31990L0394

Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 196 af 26/07/1990 s. 0001 - 0007
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0208
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0208


RAADETS DIREKTIV af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at vaere udsat for kraeftfremkaldende stoffer (sjette saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF (90/394/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1) udarbejdet efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen,

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A skal Raadet ved udstedelse af direktiver vedtage minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til naevnte artikel skal det i disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

Raadets resolution af 27. februar 1984 om De Europaeiske Faellesskabers andet handlingsprogram vedroerende sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen (4) foreskriver beskyttende foranstaltninger for arbejdstagere, der udsaettes for kraeftfremkaldende stoffer;

EFT nr. C 149 af 18. 6. 1990.

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (5) omhandler vedtagelse af direktiver med henblik paa at varetage arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

overholdelse af minimumsforskrifterne til sikring af et bedre sikkerheds- og sundhedsniveau for saa vidt angaar arbejdstagernes beskyttelse mod risici ved at vaere udsat for kraeftfremkaldende stoffer under arbejdet er af vaesentlig betydning for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerksaettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (6); bestemmelserne i sidstnaevnte direktiv finder saaledes fuldt ud anvendelse paa arbejdstagernes udsaettelse for kraeftfremkaldende stoffer, for saa vidt der ikke er fastsat skaerpede og/eller specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27. juni 1987 om indbyrdes tilnaermelse af lovgivning om klassificering, emballering og maerkning af farlige stoffer (7), senest aendret ved direktiv 88/490/EOEF (8), indeholder en liste over farlige stoffer samt oplysninger om de klassificerings- og maerkningsprocedurer, der skal anvendes for hvert enkelt stof;

Raadets direktiv 88/379/EOEF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative

bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige praeparater (9), senest aendret ved direktiv 89/178/EOEF (10), indeholder naermere oplysninger om klassificering og etikettering af disse praeparater;

i handlingsplanen 1987 til 1989 i programmet »Europa mod kraeft« indgaar stoette til europaeiske undersoegelser af visse kemikaliers eventuelt kraeftfremkaldende virkninger;

der kan ikke paa grundlag af de foreliggende videnskabelige oplysninger fastsaettes et niveau, under hvilket der ikke laengere eksisterer sundhedsrisiko, men mindsket udsaettelse for kraeftfremkaldende stoffer vil dog nedsaette denne risiko;

for at bidrage til en begraensning af disse risici boer der fastsaettes graensevaerdier og andre direkte relevante bestemmelser for alle de kraeftfremkaldende stoffer, for hvilke der foreligger oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data, som goer dette muligt;

der skal traeffes forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og sundheden hos arbejdstagere, der er udsat for kraeftfremkaldende stoffer;

i dette direktiv fastsaettes de saerlige krav, som er specielle for udsaettelse for kraeftfremkaldende stoffer;

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af det indre markeds sociale dimension;

i henhold til afgoerelse 74/325/EOEF (11), senest aendret ved tiltraedelsesakten af 1985, hoerer Kommissionen Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen med henblik paa udarbejdelsen af forslag paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

DEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formaal

1. Dette direktiv, som er det sjette saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, har til formaal at beskytte arbejdstagerne mod risici for deres sundhed og sikkerhed, herunder at forebygge saadanne risici, som opstaar eller kan opstaa ved, at de under arbejdet udsaettes for kraeftfremkaldende stoffer.

I direktivet fastsaettes de minimumsforskrifter, herunder graensevaerdier, som specielt gaelder paa dette omraade.

2. Dette direktiv gaelder ikke for arbejdstagere, der kun udsaettes for straaling, som omfattes af bestemmelserne i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab.

3. Direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning avendelse paa hele det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

Artikel 2

Definition

I dette direktiv forstaas ved et kraeftfremkaldende stof:

a) et stof, som i bilag I til direktiv 67/548/EOEF er givet risikosaetning R 45 (kan fremkalde kraeft)

b)

et praeparat, som i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, litra j), i direktiv 88/379/EOEF, skal etiketteres med risikosaetning R 45 (kan fremkalde kraeft)

c)

et stof, et praeparat eller en proces, som er naevnt i bilag I, samt et stof eller et praeparat, der frigoeres under en i bilag I omhandlet proces.

