31990L0388

Kommissionens direktiv 90/388/EØF af 28. juni 1990 om liberalisering af markedet for teletjenester

EF-Tidende nr. L 192 af 24/07/1990 s. 0010 - 0016
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0221
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 19 s. 0221


KOMMISSIONENS DIREKTIV af 28. juni 1990 om liberalisering af markedet for teletjenester (90/388/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 90, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

1)

Baade ud fra tjenesteleverandoerernes og brugernes synspunkt er en styrkelse af telekommunikationen i Faellesskabet en af de vaesentligste forudsaetninger for en harmonisk udvikling af erhvervslivet og etablering af et konkurrencedygtigt marked i Faellesskabet; Kommissionen har derfor i sin Groenbog om Etablering af et Faelles Marked for Teletjenester og -udstyr og i sin meddelelse om virkeliggoerelse af maalene i Groenbogen inden 1992 fastlagt et handlingsprogram for en gradvis liberalisering af telekommunikationsmarkedet; dette handlingsprogram tager ikke sigte paa mobilradiokommunikation, offentlig personsoegning og massekommunikation saasom radio- og tv-spredning; Raadet har ved resolution af 30. juni 1998 (1) givet sin tilslutning til maalsaetningerne i dette program, herunder navnlig til en gradvis liberalisering af Faellesskabets marked for teletjenester; inden for de sidste tiaar har telesektoren gennemgaaet en stor teknologisk udvikling; dette aabner mulighed for et stadig stoerre udvalg af tjenester, navnlig paa datatransmissionsomraadet; ydermere aabnes der teknisk og oekonomisk mulighed for at opnaa saadanne vilkaar, at der kan skabes konkurrence mellem de forskellige tjenesteleverandoerer;

2)

etablering og drift af telenet samt levering af de hertil knyttede tjenester er i alle medlemsstater almindeligvis givet i koncession til et eller flere teleselskaber som med henblik herpaa har faaet tillagt eksklusive eller saerlige rettigheder; disse rettigheder er karakteriseret ved, at staten kan udoeve et mere eller mindre vidtgaaende skoen med hensyn til adgangen til markedet for teletjenester;

3)

de selskaber, der har faaet koncession paa etablering og drift af telenettet, er virksomheder af den i Traktatens artikel 90, stk. 1, omhandlede art, i og med at de paa organiseret vis udoever erhvervsvirksomhed ved at stille teletjenester til raadighed; der er enten tale om offentlige virksomheder eller om virksomheder, som af staterne har faaet tildelt eksklusive eller saerlige rettigheder;

4)

flere medlemsstater har allerede omlagt den hidtil gaeldende ordning med eksklusive eller saerlige rettigheder inden for telekommunikation, dog saaledes at hensynet til den offentlige servicefunktion tilgodeses; under alle omstaendigheder viderefoeres ordningen med eksklusive eller saerlige rettigheder med hensyn til etablering og drift af nettet; det samme er i visse medlemsstater tilfaeldet, for saa vidt angaar samtlige teletjenester, mens det i andre medlemsstater gaelder, at saadanne rettigheder kun omfatter bestemte tjenester; endvidere har alle medlemsstater enten selv vedtaget eller tilladt teleselskaberne at vedtage administrative og andre retligt bindende foranstaltninger, der begraenser den frie udveksling af teletjenester;

5)

tildelingen inden for rammerne af statens skoen af eksklusive eller saerlige rettigheder til én eller flere virksomheder med henblik paa drift af nettet indskraenker andre virksomheders mulighed for at stille de paagaeldende tjenester til raadighed paa tvaers af graenserne mellem medlemsstaterne;

6)

disse restriktioner, jf. Traktatens artikel 59 for levering af teletjenester til eller fra en anden medlemsstat bestaar i praksis blandt andet i forbud mod at sammenkoble lejede kredsloeb med det offentlige koblede net ved hjaelp af koncentratorer, multipleksere og andet udstyr, praktisering af urimeligt hoeje takster for en saadan sammenkobling i forhold til den leverede ydelses vaerdi, forbud mod transmission af signaler til eller fra en tredjepart gennem lejede kredsloeb, praktisering af takster i forhold til brugen uden oekonomisk begrundelse herfor samt afslag paa visse tjenesteleverandoerers anmodning om at faa adgang til nettet; disse

brugsrestriktioner og urimeligt hoeje takster i forhold til kostprisen virker hindrende paa mulighederne for at stille teletjenester til raadighed paa tvaers af graenserne mellem medlemsstaterne, herunder:

