31990L0427Official Journal L 224 , 18/08/1990 P. 0055 - 0059
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 33 P. 0172
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 33 P. 0172


Smernica Rady

z 26. júna 1990

o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci spoločenstva

(90/427/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOčENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstvá a najmä jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie1,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu2,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru3,

keďže sú equidae ako živé zvieratá zaradené do zoznamu výrobkov v prílohe II zmluvy;

keďže s cieľom zabezpečiť racionálny rozvoj produkcie equidae a tým aj zvýšenie produktivity v tomto sektore, pravidlá, ktoré sa týkajú obchodovania s equidae v rámci spoločenstva, sa musia stanoviť na úrovni spoločenstva;

keďže plemenitba a chov equidae sa vo všeobecnosti zahŕňa do poľnohospodárskeho sektora; keďže predstavuje zdroj príjmov pre istú časť populácie činnej v poľnohospodárstve, a preto je ich potrebné podporiť;

keďže uspokojivé výsledky závisia vo veľkej miere na využívaní equidae zaregistrovaných v plemenných knihách, ktoré vedú oficiálne schválené organizácie a zväzy;

keďže existujú rozdiely pri zápisoch do plemenných kníh; keďže tieto rozdiely predstavujú prekážku v obchode v rámci spoločenstva; keďže úplná liberalizácia obchodu si vyžaduje ďalšie zosúladenie, najmä pokiaľ ide o zápisy do plemenných kníh;

keďže by sa obchod s registrovanými equidae v rámci spoločenstva mal postupne liberalizovať; keďže úplná liberalizácia obchodu si vyžaduje ďalšie zosúladenie, konkrétne v súvislosti so schválením účelu pripúšťania mimo chovateľskej stanice a využívania spermy a vajíčok v súlade s charakteristikami každej plemennej knihy;

keďže je potrebné v súlade s postupom spoločenstva navrhnúť zosúladený model zootechnického osvedčenia pôvodu a identifikácie;

keďže meno zvieraťa je zásadnou podmienkou identifikácie equidae; keďže je často nemožné vystopovať pôvod zvieraťa a sledovať jeho ďalšie napredovanie v prípade, ak sa jeho meno zmení na žiadosť nového majiteľa; keďže pravidlá týkajúce sa pomenovania equidae by sa mali zosúladiť najmä kvôli tomu, aby sa predišlo nekalým praktikám;

keďže by sa mali prijať ustanovenia, ktoré budú predchádzať dovozu equidae z tretích krajín za podmienok, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré platia v spoločenstve;

keďže je vhodné prijať realizačné opatrenia týkajúce sa istých technických hľadísk; keďže s cieľom týchto očakávaných opatrení by sa mali prijať ustanovenia o úzkej a účinnej spolupráci členských štátov a Komisie v rámci Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na zootechnické a genealogické podmienky platiace na obchodovanie s equidae, ich spermou, vajíčkami a embryami.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) "equidae" znamená domáce zvieratá druhu kone alebo osly, alebo ich krížence;

b) "registrované equidae" znamená equidae, ktoré sú zapísané, zaregistrované alebo oprávnené na zápis do plemennej knihy v súlade s pravidlami, ktoré platia podľa článku 4 (2) b) a identifikované prostredníctvom identifikačného dokladu uvedeného v článku 8 (1);

c) "plemenná kniha" znamená každú knihu, register, archív alebo údajové médium:

- ktoré vedie buď organizácia alebo zväz oficiálne schválený alebo uznaný členským štátom alebo oficiálnou agentúrou zainteresovaného členského štátu a

- do ktorej sa zapisujú alebo registrujú equidae s uvedením všetkých ich známych predkov.

Článok 3

Obchodovanie s equidae, ich spermou, vajíčkami alebo embryami v rámci spoločenstva sa nesmie zakazovať alebo obmedzovať zo zootechnických alebo genealogických dôvodov iných ako tie, ktoré vyplývajú z uplatnenia tejto smernice.

V prípade obchodovania s registrovanými equidae, ich spermou, vajíčkami a embryami v rámci spoločenstva sa však dodržia vnútroštátne ustanovenia, ktoré spĺňajú všeobecné pravidlá zmluvy až do nadobudnutia účinnosti relevantných rozhodnutí spoločenstva, ktoré sú uvedené v článkoch 4 a 8.

KAPITOLA II

Genealogické pravidlá týkajúce sa registrovaných equidae

Článok 4

1. Keď sa prijmú rozhodnutia uvedené v odseku 2, budú sa brať do úvahy nasledujúce zásady:

a) uznanie alebo schválenie organizácií a asociácií, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy, budú podliehať plneniu zásad stanovených organizáciou alebo zväzom, ktorý vedie plemennú knihu pôvodu plemena;

b) kritériá zápisu a registrácie do plemenných kníh sa budú zakladať na vlastnostiach plemena a najmä pri čistokrvných plemenách na potrebe regulovať zápis a registráciu equidae, ktoré vzniknú použitím metód umelého oplodnenia.

2. Komisia stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 10 a v súlade so zásadami uvedenými v odseku 1:

a) kritériá na schválenie alebo uznanie organizácií a zväzov, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy;

b) kritériá na zápis alebo registráciu do plemenných kníh;

c) v prípade potreby kritériá alebo metódy použité na identifikáciu registrovaných equidae;

d) kritériá na návrh osvedčenia o pôvode a identifikačného dokladu uvedeného v článku 8;

e) v prípade potreby pravidlá týkajúce sa zabezpečenia spolupráce medzi organizáciami alebo zväzmi uvedenými v článku 5.

