31990D0255Official Journal L 145 , 08/06/1990 P. 0032 - 0034
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0217
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 32 P. 0217


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. mája 1990,

ktorým sa stanovujú kritéria pre zápis čistokrvných plemenných oviec a kôz do plemenných kníh

(90/255/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/361/EHS z 30. mája 1989, ktorá sa týka čistokrvných plemenných oviec a kôz1, najmä na jej druhú zarážku článku 4,

keďže vo všetkých členských štátoch vedú alebo zakladajú plemenné knihy plemenárske organizácie alebo združenia, alebo príslušné úrady;

keďže je teda potrebné stanoviť kritéria pre zápis čistokrvných plemenných oviec a kôz do plemenných kníh;

keďže pred zápisom do plemenných kníh musia byť splnené presne stanovené podmienky týkajúce sa pôvodu a identifikácie;

keďže by malo byť umožnené rozdelenie plemennej knihy na rozdielne časti, aby neboli vylúčené niektoré typy zvierat;

keďže opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Čistokrvná plemenná ovca alebo koza, ktorá má byť zapísaná do hlavnej časti plemennej knihy pre plemeno, ku ktorému prislúcha, musí:

- byť potomkom rodičov a starých rodičov zapísaných v plemennej knihe rovnakého plemena,

- byť po narodení označená v súlade s pravidlami príslušnej plemennej knihy,

- mať rodokmeň stanovený v súlade s pravidlami príslušnej plemennej knihy.

Článok 2

Hlavnú časť plemennej knihy možno rozdeliť na niekoľko častí podľa vlastností zvierat. Do týchto tried možno zapísať iba čistokrvné ovce a kozy spĺňajúce kritéria stanovené v článku 1.

Článok 3

1. Plemenárska organizácia alebo združenie, ktoré vedie plemennú knihu, sa môže rozhodnúť, že samica, ktorá nespĺňa kritéria stanovené v článku 1, môže byť zapísaná do prílohy k plemennej knihe. Daná samica musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- musí byť po narodení označená v súlade s pravidlami príslušnej plemennej knihy,

- musí byť posúdená ako zviera spĺňajúce štandard daného plemena,

- musí mať minimálne vlastnosti stanovené pravidlami príslušnej plemennej knihy.

2. Samica, ktorej matka a stará matka zo strany matky je zapísaná v prílohe k plemennej knihe tak, ako je to stanovené v odseku 1 a ktorej otec a obaja starí otcovia sú zapísaní v hlavnej časti plemennej knihy podľa článku 1, sa považuje za čistokrvnú samicu a zapisuje sa do hlavnej časti plemennej knihy tak, ako je to stanovené v článku 1.

3. Požiadavky uvedené v druhej a tretej zarážke odseku 1 možno rozlišovať podľa skutočnosti, či daná samica patrí k plemenu, ale jej pôvod je neznámy, alebo či bola získaná v rámci programu kríženia schváleného plemenárskymi organizáciami alebo združeniami.

Článok 4

Plemenárska organizácia alebo združenie, ktoré vedie plemennú knihu, sa môže rozhodnúť, že samec, ktorý nespĺňa kritéria stanovené v článku 1, môže byť zapísaný do prílohy k plemennej knihe. Daný samec musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- musí byť po narodení označený v súlade s pravidlami príslušnej plemennej knihy,

- musí byť posúdený ako zviera spĺňajúce štandard daného plemena,

- musí mať minimálne vlastnosti stanovené pravidlami príslušnej plemennej knihy.

- musí spĺňať podmienky stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 5

Ak plemenná kniha obsahuje niekoľko častí, čistokrvná plemenná ovca alebo koza z inej plemennej knihy rovnakého plemena, ktorá vykazuje špecifické vlastnosti, ktoré ju odlišujú od populácie rovnakého plemena z určitej plemennej knihy, sa zapíše do tej časti plemennej knihy, ktorej vlastnosti spĺňa.

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 10. mája 1990

Za Komisiu

Ray MAC SHARRY

člen Komisie

PRÍLOHA

Podmienky uvedené v štvrtej zarážke článku 4

Samec musí patriť do jedného z nasledovných odolných plemien oviec, ktoré zvyčajne nie sú určené na produkciu mlieka:

Alacarrena

Appenninica

Bergamasca

Biellese

Blackface

Campanica

Cheviot

Churra Algarvia

Churra de Terra Quente

Dalesbred

Dartmoor

Derbyshire Gritstone

Exmoor Horn

Eppynt Hill and Beulah Speckled Face

Galega Bragancana

Gallega

Gentile di Puglia

Gotland

Hardwick

Lonk

Merina

Merino Beira Baixa

Merino Branco

Montesina

North Country Cheviot

Ojalada

Resa Aragonesa

Ripollesa

Ronaldsay

Rough Fell

Segurena

Shetland

Soay

Sopravissana

St Kilda

Swaledale

Talaverana

Welsh Mountain

1 Ú. v. ES L 153, 6.6.1989, s. 30.