- tjenester, der har til formaal at forbedre telekommunikationens funktion, saasom konvertering af protokol, kode, format og transmissionshastighed

- informationstjenester, herunder adgang til databaser

- tjenester for fjerndatabehandling

- tjenester til opbevaring og videretransmission af meddelelser, herunder elektronisk post

- transaktionstjenester, herunder finanstransaktioner, elektronisk overfoersel af handelsdata, teleindkoeb og telereservation

- teleaktionstjenester, herunder telemaaling og telestyring;

7)

i henhold til Traktatens artikel 66, sammenholdt med artikel 55 og 56, kan der goeres undtagelse fra princippet om fri udveksling af tjenesteydelser ud fra ikke-oekonomiske hensyn; der kan saaledes tillades restriktioner, naar der er tale om - selv lejlighedsvis - udoevelse af offentlig myndighed, eller naar restriktioner er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed; da der er tale om undtagelser, skal disse bestemmelser fortolkes snaevert; teletjenester kan ikke betragtes som en form for udoevelse af offentlig myndighed med deraf foelgende befoejelse til at goere brug af praerogativer, der er vidtgaaende i forhold til almindelig gaeldende ret, privilegier afledt af den offentlige myndighed og af tvangsbefoejelser over for borgerne; tilraadighedsstillelse af teletjenester kan i sig selv hverken kraenke den offentlige orden eller skade den offentlige sundhed;

8)

ifoelge EF-Domstolens retspraksis kan der tillades restriktioner i den frie udveksling af tjenesteydelser, naar de er begrundet i ufravigelige hensyn til almenheden, anvendes uden nogen form for diskrimination og er rimelige i forhold til det tilsigtede maal; oensket om at beskytte forbrugerne noedvendiggoer ikke restriktioner i den frie udveksling af tjenesteydelser paa telekommunikationsomraadet, idet dette maal kan naas gennem reglerne om fri konkurrence; beskyttelse af intellektuel ejendomsret kan ej heller paaberaabes paa dette omraade; de eneste ufravigelige hensyn, der kan retfaerdiggoere en fravigelse fra artikel 59, og som kan berettige til restriktioner i brugen af det offentlige net, er oensket om at tilgodese nettets integritet og funktionssikkerhed og i visse saerligt begrundede tilfaelde driftskompatibiliteten og datasikkerheden; eventuelle restriktioner skal dog staa i rimeligt forhold til de maal, som tilsigtes med disse legitime hensyn; medlemsstaterne skal offentliggoere og anmelde saadanne restriktioner til Kommissionen, saaledes at denne kan tage

stilling til, om proportionalitetsprincippet er overholdt;

9)

med nettets funktionssikkerhed tages der i denne forbindelse sigte paa, at det offentlige net under alle omstaendigheder skal vaere tilgaengeligt i akutte noedstilfaelde; med teknisk integritet i det offentlige net tages der sigte paa, at nettet skal fungere normalt, og at der skal vaere driftskompatibilitet mellem de offentlige net i Faellesskabet paa basis af faelles tekniske specifikationer; med driftskompatibilitet mellem tjenester tages der sigte paa, at de fastlagte tekniske minimumsspecifikationer skal overholdes, saaledes at udbuddet af tjenester og brugernes valgmuligheder oeges; med datasikkerhed tages der sigte paa at garantere kommunikationsfortroligheden og at beskytte personoplysninger;

10)

ud over de ufravigelige hensyn, der kan indgaa som betingelser i anmeldelses- eller godkendelsesprocedurerne, kan medlemsstaterne for datakoblingstjenestens vedkommende lade indgaa betingelser vedroerende forpligtelser i forbindelse med offentlige tjenester i form af objektive, ikke-diskriminerende og gennemsigtige handelsbestemmelser for betingelserne vedroerende tjenestens permanente tilgaengelighed, disponibilitet og kvalitet;

11)

naar en medlemsstat har paalagt et teleselskab at stille pakke- og kredsloebskoblet datatransmission til raadighed for offentligheden, og der er risiko for, at denne tjeneste kommer i vanskeligheder som foelge af konkurrence fra private selskaber, kan Kommissionen give denne medlemsstat bemyndigelse til at fastsaette yderligere betingelser, herunder betingelser med hensyn til tjenestens geografiske daekning, i forbindelse med denne tjeneste; ved vurderingen af disse foranstaltninger skal Kommissionen inden for rammerne af gennemfoerelsen af de grundlaeggende maal, der er omhandlet i Traktatens artikel 2, herunder styrkelsen af Faellesskabets oekonomiske og sociale samhoerighed, der er omhandlet i artikel 130 A, ligeledes tage hensyn til forholdene i de medlemsstater, hvis net til pakke- og kredsloebskoblet datatransmission endnu ikke er tilstraekkeligt udbygget, og tillade disse medlemsstater at udsaette den paagaeldende dato til 1. januar 1996 angaaende rent gensalg af kapacitet paa lejede linjer;

