31990D0256Official Journal L 145 , 08/06/1990 P. 0035 - 0037
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0220
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0220


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. mája 1990,

ktorým sa stanovujú metódy pre monitorovanie úžitkovosti a posudzovanie genetickej hodnoty čistokrvných plemenných oviec a kôz

(90/256/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989, ktorá sa týka čistokrvných plemenných oviec a kôz1, najmä na jej tretiu zarážku článku 4,

keďže metódy pre monitorovanie úžitkovosti a posudzovanie genetickej hodnoty čistokrvných plemenných oviec a kôz, ktoré sa už uplatňujú v členských štátoch, sú v mnohom podobné;

keďže je teda potrebné uviesť podrobné pravidlá o týchto metódach do väčšieho súladu, aby ich výsledky boli možné porovnávať;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Metódy pre monitorovanie úžitkovosti a posudzovanie genetickej hodnoty čistokrvných plemenných oviec a kôz sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. mája 1990

Za Komisiu

Ray MAC SHARRY

člen Komisie

PRÍLOHA

Genetickú hodnotu čistokrvných plemenných oviec a kôz možno počítať jednou z nasledovných metód alebo ich kombináciou. Všetky údaje vyplývajúce z výsledkov skúšok musia byť k dispozícii pre kompetentný orgán. Dostupné musia byť i konečné výsledky.

I. Kontrola úžitkovosti

1. Staničná kontrola úžitkovosti

a) Uvádza sa názov orgánu zodpovedného za stanicu a názov orgánu zodpovedného za výpočet a uverejnenie výsledkov.

b) Uvádza sa druh testu.

c) Jednoznačne sa musia uviesť nasledovné položky:

- podmienky pre príjem na stanicu a najmä najvyšší vek alebo hmotnosť mladých plemenných zvierat na začiatku testu a počet zvierat,

- dĺžka testu na stanici alebo hmotnosť po skončení testu na stanici,

- druh podávaného krmiva a systém kŕmenia.

d) Uvádzajú sa zaznamenané parametre (napríklad živá hmotnosť, konverzia krmiva, odhad stavby tela, produkcia mlieka resp. mlieková úžitkovosť, zloženie mlieka, kvalita vlny alebo akékoľvek iné relevantné údaje).

e) Metóda používaná na odhad genetickej hodnoty musí byť vedecky prijateľnou metódou spĺňajúcou uznávané zootechnické princípy. Genetická hodnota plemenného zvieraťa sa musí uvádzať ako plemenná hodnota alebo porovnanie jednotlivých parametrov.

2. Kontrola úžitkovosti na farme

Kontrolu úžitkovosti možno vykonávať na farme, ak sa zabezpečí, že na konci bude možné genetickú hodnotu vypočítať v súlade s uznávanými zootechnickými princípmi.

II. Kontrola mliekovej úžitkovosti a posudzovanie genetickej hodnoty samíc s ohľadom na parametre mlieka

1. Uvádza sa názov orgánu zodpovedného za testy a názov orgánu zodpovedného za výpočet a uverejnenie výsledkov.

2. Uvádza sa druh testu.

3. Uvádzajú sa parametre zaznamenané v súlade s normami stanovenými Medzinárodným výborom pre mliekovú úžitkovosť (napríklad mlieková úžitkovosť, resp. produkcia mlieka, zloženie mlieka alebo akékoľvek iné relevantné údaje).

4. Záznamy z kontroly mliekovej úžitkovosti použité na stanovenie genetickej hodnoty samíc sa musia:

- vzťahovať na obdobie, ktoré zodpovedá norme stanovenej Medzinárodným výborom pre mliekovú úžitkovosť,

- prispôsobiť s ohľadom na akékoľvek dôležité vplyvy životného prostredia.

5. Metóda používaná na odhad genetickej hodnoty musí byť vedecky prijateľnou metódou spĺňajúcou uznávané zootechnické princípy. Genetická hodnota testovaného plemenného zvieraťa sa musí uvádzať ako plemenná hodnota alebo porovnanie jednotlivých parametrov.

III. Testy potomkov a/alebo súrodencov

1. Uvádza sa názov orgánu zodpovedného za skúšky a názov orgánu zodpovedného za výpočet a uverejnenie výsledkov.

2. Genetická hodnota plemenného zvieraťa sa vypočíta posúdením vlastností dostatočného počtu potomkov a prípadne súrodencov, týkajúcich sa:

a) mäsovej úžitkovosti alebo vlastností plemena:

- musí sa uviesť podrobný opis metódy testu alebo odkaz naň,

- k potomkom a/alebo súrodencom sa nesmie pristupovať selektívne,

- uznávajú sa tri druhy testov potomkov a/alebo súrodencov:

i) centrálne testy potomkov a/alebo súrodencov na príslušnej testujúcej stanici;

ii) plánované testy potomkov a/alebo súrodencov na farmách. Potomkovia a/alebo súrodenci by mali byť v jednotlivých stádach rozdelení spôsobom, ktorý umožní platné porovnanie plemenných zvierat;

iii) údaje sa zberajú z označených jatočných tiel potomkov a/alebo súrodencov;

b) vlastnosti týkajúce sa mliekovej úžitkovosti:

- uvádza sa druh testu,

- samice nemožno selektívne vyberať,

- pri výpočte genetickej hodnoty sa prihliada na mliekovú úžitkovosť, resp. produkciu a zloženie mlieka.

3. Potomkovia a/alebo súrodenci sa musia vyberať nezaujato. Pri posudzovaní genetickej hodnoty plemenných zvierat sa musia využiť všetky relevantné údaje. Pri stanovovaní genetickej hodnoty sa musia vhodnými postupmi eliminovať všetky vplyvy okrem samotných genetických vlastností.

4. Uvádzajú sa zaznamenané parametre (napríklad prírastok živej hmotnosti, konverzia krmiva, kvalita jatočného trupu, mlieková úžitkovosť, resp. produkcia mlieka, zloženie mlieka, kvalita vlny, reprodukčné vlastnosti, plodnosť, rozmnožovacia schopnosť, životaschopnosť potomkov a/alebo súrodencov alebo akékoľvek iné relevantné údaje).

5. Metóda používaná na odhad genetickej hodnoty musí byť vedecky prijateľnou metódou spĺňajúcou uznávané zootechnické princípy.

1 Ú. v. ES L 153, 6.6.1989, s. 30.