Artikel 3

Anvendelsesomraade - Bestemmelse og vurdering af

risikoen

1. Dette direktiv gaelder for de aktiviteter, hvorved arbejdstagere er eller kan blive udsat for kraeftfremkaldende stoffer i forbindelse med deres arbejde.

2. For enhver aktivitet, hvor der kan vaere risiko for, at arbejdstagerne udsaettes for kraeftfremkaldende stoffer, skal arten, graden og varigheden af udsaettelsen bestemmes, saaledes at enhver risiko for deres sikkerhed og sundhed kan vurderes, og saaledes at det kan afgoeres, hvilke foranstaltninger der skal traeffes.

Denne vurdering skal fornys regelmaessigt og under alle omstaendigheder ved enhver aendring i forholdene, der kan faa indvirkning paa arbejdstagernes udsaettelse for kraeftfremkaldende stoffer.

Arbejdsgiveren skal paa anmodning af de ansvarlige myndigheder give dem de oplysninger, der er lagt til grund for vurderingen.

3. Desuden skal ogsaa alle andre udsaettelser af betydning, f.eks. udsaettelser som paavirker huden, tages i betragtning ved risikovurderingen.

4. Ved den i stk. 2 naevnte vurdering skal arbejdsgiverne vaere saerlig opmaerksomme paa eventuelle virkninger for saerligt foelsomme risikogrupper for arbejdstageres sikkerhed

og sundhed og skal bl.a. overveje muligheden for ikke at beskaeftige disse arbejdstagere i omraader, hvor de kan komme i kontakt med kraeftfremkaldende stoffer.

DEL II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 4

Begraensning og substitution

1. Arbejdsgiveren begraenser anvendelsen af et kraeftfremkaldende stof paa arbejdsstedet, bl.a. ved, for saa vidt det er teknisk muligt, at erstatte det med et stof, et praeparat eller en proces, som under anvendelsesbetingelserne herfor ikke er farligt eller er mindre farligt for arbejdstagernes sundhed eller i givet fald sikkerhed.

2. Arbejdsgiveren underretter efter anmodning fra den ansvarlige myndighed denne om resultatet af sine undersoegelser.

Artikel 5

Foranstaltninger til forebyggelse eller nedsaettelse af

udsaettelse

1. Hvis den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering viser, at der er risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal udsaettelsen undgaas.

2. Hvis det ikke er teknisk muligt at erstatte det kraeftfremkaldende stof, med et stof, et praeparat eller en proces, som under de paagaeldende anvendelsesbetingelser ikke er eller er mindre farligt for sikkerheden og sundheden, soerger arbejdsgiveren for, at fremstillingen og brugen af det kraeftfremkaldende stof finder sted i et lukket system, hvor dette er teknisk muligt.

3. Hvis det ikke er teknisk muligt at anvende et lukket system, soerger arbejdsgiveren for, at arbejdstagernes udsaettelse nedsaettes til et saa lavt niveau, som det er teknisk muligt.

4. I alle tilfaelde, hvor der anvendes et kraeftfremkaldende stof, anvender arbejdsgiveren alle de i det foelgende naevnte foranstaltninger:

a) begraensning af maengden af et kraeftfremkaldende stof paa arbejdspladsen

b)

begraensning af det antal arbejdstagere, der udsaettes eller kan udsaettes, til det lavest mulige

c)

planlaegning af arbejdsprocesser og tekniske foranstaltninger med det formaal at undgaa eller reducere udslip af kraeftfremkaldende stoffer paa arbejdsstedet til et minimum

d)

saadan fjernelse ved kilden af de kraeftfremkaldende stoffer samt lokal udsugning eller almindelig ventilation, som er hensigtsmaessig og forenelig med behovet for at beskytte folkesundheden og miljoeet