12)

i henhold til Traktatens artikel 59 skal enhver anden form for restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Faellesskabet, afskaffes, for saa vidt angaar statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i et andet af Faellesskabets lande end modtageren af den paagaeldende ydelse; det er derfor i strid med artikel 90, sammenholdt med artikel 59, at opretholde eller indfoere eksklusive eller saerlige rettigheder, der ikke opfylder ovennaevnte kriterier;

13)

i henhold til Traktatens artikel 86 er en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling paa faellesmarkedet eller en vaesentlig del heraf uforenelig

med faellesmarkedet; teleselskaber er virksomheder efter naevnte artikel, idet de driver erhvervsvirksomhed og blandt andet leverer tjenesteydelser ved at stille net og teletjenester til raadighed for brugerne; denne tilraadighedsstillelse af nettet udgoer et saerskilt marked for tjenester, idet andre tjenester ikke er substituerbare hermed; telenet og teletjenester stilles paa hvert af de nationale markeder til raadighed paa konkurrencevilkaar, der er tilstraekkeligt homogene til, at Kommissionen kan bedoemme, hvor stor en oekonomisk styrke de virskomheder, som stiller disse tjenester til raadighed i vedkommende land, repraesenterer; hver enkelt medlemsstats territorium udgoer et saerskilt geografisk marked; dette skyldes forskellene fra land til land med hensyn til reglerne for, hvorledes net og teletjenester skal stilles til raadighed, blandt andet hvad angaar adgangsbetingelser og tekniske driftsvilkaar; disse nationale markeder udgoer hvert isaer en vaesentlig del af faellesmarkedet;

14)

enkeltvis eller i forening indtager teleselskaberne en dominerende stilling paa deres respektive nationale markeder med hensyn til etablering og drift af net, fordi de er de eneste, der i den enkelte medlemsstat disponerer over et net, der daekker hele landets territorium, og fordi landets regering har givet dem eneret paa enkeltvis eller i forening med andre virksomheder at drive nettet;

15)

har en stat tildelt teleselskaber, som allerede indtager en dominerende stilling med hensyn til etablering og drift af net, eksklusive eller saerlige rettigheder vedroerende teletjenester, vil disse tjenester i kraft af disse rettigheder medfoere en yderligere styrkelse af teleselskabernes dominerende stilling;

16)

naar en stat tildeler teleselskaber eksklusive eller saerlige rettigheder med hensyn til levering af visse teletjenester, medfoerer dette endvidere, at disse selskaber:

a) udelukker konkurrenter fra markedet for teletjenester eller begraenser deres adgang hertil, saaledes at brugernes valgmuligheder indskraenkes, hvilket kan haemme det teknologiske fremskridt til skade for forbrugerne

b) paalaegger nettets brugere at benytte tjenester, der falder ind under eneretten, idet indgaaelse af kontrakter om brug af nettet goeres betinget af, at supplerende tjenester, der ikke har nogen forbindelse med kontrakternes genstand, accepteres;

hver af de ovennaevnte former for adfaerd udgoer i sig selv misbrug af en dominerende stilling og kan maerkbart paavirke samhandelen mellem medlemssta-

terne; alle de paagaeldende tjenester kan nemlig principielt stilles til raadighed af tjenesteleverandoerer i andre medlemsstater; konkurrencestrukturen inden for faellesmarkedet aendres herved maerkbart; de saerlige eller eksklusive rettigheder til levering af de paagaeldende tjenester foerer under alle omstaendigheder til en situation, der er i strid med maalsaetningen i Traktatens artikel 3, litra f), som foreskriver, at der skal gennemfoeres en ordning, der sikrer, at konkurrencen inden for faellesmarkedet ikke fordrejes, endsige hindres; i henhold til Traktatens artikel 5 skal medlemsstaterne afholde sig fra at traeffe foranstaltninger, der er egnede til at bringe virkeliggoerelsen af Traktatens maalsaetning i fare, herunder maalsaetningen i artikel 3, litra f);

17)

indroemmelse til offentlige virksomheder eller virksomheder, som medlemsstaterne har indroemmet saerlige eller eksklusive rettigheder til etablering af nettet, af enerettigheder til teletjenester er uforenelig med artikel 90, stk. 1, sammenholdt med artikel 86;

