektorju; ker bi morala biti določena zgornja meja za ta delež;

ker je priporočljivo uvesti ukrepe v zvezi z nekaterimi tehničnimi vidiki; ker je z namenom načrtovanih ukrepov potrebno poskrbeti za tesno in učinkovito sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru Stalnega odbora za zootehniko,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva določa pogoje o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem in pogoje za njihovo udeležbo na tekmovanjih.

Člen 2

Za namene te direktive se uporabljajo opredelitve pojmov, navedenih v členu 2 Direktive Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti [4].

Nadalje, "tekmovanje" pomeni vsako konjeniško tekmovanje, vključno s konjskimi dirkami, preskakovanjem ovir, tridnevno preizkušnjo, dresuro, tekmovanji vpreg in razstavami.

Člen 3

1. Tekmovalna pravila morajo glede udeležbe na tekmovanjih zagotavljati nediskriminatornost med kopitarji, registriranimi v državi članici, v kateri se prireditev odvija, in kopitarji, registriranimi v drugi državi članici.

2. Tekmovalna pravila morajo glede udeležbe na tekmovanjih zagotavljati nediskriminatornost med kopitarji, ki izvirajo iz države članice, v kateri se prireditev odvija, in kopitarji, ki izvirajo iz druge države članice.

Člen 4

1. Obveznosti iz člena 3 se še posebej nanašajo na:

(a) zahteve za prijavo na tekmovanje, in zlasti na minimalne ali maksimalne zahteve;

(b) sojenje na tekmovanju;

(c) denarne nagrade ali dobiček, ki se lahko ustvari na tekmovanju.

2. Vendar pa,

- obveznosti iz člena 3, ne bodo vplivale na organizacijo:

(a) tekmovanj, namenjenih samo za kopitarje, registrirane v določeni rodovniški knjigi, z namenom izboljšanja pasme;

(b) regionalnih tekmovanj namenjenih selekciji kopitarjev;

(c) zgodovinskih ali tradicionalnih prireditev.

Države članice, ki nameravajo izkoristiti te možnosti, o tem vnaprej obvestijo Komisijo.

- za vsako tekmovanje ali vrsto tekmovanja bodo države članice pooblaščene, da preko organov, ki so v ta namen uradno priznani ali odobreni, pridržijo določen delež denarnega nagradnega sklada ali dobička iz odstavka 1(c), za zaščito, razvoj in izboljšanje reje.

Ta delež ne sme presegati 30 % v letu 1991, 25 % v letu 1992 in 20 % od leta 1993.

O merilih za razdeljevanje teh sredstev bo zadevna država članica obvestila Komisijo in druge države članice v okviru Stalnega odbora za zootehniko.

Pred 31. decembrom 1992 bo Svet znova preveril pogoje uporabe teh določil na podlagi poročila Komisije, ki upošteva napredek pri usklajevanju v povezavi z vsemi težavami, ki jih povzročajo pogoji za rejo tekmovalnih konj, skupaj z ustreznimi predlogi, o katerih bo Svet odločal s kvalificirano večino.

3. Splošna pravila za uporabo tega člena bodo sprejeta v skladu s postopkom, določenim v členu 6.

Člen 5

1. Do sprejetja ustreznih določb v skladu s členom 4 Direktive 90/427/EGS, je razloge za zavrnitev prijave živali, registrirane v državi članici, na tekmovanje, potrebno v pisni obliki posredovati lastniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

2. V okoliščinah, opisanih v odstavku 1, sta lastnik ali njegov pooblaščeni zastopnik upravičena do pridobitve strokovnega mnenja v skladu s pogoji, navedenimi v členu 8(2) direktive 89/662/EGS [5], ki se uporabljajo smiselno.

3. Komisija bo v skladu s postopkom, določenim v členu 6, sprejela pravila za uporabo tega člena.

Člen 6

Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, Stalni odbor za zootehniko, vzpostavljen s Sklepom 77/505/EGS [6], deluje v skladu s pravili, določenimi v členu 11 Direktive 88/661/EGS [7].

Člen 7

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. januarja 1991. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 26. junija 1990

Za Svet

Predsednik

M. O'Kennedy

[1] UL C 327, 30.12.1989, str. 61.

[2] UL C 149, 18.6.1990.

[3] UL C 62, 12.3.1990, str. 46.

[4] UL L 224, 18.8.1990, str. 55.

[5] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[6] UL L 206, 12.8.1988, p. 11.

[7] UL L 382, 31.12.1988, p. 36.