31990L0269Úradný vestník L 156 , 21/06/1990 S. 0009 - 0013
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0198
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0198


Smernica Rady

z 29. mája 1990

o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(90/269/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 118a;

so zreteľom na návrh Komisie [1] predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu práce a ochranu zdravia pri práci,

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 118a zmluvy ustanovuje, že Rada prijme prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky na podporu zlepšovania najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov;

keďže v zmysle daného článku tieto smernice nesmú ukladať žiadne správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili zakladaniu a rozvoju malých a stredných podnikov;

keďže správa Komisie o jej programe pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci [4] predpokladá prijatie smerníc, ktoré majú zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na pracoviskách;

keďže Rada vo svojej rezolúcii z 21. decembra 1987 o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci [5] vzala na vedomie zámer Komisie predložiť jej v blízkej budúcnosti smernicu o ochrane pred rizikami vyplývajúcimi z ručnej manipulácie s ťažkými bremenami;

keďže dodržiavanie minimálnych požiadaviek na zaistenie vyššej úrovne bezpečnosti a zdravia na pracovisku je nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov;

keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [6]; keďže ustanovenia uvedenej smernice preto v plnom rozsahu platia pre oblasť ručnej manipulácie s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta, rešpektujúc prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia tejto smernice;

keďže táto smernica predstavuje praktický krok na dosiahnutie sociálnej dimenzie vnútorného trhu;

keďže v zmysle rozhodnutia 74/325/EHS [7] Komisia vedie porady s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci s cieľom vypracovať návrhy v tejto oblasti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1. Táto smernica, ktorá je štvrtou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta.

2. Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa uplatňujú v plnom rozsahu na celú oblasť uvedenú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia tejto smernice.

Článok 2

Definícia

Na účely tejto smernice sa za "ručnú manipuláciu s bremenami" považuje každá preprava alebo podopieranie bremena jedným alebo viacerými pracovníkmi, vrátane zdvíhania, ukladania, posúvania, ťahania, nosenia alebo pohybovania bremena, ktoré z dôvodu svojej charakteristiky alebo nepriaznivých ergonomických podmienok predstavuje riziko najmä poškodenia chrbta pracovníkov.

ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Článok 3

Všeobecné ustanovenie

1. Zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia alebo používa primerané prostriedky, najmä mechanické zariadenia, aby sa vyhol potrebe ručnej manipulácie pracovníkov s bremenami.

2. Ak sa nedá vyhnúť potrebe ručnej manipulácie s bremenami, zamestnávateľ vykoná primerané organizačné opatrenia, použije primerané prostriedky alebo poskytne pracovníkom také prostriedky, aby sa znížilo riziko, ktoré predstavuje ručná manipulácia s týmito bremenami vzhľadom na prílohu 1.

Článok 4

Organizácia pracovísk

Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa nedá vyhnúť ručnej manipulácii pracovníkov s bremenami, zorganizuje zamestnávateľ pracoviská tak, aby sa manipulácia uskutočňovala s čo najnižším ohrozením bezpečnosti a zdravia, a:

a) podľa možnosti vopred posúdi zdravotné a bezpečnostné podmienky daného typu práce a najmä posúdi charakteristiku bremien vzhľadom na prílohu I;

b) postará sa o vylúčenie alebo zníženie rizika najmä poškodenia chrbta pracovníkov tým, že prijme primerané opatrenia, pričom berie do úvahy najmä charakteristiku pracovného prostredia a požiadavky danej činnosti vzhľadom na prílohu I.

Článok 5

Zohľadnenie prílohy II

Pri uplatňovaní článku 6 ods. 3 písm. b), článku 14 a článku 15 smernice 89/391/EHS je potrebné brať do úvahy prílohu II.

Článok 6

Informovanie a školenie pracovníkov

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS, pracovníci a/alebo ich zástupcovia sú informovaní o všetkých opatreniach, ktoré je v zmysle tejto smernice potrebné vykonať pre bezpečnosť a ochranu zdravia.

Zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby pracovníci a/alebo ich zástupcovia obdržali všeobecné údaje a, ak je to možné, presné informácie o:

- hmotnosti bremena;

- ťažisku najťažšej strany, keď je hmotnosť bremena nerovnomerne rozložená.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 83/391/EHS, zamestnávatelia musia zabezpečiť, aby pracovníci obdržali ďalej primerané školenie a presné informácie o správnej manipulácii s bremenami a o rizikách, ktorým môžu byť vystavení najmä pri nesprávnom vykonávaní týchto činností s ohľadom na prílohy I a II.