18)

Traktatens artikel 90, stk. 2, aabner mulighed for at fravige bestemmelserne i artikel 59 og 86, hvor anvendelsen af bestemmelserne heri retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de saerlige opgaver, som er betroet teleselskaberne; saadanne opgaver kan bestaa i, at et teleselskab etablerer og driver et universelt tilgaengeligt net, dvs. at det skal vaere landsdaekkende, og at enhver tjenesteleverandoer eller bruger skal gives adgang hertil inden for et rimeligt tidsrum, naar de anmoder herom; de oekonomiske midler til udvikling af nettet hidroerer i dag stadig primaert fra driften af taletelefonitjenesten; en liberalisering af denne tjeneste vil derfor kunne forrykke teleselskabernes oekonomiske balance; taletelefonitjenesten udgoer desuden, hvad enten den tilbydes via det nuvaerende telefonnet, eller den er del af ISDN-nettet, det i oejeblikket vigtigste meddelelsesmiddel ved opkald til de alarmtjenester, der er ansvarlige for den offentlige sikkerhed;

19)

tilraadighedsstillelse af lejede kredsloeb udgoer et vaesentligt element i teleselskabernes opgaver; i praktisk talt alle medlemsstater er der i dag stor forskel mellem de takster, der gaelder for datatransmission via det opkoblede net, og de takster, der gaelder for lejede kredsloeb; en for brat udjaevning mellem disse takster ville kunne vanskeliggoere disse samfundsoekonomiske opgaver; udjaevningen mellem disse takster boer ske gradvist over en periode indtil den 31. december 1992; indtil dette er sket, maa det paalaegges private tjenesteleverandoerer, at de ikke maa tilbyde offentligheden en tjeneste, der udelukkende bestaar i rent gensalg af kapacitet paa lejede kredsloeb, dvs. hvor der kun sker behandling, opkobling, lagring eller protokolkonvertering i det omfang, der er noedvendigt for tidstro transmission; medlemsstaterne kan derfor etablere en ordning gaaende ud paa, at private tjenesteleverandoerer skal afgive en erklaering, hvori de forpligter sig til ikke at foretage et saadant gensalg; der

kan imidlertid ikke paalaegges private tjenesteleverandoerer nogen anden form for forpligtelse med henblik paa overholdelse af dette forbud;

20)

disse restriktioner beroerer ikke udviklingen af samhandelen i et saadant omfang, at det strider mod Faellesskabets interesse; disse restriktioner er saaledes forenelige med Traktatens artikel 90, stk. 2; det samme kan vaere tilfaeldet for de foranstaltninger, som medlemsstaterne traeffer for at sikre, at de private tjenesteleverandoerer ikke bringer den offentlige dataopkoblingstjeneste i vanskeligheder;

21)

Traktatens regler, herunder konkurrencereglerne, finder anvendelse paa telextjenesten; denne tjeneste begynder nu at faa mindre betydning i samtlige medlemsstater paa grund af konkurrencen fra nyere kommunikationsmidler saasom telefax; fjernelsen af de nuvaerende restriktioner for anvendelsen af det offentlige koblede telefonnet og lejede kredsloeb vil goere det muligt at retransmittere telexmeddelelser; paa baggrund af denne udvikling er en specifik loesning paakraevet; naervaerende direktiv boer derfor ikke finde anvendelse paa telextjenesten;

22)

under alle omstaendigheder vil Kommissionen i loebet af 1992 under hensyntagen til den teknologiske udvikling og omlaegningen til digital drift tage stilling til alle former for saerlige og eksklusive rettigheder, der fortsat maatte bestaa;

23)

medlemsstaterne maa for at kunne tilgodese ufravigelige hensyn have mulighed for at fastlaegge ikke-diskriminerende godkendelsesprocedurer, uden at dette dog maa hindre en harmonisering af saadanne procedurer paa faellesskabsplan inden for rammerne af Raadets direktiver om tilraadighedsstillelse af aabne net (Open Network Provision - ONP); med hensyn til dataopkobling boer medlemsstaterne have mulighed for inden for disse procedurers rammer at fastsaette pligt til at overholde handelsbestemmelserne for betingelserne vedroerende tjenestens permanente tilgaengelighed, disponibilitet og kvalitet og traeffe foranstaltninger til beskyttelse af de almindelige oekonomiske interesser, de har overdraget et teleselskab; disse procedurer boer baseres paa objektive og praecise kriterier og anvendes uden forskelsbehandling; disse kriterier boer navnlig vaere berettigede og rimelige i forhold til almenhedens interesser, og de skal behoerigt begrundes og offentliggoeres; Kommissionen maa have mulighed for naermere at undersoege, om disse procedurer er i overensstemmelse med konkurrencereglerne og reglerne vedroerende fri udveksling af tjenesteydelser; under alle omstaendigheder gaelder det, at de medlemsstater, der ikke har givet Kommissionen anmeldelse om forslag til godkendelseskriterier og -procedurer, efter et vist tidsrum ikke laengere maa indfoere restriktioner for fri

udveksling af tjenesteydelser med hensyn til datatransmission til offentlighedens brug;