e)

anvendelse af passende eksisterende metoder til maaling af kraeftfremkaldende stoffer, navnlig til tidlig paavisning af unormal udsaettelse, som skyldes en uforudselig begivenhed eller et uheld

a)

f)

anvendelse af hensigtsmaessige arbejdsprocedurer og -metoder

g)

kollektive beskyttelsesforanstaltninger og/eller, hvor udsaettelse ikke kan undgaas med andre midler, individuelle beskyttelsesforanstaltninger

h)

hygiejneforanstaltninger, navnlig regelmaessig rensning af gulve, vaegge og andre overflader

i)

underretning af arbejdstagerne

j)

afgraensning af risikoomraaderne og anvendelse af passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder skilte om rygeforbud i omraader, hvor arbejdstagerne udsaettes eller kan udsaettes for kraeftfremkaldende stoffer

k)

udarbejdelse af en beredskabsplan med henblik paa noedstilfaelde, der kan foraarsage unormal hoej udsaettelse

l)

foranstaltninger til sikker opbevaring, haandtering og transport, navnlig ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, som er maerket entydigt og paa klart synlig maade

m)

foranstaltninger til sikring af, at indsamling, opbevaring og bortskaffelse af affald, der foretages af arbejdstagerne, foregaar paa betryggende maade, herunder ved anvendelse af hermetisk lukkede beholdere, der er maerket entydigt og paa klart synlig maade.

Artikel 6

Oplysninger til den ansvarlige myndighed

Hvis resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering viser, at der en risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, skal arbejdsgiverne paa anmodning give den ansvarlige myndighed relevante oplysninger om:

a) de industrielle aktiviteter og/eller processer, der udfoeres, herunder grundene til, at kraeftfremkaldende stoffer anvendes

b)

de maengder af stoffer eller praeparater, der fremstilles eller anvendes, og som indeholder kraeftfremkaldende stoffer

c)

antallet af udsatte arbejdstagere

d)

de forebyggende foranstaltninger, der er truffet

e)

arten af det beskyttelsesudstyr, der benyttes

f)

arten og graden af udsaettelsen

g)

de tilfaelde, hvor der kan anvendes andre stoffer.

Artikel 7

Uforudselig udsaettelse

1. I tilfaelde af en uforudselig begivenhed eller et uheld, som kan medfoere en unormal udsaettelse af arbejdstagerne, underretter arbejdsgiveren arbejdstagerne herom.

2. Indtil de normale forhold er genoprettet, og saa laenge aarsagerne til den unormale udsaettelse ikke er fjernet,

a) maa kun det antal arbejdstagere, der er noedvendigt til udfoerelse af reparationer og andet fornoedent arbejde, arbejde i det beroerte omraade

b)

skal beskyttende arbejdstoej og et personligt aandedraets-

vaern stilles til raadighed for de paagaeldende arbejdstagere, som skal baere dette; udsaettelsen maa ikke vaere konstant og skal begraenses til det strengt noedvendige for hver arbejdstager

c)

ikke-beskyttet personale maa ikke arbejde i det beroerte omraade.

Artikel 8

Forudselig udsaettelse

1. For visse aktiviteter, saasom vedligeholdelse, hvor det maa forudses, at der vil forekomme en betydelig foroegelse af arbejdstagernes udsaettelse, og hvor alle muligheder for at traeffe yderligere tekniske forebyggende foranstaltninger til begraensning af denne udsaettelse er udtoemte, fastsaetter arbejdsgiveren efter hoering af virksomhedens eller anlaeggets arbejdstagere og/eller deres repraesentanter - uden at dette beroerer arbejdsgiverens ansvar - de noedvendige foranstaltninger til at begraense varigheden af arbejdstagernes udsaettelse mest muligt og til at sikre deres beskyttelse under udfoerelsen af disse aktiviteter.

