31990D0258Official Journal L 145 , 08/06/1990 P. 0039 - 0047
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0224
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0224


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. mája 1990,

stanovujúce zootechnické certifikáty o pôvode čistokrvných plemenných oviec a kôz, ich spermy, vaječných buniek a embryí

(90/258/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989, ktorá sa týka čistokrvných plemenných oviec a kôz1, najmä na jej článok 6,

keďže článok 6 smernice 89/361/EHS stanovuje, že Komisia má v súlade s postupmi stanovenými v článku 8 určiť zootechnický certifikát, ktoré môžu členské štáty požadovať s cieľom obchodovania s čistokrvnými plemennými ovcami a kozami, ich semenom, vaječnými bunkami a embryami;

keďže je potrebné určiť údaje, ktoré sa majú do certifikátu o pôvode začleniť; keďže by sa z praktických dôvodov mal stanoviť vzor certifikátu a podmienky uvádzania údajov v dokladoch sprevádzajúcich čistokrvné plemenné ovce a kozy, ich spermy, vaječné bunky a embryá;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. V certifikáte o pôvode pre čistokrvné plemenné ovce a kozy sa uvádzajú nasledovné údaje:

- vystavujúci orgán,

- názov plemennej knihy,

- číslo zápisu v plemennej knihe,

- dátum vydania,

- systém označenia,

- označenie,

- dátum narodenia,

- plemeno,

- pohlavie,

- meno a adresa chovateľa,

- meno a adresa vlastníka,

- pôvod:

otec starý otec stará matka

číslo plemennej číslo plemennej číslo plemennej

knihy knihy knihy

matka starý otec stará matka

číslo plemennej číslo plemennej číslo plemennej

knihy knihy knihy

2. Výsledky kontroly úžitkovosti a aktualizované výsledky posudzovania genetickej hodnoty spolu s pôvodom, týkajúce sa samotného zvieraťa, jeho rodičov a starých rodičov sa v certifikáte uvádzajú, ak boli dosiahnuté v súlade s rozhodnutím Komisie 90/256/EHS2.

Článok 2

Údaje uvedené v článku 1 možno uvádzať:

1. v certifikáte zodpovedajúcom vzoru uvedenému v prílohe I;

2. v dokladoch sprevádzajúcich čistokrvné plemenné ovce a kozy, pričom v tomto prípade kompetentný orgán osvedčí skutočnosť, že doklady obsahujú údaje uvedené v článku 1 nasledovnou formuláciou:

"Podpísaný osvedčuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 1 rozhodnutia Komisie 90/258/EHS."

Článok 3

V zootechnickom certifikáte pre spermu čistokrvných plemenných oviec a kôz sa uvádzajú nasledovné údaje:

- všetky údaje uvedené v článku 1, týkajúce sa darcov spermy barana alebo capa a, v prípade dojných, resp. mliekových plemien, jeho krvná skupina alebo výsledky skúšok poskytujúcich rovnocenné vedecké záruky,

- informácie umožňujúce identifikáciu spermy, dátum jeho odberu a mená a adresy príslušného zberného strediska a príjemcu.

Článok 4

Údaje uvedené v článku 3 možno uvádzať:

1. v certifikáte zodpovedajúcom vzoru uvedenému v prílohe II;

2. v dokladoch sprevádzajúcich spermu čistokrvných plemenných oviec a kôz, pričom v tomto prípade príslušný orgán osvedčí skutočnosť, že doklady obsahujú údaje uvedené v článku 3 nasledovnou formuláciou:

"Podpísaný osvedčuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 3 rozhodnutia Komisie 90/258/EHS."

Článok 5

1. V certifikáte o pôvode pre vaječné bunky čistokrvných plemenných oviec a kôz sa uvádzajú nasledovné údaje:

- všetky údaje uvedené v článku 1, týkajúce sa darcovskej bahnice a kozy,

- informácie umožňujúce identifikáciu vaječných buniek, dátum ich odberu a mená a adresy príslušného zberného strediska a príjemcu.

2. Ak pipeta obsahuje viac než jednu vaječnú bunku, musí to byť jednoznačne uvedené a pôvod vaječných buniek musí byť rovnaký.

Článok 6

Údaje uvedené v článku 5 možno uvádzať:

1. v certifikáte zodpovedajúcom vzoru uvedenému v prílohe III;

2. v dokladoch sprevádzajúcich vaječné bunky čistokrvných plemenných oviec a kôz, pričom v tomto prípade príslušný orgán osvedčí skutočnosť, že doklady obsahujú údaje uvedené v článku 5 nasledovnou formuláciou:

"Podpísaný osvedčuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 5 rozhodnutia Komisie 90/258/EHS."