24)

medlemsstaterne boer have en ekstra frist, saaledes at de kan udarbejde generelle regler for, hvilke vilkaar der skal gaelde for offentlighedens adgang til pakke- eller kredsloebskoblede datatjenester;

25)

i oevrigt maa teletjenester ikke goeres til genstand for restriktioner, hverken med hensyn til brugernes adgang til saadanne tjenester, eller med hensyn til muligheden for at foretage en informationsbehandling, det vaere sig inden dataene transmitteres over nettet eller efter deres modtagelse, medmindre noget saadant begrundes i ufravigelige hensyn, der skal vaere rimelige i forhold til det tilsigtede maal;

26)

efter digitaliseringen af nettet og den teknologiske forbedring af de terminaler, der kan tilsluttes dette, kan stadig flere af de funktioner, der tidligere blev varetaget inden for nettet, nu varetages af brugerne selv ved hjaelp af mere og mere sofistikeret terminaludstyr; det boer sikres, at de virksomheder, der stiller teletjenester til raadighed, herunder telefoni og pakke- eller kredsloebskoblet datatransmission, giver erhvervslivet mulighed for at udnytte saadanne funktioner;

27)

indtil der kan udarbejdes faellesskabsstandarder for tilraadighedsstillelse af et aabent net (ONP), skal der offentliggoeres information om de tekniske graenseflader, der allerede finder anvendelse i medlemsstaterne, saaledes at de virksomheder, der maatte oenske at etablere sig paa teletjenestemarkedet, kan traeffe de fornoedne foranstaltninger til at tilpasse deres tjenester, saaledes at disses specifikationer opfylder de tekniske krav i nettet; har medlemsstaterne endnu ikke fastlagt saadanne tekniske graenseflader, er det vigtigt, at disse hurtigst muligt fastlaegges; alle udkast, der udarbejdes med henblik herpaa, skal meddeles Kommissionen som foreskrevet i Raadets direktiv 83/189/EOEF (2), senest aendret ved direktiv 88/182/EOEF (3);

28)

generelt paahviler det ifoelge medlemsstaternes lovgivning teleselskaberne at varetage visse offentlige opgaver paa teletjenesteomraadet, navnlig bevilling af tilladelser, tilsyn med meddelte godkendelser og med obligatoriske graensefladespecifikationer, frekvenstildeling, og overvaagning af brugsvilkaar; undertiden er der i lovgivningen kun fastlagt generelle principper for drift af koncessionerede tjenester, idet det overlades til teleselskaberne selv at fastlaegge specifikke vilkaar for brugen;

29)

det forhold, at teleselskaberne varetager baade offentlige opgaver og virksomhedsvendte opgaver, har

direkte konsekvenser for andre erhvervsvirksomheder, der tilbyder teletjenester i konkurrence med de paagaeldende teleselskaber; et saadant sammenfald af opgaver indebaerer nemlig, at de paagaeldende teleselskaber kan udoeve en bestemmende - eller i hvert fald betydelig - indflydelse paa konkurrenters levering af tjenester; dersom en virksomhed, der allerede indtager en dominerende stilling med hensyn til etablering og drift af nettet, faar tillagt myndighed til at regulere adgangen til markedet for teletjenester, resulterer dette i en yderligere styrkelse af virksomhedens dominerende stilling paa markedet; et saadant forhold kan paa grund af interessekonflikten begraense konkurrenters adgang til teletjenestemarkedet og indskraenke brugernes valgmuligheder; en saadan situation kan endvidere begraense afsaetningsmulighederne for udstyr til behandling af telekommunikationssignaler og dermed det teknologiske fremskridt paa omraadet; et saadant sammenfald af opgaver udgoer misbrug af de paagaeldende teleselskabers dominerende stilling efter artikel 86; dersom et saadant misbrug skyldes en foranstaltning indfoert af en stat, foreligger der ogsaa overtraedelse af artikel 90, stk. 1, sammenholdt med artikel 86;