I overensstemmelse med foerste afsnit skal der stilles beskyttende arbejdstoej og et personligt aandedraetsvaern til raadighed for de paagaeldende arbejdstagere, som skal baere dette, saa laenge den unormale udsaettelse varer ved; udsaettelsen maa ikke vaere konstant og skal begraenses til det strengt noedvendige for hver arbejdstager.

2. Der traeffes passende foranstaltninger med henblik paa at sikre, at de omraader, hvor de i stk. 1, foerste afsnit, omhandlede aktiviteter finder sted, er tydeligt afgraenset og afmaerket, eller med henblik paa paa anden maade at undgaa, at personer uden tilladelse faar adgang til disse omraader.

Artikel 9

Adgang til risikoomraaderne

Arbejdsgiverne traeffer passende foranstaltninger med hen-

blik paa at sikre, at kun de arbejdstagere, som skal faerdes

der paa grund af deres arbejde eller opgaver faar adgang til

de omraader, hvor der foregaar aktiviteter, som ifoelge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering indebaerer risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed.

Artikel 10

Hygiejneforanstaltninger og individuel beskyttelse

1. Arbejdsgiverne er forpligtet til for alle aktiviteter, hvor der er risiko for kontaminering med kraeftfremkaldende stoffer, at traeffe passende foranstaltninger med henblik paa at sikre:

a) at arbejdstagere ikke spiser, drikker eller ryger i arbejdsomraader, hvor der er risiko for kontaminering med kraeftfremkaldende stoffer

b)

at der stilles hensigtsmaessigt beskyttende arbejdstoej eller anden hensigtsmaessig saerlig beklaedning til arbejdstagernes raadighed

at der findes saerskilte opbevaringssteder til henholdsvis arbejdstoejet, herunder beskyttende arbejdstoej, og det normale gangtoej

c)

at der stilles egnede og passende vaske- og toiletfaciliteter til raadighed for arbejdstagerne

d)

at beskyttelsesudstyret opbevares korrekt paa et bestemt sted

at det kontrolleres og renses, om muligt foer og under alle omstaendigheder efter brugen, og

at defekt udstyr repareres eller udskiftes, foer det atter tages i brug.

Omkostningerne ved disse foranstaltninger maa ikke paalaegges arbejdstagerne.

Artikel 11

Underretning og oplaering af arbejdstagerne

1. Arbejdsgiveren traeffer passende foranstaltninger til, at arbejdstagerne og/eller disses repraesentanter i virksomheden eller anlaegget faar en tilstraekkelig og hensigtsmaessig oplaering baseret paa samtlige disponible oplysninger, bl.a. i form af oplysninger og instruktion vedroerende:

a) den potentielle sundhedsrisiko, herunder den yderligere risiko, som tobaksrygning medfoerer

b)

de foranstaltninger, der skal traeffes for at forebygge udsaettelse

c)

hygiejneforskrifter

d)

anvendelse af beskyttelsesudstyr og beskyttende arbejds-

toej

e)

de foranstaltninger, som arbejdstagerne, herunder redningsmandskabet, skal traeffe i tilfaelde af uheld og til forebyggelse af uheld.

Denne oplaering skal:

- tilpasses til udviklingen for saa vidt angaar risici og til fremkomsten af nye risici, og

- om noedvendigt gentages regelmaessigt.

2. Arbejdsgiverne er forpligtet til at informere arbejdstagere om installationer og hertil knyttede beholdere indeholdende kraeftfremkaldende stoffer og til at soerge for en klar og letlaeselig maerkning af alle beholdere, emballager og installationer, der indeholder kraeftfremkaldende stoffer og til at anbringe klart synlige advarselsskilte.