Článok 5

Zoznam organizácií a zväzov, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy, ktoré sú uznané na základe kritérií určených v súlade s článkom 4 (2) a), a následnú aktualizáciu je potrebné zaslať Komisii a ostatným členským štátom v rámci Stáleho výboru pre zootechniku.

Článok 6

1. Pri obchodovaní v rámci spoločenstva sa musia equidae, ktoré sú registrované v zasielateľskom členskom štáte, okrem prípadu, ak sa dohodnú medzi zainteresovanými organizáciami alebo asociáciami odchýlky, zaregistrovať alebo zapísať v príslušnej plemennej knihe cieľového členského štátu pod tým istým menom s uvedením, v súlade s medzinárodnými dohodami, skratky krajiny, kde sa narodili.

2. V prípade, že to stanovy organizácie alebo zväzu povoľujú:

- pred pôvodným menom zvieraťa alebo za ním možno uviesť iné meno, používané či už prechodne, alebo trvalo, ak sa bude toto meno po celý život zvieraťa uvádzať v zátvorke a ak sa vyznačí krajina narodenia zvieraťa skratkou, ktorú uznávajú medzinárodné dohody,

- možno podniknúť aj iné opatrenia na zabezpečenie trvalej totožnosti zvieraťa v súlade s postupmi, ktoré určí Komisia podľa postupov uvedených v článku 10.

KAPITOLA III

Zootechnické pravidlá súvisiace s registrovanými equidae

Článok 7

Komisia môže, ak je to potrebné, zabezpečiť jednotné uplatňovanie ustanovení tejto smernice a v súlade so zásadami uvedenými v článku 4 (1) určiť postupom uvedeným v článku 10:

a) metódy sledovania úžitkovosti a stanovenia genetickej hodnoty chovných zvierat;

b) na základe metód uvedených v a) všeobecné kritériá schválenia samčieho plemenného zvieraťa alebo, ak to je vhodné, samičieho plemenného zvieraťa na účely šľachtenia a využívania ich spermy, vajíčok alebo embryí.

Článok 8

Členské štáty zabezpečia, aby:

1. boli registrované equidae pri premiestňovaní sprevádzané identifikačnými dokladmi navrhnutými Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 10, vydanými organizáciami alebo zväzmi uvedenými v článku 5 tejto smernice a článku 2 c) smernice 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat, ktoré upravujú premiestňovanie equidae4 medzi členskými štátmi a ich dovoz z tretích krajín.

Identifikačný doklad registrovaných koní, ktorý sa navrhuje v jazykoch spoločenstva, musí pri registrovaných koňoch prinajmenšom obsahovať informácie uvedené v prílohe; tieto informácie musia byť doplnené alebo opravené v súlade s postupom uvedeným v článku 10;

2. Pri predaji spermy, vajíčok a embryí registrovaných equidae sú tieto sprevádzané zootechnickým osvedčením pôvodu a identifikácie vydaným kompetentným orgánom aspoň v jazyku krajiny určenia a v súlade s modelom, ktorý navrhne Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 10.

Záverečné ustanovenia

Článok 9

Až do zavedenia relevantných pravidiel spoločenstva nesmú byť podmienky platné na dovoz equidae, ich spermy, vajíčok alebo embryí z tretích krajín výhodnejšie ako podmienky platné pri obchodovaní v rámci spoločenstva.

Článok 10

Ak sa použije postup uvedený v tomto článku, Stály výbor pre zootechniku, zriadený rozhodnutím 77/505/EHA5, koná v súlade s pravidlami stanovenými v článku 11 smernice 88/661/EHS6.

Článok 11

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, predpisy a administratívne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 1991. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 26. júna 1990

Za Radu

predseda

M. O'Kennedy

PRÍLOHA

MINIMÁLNE INFORMÁCIE V IDENTIFIKČNOM DOKLADE

(1) Identifikačné č.:

(2) Meno:

(3) Pohlavie:

(4) Farba:

(5) Plemeno:

1) po:

2) a:

(8) Dátum ožrebenia

(9) Miesto chovu:

(10) Chovateľ/chovatelia:

(11) Osvedčenie o pôvode vydal: dňa:

- Meno kompetentného orgánu:

- Adresa:

- Telefón č.:

- Fax č.:

- Podpis:

(meno paličkovým písmom a funkcia podpisujúceho)

- Pečiatka

(12) Pravá strana

(13) Ľavá strana

(14) Horná línia očí

(15) Zadné končatiny pohľad zozadu, pravá, ľavá

(16) Krk, pohľad zdola

(17) Nos

(18) Predné končatiny pohľad zozadu, pravá, ľavá

2) Meno: (5) Plemeno: (3) Pohlavie: (4) Farba:

(19) Opis uskutočnený pod matkou:

Hlava:

Ľavá predná noha:

Pravá predná noha:

Ľavá zadná noha:

Pravá zadná noha:

Trup:

Znaky:

Dňa:

(20) Okres:

(21) Podpis a pečiatka kvalifikovaného veterinára (alebo kompetentného orgánu)

(paličkovým písmom/verzálami)

1 Ú. v. ES C 327, 30.12.1989, s. 61.

2 Ú. v. ES C 149, 18.6.1990.

3 Ú. v. ES C 62, 12.3.1990, s. 46.

4 Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42.

5 Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 11.

6 Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 16.