30)

for at Kommissionen effektivt kan varetage sin tilsynsopgave som foreskrevet i artikel 90, stk. 3, maa visse vigtige oplysninger staa til dens raadighed; medlemsstaternes foranstaltninger maa fremtraede saa klart af disse oplysninger, at Kommissionen paa grundlag af dem kan paase, at de enkelte teleselskaber har adgang til nettet og de forskellige tjenester paa vilkaar, herunder takster, der ikke virker diskriminerende over for kunderne; det maa fremgaa af oplysningerne:

- hvilke foranstaltninger der traeffes for i henhold til dette direktiv at afskaffe eksklusive rettigheder

- hvilke vilkaar der gaelder for bevilling af koncession paa drift af teletjenester;

Kommissionen maa raade over disse oplysninger for at kunne paase, at alle net- og tjenestebrugere, herunder indbefattet tjenesteleverende teleselskaber, behandles rimeligt;

31)

med hensyn til levering af de teletjenester, der nu liberaliseres, har indehavere af eksklusive eller saerlige rettigheder indtil dato kunnet paatvinge deres kunder kontrakter af lang varighed; saadanne kontrakter begraenser de facto eventuelle nye konkurrenters mulighed for at tilbyde disse kunder tjenester og disse kunders mulighed for at drage fordel heraf; det boer derfor fastsaettes, at en bruger kan opsige sin kontrakt med et rimeligt varsel;

32)

bestemmelser om levering af teletjenester fastsaettes i dag egenhaendigt af de enkelte medlemsstater selv; saaledes kan endog definitionen paa visse tjenester afvige fra medlemsstat til medlemsstat; dette medfoerer konkurrencefordrejning der kan goere det vanskeligere for erhvervslivet at tilbyde teletjenester paa tvaers af landegraenserne; derfor har Raadet i sin resolution af 30. juni 1988 tilkendegivet, at et af maalene med telekommunikationspolitikken er at etablere et liberaliseret EF-marked for teletjenester, hvilket hurtigt kan ske, ved at der i form af raadsdirektiver fastlaegges tekniske vilkaar, brugsvilkaar og takstprincipper for tilraadighedsstillelsen af aabne net (ONP); Kommissionen har forelagt Raadet et forslag herom; en harmonisering af adgangsbetingelserne er dog ikke det mest velegnede middel til at fjerne handelshindringer, der skyldes overtraedelse af Traktatens bestemmelser; det er Kommissionens opgave at soerge for en effektiv og global haandhaevelse af Traktatens regler;

33)

Ifoelge Traktatens artikel 90, stk. 3, har Kommissionen helt klare pilgter og befoejelser til at foere tilsyn med forholdet mellem den enkelte medlemsstat og dennes offentlige virksomheder eller virksomheder, som den paagaeldende stat har tildelt eksklusive eller saerlige rettigheder, specielt hvad angaar hindringer for fri udveksling af tjenesteydelser, forskelsbehandling mellem EF-borgerne samt konkurrenceforhold; det er endvidere noedvendigt med globale tiltag for at bringe visse medlemsstaters vedvarende overtraedelser til ophoer og for at opstille retningslinjer for de medlemsstater, der reviderer deres lovgivning, saaledes at nye overtraedelser kan undgaas; et direktiv efter Traktatens artikel 90, stk. 3, er saaledes det mest velegnede middel hertil -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. I dette direktiv forstaas ved:

- »Teleselskaber«: offentlige eller private virksomheder, herunder deres filialer, som af en medlemsstat har faaet tildelt saerlige eller eksklusive rettigheder med henblik paa etablering af offentlige telenet og i givet fald levering af teletjenester

- »saerlige eller eksklusive rettigheder«: rettigheder, som en medlemsstat eller en offentlig myndighed ved lov eller administrativt tildeler en eller flere offentlige eller private virksomheder, saaledes at levering af en tjeneste eller

varetagelse af en bestemt aktivitet forbeholdes disse virksomheder

- »offentligt telenet«: den offentlige telekommunikationsinfrastruktur, der giver mulighed for at transmittere signaler mellem bestemte nettermineringspunkter ved hjaelp af traadforbindelse, radioboelger, optiske medier eller andre elektromagnetiske medier

- »teletjenester«: tjenester, hvis ydelse helt eller delvis bestaar i transmission og rutning af signaler gennem det offentlige telenet ved hjaelp af telekommunikationsteknik, med undtagelse af radio- og tv-spredning

- »nettermineringspunkt«: hele det kompleks af fysiske forbindelser og tekniske adgangsspecifikationer, der hoerer til det offentlige telenet, og som er noedvendige for tilslutning til det offentlige net og for effektiv kommunikation gennem dette

- »ufravigelige hensyn«: ikke-oekonomiske hensyn til almenhedens interesse, der kan foranledige en medlemsstat til at begraense adgangen til det offentlige telenet eller de offentlige teletjenester. Nettets driftssikkerhed og integritet, samt i begrundede tilfaelde driftskompatibilitet mellem tjenester og databeskyttelse, udgoer saadanne hensyn.