Artikel 12

Underretning af arbejdstagerne

Der traeffes passende foranstaltninger med henblik paa at sikre:

a) at arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter i virksomheden eller anlaegget kan kontrollere, at bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse, eller medvirke ved denne anvendelse, isaer med hensyn til:

ii) hvilke foelger, valg og anvendelse af beskyttelsesbeklaedning og -udstyr vil kunne faa for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed, idet dog ansvaret for at afgoere effektiviteten af beskyttelsesbeklaedningen og -udstyret paahviler arbejdsgiveren

ii) de foranstaltninger, som arbejdsgiveren traeffer i henhold til artikel 8, stk. 1, foerste afsnit, idet dog ansvaret for at fastlaegge disse foranstaltninger paahviler arbejdsgiveren

b)

at arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter i virksomheden eller anlaegget hurtigst muligt underrettes om unormal udsaettelse, herunder den i artikel 8 omhandlede, om aarsagerne hertil og om de foranstaltninger, der er eller vil blive truffet til afhjaelpning af situationen

c)

at arbejdsgiveren foerer en ajourfoert liste over de arbejds-

tagere, der udfoerer det arbejde, som ifoelge resultaterne

af vurderingen i henhold til artikel 3, stk. 2, indebaerer en risiko for arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed, om muligt med angivelse af udsaettelsen

d)

at den ansvarlige laege og/eller myndighed samt enhver anden person med ansvar for sikkerhed og sundhed paa arbejdspladsen har adgang til den i litra c) omhandlede liste

e)

at enhver arbejdstager har adgang til de oplysninger i listen, som vedroerer hans person

f)

at arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter i virksomheden eller anlaegget har adgang til ikke-personlige, kollektive oplysninger

Artikel 13

Hoering af arbejdstagerne og arbejdstagerdeltagelse

Arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter hoeres og deltager i behandlingen af de spoergsmaal, der er omfattet af dette direktiv, herunder bilagene, i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF.

DEL III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 14

Helbredskontrol

1. Medlemsstaterne fastlaegger i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis foranstaltninger til gennemfoerelse af relevant helbredskontrol af arbejdstagere, som ifoelge resultaterne af den i artikel 3, stk. 2, omhandlede vurdering er udsat for risiko for deres sikkerhed eller sundhed.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal vaere af en saadan art, at hver arbejdstager skal kunne gennemgaa en passende helbredsundersoegelse, hvis det er relevant:

- inden udsaettelsen

- derefter med regelmaessige mellemrum.

Foranstaltningerne skal vaere af en saadan art, at det uden videre er muligt at ivaerksaette individuelle og arbejdsmedicinske foranstaltninger.

3. Hvis der hos en arbejdstager konstateres en anomali, som formodes at vaere resultatet af udsaettelse for kraeftfremkaldende stoffer, kan den laege eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen af arbejdstagerne, kraeve, at andre paa lignende maade tidligere udsatte arbejdstagere gennemgaar helbredskontrol.

Der skal i dette tilfaelde i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, foretages en ny vurdering af risikoen ved udsaettelse.

4. Naar der udfoeres helbredskontrol, foeres der personlige helbredsjournaler, og den laege eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen, skal fremsaette forslag om, hvilke beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger der skal traeffes for den enkelte arbejdstagers vedkommende.

5. Arbejdstagerne skal modtage oplysning og raadgivning om enhver helbredskontrol, som de kan gennemgaa efter udsaettelsens ophoer.

6. I overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis:

- har arbejdstagerne adgang til resultaterne af deres helbredskontrol, og

- kan de paagaeldende arbejdstagere eller den paagaeldende arbejdsgiver anmode om, at resultaterne af helbredskontrollen tages op til revision.

7. Praktiske retningslinjer for helbredskontrol af arbejds-

tagere er fastlagt i bilag II.

8. Alle tilfaelde af kraeft, som i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis kan tilskrives udsaettelse for et kraeftfremkaldende stof under arbejdet, skal indberettes til den ansvarlige myndighed.

Artikel 15

Opbevaring af journaler

1. Den i artikel 12, litra c), omhandlede liste og den i artikel 14, stk. 4, omhandlede personlige helbredsjournal skal opbevares i mindst 40 aar, efter at udsaettelsen er ophoert, i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

2. I tilfaelde af virksomhedsophoer stilles disse journaler til raadighed for den ansvarlige myndighed i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis.