Článok 7

1. V certifikáte o pôvode pre embryá čistokrvných plemenných oviec a kôz sa uvádzajú nasledovné údaje:

- všetky údaje uvedené v článku 1, týkajúce sa bahnice darkyne a kozy darkyne a všetky údaje uvedené v článku 3, týkajúce sa barana darcu a capa darcu,

- informácie umožňujúce identifikáciu embryí, dátum inseminácie alebo oplodnenia, dátum zberu a mená a adresy príslušného zberného strediska a príjemcu.

2. Ak pipeta obsahuje viac než jedno embryo, musí to byť jednoznačne uvedené a pôvod embryí musí byť rovnaký.

Článok 8

Údaje uvedené v článku 7 možno uvádzať:

1. v certifikáte zodpovedajúcom vzoru uvedenému v prílohe IV;

2. v dokladoch sprevádzajúcich embryá čistokrvných plemenných oviec a kôz, pričom v tomto prípade príslušný orgán osvedčí skutočnosť, že doklady obsahujú údaje uvedené v článku 7 nasledovnou formuláciou:

"Podpísaný osvedčuje, že tieto doklady obsahujú údaje uvedené v článku 7 rozhodnutia Komisie 90/258/EHS."

Článok 9

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. mája 1990

Za Komisiu

Ray MAC SHARRY

člen Komisie

PRÍLOHA I

VZOR CERTIFIKÁTU O PÔVODE

pre čistokrvné plemenné ovce a kozy

1. Vystavujúci orgán:...........................................................................................................

Názov plemennej knihy:..............................................................................................................

Číslo zápisu v plemennej knihe:..................................................................................................

Spôsob označenia (napríklad ušná známka, tetovanie, náušnica):

....................................................................................................................................................

Označenie:..................................................................................................................................

Meno zvieraťa (nepovinné):.....................................................................................................

Dátum narodenia:............................ Plemeno:............................. Pohlavie:..........................

Meno a adresa vlastníka:............................................................................................................

Meno a adresa plemenára:..........................................................................................................

Pôvod:

otec starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

matka starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

2. Výsledky kontroly úžitkovosti a aktualizované výsledky posudzovania genetickej hodnoty spolu s pôvodom, týkajúce sa samotného zvieraťa, jeho rodičov a starých rodičov1:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

V.................................................................... dňa............................................

........... ...............................................................

(podpis)

..........................................................................

(Meno veľkými tlačenými písmenami a titul podpísaného)

PRÍLOHA II

VZOR CERTIFIKÁTU O PÔVODE

pre obchod v rámci spoločenstva so spermou baranov a capov čistokrvných plemenných oviec a kôz

A. Údaje o baranovi darcovi alebo capovi darcovi:

1. Vystavujúci orgán:......................................................................................................................

Názov plemennej knihy:.............................................................................................................

Číslo zápisu v plemennej knihe:...................................................................................................................................................

Spôsob označenia (napríklad ušná známka, tetovanie, náušnica):

...................................................................................................................................................

Označenie:.................................................................................................................................

Krvná skupina alebo rovnocenná skúška1:.................................................................................

Meno zvieraťa (nepovinné):.....................................................................................................

Dátum narodenia:............................................... Plemeno:..................................................

Meno a adresa vlastníka:............................................................................................................

Meno a adresa chovateľa:..........................................................................................................

Pôvod:

otec starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

matka starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

2. Výsledky kontroly úžitkovosti a aktualizované výsledky posudzovania genetickej hodnoty spolu s pôvodom, týkajúce sa samotného zvieraťa, jeho rodičov a starých rodičov2:

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

V.................................................................... dňa............................................

........... ...............................................................

(podpis)

..........................................................................

(Meno veľkými tlačenými písmenami a titul podpísaného)

B. Údaje o sperme:

Identifikačný systém použitý pre spermu (farba, číslo):

...............................................................................................................................................

Identifikácia:........................................................................................................................

I.

Počet dávok Dátum/-y odberu Označenie barana darcu alebo capa darcu Plemeno

II. Pôvod spermy:

Meno a adresa zberného strediska(iek):....................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Miesto určenia spermy:

Meno a adresa príjemcu:...........................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

V.................................................................... dňa............................................

........... ...............................................................

(podpis)

..........................................................................

(Meno veľkými tlačenými písmenami a titul podpísaného)

PRÍLOHA III

VZOR CERTIFIKÁTU O PÔVODE

pre vaječné bunky čistokrvných plemenných oviec a kôz

A. Údaje o bahniciach darkyniach alebo kozách darkyniach:

1. Vystavujúci orgán:.................................................................................................................................................

Názov plemennej knihy:..............................................................................................................

Číslo zápisu v plemennej knihe:......................................................................................................................................................

Spôsob označenia (napríklad ušná známka, tetovanie, náušnica):

....................................................................................................................................................

Označenie:..............................................................................................................................