Článok 7

Porady a účasť pracovníkov

Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov sa uskutočnia v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS o záležitostiach obsiahnutých v tejto smernici vrátane jej príloh.

ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 8

Prispôsobenie príloh

Zmeny čisto technickej povahy príloh I a II, vyplývajúce z technického pokroku a zmien v medzinárodných predpisoch a špecifikáciách alebo z poznatkov v oblasti ručnej manipulácie s bremenami, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 17 smernice 89/391/EHS.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty prijmú najneskôr do 31. decembra 1992 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Okamžite o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

3. Členské štáty podávajú Komisii každé štyri roky správu o praktickom vykonávaní ustanovení tejto smernice a uvedú stanoviská zamestnávateľov a pracovníkov.

Komisia o tom oboznámi Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor, ako aj Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

4. Komisia so zreteľom na odseky 1, 2 a 3 predkladá pravidelne správu o vykonávaní tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Článok 10

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 29. mája 1990

Za Radu

predseda

B. Ahern

[1] Ú. v. ES C 117, 4.5.1988, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 326, 19.12.1988, s. 137 a Ú. v. ES C 96, 17.4.1990, s. 82.

[3] Ú. v. ES C 318, 12.12.1988, s. 37.

[4] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 3.

[5] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 183, 29.6.1983, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I [1]

REFERENČNÉ FAKTORY

(článok 3 ods. 2, článok 4 písm. a) a b) a článok 6 ods. 2)

1. Charakteristika bremena

Ručná manipulácia s bremenom môže predstavovať riziko, najmä poškodenia chrbta, ak je bremeno:

- príliš ťažké alebo príliš veľké,

- ťažko manipulovateľné alebo ťažko uchopiteľné,

- nestabilné alebo jeho obsah sa môže ľahko presúvať,

- umiestnené v takej polohe, že je ho potrebné držať alebo s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od trupu, alebo je potrebné pri manipulácii s ním sa nakláňať či vytáčať trup,

- vzhľadom na svoje tvary a/alebo konzistenciu môže spôsobiť poranenie pracovníkov, najmä v prípade kolízie.

2. Požadovaná fyzická námaha

Fyzická námaha môže predstavovať riziko, najmä poškodenie chrbta, ak je:

- príliš vyčerpávajúca,

- dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu,

- pravdepodobné, že dôjde k neočakávanému pohybu bremena,

- vykonávaná telom v nestabilnej polohe.

3. Charakteristika pracovného prostredia

Charakteristika pracovného prostredia môže zvýšiť riziko, najmä pokiaľ ide o poškodenie chrbta, ak:

- nie je dostatok priestoru, najmä vertikálne, pre uskutočňovanie činnosti,

- podlaha je nerovná, čím predstavuje nebezpečenstvo zakopnutia, alebo je klzká v súvislosti s obuvou pracovníka,

- pracovné miesto v pracovnom prostredí bráni pracovníkovi manipulovať s bremenami v bezpečnej výške alebo v správnej polohe,

- úroveň podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, čo vyžaduje manipuláciu s bremenom v rôznych úrovniach,

- podlaha alebo opora nôh je nestabilná,

- teplota, vlhkosť alebo vetranie sú nevyhovujúce.

4. Požiadavky na činnosť

Činnosť môže predstavovať riziko, najmä pokiaľ ide o poškodenie chrbta, ak zahŕňa jednu alebo viacero z nasledujúcich požiadaviek:

- nadmieru častá alebo nadmieru dlhá fyzická námaha, zaťažujúca najmä chrbticu,

- nedostatočný telesný odpočinok alebo čas na zotavenie,

- nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúšťaní alebo prenášaní,

- tempo práce udávané pracovným procesom, ktoré nemôže pracovník zmeniť.

[1] Vzhľadom na uskutočňovanie viaczložkovej analýzy sa môže vyskytovať súčasne odkaz na rôzne faktory uvádzané v prílohách I a II.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II [1]

INDIVIDUÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY

(články 5 a 6 ods. 2)

Pracovník sa môže dostať do rizika, ak:

- je fyzicky nespôsobilý uskutočňovať príslušný pracovný úkon,

- má na sebe nevhodný odev, obuv alebo iné osobné predmety,

- nemá zodpovedajúce alebo primerané znalosti alebo výcvik.

[1] Vzhľadom na uskutočňovanie viaczložkovej analýzy sa môže vyskytovať súčasne odkaz na rôzne faktory uvádzané v prílohách I a II.

--------------------------------------------------