Databeskyttelsen kan omfatte beskyttelse af personlige oplysninger, fortroligheden af informationer, der er transmitteret eller oplagret, samt beskyttelse af privatlivet

- »taletelefonitjeneste«: kommerciel udnyttelse i almenhedens interesse af tidstro fremfoering af tale samt opkobling heraf gennem det offentlige koblede net, hvorved brugeren har mulighed for ved hjaelp af udstyr tilkoblet

et nettermineringspunkt at kommunikere med et andet termineringspunkt

- »telextjeneste«: kommerciel udnyttelse i almenhedens interesse af direkte fremfoering af telexmeddelelser i overensstemmelse med den relevante rekommendation fra Den Internationale Raadgivende Telegraf- og Telefonkomité (CCITT) gennem det/de offentlige koblede net, hvorved enhver bruger, der anvender udstyr, som er tilsluttet et nettermineringspunkt har mulighed for at kommunikere med en bruger, der anvender et udstyr, som er tilsluttet et andet termineringspunkt

- »pakke- og kredsloebskoblet datatransmission«: kommerciel udnyttelse i almenhedens interesse af direkte fremfoering af data gennem det/de offentlige koblede net, hvorved et udstyr tilkoblet et nettermineringspunkt har mulighed for at kommunikere med et udstyr, der er tilsluttet et andet termineringspunkt

- »rent genslag af kapacitet«: kommercielt drevet offentligt tilgaengeligt fremfoering af data gennem lejede kredsloeb tilbudt som en saerskilt tjeneste, hvor der kun sker opkobling, behandling, lagring eller protokolkonverte-

ring i det omfang, der er noedvendigt for tidstro transmission til og fra det offentlige koblede net.

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse paa telextjenesten, paa mobilradiokommunikation, offentlig personsoegning og satellitkommunikation.

Artikel 2

Medlemsstaterne drager omsorg for, jf. dog artikel 1, stk. 2, at eventuelle eksklusive eller saerlige rettigheder, der gaelder for tilraadighedsstillelse af teletjenester, bortset fra taletelefoni afskaffes, og de traeffer de fornoedne foranstaltninger til at sikre alle tjenesteleverandoerer ret til at stille teletjenester til raadighed.

Medlemsstater, hvori der for levering af teletjenester gaelder en godkendelses- eller deklarationsprocedure, der skal tilgodese ufravigelige hensyn, soerger for, at saadanne godkendelser tildeles paa grundlag af objektive, ikke-diskriminerende og gennemsigtige kriterier, jf. dog artikel 3. Afslag skal begrundes behoerigt, og der skal forefindes en klageprocedure.

Medlemsstaterne skal senest den 31. december 1990, jf. dog artikel 3, give Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, de har truffet for at efterkomme bestemmelserne i denne artikel, og om allerede eksisterende lovgivning samt udkast, der maatte blive fremsat med henblik paa indfoerelse af nye godkendelsesprocedurer eller aendring af eksisterende procedurer.

Artikel 3

For saa vidt angaar pakke- og kredsloebskablet datatransmission, kan medlemsstaterne inden for rammerne af de i artikel 2 omhandlede godkendelsesprocedurer indtil den 31. december 1992 kraeve, at tjenesteleverandoererne ikke tilbyder offentligheden rent gensalg af kapacitet paa lejede kredsloeb.

Medlemsstaterne giver senest den 30. juni 1992 i form af udkast Kommissionen meddelelse om alle godkendelses- og anmeldelsesprocedurer for levering af pakke- eller kredsloebskoblet datatransmission til offentligheden, der skal sikre overholdelsen af:

- de ufravigelige hensyn

- handelsbestemmelserne for betingelserne vedroerende tjenestens permanente tilgaengelighed, disponibilitet og kvalitet

- de foranstaltninger til beskyttelse af de almindelige oekonomiske interesser, de har overdraget et teleselskab i forbindelse med dataopkobling, hvis der er risiko for, at private tjenesteleverandoerer ikke ser sig i stand til at udfoere opgaven.