Meno zvieraťa (nepovinné):.....................................................................................................

Dátum narodenia:................................................... Plemeno:..................................................

Meno a adresa vlastníka:............................................................................................................

Meno a adresa chovateľa:.........................................................................................................

Pôvod:

otec starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

matka starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

2. Výsledky kontroly úžitkovosti a aktualizované výsledky posudzovania genetickej hodnoty spolu s pôvodom, týkajúce sa samotného zvieraťa, jeho rodičov a starých rodičov1:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

V.................................................................... dňa..................................

........... ...............................................................

(podpis)

..........................................................................

(Meno veľkými tlačenými písmenami a titul podpísaného)

B. Údaje o vaječných bunkách:

Identifikačný systém použitý pre vaječné bunky (farba, číslo):....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Označenie:..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Počet vaječných buniek v pipete:....................................................................................................................................................

I.

Počet vaječných buniek Dátum/-y odberu Označenie bahnice alebo kozy Plemeno

II. Pôvod vaječných buniek:

Meno a adresa zberného strediska(iek):....................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Miesto určenia vaječných buniek:

Meno a adresa príjemcu:...........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

V.................................................................... dňa...............................................

........... .................................................................

(podpis)

.............................................................................

(Meno veľkými tlačenými písmenami a titul podpísaného)

PRÍLOHA IV

VZOR CERTIFIKÁTU O PÔVODE

pre embryá čistokrvných plemenných oviec a kôz

A. Údaje o baranovi darcovi alebo capovi darcovi

1. Vystavujúci orgán:.................................................................................................................................................

Názov plemennej knihy:..............................................................................................................

Číslo zápisu v plemennej knihe:......................................................................................................................................................

Spôsob označenia (napríklad ušná známka, tetovanie, náušnica):

....................................................................................................................................................

Označenie:..............................................................................................................................

Krvná skupina alebo rovnocenná skúška1:....................................................................................................................................................

Meno zvieraťa (nepovinné):.....................................................................................................

Dátum narodenia:.................................................... Plemeno:.................................................

Meno a adresa vlastníka:...........................................................................................................

Meno a adresa chovateľa:.........................................................................................................

Pôvod:

otec starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

matka starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

2. Výsledky kontroly úžitkovosti a aktualizované výsledky posudzovania genetickej hodnoty spolu s pôvodom, týkajúce sa samotného zvieraťa, jeho rodičov a starých rodičov2:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

B. Údaje o bahnici darkyni alebo koze darkyni

I. Vystavujúci orgán:......................................................................................................................................................

Názov plemennej knihy:..............................................................................................................

Číslo zápisu v plemennej knihe:......................................................................................................................................................

Spôsob označenia (napríklad ušná známka, tetovanie, náušnica):

....................................................................................................................................................

Označenie:..............................................................................................................................

Meno zvieraťa (nepovinné):.....................................................................................................

Dátum narodenia:.................................................... Plemeno:..................................................

Meno a adresa vlastníka:............................................................................................................

Meno a adresa chovateľa:..........................................................................................................

Pôvod:

otec starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

matka starý otec stará matka

číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy....... číslo plemennej knihy......

II. Výsledky kontroly úžitkovosti a aktualizované výsledky posudzovania genetickej hodnoty spolu s pôvodom, týkajúce sa samotného zvieraťa, jeho rodičov a starých rodičov3:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

V.................................................................... dňa..................................

........... ...............................................................

(podpis)

..........................................................................

(Meno veľkými tlačenými písmenami a titul podpísaného)

C. Údaje o embryách

spôsob označenia použitý pre embryá (farba, číslo):

...................................................................................................................................................

Označenie:............................................................................................................................

Počet embryí v pipete:.............................................................................................................

I.

Počet embryí Dátum/-y inseminácie alebo oplodnenia Dátum odberu Označenie bahnice darkyne alebo kozy darkyne a barana darcu alebo capa darcu Plemeno

II. Pôvod embryí:

Meno a adresa zberného strediska(iek):...................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Miesto určenia embryí:

Meno a adresa príjemcu:...........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

V.................................................................... dňa..................................

........... ...............................................................

(podpis)

..........................................................................

(Meno veľkými tlačenými písmenami a titul podpísaného)

1 Ú. v. ES L 153, 6.6.1989, s. 30.

2 Ú. v. ES L 145, 8.6.1990, s. 35.

1 Získané v súlade s rozhodnutím 90/256/EHS.

1 V prípade dojných, resp. mliekových plemien.

2 Získané v súlade s rozhodnutím 90/256/EHS.

1 Získané v súlade s rozhodnutím 90/256/EHS.

1 V prípade dojných, resp. mliekových plemien.

2 Získané v súlade s rozhodnutím 90/256/EHS.

3 Získané v súlade s rozhodnutím 90/256/EHS.