Artikel 16

Graensevaerdier

1. Raadet skal efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 118 A fastsaette graensevaerdier og om noedvendigt andre direkte relevante bestemmelser for de kraeftfremkaldende stoffer, for hvilke dette er muligt, paa grundlag af foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data.

2. Graensevaerdier og andre direkte relevante bestemmelser fastsaettes i bilag III.

Artikel 17

Bilag

1. AEndringer i bilag I kan kun foretages efter fremgangsmaaden i Traktatens artikel 118 A.

2. De strengt tekniske tilpasninger af bilag II paa baggrund af den tekniske udvikling, udviklingen i de internationale

bestemmelser og specifikationer samt i den viden, som er erhvervet om kraeftfremkaldende stoffer, vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 18

Udnyttelse af data

Resultaterne af de nationale ansvarlige myndigheders udnyttelse af de oplysninger, som omhandles i artikel 14, stk. 8, stilles til raadighed for Kommissionen.

Artikel 19

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992.

Hvis direktiv 67/548/EOEF og 88/379/EOEF aendres ved aendringsdirektiver, for saa vidt angaar de stoffer og praeparater, der er omhandlet i artikel 2, litra a) og b), efter meddelelsen af dette direktiv, saetter medlemsstaterne de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at indsaette de paagaeldende aendringer i de i foerste afsnit omhandlede bestemmelser inden for de frister, der er fastsat for gennemfoerelsen af naevnte aendringsdirektiver.

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, naar de i dette stykke omhandlede bestemmelser er sat i kraft.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som allerede er udstedt, eller som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 28. juni 1990.

Paa Raadets vegne

M. GEOGHEGAN-QUINN

Formand

(1) EFT nr. C 34 af 8. 2. 1988, s. 9.

(2) EFT nr. C 158 af 26. 6. 1989, s. 121, og(3) EFT nr. C 208 af 8. 8. 1988, s. 43.

(4) EFT nr. C 67 af 8. 3. 1984, s. 2.(5) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 1.

(6) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(7) EFT nr. 196 af 16. 8. 1967, s. 1.

(8) EFT nr. L 259 af 19. 9. 1988, s. 1.(9) EFT nr. L 187 af 16. 7. 1988, s. 14.

(10) EFT nr. L 64 af 8. 3. 1989, s. 18.

(11) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 15.

BILAG I Fortegnelse over stoffer, praeparater og processer (artikel 2, litra c)) 1. Fremstilling af auramin.

2. Arbejde, som indebaerer udsaettelse for polycykliske aromatiske carbonhydrider, der forekommer i sod, tjaere, beg, roeg eller stoev fra stenkul.

3. Arbejde, som indebaerer udsaettelse for stoev, roeg eller taage, der udvikles under ristning og elektrolytisk raffinering af nikkelraasten.

4. Fremstilling af isopropylalkohol ved staerk surproces.

BILAG II Praktiske retningslinjer for helbredskontrol af arbejdstagere (artikel 14, stk. 7) 1. Den laege og/eller myndighed, der er ansvarlig for helbredskontrollen af arbejdstagere, som er udsat for kraeftfremkaldende stoffer, skal vaere fortrolig med de forhold eller saerlige omstaendigheder, hvorunder den enkelte arbejdstager er blevet udsat.

2. Helbredskontrollen af arbejdstagere skal gennemfoeres i overensstemmelse med arbejdsmedicinske principper

og praksis; den boer i det mindste omfatte foelgende:

- foering af en journal over arbejdstagerens tildligere helbredstilstand og arbejdsforhold

- personlig samtale

- hvis det er hensigtsmaessigt, biologisk kontrol, samt paavisning af tidlige og reversible virkninger.

Det kan paa baggrund af den nyeste arbejdsmedicinske viden afgoeres, om den arbejdstager, der gennemgaar helbredskontrol, skal undersoeges yderligere.

BILAG III Graensevaerdier og andre direkte relevante bestemmelser (artikel 16) A. Graensevaerdier

p.m.

B. Andre direkte relevante bestemmelser

p.m.