Disse bestemmelser skal sammen udgoere udbudsbetingelserne for offentlige tjenester og vaere objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at godkendelses- og anmeldelsesprocedurerne for disse tjenester offentliggoeres senest den 31. december 1992.

Kommissionen paaser inden ivaerksaettelse, at de er forenelige med Traktatens bestemmelser.

Artikel 4

Medlemsstater, der opretholder eksklusive eller saerlige rettigheder med hensyn til etablering og tilraadighedsstillelse af offentlige net, traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at der gaelder offentliggjorte, objektive og ikke-diskriminerende vilkaar for adgang til nettet.

medlemsstaterne sikrer blandt andet, at tjenesteleverandoerer, der anmoder herom, inden for et rimeligt tidsrum faar stillet lejede kredsloeb til raadighed, og at der ikke gaelder restriktioner for brugen heraf, bortset fra restriktioner, der er begrundet efter bestemmelserne i artikel 2.

Medlemsstaterne meddeler senest den 31. december 1990 Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet for at efterkomme bestemmelserne i denne artikel.

Ved enhver forhoejelse af takster for lejede kredsloeb skal medlemsstaterne fremsende oplysninger herom til Kommissionen, saaledes at denne paa grundlag heraf kan vurdere, om forhoejelsen er begrundet.

Artikel 5

Medlemsstaterne sikrer, at de tekniske graensefladespecifikationer, der er noedvendige for at kunne bruge offentlige net, offentliggoeres senest den 31. december 1990; dette beroerer ikke gaeldende internationale konventioner paa omraadet.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om udkast, der udarbejdes med henblik herpaa, jf. direktiv 83/189/EOEF.

Artikel 6

Medlemsstaterne sikrer med hensyn til tilraadighedsstillelse af teletjenester, at eksisterende restriktioner for behandling af signaler foer eller efter deres transmission over nettet, ophaeves, medmindre det godtgoeres, at saadanne restriktioner er noedvendige af hensyn til den offentlige orden eller for at tilgodese ufravigelige hensyn.

Uden at dette beroerer andre af Raadet vedtagne harmoniserede faellesskabsbestemmelser for tilraadighedsstillelse af aabne net, sikrer medlemsstaterne, at ingen tjenesteleverandoerer, herunder teleselskaber, udsaettes for forskelsbehandling med hensyn til brugsvilkaar og takster.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet, eller hvilke udkast de har fremsat, for at efterkomme bestemmelserne i denne artikel senest den 31. december 1990.

Artikel 7

Medlemsstaterne drager med virkning fra 1. juli 1991 omsorg for, at ansvaret for bevilling af driftstilladelser, tilsyn med meddelte godkendelser og med obligatoriske specifikationer, frekvenstildeling og overvaagning af brugsvilkaar varetages af et organ, der er uafhaengigt af teleselskaberne.

Medlemsstaterne meddeler senest den 31. december 1990 Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet, eller hvilke udkast de har indsendt med henblik herpaa.

Artikel 8

Medlemsstaterne sikrer, at teleselskaberne med virkning fra den dato, hvor deres eksklusive eller saerlige rettigheder ophaeves, giver kunderne mulighed for med seks maaneders varsel at opsige en kontrakt, hvis denne er indgaaet for en laengere periode end ét aar og gaelder levering af teletjenester, der paa det tidspunkt, hvor kontakten blev indgaaet, var omfattet af eksklusive eller saerlige rettigheder.

Artikel 9

Medlemsstaterne fremsender de oplysninger til Kommissionen, der er noedvendige for, at denne i en periode paa tre aar paa grundlag heraf kan faa mulighed for ved udgangen af hvert aar at udarbejde en statusrapport om anvendelsen af dette direktiv. Kommissionen fremsender denne rapport til medlemsstaterne, Raadet, Europa-Parlamentet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg.

Artikel 10

Kommissionen foretager i loebet af 1992 en samlet vurdering af forholdene inden for teletjenestesektoren paa grundlag af de i dette direktiv fastlagte maalsaetninger.

I loebet af 1994 udarbejder Kommissionen en oversigt over virkningerne af de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger for at undersoege, om der skal foretages aendringer i samme artikel, navnlig i lyset af den teknologiske udvikling og udviklingen i samhandelen i Faellesskabet.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28. juni 1990

Paa Kommissionens vegne

Leon BRITTAN

Naestformand

(1) EFT nr. C 257 af 4. 10. 1988, s. 1.(2) EFT nr. L 109 af 26. 4. 1983, s. 8.

(3) EFT nr. L 81 af 26. 3. 1988, s. 75.